Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE INTEGRACJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHODKOWSKA Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

DITTFELD Bożena : Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000

FLIS Renata : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

GRYGIER Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

NORMALIZACJA środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005

NOWATORSKIE i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

NOWICKA Agnieszka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

SZUMSKI Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydaw. Nauk. PWN, 2006

UCZEŃ z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

UCZEŃ z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

UCZEŃ niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. Stanisław Jakubowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

WĄTKI zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Integracja : szansą wychowania nowego pokolenia. - Płock : Wydaw. Nauk. "Novum", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA-JANIAK Wioletta : Dzieci z wadami słuchu w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 9-11
Trudności, jakie można napotkać w pracy z dzieckiem niedosłyszącym.

BARAŃSKA Jolanta : Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 236-239

BARAŃSKA Mariola : Integracja, kiedy i za jaką cenę? // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 45-49

BŁACHUT Beata : Warunki dla słabo widzących w klasie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 15-18
Klasy integracyjne.

BOGUCKA Jadwiga, ŻYRO Dorota : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiejszkole // Remedium. - 2006, nr 10, s. 1-3

BRZOZOWIEC Barbara : W świetlicy integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 52-53

CHMIELEWSKA Gabriela : Dbajmy o integrację // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 17-19
Szkoły integracyjne.

CECKA Ewa : Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 32-36

CZUBAK Joanna, TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : Szkoła jest dla wszystkich // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 7-10
Klasy integracyjne.

DETKA Joanna, WABIA Beata : Jak organizować pracę na zajęciach w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 59-70

DETKA Joanna, WABIA Beata : Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 65-68

FIETKO Anna : Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach integracyjnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 1, s. 44-50

FIRKOWSKA-MANKIEWICZ Anna : Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły // Szkoła Specjalna .- 2004, nr 1. s. 19-26

FITAS Marzena : Jesteśmy tak różni, że aż podobni do siebie... : plan zajęć integracyjnych w pierwszej klasie gimnazjum // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 22-23

FLOREK Anna : System wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 22, s. 15,18

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Integracja klasy // Remedium. - 2005, nr 5, s. 10-11

JAKÓBIK Iwona, NIEMCZYK Beata : Bliżej siebie przez sztukę // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 49-50 JAROSZ Bożena : Integracja, ale jaka? // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 23
Zalety i wady nauczania integracyjnego.

JURGA Lura : Formy kształcenia integracyjnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 15-18

KARPIŃSKA-SUKIENNIK Lidia Karina : Zabawy integracyjne z elementami ćwiczeń rytmiczno-tanecznych // Lider. - 2005, nr 5, s. 24
Scenariusz zajęć.

KLIMASZEWSKA Anna : Przegląd literatury na temat wychowania i nauczania integracyjnego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 99-108

KONARSKA Teresa : Wesprzeć wspomagającego // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 9, s. 1, 8-9
Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.

KOTECKA Katarzyna : Zabawy integracyjne w Biskupcu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 492-494

KOWALSKA Ewa : Dziecko niedosłyszące w mojej klasie // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 51-58
Doświadczenia nauczyciela w klasie integracyjnej.

KUPISIEWICZ Małgorzata : Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337

KURAŚ IWONA, CHOJNA-LEŚNIAK Edyta : Scenariusz zajęć dla uczniów klas II szkoły integracyjnej// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 92-93

LABOCHA Wojciech : Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 235-236

LEWCZUK Joanna : Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a stosunek dzieci z grupy integracyjnej i grupy nieintegracyjnej do obcych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 337-346

LIGĘZKA-CHARYSZ Stanisława : Integracji trzeba się ciągle uczyć // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 4, s. 7-8
Proces tworzenia oddziałów integracyjnych w szkole ponadgimnazjalnej.

MACIARZ Aleksandra : Integracja edukacyjna w świetle oczekiwań i doświadczeń dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna .- 2003, nr 4, s. 196-201

MAĆKOWIAK Katarzyna : Czy szkoła jest gotowa do przyjęcia dzieci innych? // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 66-74

MAJCHRZAK Marzenna : Integracja czynnościowa // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 13-17

MAJEWSKA Renata, MAZELEWSKA Ewa : Integracyjna rola muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym // Nauczanie Początkowe.- 2004 nr 3, s. 37-40

MARCINKOWSKA Mariola : Edukacja ekologiczna sposobem na integrację // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 24-27

MASZCZAK Tadeusz : Kultura fizyczna jako globalne wyzwanie edukacyjne i integracyjne // Kultura Fizyczna.- 2004, nr 9-10, s. 1-4

MAŚLANKIEWICZ Elżbieta : Niepełnosprawni w środowisku szkolnym // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 3, s. 9

MATELA Barbara : Wzajemne dawanie i branie : w klasach integracyjnych // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 11-14

MATERKA Ewa : Kształcenie integracyjne : perspektywa nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 37-43

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Niepełnosprawni wobec szans na normalizację // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 158-167
Kształcenie integracyjne dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Omówienie badań.

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44

NAWARA Urszula SPIKOWSKA Wioletta : Zabawy integracyjne : propozycja na czwartą lekcję wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 10, s. 10-12

NIKOLUSSI-MALICKA Mirella : Dobrze nam razem // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 19-21
Praca w klasie integracyjnej.

NOWICKA Dorota : Integrowanie dusz i ciał // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 47-49

OLECHOWSKA Agnieszka : Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 28-30
Integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi w szkołach masowych.

OLEŃSKA-PAWLAK Teresa : Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 22-27

OLESZKO Teresa : Trudna droga integracji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 18[146]-22[150]

PIETRZAK Jolanta : Mamo, tato - bawcie się z nami : zajęcia przeprowadzone metodami pedagogiki zabawy // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 2, s. 25-28
Prezentacja zajęć przeprowadzonych w "zerówce" integracyjnej z udziałem dzieci i ich rodziców.

PŁAWSKA Krystyna, KIEŁPIŃSKA Magdalena : Scenariusz zajęć w klasie I integracyjnej //Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 85-91

PRUSKO Ludmiła, ARKUSZEWSKA Ewa : Szkolne grupy wsparcia // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31
Program skierowany do społeczności szkolnej, w której dzieci sprawne uczą się z niepełnosprawnymi.

PRZYBYSZ Anna : Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 11-15
Szkoły integracyjne.

PTAK Ilona : Integracja w szkole i w środowisku lokalnym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 31-36

RASZEWSKA Maria : Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 45(301)-48(304)

REGULSKA Renata : Świat bez barier // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 498-500
Integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w zabawie i zajęciach edukacyjnych.

ROLA Ewa, PIWOWARCZYK Ewa : Praca w klasie integracyjnej // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 20-21

RUTKOWSKI Mirosław : Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 7

SADOWSKA Sławomira : Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : aspekty trajektorni społecznej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 71-78

SIJER Agata : Scenariusz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych w szkole integracyjnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 91-94

SIKORSKA Jadwiga, PABIAŃCZYK Marzenna : Funkcjonowanie klas integracyjnych - raport // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 12, s. 20-27

SIUDAK Elżbieta : Nauczanie w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 1, s. 37-43

SKIBIK Dorota : Uczymy się żyć po ludzku czyli klasa równych szans // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 26-27

SKOCZYLAS Anna : W przedszkolu integracyjnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 477-478
Funkcje przedszkola integracyjnego.

SMYKOWSKI Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 60-71

SOWIŃSKA Magdalena : Kacper - dziecko autystyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45
Integracja w przedszkolu.

STAŃCZYK Małgorzata : Przedszkole integracyjne - miejsce spotkań i wspólnego życia dzieci ze specjalnymi potrzebami i dzieci zdrowych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 81-84

STRACHOTA Urszula, KOSSOWSKA Wioletta : Pracujemy w klasie integracyjnej // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 365-366

SZAWŁOWSKA-WASILEWSKA Joanna : Lider integracji // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 49-50

TCHÓRZEWSKA Wioletta : Klasy integracyjne : z doświadczeń szkoły w Łęcznej // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 35-40

TOKARZ Elżbieta : Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 34-37

TOMASZEWSKA Anna : Integracja dzieci o specjalnych potrzebach w kształceniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 30-31

TOMASZEWSKA Małgorzata : Pierwsze doświadczenia // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 44-48
Nauczyciel, wychowawca klasy integracyjnej.

WORKOWSKA Jolanta : Skaza na bliźnim // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 64-66

WYSZYŃSKA Natalia : Otwarcie się na odmienność // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 17-21

ZACHARA Alicja : Kształcenie specjalne i integracyjne : podstawy reformy edukacyjnej // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 5

ZASADA Barbara : Kształcenie integracyjne - od ideałów do rzeczywistości // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 57-58

ZYZMAN Sylwia : Integracja dla wszystkich? // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 17, s. 14
Dziecko niesłyszące w szkole masowej.

ŻAGIELL-KLIMEK Anna : Problemy edukacyjne z klasą integracyjną // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 25, s. 16

ŻUBER Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 17-21

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna