Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


INTELIGENCJA
- RODZAJE, ZNACZENIE, ROZWÓJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZAJA-CHUDYBA Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005

ELIAS Maurice J., TOBIAS Steven E., FRIEDLANDER Brian S. : Dziecko emocjonalnie inteligentne. - Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1998

GARDNER Howard, KORNHABER Mindy L., WAKE Warren K. : Inteligencja : wielorakie perspektywy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

GARDNER Howard : Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce. - [Poznań] : Media Rodzina, [2002?]

GENY i środowisko a zachowanie : zbiór tekstów / wybór, redakcja naukowa i wprowadzenie Włodzimierz Oniszczenko ; przeł. Kamila Duniec. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002

GOLEMAN Daniel : Inteligencja emocjonalna. - [Poznań] : Media Rodzina, 1997

GOLEMAN Daniel : Inteligencja emocjonalna w praktyce. - [Poznań] : Media Rodzina, cop. 1999

HILGARD Ernest R. : Wprowadzenie do psychologii. - Warszawa : PWN, 1967

KOSSOWSKA Małgorzata : Strategie działania. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2000

KROKOWSKI Marcin, RYDZEWSKI Piotr : Zarządzanie emocjami : inteligencja emocjonalna : vademecum użytkownika. - Łódź : "Imperia", 2002

LAUSTER Peter : Sprawdź swoją inteligencję : zbiór testów. - Warszawa : Wydaw. W.A.B., 1995

MARKOVA Dawna, POWELL Anne : Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł. - Wyd. 2. - Warszawa : KSIĄŻKA i WIEDZA, cop. 1998

NĘCKA Edward : Pobudzenie intelektu : zarys formalnej teorii inteligencji. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 2000

NĘCKA Edward : Inteligencja i procesy. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1994

NĘCKA Edward : Inteligencja : geneza, struktura, funkcje. - Gdańsk : GWP, 2005

OD poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

PORTMANN Rosemarie : Zabawy rozwijające. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

PSYCHOLOGIA zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

ROZWIJANIE twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / red. Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

SKALA inteligencji Wechslera Wais - R : polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej / [Jerzy Brzeziński] [i in.]; red. Jerzy Brzeziński, Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBEL Przemysław : Od sumienności do długowieczności // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 15-16
Sumienność a inteligencja.

BYRA Stanisława : Geneza pojęcia inteligencji emocjonalnej - implikacje pedagogiczne. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 27-30

CIARKOWSKA Wanda : Płeć a funkcje poznawcze człowieka - zdolności matematyczne i inteligencja. Cz. 1 // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 3, s. 193-206

CIARKOWSKA Wanda : Płeć a funkcjonowanie poznawcze człowieka - zdolności matematyczne i inteligencja. Cz. 2. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 289-304

CIEŚLIK Mariusz : Władza inteligencji // Wprost. - 2004, nr 45, s. 64-[67]

CZAPIGA Alina, MAŁKIEWICZ Alina : Wykorzystanie teorii rozwoju inteligencji sensoryczno-motorycznej Piageta do diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 1, s. 51-61

ĆWIOK Edward : Obraz siebie licealnej młodzieży wybitnie i przeciętnie zdolnej // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 140-147

DOMAGALSKA Karolina : Prawo do inteligencji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54

DOMAGALSKA Karolina : Prawo do inteligencji // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 30/31, s. 23
Poglądy Glena Domana na zagadnienie inteligencji.

DZIERZGOWSKA Irena : Na barykady... dyrektorze! // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 37-40
M. in. rodzaje inteligencji.

DZIĘDZIURA Alina, NACHMANN Monika : Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 39-40

ELIASZ Andrzej : Spór o naturę // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 13
Wpływ rodziny na rozwój intelektu i osobowości.

GEREMEK Rafał : Narodowy test inteligencji // Wprost. - 2003, nr 42, s. [62]-68

GEREMEK Rafał, GÓRECKI Paweł : Gra w IQ // Wprost. - 2003 nr 24, s. 64-65

GEREMEK Rafał, KRZYŻANOWSKI Piotr : Miliard w rozumie // Wprost. - 2003, nr 44, s. 58-60
Wyniki badań Narodowego Testu Inteligencji.

HEIDTMAN Joanna : Czytaj napisy // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 34-35 Inteligencja emocjonalna.

HENNE Kamil : Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet // Szkoła Specjalna. - 2003, t. 2, nr 1, s. 111-130

JARYMOWICZ Maria : Gdzie serce, gdzie rozum, a gdzie mądrość // Charaktery. - 1998, nr 7, s. 25-27

JASIELSKA Aleksandra : Mama i tata inteligentni emocjonalnie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 11-20

JUSZCZYK Stanisław : Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu. - Bibliogr. // Chowanna. - 2003) t. 2, s. [119]-134
Rodzaje inteligencji (zdolności umysłowe) uczących się.

KARWAT Renata : Bez emocji : dlaczego ludzie o wysokim ilorazie inteligencji nie zawsze osiągają w życiu sukces? // Wprost. - 1998, nr 3, s. 66-67

KLIŚ Maria, KOSEWSKA Joanna : Empatia a inteligencja, cechy osobowości i temperamentu. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 5, s. 385-394

KŁUSEK Agnieszka : Wszyscy liczą IQ ale czy IQ się liczy // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 36

KONARZEWSKI Krzysztof : W jakich warunkach inteligencja i stopnie uczniów są współzależne? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 1, s. 111-126

KORTA Renata : Kinezjologia edukacyjna - o "Gimnastyce mózgu" według Paula Dennisona. - Bibliogr. // Lider. - 2003, nr 9, s. 7-9

KOSSOWSKA Małgorzata : Sztywność a sposób funkcjonowania poznawczego. - Bibliogr // Przegląd Psychologiczny. - 2000, nr 2, s. 217-240

KOZAK Ewa : Szybciej, więcej, na wyższym poziomie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 31-37

KRZYWKA Andrzej : Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 25-31
Inteligencja intelektualna.

\KUBIAK Jacek : Mózg jak akumulator : bogatsi mają inteligentniejsze dzieci // Polityka. - 1999, nr 44, s. 76

KUZA Sławomir : Inteligencja emocjonalna dzieci // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 5, s. [1], 16

LAMĘCKA-ADAMEK Justyna : Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [122]-132

LEDZIŃSKA Maria : Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji - od inteligencji poznawczej do emocjonalnej // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 1, s. 1-10

LIBERSKA Halina : Rozwój efektywności intelektualnej młodzieży i jego uwarunkowania // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 3, s. 193-204

LUBELSKA Krystyna : Niejaka inteligencja // Polityka. - 1998, nr 20, s. 94, 96

MAGIER Ewa : Wiedza milcząca w kształceniu i pracy pedagoga. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 1/2, s. 18-29

MALINOWSKI Mariusz : Emancypacja Inteligencji Dydaktycznej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 104-106

MARUSZEWSKI Tomasz : I bądź tu mądry // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 10-15
Związek między mądrością, inteligencją i twórczością.

MAZUREK Gabriela : Rozumienie pojęć poprzez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [98]-110

MIKOŁAJCZYK Maria : Otwartość poznawcza czy niepewność? : z badań nad przesądnością nauczycielek. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 2, s. 120-136
Związek przesądności z niską inteligencją, lękiem i dużym natężeniem kobiecości.

MIRA Prajsner : Profilaktyka www sieci : budujemy Europę z dziećmi i dla dzieci : książka dla dzieci : wpływowe gadżety : inteligencja a dojrzewanie kory mózgu // Remedium. - 2006, nr 5, dod. Pomarańczowe Forum, s. 16-17

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 267-270

NADOLSKA Hanna : Poziom inteligencji a sprawność relacjonowania zdarzeń : wybrane aspekty badań nad koncepcją narracyjną dzieci pełnosprawnych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Kultura i Edukacja. - 1993, nr 4, s. 91-102

NĘCKA Edward : Dzięki inteligencji wyszliśmy na ludzi / rozm. przepr. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 30-31

NĘCKA Edward : Ile trzeba inteligencji / rozm. przepr. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 1999, nr 1, s. 35-36

NOSAL Czesław : Inteligencja emocjonalna. Cz. 1 // Charaktery. - 1998, nr 4, s. 41-42
Wpływ emocji na procesy umysłowe - omówienie teorii JE.

NOSAL Czesław : Inteligencja emocjonalna. Cz. 2 // Charaktery. - 1998, nr 5, s. 41-42

NOSAL Czesław : Poznaj typ swojego umysłu // Charaktery. - 1997, nr 6, s. 12-17

NOWAKOWSKA E. : Mensanie i mensanki // Polityka. - 1994, nr 2, s. 24
Mensa skupia ludzi genialnych, którzy w testach IQ osiągają powyżej 148 punktów.

OLEJNIK Marian : Inteligencja jako system przetwarzania informacji i jej rozwój w wieku dojrzałym. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 4, s. 289-304

OLEJNIK Marian : Neo- i postpiagetowskie modele rozwoju inteligencji. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 97-108

OLEJNIK Marian, SAMEK Teresa : Rozwój poznawczy w dorosłości jako kształtowanie się wiedzy ekspertalnej. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 4, s. 289-296

OLENDER Renata : Motywy wyboru kierunku studiów a inteligencja emocjonalna (na przykładzie studentów polskich i szwedzkich). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 28-30
Wyniki badań.

PIEGZIK Wioletta : Obcowanie ze słowem obcym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 33-38

PIOTROWSKA A. : Różnicowanie się inteligencji ogólnej w zależności od profilu kształcenia // Psychologia Wychowawcza. - 1992, nr 5, s. 326-336

PIOTROWSKA A. : Strategie prowadzenia badań nad rozwojem : (pomiar zmian inteligencji) // Psychologia Wychowawcza. - 1990, nr 4, s. 240-250

PIOTROWSKA A. : Techniki pomiaru inteligencji społecznej. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 4, s. 342-350

PIOTROWSKA Anna : Pomiar inteligencji społecznej w psychologii osobowości i w psychologii społecznej. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 2, s. 158-170

PIOTROWSKA Anna : Z badań nad inteligencją społeczną. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 4, s. 298-300

PRZYBYLSKA Irena : Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela. - Bibliogr.  //  Chowanna. - 2006, t. 1, s. [85]-95

PRZYKŁADY dobrej praktyki // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 29/30, s. [1], 5
Rodzaje inteligencji a sposób uczenia się.

RATY Hannu, SNELLMAN Leila : Szkoła i inteligencja: rozważania socjopsychologiczne // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 73-82

ROMANOWSKA Dorota : Geny geniuszu // Wprost. - 2000, nr 35, s. 79 Poziom naszej inteligencji zależy od genów, a nie od sposobu wychowania.

ROSE Colin, TARASZKIEWICZ Małgorzata : Jak rozwijać wielorakie inteligencje u dzieci // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 16, s. 22-23
Inteligencja językowa, matematyczna, wzrokowa/przestrzenna, fizyczna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza.

ROTKIEWICZ Marcin : Esencja umysłu // Polityka. - 2003, nr 7, s. 72-73

SIKORA Bożena : Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u uczniów // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 5, s. 24-28

SITKO Maria : Poznanie samego siebie podstawą procesu samorozwoju. - Bibliogr. // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 74-78

SKARGA Barbara : Człeka mądrego powszedniego... / rozm. przepr. Bogdan Białek // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 16-19
Rozmowa z prof. filozofii Barbarą Skarga na temat mądrości.

SZARLIK Anita : Koniec dyktatury IQ : iloraz inteligencji traci na znaczeniu // Wprost. - 2001, nr 18, s. 68-[69]

SZEŚĆ szczebli rozwoju emocjonalnego // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s.15-25

SZYMBORSKI Krzysztof : Firma Matki Teresy // Charaktery. - 2004, nr 11, s. 18-19 Koncepcja inteligencji duchowej.

ŚMIEJA Magdalena : Sto jeden inteligencji // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 28-29

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Gra w inteligencję // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 47, s. 15
Inteligencja zmysłowa, integracja historyczna, inteligencja kreatywna.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Gra w inteligencję. Cz. 1 // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 44, s. 14 Typy inteligencji: lingwistyczna, logiczno-matematyczna, muzyczna, wizualno-przestrzenna.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Gra w inteligencję. Cz. 2 // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 45, s. 15
Typy inteligencji.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Gra w inteligencję. Cz. 3 // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 46, s. 15
Inteligencja interpersonalna i intrapsychiczna.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Wiedza merytoryczna : dwadzieścia strategii geniusza // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 44, s. 14

TARSZKIEWICZ Małgorzata : Arkusz dla nauczycieli i rodziców // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 12. - s. VIII
Arkusz do sporządzania profilu wymiarów inteligencji emocjonalnej dziecka.

TYSZKOWA M. : Właściwości intelektualne i osobowościowe młodzieży o uzdolnieniach matematyczno-fizycznych. - Bibliogr. // Fizyka w Szkole. - 1990, nr 4, s. 24-29

WIECZORKOWSKA Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 32-33

WITKOWSKI Tomasz : Poprawianie inteligencji skalpelem // Charaktery. - 2005, nr 12, s. 38-40
Eugenika i historia pomiaru inteligencji.

WITKOWSKI Tomasz : Szpieg z krainy inteligentnych // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 32-33
Koncepcja inteligencji makiawelicznej.

WITKOWSKI Tomasz : Głód cudów // Charaktery. - 2004, nr 11, s. 22-23
Pojęcie inteligencji duchowej wg Roberta Emmonsa.

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Inteligencja emocjonalna a komunikacja // Remedium. - 1998, nr 10, s. 7-9

WÓJCIK Magda : Wokół duchowości // Remedium. - 2002, nr 3, s. 4-5
Inteligencja duchowa.

ZIELIŃSKA Jolanta : Funkcjonowanie intelektu dzieci z wadą słuchu w kategoriach zapisu i przetwarzania informacji. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 148-157
Badania dotyczące pojęcia "inteligencji" oraz funkcjonowania procesów intelektualnych dzieci ze znaczną lub głęboką wadą słuchu.

ZIELONKA Edyta : Poziom inteligencji uczniów społecznie niedostosowanych a ich oczekiwania względem systemu dydaktycznego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 36-42

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna