Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


KOMPETENCJE KIEROWNIKA, LIDERA, DYREKTORA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAIR John : Być liderem / przeł. Grażyna Waluga. - Warszawa : Wydaw. Petit, 1998

BRUCH Heike, GHOSHAL Sumantra : Efektywne zarządzanie : jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 3-15: Zarządzanie to sztuka działania i pobudzania innych do działania

CHROŚCICKI Zbigniew : Zarządzanie firmą : wybrane problemy. - Warszawa : Wydaw. C. H. BECK, 1999. - S. 169-175: Kierowanie ; s. 186-191: Uczyć się przewodzić

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / przeł. [z ang.] Alicja Makowska. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1996

KACZMAREK Bogusław, SIKORSKI Czesław : Podstawy zarządzania : zachowania organizacyjne. - Łódź : ABSOLWENT, 1999. - S. 43-48: Umiejętności i role kierownicze

KIEŻUN Witold : Dyrektor : z problematyki zarządzania instytucją (na przykładzie banku). - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968

KIEŻUN Witold : Organizacja pracy własnej dyrektora. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / przedmowa Zygmunt Kołodziejak. - Warszawa : Wydaw. "Medium", cop. 1998

MINDELL Arnold : Lider mistrzem sztuk walki : wstęp do głębokiej demokracji / przeł. z ang. Marcin Stopa; red. merytoryczna i oprac. przekładu Tomasz Teodorczyk. - Warszawa : Wydaw. MEDIUM, cop. 1995

NOSAL Czesław S. : Psychologia decyzji kadrowych : strategie, kryteria, procedury. - Wyd. 2 zmien. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999. - S. 145-176: Kompetencje umysłowe

PENC Józef : Zarządzanie dla przyszłości : twórcze kierowanie firmą. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998. - S. 80-100: Menedżerowie, ich role i kompetencje

PIETRASIŃSKI Zbigniew : Sprawne kierownictwo. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962

STOCKI Ryszard : Zarządzanie dobrami. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - S. 22-30: Cechy prawdziwych liderów zmian

TOKARSKI Stefan : Kierowanie ludźmi. - Wydaw. 2 uzup. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998. - S. 34-106: Osobowościowe uwarunkowania kierowania

WOJCIECHOWSKI Jacek : Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - S. 213-218: Kierownik

ZARZĄDZANIE : teoria i praktyka / red. Nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrkowski. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. - S. 70-76: Menedżer doskonały

ŻURAKOWSKI Filip : Zarządzanie firmą. Cz. 1 : podręcznik dla ucznia. - Warszawa : WSiP, 2001. - S. 105-121: Kierownicy; kierowanie innymi i sobą

 

DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

GAWARECKI Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. - Poznań : Wydaw. EMPi2, 2003

GORISZOWSKI Włodzimierz : Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000

KIEROWANIE oświatą i szkołą / red. Kazimierz Podoski. - Wrocław ; Wraszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

KOBYLIŃSKI Władysław : Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

KOSIŃSKA Ewa : Dyrektor w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Rubikon, 1999. - S. 5-8: Dyrektor menedżerem ; s. 8-25: Dyrektor liderem ; s. 42-58: Cechy osobowości dyrektora menedżera i lidera

KRÓL Ireneusz, PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły. - Warszawa ; Poznań : "Ławica", 1993

PRZYWÓDZTWO w szkole / red. nauk. Joanna M. Michalak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRATAŃSKA Irena : Dyrektor - menedżerem współczesnej szkoły // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 50, s. 9
Kompetencje nowoczesnego dyrektora szkoły.

BARAŃSKI Czesław : Kreowanie dyrektorów-liderów // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 9-12
Pożądane cechy osobowościowe i umiejętności dyrektorów szkół.

BLIŹNIAK Magdalena : Małe przedsiębiorstwo // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 5, s. 9
Rola kierownika administracji w placówkach oświatowych.

DYREKTOR z kwalifikacjami // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 24, s. 13

ELSNER Danuta : Dyrektor szkoły menadżer czy wybitny pedagog? // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, dod. "Kierowanie Szkołą" s. [0]-1
Dualizm ról na stanowisku kierownika pedagogicznego.

GAWRECKI Lechosław : Szef czyli kto? Cz. 2 : Omnibus // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 22, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. I
Umiejętności kierownika-menedżera i dyrektora szkoły.

KORDZIŃSKI Jarosław : Kompetencje społeczne dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 50-51

MALINOWSKI Mariusz : Przenikliwość personalna dyrektora szkoły : kody osobowości // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 55-58
Profile osobowości: uwodziciel, despota.

MALINOWSKI Mariusz : Spostrzegawczość personalna dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 54-57

OLECH Anna : Czym jest kierowanie? // Remedium. - 1999, nr 2, s. 2-4

PERY Andrzej : Jakie wymagania? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 47-48
Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (rozporządzenie MENiS z 6 V 2003 r.).

PIOTROWSKI Edward : Kluczowe determinanty w pracy kierownika zarządzającego kadrami // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 1, s. 61-66

POL Andrzej : Dyrektor szkoły - sprawny kierownik czy menedżer // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 2, s. 21-22

SAPIŃSKA M. : Dlaczego potrzebne są szkolenia informatyczne dla kadry kierowniczej szkół? // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 6/7, s. 19-20

SAWIŃSKI Julian Piotr : Kluczowe kompetencje dyrektora w "Szkole z klasą" // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 16-[18]

SIELATYCKI Mirosław : Dyrektor szkoły doskonalący się ustawicznie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 34-36

SMOŁALSKI Antoni : Pożądane cechy pedagoga-teoretyka // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 4, s. 38-39

STAREGO Daniel : Kreowanie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 7, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 2-6
Kompetencje organów szkoły : dyrektora, rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, kadry kierowniczej.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Kompetencje organizacyjne kierowniczej kadry oświatowej // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 8/9, s. 35-38

STRÓŻYŃSKI Klemens : Szkoły model technologiczny : magister - majster czy mistrz? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 16-18

STRYKOWSKI Wacław, STRYKOWSKA Justyna : Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. - Poznań, 2003. - Rec.: Janusz Morbitzer // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 123-125

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 31-36
Najważniejsze wypisy określające kompetencje dyrektora.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna