Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELSKI Janusz : Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 2000. - S. 315-380 : Metody oceny efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego.

BORZĘCKI Kazimierz : Jak hospitować : poradnik dla dyrektora szkoły. - Olsztyn : Wydawnictwo "Oświatowe", 1994

DZIERZGOWSKA Irena : Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / współpraca Maria Kotowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004. - S. 50-61 : Hospitacje - ważne zadanie nadzoru.

FENSTERMACHER Gary, SOLTIS Jonas : Style nauczania. - Warszawa : WSiP, 2000

GRELOWSKA Stanisława : Informacja zwrotna a samoocena pracy nauczyciela. - Piła : Pracownia Wydawniczo - Edukacyjna K&K, 2003

GROENWALD Maria : Czy godność nauczyciela jest zagrożona egzaminowaniem zewnętrznym // W: Dawne i nowe formy egzaminowania / red. Bolesław Niemiecko, Wojciech Małecki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2001. - S. 343-350

GRUCHLIK Jolanta, ŁUKASZEWSKA Anna : ABC hospitacji : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. - Toruń : Wydawnictwo Aker, 2005

KAWECKI Ireneusz : O wiedzy praktycznej nauczyciela (na przykładzie nauczycielki matematyki) // W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim / red. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 191-211

MARSZAŁEK Dorota : Nauczyciel szkoły dla dorosłych : zadania, wizje, opinie. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996

NAUCZYCIEL i uczeń w przestrzeniach szkoły : szkice z teorii i praktyki kształcenia / red. Marzenna Nowicka. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2002

NIEMIERKO Bolesław : Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 41-62 : Uczeń i nauczyciel.

NIEMIERKO Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 2002

NIEMIERKO Bolesław : O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno - wychowawczej. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1969

NIEMIERKO Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 286-296 : Ewaluacja nauczycielskiego systemu kształcenia.

OLEJNICZAK Tomasz, PIELACHOWSKI Józef : Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi : zadania, przepisy i procedury. - Poznań : Wydawnictwo eMPI, 2004. - S. 108-111 : Ocenianie pracy nauczycieli jako efekt nadzoru pedagogicznego nad spełnianiem przez nich zadań i obowiązków.

PASEK Artur : Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2004
Dotyczy m.in. hospitacji, obserwacji lekcji koleżeńskich.

PETLAK Erich, KOMORA Juraj : Nauczanie : w pytaniach i odpowiedziach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. - S. 20-29 : Nauczyciel na miarę czasów współczesnych i przyszłych; S. 29-183 : Proces dydaktyczno - wychowawczy w pytaniach i odpowiedziach.

RATAJEK Zdzisław : Problemy oceny pracy nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1982

RATAJEK Zdzisław : Wiedza i umiejętności pedagogiczne nauczycieli. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, 1987

SZUBAŃSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. - Warszawa; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. - S. 114-124 : Ocena pracy nauczyciela.

TRIPP David : Zdarzenia krytyczne w nauczaniu : kształtowanie profesjonalnego osądu. - Warszawa : WSiP, 1996

WOLNY Stanisław : Kultura fizyczna w szkole podstawowej : stan wiedzy i umiejętności nauczycieli w świetle przeprowadzonych badań. - Kielce : IKN; ODN, 1986

WYGAS Kazimierz : Nauczycielskie oceny personalne. - Warszawa : IKN, 1987

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria, PIOTROWICZ Maria : Nauczyciel w oczach swoich wychowanków // Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 11-13

BIEGAŃSKA Arleta : Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 16-17
Dyrektor szkoły gromadzi informacje w celu dokonania oceny pracy nauczycieli oraz planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

BIELSKI Janusz : Style oddziaływania wychowawczego nauczycieli wf i ich wpływy na efekty pracy // Lider. - 1992, nr 5, s. 16

BLECHARCZYK Tomasz : Czy ocenianie nauczycieli może zrewolucjonizować oświatę? // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 209-212

BLECHARCZYK Tomasz : Nauczyciel - kilka uwag o społecznej wymowie tego słowa // Życie Szkoły. - 1998, nr 5, s. 279-280
Opinie społeczne o nauczycielu.

BLECHARCZYK Tomasz : Nauczyciel w nowej sytuacji // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 4, s. 12-14
Status nauczyciela i ocena jego pracy w szkole samorządowej.

BREITKOPF Bogusława : Ocena i samoocena pracy nauczyciela przysposobienia obronnego // Przysposobienie Obronne. - 1998, nr 1, s. 37-41

BRUDNIK Maria : Wychowanie fizyczne w ocenie jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 12, s. 19-24
Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów mających na celu ocenę jakości pracy nauczycieli wf zatrudnionych w szkole ponadgimnazjalnej w województwie małopolskim.

BUDZEŃ Henryk : Przykładowe kryteria oceny pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 6, s. 17-18

CIEŚLIK Jan : Opisać nauczyciela. // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 9, s. 19-21
Ocena pracy nauczyciela - elementy składowe opisu.

CZARNIECKA Renata : Z badań nad propozycjami kryteriów oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3/4, s. 19-22

DĘBICKI Dariusz : Ocena pracy nauczyciela wf w opinii dyrektorów szkół oraz uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, s. 18-19
Badania i opis wyników.

DZIEWULAK Dobromir : Ocena pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 1995, nr 6, s. 19-21
Tekst ankiety służącej samokontroli i samoocenie nauczyciela.

FEDOROWICZ Jerzy : Hospitacja - a może inaczej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3/4, s. 8-9
Ocena pracy nauczyciela.

FRĄCZEK Zenon : Ocena pracy nauczyciela // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1993, nr 3, s. 167-169

GAŚ Zbigniew : Badania opinii uczniów na temat pracy nauczyciela // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 7, s. 55-59
Badania przeprowadzone metodą kwestionariusza.

GAŚ Zbigniew : Opiniowanie przez uczniów pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 11, s. 28-33
Kwestionariusz OZ zawierający kryteria oceny zajęć lekcyjnych.

GÓRECZNA I., KAŹMIEROWSKA M. : Dyrektorski nadzór i ocena : sprawowanie nadzoru pedagogicznego jest najważniejszym zadaniem dyrektora szkoły i przedszkola określonym podstawą prawną, czyli ustawą o systemie oświaty // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 3, s. 9
Dotyczy m.in. hospitacji i oceny pracy nauczyciela.

GRĄDZKI Władysław : Jak oceniać wychowawców? // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 8, s. 47-48

IWANICKA Irena : Ocena // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 47, s. 14
Propozycja autorki dotycząca kryteriów oceny pracy nauczyciela przez samorząd uczniowski.

JAGŁA-IZDEBSKA Iwona : Ocena pracy nauczyciela gimnazjum // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 50, dod. s. X
System oceny okresowej pracowników. Projekt systemowej oceny okresowej nauczycieli.

JAGŁA-IZDEBSKA Iwona : Ocena pracy nauczyciela gimnazjum // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 51, dod. s. VI-VII
Przykładowe arkusze oceny pracy nauczyciela i arkusze samooceny.

JAK oceniać? / oprac. Marzena Mościńska - Bader, Małgorzata Serafin - Makowiecka // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 8, s. 10
Dotyczy m.in. arkusza oceny lekcji oraz samooceny nauczyciela.

JANIK Aleksander : Kto powinien oceniać pracę nauczycieli? // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 48-52
Propozycja procedury sprawdzania efektów pracy nauczyciela przez samych nauczycieli, na podstawie wiadomości i umiejętności uczniów.

JANIK Aleksander : Niedostateczny dla Ministra Edukacji Narodowej // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, s. 68-69
Ocenianie nauczyciela przez uczniów.

JAWORSKI Zygmunt, KORZENIOWSKI Eligiusz, LISICKI Tomasz : Czynniki efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego w opiniach przedstawicieli wybranych środowisk // Lider. - 1999, nr 3, s. 11-14
Wyniki badań opinii studentów, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół na temat efektywnej pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

JEZIERSKI Piotr : Reforma a ocenianie nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3, s. 38-39
Schematyzm w ocenianiu nauczycieli, trudności z obiektywną oceną.

JULKOWSKA Violetta, SKÓRZYŃSKA Izabela : Niezbędne minimum kompetencji dydaktycznych nauczyciela humanisty w zreformowanej szkole // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 13-16
Propozycja standardów wiedzy i umiejętności przyszłych nauczycieli.

JUREK Krzysztof : Dyrektor, do tablicy! // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 2, s. 8
Brak obiektywnego sposobu weryfikowania i kontrolowania pracy nauczyciela.

KASZA Zofia : Portfolio nauczyciela jako przegląd jego dorobku zawodowego : propozycja dla nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 1, s. 6-7
Dokumentowanie własnej pracy i osiągnięć może pomóc w analizie i doskonaleniu pracy nauczyciela oraz jego ocenie.

K. J. : Ocena pracy zawodowej nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 24, s. 6
Kryteria jakości pracy nauczyciela.

KONARSKA Teresa : Kto kogo ocenia // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 1, dod. s. I
Ocena dorobku zawodowego nie powoduje zawieszenia oceny pracy nauczyciela w trakcie awansowania.

KONARSKA Teresa : Poślizg Achillesa // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 16, dod. "Bliżej Prawa" s. I
Prawa nauczycieli wychowania fizycznego do uznania ewentualnej kontuzji na lekcji wychowania fizycznego jako wypadku przy pracy.

KONARSKA Teresa : Zapomniana ocena pracy? // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 6, dod. s. II-III
Ocena pracy nauczyciela: inicjatorzy, kryteria i tryb odwołania.

KORDZIŃSKI Jarosław : Narzędzia obserwacji rozwoju nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 19, s. 8
Kryteria oceny pracy nauczyciela. Przykład arkusza hospitacyjnego.

KORDZIŃSKI Jarosław : Ocenianie nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 3, s. 6
Rozmowa oceniająca pracę nauczyciela.

KORDZIŃSKI Jarosław : Oceny nauczycieli. Cz. 1-2 // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 6, s. 9; nr 7, s. 9
Ocena pracy nauczycieli jako czynnik rozwoju.

KORDZIŃSKI Jarosław : Po stronie sukcesu : motywowanie pracowników // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 1, s. 7
Dobrze przeprowadzona ocena jest jednym z elementów pozytywnego motywowania nauczycieli. Możliwości dyrektorów i resortu.

KUCIA Arkadiusz : Jak dokumentować procedurę oceny i rozwoju nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 5, s. 13-16
Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego. Kryteria oceny pracy nauczyciela.

KUJAWSKA Iza : Do góry nogami? Głos Nauczycielski. - 1997, nr 17, s. 5
Opinie licealistów oraz nauczycieli na temat oceniania nauczyciela przez uczniów.

MCMAHON Agnes : Ocenianie nauczycieli : Czy może ono promować ich rozwój zawodowy i doskonalić zarządzanie szkołą? // Edukacja. - 1992, nr 4, s. 69-80

MICHALAK Grażyna : Regulamin oceniania nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 6, s. 25-26
Wzór karty oceny pracy nauczyciela szkoły podstawowej.

MICHALAK Joanna : Nauczyciele a niepowodzenia szkolne // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 5-8
Ankieta umożliwiająca nauczycielowi dokonywanie oceny własnej pracy i oceny pracy nauczyciela przez ucznia.

MIELCZAREK Ferdynand : To także źródło informacji // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 6/7, s. 13-14
Zeszyt uwag ucznia - informacją dla dyrektora na temat pracy nauczyciela.

MORAWSKA Lucyna, ZIMNAK Maria : Kryteria oceny pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 10, s. 4-5

MUSZKIETA Jarosław : Kryteria oceny pracy nauczyciela (propozycje) // Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 22-25

MUSZKIETA Jarosław : Propozycja kryteriów oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego // Lider. - 1996, nr 4, s. 17-19

NOGALSKI Jerzy : Kryteria oceny pracy nauczyciela // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 9, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 4-5

NOGALSKI Jerzy : Tworzenie szkolnych standardów oceny nauczyciela // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 2-3

NOWACKI Jerzy : Diagnozowanie pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 3/4, s. 39-40
Metody oceny pracy nauczyciela i hospitacje.

NOWARSKI Czesław : Problem błędów dydaktycznych w pracy nauczyciela historii (w szkole) // Wiadomości Historyczne. - 1991, nr 1, s. 41-47
Dotyczy oceny pracy nauczycieli historii.

OŻGA Lidia : Hospitacje uczniowskie? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 37-39
Ocenianie nauczycieli przez uczniów.

PANUŚ Tadeusz : Ocena pracy nauczyciela religii // Katecheta. - 2001, [nr] 5, s. 65-67

PAWŁOWSKA Alicja : Ocena po każdym semestrze // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 19, s. 10

Przykładowe arkusze obserwacji pracy nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

PŁANETA-SALWA Anna : Uwagi o hospitacji // Nauczanie Początkowe. - 1995/1996, z. 3, s. 36-37
Hospitacje lekcji przez dyrektora szkoły. Cele dyrektorskiego nadzoru.

PSZCZÓŁKOWSKI Tadeusz : Wybrane problemy oceny pracy nauczyciela // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 4, s. 6-9

RATAJEK Zdzisław : Dylematy związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli : refleksje nad projektem zmiany statusu zawodowego nauczycieli // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 2, s. 65-72

ROGALIŃSKA Izabela : Pochwała, która dopinguje, krytyka która nie rani // Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 42-43
Dotyczy oceny pracy nauczyciela.

ROGALIŃSKA Izabela : Próba oceny "zawodowych umiejętności nauczyciela"// Nowa Szkoła. - 1993, nr 7, s. 430-431

RUSAKOWSKA Daniela : Ocenianie nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 2, s. 34-35

RUSIECKI Józef : Dyrektorzy szkół o nauczycielach // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 9
Badania opinii.

RYSZKA Rafał : Nauczyciel - pedagog // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
Dobór i ocena przyszłych nauczycieli i pedagogów.

SAWIŃSKI Julian Piotr : Czy można by oceniać demokratycznie? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 9-12
Ocenianie uczniów i nauczycieli. Proces samooceny nauczycieli.

SAWIŃSKI Julian Piotr : Dlaczego standaryzować ocenianie? // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 2, s. 3, 4-5

SAWIŃSKI Julian Piotr : Ocena pracy nauczycieli i konsultantów // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 0-2

SAWIŃSKI Julian Piotr : Oceniać kompetencje? // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 14-18
O ocenie pracy nauczyciela - co powinno być przedmiotem oceny nauczyciela, z jakich czynności składa się szkolne ocenianie nauczyciela, oczekiwania nauczycieli w zakresie oceniania swojej pracy.

SŁAWIŃSKI Stanisław : Ocena pracy nauczyciela a wynagrodzenie // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 5-6

SROKA Kazimierz : Ocena pracy nauczyciela - inaczej. Cz. 1-2 // Nowe w Szkole. - 1997/1998, nr 8, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 0-4; nr 9, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 5-8
Zawiera tabele wskaźników i wartości punktowych oceny.

STRÓŻYNA Krystyna : Ellen Key byłaby zła // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 16, s. 1, 8
Wokół ustawowego zapisu dotyczącego oceny pracy nauczyciela przez uczniów.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Dobry car i źli bojarzy czyli wychowawca i inni nauczyciele // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 78-82
O ocenianiu nauczycieli przez uczniów.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Nasze niekompetencje // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 45-49
Stosunek nauczycieli do oceny pracy nauczycieli przez uczniów.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Nieznany archipelag // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 18-19
Ocena pracy nauczyciela przez uczniów.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Studium przypadku oceniania // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 30(350)-35(355)

SUCHOWERA Andrzej : Jak oceniać nauczycieli? // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 81-82

SZABO Alicja : Czy nauczyciel może sam oceniać swoją pracę? // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 1, s. 9-10

SZABO Alicja : Kontrola i ocena pracy nauczyciela - inaczej // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 12, s. 31-33

SZAŁEK Marek : Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny pracy lektorów języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 5, s. 47-52

SZTEJNBERG Aleksander, DEN BROK Perry, HUREK Józef : Zachowania interpersonalne najlepszego nauczyciela w percepcji uczniów i studentów // Ruch Pedagogiczny. - 2005, [nr] 1/2, s. 29-44

ŚLIWERSKI Bogusław : Awans "zasobów ludzkich" // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 8, s. 28-34
Jak się ma ocena nauczycieli do wolności. Narzucanie nauczycielom określonej struktury pracy.

ŚLIWERSKI Bogusław : Iluzje oceniania nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 59-63
Lęk nauczycieli przed oceną uczniów. Komu potrzebna jest ocena nauczycieli.

ŚLIWERSKI Bogusław : Ocenianie pracy pedagogicznej nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 9, s. 18-22

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Czy nauczyciele są lubiani przez młodzież // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 35-56
Opinia absolwentów szkół średnich o nauczycielach. Wyniki badan.

TRZASKA Leszek : Nauczyciel też człowiek // Remedium. - 1996, nr 10, s. 21-23
Uleganie nauczyciela osądowi moralno - etycznemu uczniów.

TRZESZCZKOWSKA Ewa : Uczniowie o nauczycielach // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 6, s. 38-43
Wyniki badań opinii uczniowskich.

UCZNIOWIE oceniają // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 15-18
Propozycja anonimowej ankiety "Nauczyciel w oczach uczniów" opracowanej dla samorządów uczniowskich przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

URBACZEWSKI Mirosław : Kryteria oceny pracy wychowawcy - nauczyciela w placówkach opiekuńczo - wychowawczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 18-19

WASICKA Agata : Pisemna samoocena ucznia kończącego szkołę, jako podsumowanie efektów pracy nauczyciela wychowania fizycznego // Lider. - 2004, nr 6, s. 24-25
Ocena sprawności fizycznej.

WERBIŃSKA Dorota : A może arkusz : hospitujemy i oceniamy // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 22, dod. "Głos Dyrektora Menedżera", s. 6
Ocena pracy nauczyciela języka obcego z wykorzystaniem gotowego arkusza obserwacyjnego.

WĘGLOWSKA - WOJT Maria, STARZEC Izabela : O ocenie pracy nauczyciela słów kilka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 45

WIĘCKOWSKI Ryszard : Kontrowersje wokół analizy i oceny pracy pedagogicznej nauczyciela // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 451-453
Kryteria oceny pracy nauczyciela.

WINIARCZYK Tomasz : Trójkąt rodzice - dzieci - szkoła, współpraca, obojętność czy konflikt : zarys regulacji prawnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 26, s. 16-17
Regulacje prawne dotyczące m.in. oceny nauczyciela.

WIŚNIEWSKI Czesław : Błąd w pracy nauczyciela // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 3, s. 4-6
Ocena pracy nauczyciela.

WITEK Krystyna : Ocena nauczyciela // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 9, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 5

WITEK Stefan : Jak obiektywnie i sprawiedliwie ocenić pracę nauczyciela? // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 8/9, s. 5-6
Kryteria podstawowe i uszczegółowione.

WLAZŁO Stefan : Nigdy nie wolno marnować uczniów uzdolnionych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 8, s. [1], 4-5
System oceniania nauczycieli. Rola nadzoru pedagogicznego w systemie oceniania. Możliwości edukacyjne uczniów.

WLAZŁO Stefan : Standardy jakości w pracy kierowniczej dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, nauczyciela // Gazeta Szkolna. - 1997, nr 126, s. 7
Propozycja procedury oceny pracy.

WLAZŁO Stefan : Standardy w ocenie nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 9-12
Ocena pracy nauczyciela, przykłady standardów.

WORONOWICZ Wanda : Nauczyciele - zmory, anioły i inni // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 12, s. 12-14
Opinie uczniów o nauczycielach.

WOŹNIAK Wacława : Kryteria oceny pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 83-84
Propozycje kryteriów dla poszczególnych ocen.

WÓJCICKI Jerzy : Jak hospituję zajęcia z wiedzy o społeczeństwie? // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 6-8
Warunki i funkcje dobrej hospitacji. Ankieta "Kryteria oceny pracy nauczyciela".

WROŃSKI Ryszard : Pomiar jakości pracy nauczyciela - propozycja modelowa // Przysposobienie Obronne. - 1999, nr 1, s. 32-37
Samoocena i ocena nauczyciela przez uczniów - dotyczy m.in. nauczyciela przysposobienia obronnego.

ŻECHOWSKA Barbara : O wartościowaniu pracy nauczyciela w warunkach współczesnych przemian edukacyjnych // Chowanna. - 2000, t. 2, s. 8-20

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna