Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


POTRZEBY DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZEREDRECKA Barbara : Potrzeby psychiczne sierot społecznych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988

DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000

FILIPCZUK Halina : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980

GARCZYŃSKI Stefan : Potrzeby psychiczne : niedosyt, zaspokojenie / il. Mirosław Pokora. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1969

HAN-ILGIEWICZ Natalia : Potrzeby psychiczne dziecka : refleksje charakterologiczne. - Wyd. 2. Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1961

HERBERT Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza zaspokojenie. - Wyd. 2 poszerz. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2000

J. O'REGAN Fintan : Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / przeł. z ang. Robert Waliś. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

LINDGREN Henry Clay : Psychologia wychowawcza w szkole. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1962. - S. 34-38: System potrzeb podstawowych

OBUCHOWSKI Kazimierz : Przez galaktykę potrzeb : psychologia dążeń ludzkich. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1995

PEDAGOGIKA i potrzeby społeczne : sondaż diagnostyczny i próba prognozy stanowisk zawodowych dla pedagogów / red. nauk. Jerzy Wołczyk, Ryszard Wroczyński. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974

PRZETACZNIKOWA Maria, WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia wychowawcza. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1980. - S. 380-417: Wychowanie a kształtowanie osobowości
Zawiera informacje na temat typologii potrzeb, kształtowania i zaspokajania potrzeb, funkcji wychowania w rozwoju potrzeb.

PSYCHOLOGIA wychowawcza / red. Charles Skinner. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1971. - S. 223-270: Rozwój emocjonalny

PSYCHOLOGIA wychowawcza stosowana : wybrane zagadnienia / red. Zbigniew Bronisław Gaś. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1995. - S. 27-41: Determinanty i wymiary rozwoju osobowości

PUTKIEWICZ Zygmunt : Potrzeba uczuć. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1982

SIEK Stanisław : Rozwój potrzeb psychicznych mechanizmów obronnych i obrazu siebie. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984

SKORUPSKA-SOBAŃSKA Julia : Potrzeby nastolatków a w wychowanie w rodzinie. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1971

ZAWADZKA Anna : Dziecko a zmianowość nauki szkolnej : opieka rodzicielska, realizacja potrzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej lub południowej. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1991

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTCZAK Sabina : Potrzeby psychiczne młodzieży a środki psychoaktywne. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 3, s. 57-62

BULSKA Joanna : Specyficzne potrzeby zdrowotne ucznia w rodzinie. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 20-23

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Specyfika potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz możliwości ich realizacji. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 12, s. 18-22

CHROBAK Stanisław : Pedagogika pytań // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 1, s. 28-29
Potrzeby młodzieży.

CUDAK Henryk : Wrażliwość rodziców ze środowiska wiejskiego na potrzeby dzieci // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1994, t. 2, s. 139-149

CZECHOWSKA Anna : Zaspokajanie potrzeb psychicznych dzieci // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 8

DOMAŃSKI Cezary W. : W świecie hierarchii potrzeb // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 45-47
Teoria motywacji i hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa.

FUTYMA Henryk : Potrzeba seksualna u młodzieży w późnym wieku adolescencji : (na tle innych potrzeb) // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. [25]-29

GAJEWSKA Grażyna : Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 8-13
Na podstawie badań.

GÓRALCZYK Ewa : O potrzebie zaspokajania potrzeb w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 40-42

JUNDZIŁŁ E. : Rodzina a prawidłowe zaspokajanie potrzeby miłości // Problemy Rodziny. - 1993, nr 6, s. 42-45
Omówienie wyników badań.

KAŹMIERCZAK Tomasz : Mapa warunków zaspokajania potrzeb społecznych // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 2, s. [3]-31
Wyjaśnienie pojęcia "potrzeba". Potrzeby indywidualne a potrzeby społeczne. Badanie potrzeb.

KOWALIK Piotr : Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej : (szkic teoretyczny). - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [37]-52
Potrzeby psychiczne dziecka a upodobania do baśni.

KUSIAK Karolina : Potrzeby poznawcze wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 29-30
Wyniki badań.

LIPIŃSKI Stanisław : Poczucie bezpieczeństwa a potrzeby psychiczne chłopców niedostosowanych społecznie. - Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - (1998, t. 9, s. 186-196
Koncepcje potrzeb psychicznych wg Maslowa i Murraya. Omówienie badań.

MAKSYMOWICZ Lucyna : Zaspokajanie - potrzeby poczucia tożsamości dzieci i młodzieży przewlekle chorej - w procesie rehabilitacji. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 81 -93

MAŁACHOWSKI Ryszard : Praca nad nadzieją człowieka zadaniem edukacji XXI wieku. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 1, s. 115-125
Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne jako elementarna potrzeba.

MARSZAŁEK Lidia : Stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego jako wyznacznik jego odporności psychicznej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 180-193

MELLIBRUDA Leszek : Zdrowa osobowość cz. IV // Remedium. - 2002, nr 2, s. 14-15
Osobowość, motywacje i potrzeby wg Abrahama H. Maslowa.

MICHALIK Mieczysław : Zaspakajanie potrzeb // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 8/9, s. 24-26

NAPORA Elżbieta : Potrzeby psychiczne licealistów a postrzeganie nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 30-31
Omówienie badań.

PARCZEWSKA Teresa : Co dzieci sześcioletnie wiedzą o pracy i jakie mają marzenia? - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 24-27
Zaspakajanie potrzeby aktywności przejawiającej się w działaniu - w zabawie i pracy (wiek przedszkolny). Wyniki badań.

PYZIK Julian : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 1997, nr 11, s. 12-14
Potrzeby psychiczne stanowiące warunek prawidłowego rozwoju emocjonalnego: poczucie bezpieczeństwa, potrzeba szacunku i akceptacji, przyjaźni, aktywności, wzrostu, rozwoju fizycznego.

RYŚ M. : Poziom zaspokojenia potrzeb w dzieciństwie a zaspokojenie potrzeb w małżeństwie // Problemy Rodziny. - 1993, nr 1, s. 20-23
Omówienie wyników badań.

RYŚ M. : Wpływ zaspokojenia potrzeb psychicznych na akceptowanie wartości rodzinnych // Problemy Rodziny. - 1993, nr 3, s. 25-27
Omówienie wyników badań.

RŻYSKO Michał : Rodzinne domy dziecka : raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 27-30
Potrzeby wychowanków i opiekunów.

SAWULSKA Anna : Rodzina w oczach dziecka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 16-19
Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych.

SCHIFF Cezary : Potrzeby dziecka a środowisko rodzinne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 300-303
Potrzeba bezpieczeństwa, przynależność, uznanie, samorealizacji i miłości.

STRZELECKA Renata : O zaspokajaniu psychicznych potrzeb uczniów // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 5, s. 264-269
Wyniki badań.

TYSZKOWA M. : Potrzeby rozwojowe dzieciństwa a warunki wychowania w środowisku zakładowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 193-200

WENC Irena : Po co dziecko przychodzi do szkoły czyli o zachowaniach nauczyciela odpowiadającego na potrzeby ucznia. - Bibliogr. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 37-40

WITEK Dorota : Potrzeby psychiczne dzieci // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 26-28

WŁODARSKI Z. : Aktywność i jej znaczenie dla rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 1/2, s. 13-19
Podział ze względu na rodzaj zaspakajanych potrzeb i aktywność złożoną.

WSZEBOROWSKA Krystyna, WSZEBOROWSKI Stanisław : Zaspakajanie potrzeb wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 37-38
Zaspakajanie potrzeb: prywatności, bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, wypoczynku i snu, potrzeb poznawczych.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna