Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

GRUPY RÓWIE¦NICZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELECKA Elżbieta : Dziecko w grupie rówieśniczej – interakcje między dziećmi // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. – Białystok : Trans Humana, 2003

EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. - Warszawa : WSiP, 1982

JA i inni / Barbara Jakubowska [i in.]; red. Hanna Rylke. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1989. – S. 60-68 : Kontakt i komunikowanie się w grupie ; s. 108-112 : Spostrzeganie grup i w grupach

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995

JANOWSKI Andrzej, STACHYRA Roman : Prestiż ucznia wśród rówieśników. – Warszawa : WSiP, 1985

ŁOBOCKI Mieczysław : Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej. – Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1985

MICHEL Małgorzata : Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych // W: Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – S. 113-127

MIKA Stanisław : Wstęp do psychologii społecznej. – Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1975. - S. 169-298 : Grupa jako system jednostek pozostających z sobą w interakcji

MISZTAL Bronisław : Grupy rówieśnicze młodzieży. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1974 (Filia BPP w Radomsku)

NIEBRZYDOWSKI Leon : Przyjaźń i koleżeństwo młodzieży dorastającej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1983 (Filia BPP w Bełchatowie)

PILCH Tadeusz : Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. – Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : Wydaw. Alkadem. „Żak”, 1995. – S. 174-186

PIOTROWSKI Przemysław : Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne. – Warszawa : Wydaw. Akadem. „Żak”, 2003

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... . - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2006

SAJDERA Jolanta : Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003

SKARBEK Władysław : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji. – Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2003. – S. 129-142: Grupy rówieśnicze

SKORNY Zbigniew : Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. – Warszawa : PWN, 1964. – S. 67-72: Grupy rówieśnicze

STEPHAN Walter G., STEPHAN Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : [psychologia relacji] . - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

TRAWIŃSKA Maria : Socjalizacja w grupie rówieśniczej a wychowanie // W: Społeczeństwo wychowujące : rzeczywistość i perspektywy : materiały z sesji naukowej / red. B.Suchodolski. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1983. – S. 347-364

URBAN Bronisław : Kryteria, mechanizmy i konsekwencje odrzucenia dziecka przez grupę rówieśniczą // W: Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – S. 9-22

URBAN Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – S. 63-96 : Odrzucenie dzieci z zaburzeniami w zachowaniu przez grupę rówieśniczą ; S. 97-114 : Pozytywny wpływ grupy rówieśniczej na readaptację dzieci agresywnych i odrzuconych (Filia BP w Radomsku)

URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. – Kraków : Wydaw. UJ, 2000. – S. 129-146 : Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego

WITEK Anna : Integracja w grupie rówieśniczej wyzwaniem dla pedagoga w toku podejmowania działań dydaktyczno-wychowawczych // W: Kształtowanie umiejętności wychowawczych / red. Teresa Sokołowska-Dzioba. – Lublin : Wydaw. Uniw. M.Curie-Skłodowskiej, 2002. – S.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTCZAK Mariusz : Klasa gimnazjalna // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 59-66

BIERNAT Danuta : Normy współżycia w grupie // Życie Szkoły. – 2002, nr 9, s. 558-559

BIELECKA Elżbieta : Rola grupy rówieśniczej w życiu dziecka // Pedagogika Społeczna. – 2003, nr 4, s. 61-68

CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 1, s. 173-185

CYWIŃSKA Małgorzata : Przyjaźń i konflikty // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 4-9

CZERWIEŃSKA Aneta : Relacje rówieśnicze w klasach I-IV szkoły podstawowej // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 1, s. 214-225

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Jak poznać uczniów i siebie? // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 34-35

GUZ Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 3-8

JASIŃSKI Zenon : Przemoc rówieśnicza w szkole – współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7/8, s. 3-7

ŁĘCKA Beata : Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 43-49

MICHEL Małgorzata : Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1/2, s. 247-259

MIKOŁEJKO A. : Grupa rówieśnicza i przestrzeń kontrkultury // Społeczeństwo Otwarte, – 1992, nr 5, s. 53-57

MURIAS Lidia : Sześciolatki w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 38-39

PALUCH Grażyna : Dzieci nieakceptowane w grupie – diagnoza i analiza zjawiska // Nauczyciel i Szkoła. – 1999, nr 2, s. 42-49

PALUS Katarzyna :Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych // Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 10-11

PRUSKO Ludmiła, ARKUSZEWSKA Ewa : Szkolne grupy wsparcia // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 26-31

PAWLAK Agnieszka : Interakcje rówieśnicze – zjawisko tutoringu dziecięcego // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 41-47

RECHNIO Beata : Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 3-5

SAKOWICZ Agnieszka : Jak przedstawia się poziom akceptacji koleżeńskiej uczniów z wadą wzroku w starszych klasach szkoły podstawowej // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 1, s. 3-11

SCHULZ Krystyna : Nieformalne grupy rówieśnicze // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 54-56

SMYKOWSKI Błażej : Rówieśnicy // Remedium. – 2005, nr 6, s. 6-7

SMYKOWSKI Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej // Edukacja. – 2003, nr 3, s. 60-71

SMYKOWSKI Błażej : O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych // Kultura i Społeczeństwo. – 2001, nr 1, s. 189-198

SOCHOCKI M.J. : Gdy kolega pije // Remedium. – 2005, nr 4, dod. Pomarańczowe Forum 52, s. VI - VII

SUPIŃSKA Małgorzata : Dzieci izolowane i odrzucone // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 87-89

SZALIŃSKA-MAŁYS Małgorzata : Budowanie więzi w grupie : (na progu gimnazjum) // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 1, s. 13-14

TATAROWICZ Jan : Destrukcyjne grupy nieformalne w szkołach. Cz. 2 : Dane oświatowe // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 37-43

TATAROWICZ Jan : Grupy młodzieżowe niepożądane w szkołach. Cz. 1 // Nowa Szkoła. – 1997, nr 7, s. 23-29

TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : Obcowanie w grupie //’ Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1,s. 23-25

TUCHOLSKA Stanisława : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42

WLAŹNIK Barbara : Od czego zależy pozycja dziecka w grupie? // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 7, s. 505-508

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 23-28

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Integrowanie zespołu klasowego (opis działań wychowawczych) // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 29-32

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna