Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

NAUCZYCIEL NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTUALNE problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001

BARŁÓG Krystyna : Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

BONAR Jolanta : Niewerbalne komunikowanie nauczyciela a efekty kształcenia uczniów klas I-III. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1997

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 1996. - S. 90-94: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

DYLEMATY wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - 1998

EDUKACJA przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Sabina Guz. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2001

EDUKACJA - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Przemoc symboliczna w przedszkolu. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006

JAKUBOWICZ-BRYX Anna : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

JAWORSKA Bolesława : Mobilność nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej : (raport z badań). - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [1998]

JĘDRZEJEWSKI Stanisław : Nauczycielka przedszkola. - Warszawa : WSiP, 1987

KLIM-KLIMASZEWSKA Anna : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 115-128: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

KSZTAŁCENIE i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej / red. Wojciech Mikołajewicz; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

KSZTAŁCENIE nauczycieli klas początkowych : materiały dydaktyczne / red. Henryk Moroz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 1999

JAWORSKA Bolesława : Mobilność nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : (raport z badań) . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [1998]

PETLÁK Erich, KOMORA Juraj : Nauczanie : w pytaniach i odpowiedziach. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2006

WIĘCKOWSKI Ryszard : Edukacja nauczycielska w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedag. Tow. Wiedzy Powszechnej ; Poznań : "Sorus", 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBEL Przemysław : Twórczy nauczyciel // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 2 s. 12-16

BĄBKA Jarosław : Kompetencje nauczycieli zajmujących się edukacją integracyjną // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 9, s. 515-519

BĄBKA Jarosław : O specyficznych i niespecyficznych kompetencjach nauczycieli // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 465-469

BLUMKOWSKA Halina : Nauczyciel w klasie zintegrowanej - zapis doświadczeń // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 19-20

BONNA Beata : Stopień przygotowania zawodowego nauczycieli przedszkola // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 12-15

CZUŁCZYŃSKA Lucyna : Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 27-36

DELECKA-BURY Alicja : Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 4, s. 12-21

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Kompetencje przestrzenne nauczycieli przedszkola w świetle badań empirycznych // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 25-27

GRĄCKA Joanna : Raport o kadrach nauczycielskich : przedszkola i nauczanie zintegrowane // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 30/31, s. 6

HAJNICZ Wanda : Zadania edukacyjne nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 655-658

JAŚKOWSKA Joanna : Kompetencje nauczycieli. // Życie Szkoły. - 2003, nr 8, s. 472-474

KLATT Halina : Pierwsze kwiaty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 152-153
Strategia pracy nauczyciela w przygotowaniu zajęć.

KNAPIK Agnieszka : Pierwszy rok pracy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 588-590

KORZENIECKA-BODNAR Alicja : Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36

KORUS Beata : Rola nauczyciela w integracji środowiska domowego i szkolnego dziecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 28, nr 2 (2004/2005), s. 49-54

KOWOLIK Piotr : Warsztat pracy nauczyciela początku XXI stulecia // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [216]-228

KOWOLIK Piotr : Czytelnictwo nauczycieli klas początkowych : diagnoza - prognoza // Chowanna. - T. 1/2 (1996), s. 41-45

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : O otwartym stylu pracy nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 488-493

KROWICKA Agnieszka : Pierwszy dzień i co dalej? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2,
s. 80-81
Jak pokonać trudności w pracy zawodowej i starać się rozwijać warsztat pracy nauczyciela.

KULA Ewa : Nauczyciel we współczesnej Europie w świetle międzynarodowych badań i raportów edukacyjnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 23-28

KUNICKA Małgorzata : Praktyka pedagogiczna w kształceniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 8-11

KWIATKOWSKA-GÓRALCZYK Małgorzata : Świadomość nauczyciela klas początkowych a współczesne konteksty edukacji // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 38-43

LUBOMIRSKA Krystyna : Nauczyciel jako podmiot działań i doświadczeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 96-99

MAREK Elżbieta : Uczestnictwo nauczyciela klas początkowych w procesie edukacyjnym // Życie Szkoły. - 1996, nr 5, s. 264-267

MISIORNA Elżbieta, MICHALAK Renata : Nauczyciel małego ucznia // Życie Szkoły. - 2005, nr 9,
s. 4-8

MNICH Małgorzata : Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do realizacji ćwiczeń sprawności językowej uczniów // Chowanna. - T. 1/2 (1996), s. 34-40

NIE mówcie o nas "przedszkolanki "! / (ADM) // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 10, s. 1, 11
Praca nauczycielki przedszkola.

OGRODZIŃSKA Teresa : "Przedszkolaki Krok Drugi" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5,
s. 273-278

OKSIŃSKA Irena : O refleksji pedagogicznej i kompetencjach nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 423-427

PAPROTNA Gabriela : Nauczyciele przedszkoli wobec zasady zaspokajania potrzeb dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. [134]-142

PAPROTNA Gabriela : Z badań nad motywacją wyboru zawodu nauczyciela przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 131-135

PLENKIEWICZ Maria : Współczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w reformowanej szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [124]-133

PLENKIEWICZ Maria : Nauczyciel wczesnej edukacji w okresie przemian społeczno-ustrojowych // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 9, s. 8-12
Wyniki badań dotyczące sylwetki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. ROHNKA Wiesława,

DYBA Ewa : Zasady zatrudniania nauczycieli // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 9-11

RYDLEWSKA Maria : Refleksje nad uczniem, nauczycielem i oceną // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 5/6, s. 49-51
Refleksja nad własnym działaniem : ucznia, nauczyciela.

SKORECKA Lucyna : Odwaga bycia kreatywnym // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-14

SOBIESZCZYK Maria : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w systemie poradnictwa pedagogicznego // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 607-610

SUTKOWSKA Mirosława : Przedszkolanka czy nauczycielka? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 58-60

SZKOLAK Anna : Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 3, s. 42-49

SZKOLAK Anna : Osobowość nauczyciela klas początkowych jako wartość w procesie edukacyjnym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 1, s. 62-66

TOMCZYSZYN Dorota : Funkcja opiekuńcza w świadomości nauczycieli nauczania początkowego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 26, nr 1 (2002/2003), s. 5-13
Wypełnianie funkcji opiekuńczej przez nauczycieli nauczania początkowego.

WALOSZEK Danuta : Doskonalenie nauczycieli wobec przemian społecznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 180-186

WEINER Agnieszka : Kompetencje muzyczne nauczycieli klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 4, s. 5-11

WIĘCKOWSKI Ryszard : Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 531-538
Warsztat metodyczny nauczyciela klas początkowych.

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 4-9

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna