Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ZAKŁADY KARNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOROWSKI Ryszard, WYSOKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001

CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : "Impuls", 2003
Zawiera m.in.: Agata Matysiak-Błaszczyk: Resocjalizacja osób skazanych i ich readaptacjaspołeczna; Sławomir Przybyliński: Pomoc postpenitencjarna w odczuciach więźniów recydywistów; Henryk Machel: Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego - założenia i realia; Marek Heine: Przepustka w polskim systemie penitencjarnym (założenia teoretyczne i praktyka); Agnieszka Nowicka: Przyczyny powrotności do przestępstwa w świetle relacji osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie oraz danych sądowych.

HOŁYST Brunon : Kryminologia. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007. - S.1480-1499 : Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości; S. 1500-1519 : Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - S. 592-606 : Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych

IWAŃSKI Zbigniew St. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydaw. Nauk. NOVUM, 2003. - S. 105-115 : Więziennictwo - wybrane zagadnienia

KĘDZIERSKI Witold : Patologiczne i destrukcyjne przejawy podkultury więziennej : (wybrane aspekty na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie) // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 35-53

KOSEWSKI Marek : Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985

LENCZEWSKA Henryka, MACHEL HENRYK : Personel więzienny a zagadnienie patologii instytucji ? // W: Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy : materiały Ogólnopolskiej Konferencji. / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. - S. 249-257

MACHEL Henryk : Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne). - Kraków : "Impuls", 2006

PRZYBYLIŃSKI Sławomir : Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2006

REJMAN Józef : Patogenne elementy organizacji i struktury instytucji więziennej // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 54-81

RESOCJALIZACJA instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004
Filia BP w Tomaszowie Maz.
Filia BP w Opocznie

SYSTEM penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce / red. Teodor Bulenda, Ryszard Musidłowski ; [autorzy Andrzej Bałandynowicz [et al.]. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003
Filia BP w Radomsku

SZYMANOWSKI Teodor : Powrót skazanych do społeczeństwa / rozdział IX napisała Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : PWN, 1989
Filia BP w Bełchatowie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAZIAK Paulina : Recydywiści w zakładzie karnym - nowe rozwiązania // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 42-48
Oddziaływania resocjalizacyjne przez oczyszczenie osobowości z elementów destrukcyjnych, kształtowanie nowych motywacji, korygowanie ról społecznych.

BRONIŚ Jadwiga : Program edukacyjny dla sprawców // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 25-29
Program edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany w Areszcie Śledczym w Kielcach i Zakładzie Karnym w Pińczowie.

DĄBROWSKA Joanna : Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym, // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 29-35
Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności. Okresowe oceny postępów w resocjalizacji.

DOPIERAŁA Alicja : Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym // Drama. - 2002/2003, z. 42, s. 9-13
Zajęcia dramowe mające na celu kształtowanie postaw empatycznych uczestników oraz analiza zjawiska przemocy.

GARCZAREK Jan, PSTRĄG Dorota, REMAN Józef : Spostrzeganie działalności wychowawców przez skazanych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 53-62

GŁOWIK Tomasz : System terapeutyczny w jednostkach penitencjarnych // Świat Problemów. - 2002, nr 5, s. 8-11
Więźniowie uzależnieni od alkoholu.

GOGACZ Krzysztof : Współczesne ujęcie celów i funkcji kary pozbawienia wolności // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 20-29

JAWORSKA Netta : Rola aktywności twórczej w zakresie kształtowania kontroli emocjonalnej więźniów // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 69-78

KLUGER Michał : Sprawcy przestępstw seksualnych w polskim więzieniu // Niebieska Linia. - 2002, nr 1, s. 22-23
Karanie, leczenie, terapia.

LEMAŃSKI Robert : Resocjalizacja w więzieniach // Świat Problemów. - 2004, nr 10, s. 29
Specjalistyczny program psychokorekcyjny dla osób skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwości (wpływ alkoholu na organizm człowieka, konsekwencje prawne).

LINOWSKI Krzysztof : Agresja- więzienie i przemoc // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 9-10
Program "Leczenie z przemocy" realizowany w Areszcie Śledczym w Radomiu

LINOWSKI Krzysztof : Możliwości utrzymania kontaktów korespondencyjnych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 34-39

LINOWSKI Krzysztof : Nadzór i cenzura korespondencji skazanych, tymczasowo aresztowanych : (raport z badań) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 38-41
Wyniki badań.

LINOWSKI Krzysztof : Praca jako środek resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności // Pedagogika Pracy. - 2004, nr 45, s. 103-111

LINOWSKI Krzysztof : Zasady tworzenia indywidualnego programu oddziaływania na skazanych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 12-14
Terapia w zakładach karnych. Diagnoza, cele oddziaływań wychowawczych. Znaczenie pracy i zajęć sportowych, dyscypliny i porządku, kontaktu za społeczeństwem i pomocy postpenitencjarnej.

MAJCHERCZYK Andrzej : Więcej oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu / rozm. przepr. Tomasz Górski // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 17-19
Członek Centralnego Zarządu Służby Więziennej mówi na temat lecznictwa odwykowego w zakładach karnych.

MARCHEL-KOSIOREK Edyta : Tory cierpienia recydywistów // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 1/2, s. 51-51
Losy życiowe przestępców, recydywistów - rola kary, readaptacja społeczna .

MARCZAK Monika : Świat w percepcji więźniów i więźniarek // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 39-41
Postrzeganie świata przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Artykuł przedstawia analizę fragmentu badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

MAZUR Maciej M. : Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 42-46
Praca wychowawcy lub psychologa w zakładzie penitencjarnym - działania wychowawcze - propozycja zmian w pracy wychowawczej ze skazanymi.

MICHNIEWICZ Iwona : Więzienny aerobik // Lider. - 2003, nr 6, s. 23-25
Omówienie badań dotyczących różnych form wypełniania czasu wolnego i preferencji sportowych w więzieniu.

MISZEWSKI Kamil : Przemoc w kryminale // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 30-37
Przemoc w więzieniu służy zdobywaniu władzy.

NATORA Halina : Przyczyny przestępczości i powrotu do przestępstwa osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kielcach // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 1, s. 21-24

NAWÓJ Józef : Terapia odwykowa w więzieniu // Problemu Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 10-12
Problemy alkoholowe skazanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju - analiza badań.

POMIANOWSKI Roman : Czy można mówić o specyfice więziennego odwyku? // Świat Problemów. - 2000, nr 9, s. 38-40
Leczenie alkoholizmu w więzieniu

POSPISZYL Kazimierz : Między stygmatem a kontrolą społeczną // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 28-29
Czy przestępca seksualny po odbyciu kary i resocjalizacji jest nadal groźny dla społeczeństwa?

PUSTKOWIAK Lidia : Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 46-56
Postępowanie ze skazanymi w izolacji penitencjarnej w kontekście ich społecznej readaptacji.

PUSTKOWIAK Lidia : Podkultura więzienna na tle przemian ostatnich lat // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 39-45
Cele i normy grupowe. Hierarchia grupowa. Kary i nagrody grupowe. Samoagresja .

PUSTKOWIAK Lidia : Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym //Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 30-39
Relacja z badań ukazujących rolę czynników psychospołecznych i sytuacyjnych w genezie przestępczości osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz funkcję resocjalizacyjną i terapeutyczną kary pozbawienia wolności.

RACZEK Helena : Przywięzienny Dom Matki i Dziecka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 31-34
Charakterystyka Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.

ROZENBERG Małgorzata : Wpływ edukacji szkolnej, czytelnictwa, sztuki na resocjalizację w Zakładzie Karnym w Sztumie // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 87-91

RÓŻAŃSKI Kazimierz : Terapia alkoholików w zakładach karnych (nowe regulacje prawne) // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s. 12-14

SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomani w zakładach karnych i aresztach śledczych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2001, nr 2, s. 45-56
Program badawczy oceniający rozmiar i charakter problemów używania narkotyków i narkomanii wśród więźniów oraz system pomocy tym ludziom w systemie penitencjarnym.

SKRĘT Rafał : Obraz podkultury więziennej we współczesnym zakładzie penitencjarnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 143-152

SZCZEPANIAK Paweł : Pedagogiczna efektywność oddziaływań penitencjarnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 37-44
Poszukiwanie nowych sposobów penitencjarnych.

SZCZEPANIAK Paweł : Tematyka penitencjarna na łamach "Opieki - Wychowania - Terapii" : analiza krytyczna i rekomendacje // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 30-40
Artykuł jest podsumowaniem piśmiennictwa na tematy penitencjarne, które ukazało się na łamach czasopisma.

WIDELAK Dariusz : Międzywojenne doświadczenia edukacji skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 55-61
Historia szkół więziennych

ZBYRAD Teresa : Sytuacja rodzinna i plany życiowe kobiet przebywających w zakładzie karnym - komunikat z badań // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 41-56
Na podstawie badań, których celem była próba odpowiedzi na pytania koncentrujące się wokół możliwości i szans życiowych po opuszczeniu zakładu karnego kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

ZIMBARDO Philip G. : Patologiczna siła więzień // Charaktery. - 2004, nr 7, s. 25-26
Nieetyczne działania amerykańskich strażników w więzieniu Abu Ghrain.

Żuk Jerzy : Szczególna sytuacja, krańcowe zróżnicowania // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 7/8
Specyfika leczenia odwykowego w zakładach karnych. Doświadczenia psychologa więziennego.

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna