Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAŃKA Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2006

CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

CLARKE David : Zachowanie prospołeczne i antyspołeczne / przeł. Milena Bianga. - Gdańsk : GWP, 2005

DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : WUJ, 2001

GAŚ Zbigniew B. : Pomoc psychologiczna młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1995

GAŚ Zbigniew B. : Młodzieżowe problemy wsparcia rówieśniczego. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1999

HOŁYST Brunon : Problemy młodego pokolenia : studium z zakresu profilaktyki społecznej. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1991

HOWARTH Roy, FISHER Pam : Jak pokonywać trudności behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / [tł. [z ang.] Rafał Lisowski]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

KONOPNICKI Jan : Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : PWN, 1964

MAKOWSKI Aleksander : Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1985

MAKOWSKI Aleksander : Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997

OSTRIHANSKA Zofia : Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie / KUL. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1997

POSPISZYL Kazimierz : Konflikty młodzieży z otoczeniem : psychologiczna analiza procesu wykolejania się nieletnich. - Warszawa : PZWS, 1970

POSPISZYL Kazimierz : Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży. - Warszawa : PWN, 1973

POTEMPSKA Elżbieta, SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ Grażyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

PROFILAKTYKA i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

SKOCZYLAS Wiesław : Rozwój somatyczny i sprawność motoryczna uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1995

SOCJALIZACJA a agresja / red. Adam Frączek, Horst Zumkley. - Warszawa : Instytut Psychologii PAN : Wyższa Szkoła Pedag. Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993

STANKOWSKI Adam : Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka. - Katowice, 1991

STRZEMBOSZ Adam : Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży : (wyniki badań empirycznych nad postępowaniem opiekuńczym w sprawach dotyczących władzy) rodzicielskiej. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979

TURLEJ Stefan : Młodzież społecznie niedostosowana. - Warszawa : WSiP, 1982

URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. - Kraków : WUJ, 2000

UWARUNKOWANIA i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005

ZANIM w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996

ZJAWISKOWE formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DROGOSZ Alicja : Dynamika zaburzonego zachowania u żołnierzy służby zasadniczej : w trakcie odbywania obowiązku wojskowego - po pół roku i pod koniec służby zasadniczej // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, s. VI-IX

DROGOSZ Alicja : Dynamika zaburzonego zachowania u żołnierzy służby zasadniczej. Cz. 1 // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 29-31
Wyniki badań.

GALEJ Dorota : Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 5-12

GŁOWACKA B. : Niedostosowanie społeczne młodzieży i program działań profilaktycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 193-199

ILNICKA Renata : Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 85-90
Badania.

JAMROŻEK Mirosław : Formułowanie diagnoz decyzyjnych w pracy z niedostosowanymi społecznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 125-129

KAWULA Stanisław : Człowiek w obliczu marginalizacji i społecznego wykluczenia : w drodze ku normalizacji życia. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 3, s. [23]-36
Ustalenia formalno-prawne.

MAKOWSKI Aleksander : Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. - Warszawa, 1994. - Rec.: Adam Krukowski Adam // Nowa Szkoła. - 1996, nr 2, s. 48-49; Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 1, s. 38

MARKIEWICZ Piotr : Samolub pod kontrolą // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 48-51
Strefy mózgu a zachowania antyspołeczne.

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum jako problem współczesnej szkoły : (na przykładzie wybranych placówek). - Bibliogr. // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 77-87
Etapy niedostosowania społecznego.

NATORA Halina, BURGS Dorota : Specyfika przestępczości i nieprzystosowania społecznego kobiet z Aresztu Śledczego w Warszawie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 38-39

NIKICIUK Anna : Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

ORŁOWSKA Małgorzata : Stracone szanse - czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 3, s. [89]-100

OSTASZEWSKI Krzysztof : Czy specyfika zachowań problemowych powinna coś wnosić do konstrukcji i realizacji programów profilaktycznych? // Świat Problemów. - 2001, nr 12, s. 4-6

OSTROWSKI Jacek, KRUSZYŃSKI Rafał : Cechy agresywności dziewcząt nieprzystosowanych społecznie. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 1/2, s. 10-16
Wyniki badań.

PELCZAR-BIAŁEK Barbara : Systemowość działań warunkiem efektywności szkolnych programów profilaktyki // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 22-30

PYTKA Lesław : Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i praktyce : propozycja metody badawczej. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [119]-146

PYTKA Lesław : Przystosowanie - nieprzystosowanie, w świetle teorii systemu autonomicznego M. Mazura // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 26-30

REMPEL Wiesława : Subnorma intelektualna a społeczne nieprzystosowanie. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 271-277
Omówienie badań.

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 18-21
Niedostosowanie społeczne, przestępczość nieletnich.

RYK Andrzej : Działalność Stowarzyszenia Saltrom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 16-18
Salezjański Ruch Troski o Młodzież.

SADOWSKI Romuald : Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [31]-47
Wyjaśnienie terminu nieprzystosowanie społeczne.

SIKORSKI Wiesław : Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 23-25

SOCHOCKI Marcin J. : Mechanizmy i formy wykluczenia. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3

STARAKIEWICZ Anna : Rodzinne i środowiskowe determinanty społecznego niedostosowania w świetle badań skazanych z Rejonowego Zakładu Karnego w Rzeszowie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 1, s. 15-21
Przebieg i metody badań.

STRYKOWSKA Justyna : Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym : problemy, diagnoza, profilaktyka. - Gniezno, 2005. - Rec.: Danuta Gorajewska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 234-235

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Obóz terapeutyczny formą zintensyfikowanych oddziaływań profilaktycznych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 135-141
Niedostosowanie społeczne, patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży. Omówienie badań.

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży

Przestępczość dzieci i młodzieży

Przemoc w rodzinie

Patologia rodziny

Patologie wychowania i ich skutki

Kłamstwo wśród dzieci i młodzieży

Resocjalizacja

Subkultury i nieformalne grupy młodzieżowe

Sekty

Alkoholizm

Narkomania

Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Nikotynizm

Pomoc społeczna

Bezdomność i ubóstwo

Bezrobocie

Rola instytucji socjalnych we wspomaganiu rodzin

Szalikowcy, pseudokibice

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2007


© Biblioteka Pedagogiczna