Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

LEWORĘCZNOŚĆ / LATERALIZACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOGDANOWICZ Marta : Leworęczność u dzieci. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1992

BOGDANOWICZ Marta : Metoda Dobrego Startu. - Wyd. 6. - Warszawa : WSiP, 2004
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

BOGDANOWICZ Marta : Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 129-142 : Lateralizacja i jej zaburzenia.

BREJNAK Wojciech : Kocham i wychowuję : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna "Adam", 1993. - S. 98-108 : Czy jest leworęczny?

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2004
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

DMOCHOWSKA Maria : Zanim dziecko zacznie pisać. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 1991
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku . T. II / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 1021-1022 : Lateralizacja

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK - STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : WSiP, 1994
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

HEALEY Jane : Leworęczność : jak wychowywać leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

KRZYWOŃ Danuta : Leworęczność - błąd natury czy dar Boga. - Katowice : Wydawnictwo Librus, 2005

PRZETACZNIKOWA Maria, MAKIEŁŁO - JARŻA Grażyna : Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna : materiały pomocnicze dla zakładów kształcenia nauczycieli przedszkoli. - Warszawa : WSiP, 1977. - S. 252-254 : Lateralizacja i jej zaburzenia.

SAWA Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Warszawa : WSiP, 1987
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

SPIONEK Halina : Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970. - S. 68-77 : Zaburzenia procesu lateralizacji. Różne typy dzieci leworęcznych i oburęcznych oraz rodzaje ich szkolnych trudności.

SPIONEK Halina : zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka : zagadnienia wybrane. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - S. 133-153 : Zaburzenia procesu lateralizacji.

SPIONEK Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - S. 178-179 : Zaburzenia mowy a zaburzenia procesu lateralizacji.

TABOŁ Sebastian : Istota czytania. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2005
(Filia w Bełchatowie)
Dotyczy m.in. lateralizacji.

VASTA Ross, HAITH Marshall, MILLER Scott : Psychologia dziecka. - Warszawa : WSiP, 1995. - S. 579-581 : Lateralizacja mózgu a hormony; S. 206 : Lateralizacja mózgu a rozwój mózgu; S. 571, 580-581 : Lateralizacja mózgu a różnice międzypłciowe.

WOLAŃSKI Napoleon : Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 60, 216, 275 : Lateralizacja

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : WSiP, 1996
Zawiera ćwiczenia przydatne do pracy z dziećmi leworęcznymi.

ZIELIŃSKA Krystyna : Uczeń leworęczny // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / red. Marta Pawlus. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo "Park", 2002. - S. 288-292

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210
Dotyczy m.in. lateralizacji u dzieci.

BOGDANOWICZ Marta : Organizacja i program zajęć dla dzieci leworęcznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 1, s. 18-23

BOGDANOWICZ Marta : Trudności dziecka leworęcznego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1989, nr 9, s. 515-522

BUDZIANOWSKA Krystyna : Leworęczni w świecie praworęcznych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 6, dod. s. XI
Typy leworęczności.

DOMAGAŁA Aneta, MIRECKA Urszula : Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym // Logopedia. - 2001, T. 29, s. [151]-167

GRABOWSKA Anna : Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymetrią mózgową // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 121-137

GRABOWSKA Anna : Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 1/2, s. 21-30
Praworęczność i leworęczność a asymetria półkul mózgowych.

GRABUSIŃSKA-DESCOUR Anna, KUBIEŃ Jolanta : Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 118-138
Dotyczy m.in. lateralizacji.

JAWORSKA Barbara : Dzieci leworęczne a przewroty // Życie szkoły. - 1997, nr 10, s. 594-595

KRZYWOŃ Danuta : Typ lateralizacji - szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej człowieka? // Chowanna. - 2002, T. 2, s. 87-108
Postawa twórcza młodzieży o różnych typach lateralizacji. Wyniki badań.

KRZYWOŃ Danuta : zasady postępowania z dziećmi leworęcznymi // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 104-108

KUŁAKOWSKA Joanna : Dysleksja rozwojowa i leworęczność // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 28, s. 6-7

KUŁAKOWSKA Joanna : Dzieci leworęczne a nauka pisania // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 36, dod. s. 14
Trudności dzieci leworęcznych.

LEŚNIAK Aneta : Przyczyny i objawy trudności w pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 244-248
Dotyczy lateralizacji słuchowej.

MAUSCH Jolanta, MAUSCH Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270
Dotyczy m.in. lateralizacji u dzieci.

OSZWA Urszula : Dziecko leworęczne. Cz. I-II // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 22-23; nr 10, s. 12

RECHNIO Beata : Praca z dzieckiem leworęcznym // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 4-6
Przykłady ćwiczeń.

ROMANOWSKA Dorota : Na odwrót // Wprost. - 1997, nr 20, s. 80
Dotyczy leworęczności u dzieci.

SALAMON Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24
Artykuł zawiera ćwiczenia korygujące m.in. zaburzenia lateralizacji wzrokowo - przestrzennej.

SARWIŃSKA Monika : Prawa, lewa - wszystko jedno // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 19, s. 19
Typy lateralizacji. Specyficzne trudności.

SOCHACKA Krystyna : Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 34-36

TARKOWSKA Irena : Psychopercepcyjne uwarunkowania kompetencji ortograficznej // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 333-340
Między innymi o znaczeniu motoryki i lateralizacji w nauczaniu.

WALEWSKI Paweł : Odwrócony świat // Polityka. - 2003, nr 19, s. 80-82
Dotyczy leworęczności.

WOJAK Wacław : Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22
Dotyczy m.in. lateralizacji.

WÓJCIK Elżbieta : Neuropsychologiczne koncepcje dysleksji : sprawozdanie z konferencji // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 49-53
Dotyczy m.in. leworęczności.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna