Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


POLITYKA SPOŁECZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie wydawnictw zwartych

 

ANIOŁ Włodzimierz : Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988
Filia w Bełchatowie

AULEYTNER Julian : Instytucje polityki społecznej : podmioty i fundusze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1996
Filia w Bełchatowie

AULEYTNER Julian : Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Tow. Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 3, uzup. i popr. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2002
Filia w Bełchatowie

AULEYTNER Julian : Polityka społeczna : teoria i organizacja. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000

AULEYTNER Julian : Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

AULEYTNER Julian, GŁĄBICKA Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000

CZABAŃSKI Krzysztof : Rodziny specjalnej troski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981

FORMY opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2005

GŁĄBICKA Katarzyna : Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2002

GŁĄBICKA Katarzyna : Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2001

GOLINOWSKA Stanisława : Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty. - Warszawa : Wydaw. "Poltext", 2000
Filia w Radomsku

GOLINOWSKA Stanisława : Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Filia w Bełchatowie

KOWALAK Tadeusz : Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : (zarys wykładu). - Wyd. 2 uzup. i zaktualizowane. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002

KUROŃ Jacek : Moja zupa. - Warszawa : "BGW", 1991
Filia w Bełchatowie

KWESTIE społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / red. Grażyna Firlit-Fesnak; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1998

LEKSYKON polityki społecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2001

PAŃSTWO socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen; red. wydania polskiego Krzysztof Piątek; tł. Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

PEDAGOGIKA społeczna : tradycja - teraźniejszość nowe wyzwania / red. Edmund Trempała, Mariusz Cichosz. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001

PODOSKI Kazimierz, TURNOWIECKI Witold : Polityka społeczna. - Wyd. 2 uzup. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2003

POLITYKA społeczna / [Redakcja pracy zbiorowej Antoni Rajkiewicz]. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1976
Filia w Radomsku

POLITYKA społeczna : materiały do studiowania / Red. Antoni Rajkiewicz, Jolanta Supińska, Mirosław Księżopolski. - Katowice : "Śląsk" sp. z o.o. Wydaw. Naukowe, 1998
Filia w Radomsku

POLITYKA społeczna, rodzina, bezrobocie / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 1997
Filia w Bełchatowie

POLITYKA społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz [i in.]; przeł. Ewa Orlecka. - Warszawa : "Żak", 1998

 

POLITYKA społeczna : wybór tekstów źródłowych. Cz. 1 / oprac. Jadwiga Kida. - Radom : Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, 1999
Filia w Bełchatowie
Filia w Radomsku

POLITYKA socjalna . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

POMOC, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji : (tom szkiców). - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Impuls, 1999

SAMORZĄDOWA polityka społeczna : praca zbiorowa / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka; [Wyższa szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie]. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2002

SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / red. Marek Rymsza; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001

SZMAGALSKI Jerzy : Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna : przykład amerykański. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996

SZUBERT Wacław : Studia z polityki społecznej. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1973
Filia w Radomsku

SZUMLICZ Tadeusz : Ubezpieczenia społeczne : teoria dla praktyki. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006

SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata : Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna