Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


FINANSE I BANKOWOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANKOWA obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard Szewczyk. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002

BANKOWOŚĆ : podręcznik dla studentów / red. Jan Głuchowski, Jan Szambelańczyk. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1999

BIEŃ Witold : Rynek papierów wartościowych. - Wyd. 4 zaktualiz. i rozszerz. - Warszawa : "Difin", 1998

BIEŃ Witold : Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. - Warszawa : "Difin", 1996

BORKOWSKI Tadeusz : Gospodarcze otoczenie banku. - Warszawa : Wydaw. Twigger, 1997

CZEKAJ Jan, DRESLER Zbigniew : Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002

DAVIES Dawid : Sztuka zarządzania finansami. - Warszawa; Londyn : Wydaw. Nauk. PWN; McGraw-Hill Book Company Europe, 1993

DEMBIŃSKI Paweł : Gospodarka rynkowa dla każdego. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1992

DĘBSKI Wiesław : Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003

DOBOSIEWICZ Zbigniew : Podstawy bankowości. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

DOBOSIEWICZ Zbigniew : Wprowadzenie do finansów i bankowości. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

EKONOMIA, finanse, pieniądz : glosariusz / [oprac. wersji polskiej Maria Rzewuski, Anna Gałkiewicz, Jolanta Falkenberg. - Warszawa : [b.w], 2001

GIERUSZ Barbara : Rachunkowość bankowa. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Kadr, 1999

GMYTRASIEWICZ Maria, KARMAŃSKA Anna, OLCHOWICZ Irena : Rachunkowość finansowa. - Warszawa : "Difin", 1996

GÓRAL Lesław, KARLIKOWSKA Maria, KOPERKIEWICZ-MORDEL Katarzyna : Polskie prawo bankowe. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000

GROPPELLI A. A., NIKBAKHT Ehsan : Wstęp do finansów. - Warszawa : Wydaw. Finansowe WIG-Press, 1999

JAKUBCZYC Jerzy : Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Wrocł., 1999

JAWORSKI Władysław L., KRZYŻKIEWICZ Zbigniew, KOSIŃSKI Bohdan : Banki : rynek, operacje, polityka. - Wyd. 7 rozszerz. i zaktualizowane. - Warszawa : "Poltext", 1998

KACZMAREK Tadeusz T. : Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999

KAŹMIERCZAK Andrzej : Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003

KOCH Richard : Słownik zarządzania i finansów : narzędzia terminy, techniki od A do Z. - Kraków : Wydaw. Profes. Szkoły Biznesu, 1997

KRZYSZTOFEK Mariusz : Bankowy tytuł wykonawczy : sposoby dochodzenia należności przez banki. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996

KRZYŻKIEWICZ Zbigniew : Podręcznik do nauki bankowości. - Wyd. 5 zaktual. i rozsz.. - Warszawa : Biblioteka Menedżera i Bankowca. Zarządzanie i Finanse, 1999

MISHKIN Frederic S. : Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002

NACEWSKI Jerzy, ZABIELSKI Kazimierz : Funkcjonowanie rynków finansowych. - Łódź : Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2000

OLZACKA Barbara, PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK Renata : Leksykon zarządzania finansami. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998

OSIATYŃSKI Jerzy : Finanse publiczne : ekonomia i polityka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

OWSIAK Stanisław : Finanse publiczne : teoria i praktyka. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

PATRZAŁEK Leszek : Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005

PLUTA-OLEARNIK Mirosława : Marketing usług bankowych. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, cop. 1999

PRAWO finansów publicznych / Bogumił Brzeziński [i in.]. - Toruń : Tow. Nauk. Org. I Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000

RUTKOWSKI Andrzej : Zarządzanie finansami. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003

RUTKOWSKI Witold : Pieniądz. - Skierniewice : Wyższa Szk. Ekon.-Hum. w Skierniewicach, 2000

RYNEK finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T. 1, Instrumenty i strategie rynku finansowego. T. 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2005

SIERPIŃSKA Maria, WĘDZKI Dariusz : Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

SYSTEM finansowy w Polsce / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Pogański, Barbara Woźniak. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2003

SZPRINGER Włodzimierz : Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce. - Warszawa : Wydaw. Twigger, 1999

WARCHOŁ Renata : Kredytowanie działalności gospodarczej spółek kapitałowych przez banki. - Kraków : LEGE ARTIS Dom Wydawniczy, cop. 1998

WILIŃSKI Feliks : Bank i jego organizacja. - Ciechanów : "Graf" ; Warszawa : Spółka "Zarządzanie i Bankowość", 1991

WOELFEL Charles J. : Rachunkowość banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

WSPÓŁCZESNY bank / red. Władysław Jaworski; [Stefan Cieśla] [i in.]. - Warszawa : "Poltext", 1998

ZABIELSKI Kazimierz : Rynek pieniężny i kapitałowy. - [Łódź] : Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Kupieckiej, 1998

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna