Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PRACA KURATORA SĄDOWEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Czas wolny uczniów poddanych nadzorowi kuratorów sądowych. - Wrocław : Wydaw. UW, 1991

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 146-150 : Pozycja i rola kuratora sądowego

BOROWSKI Ryszard, WYSOKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001. - S. 136-153 : Kurator sądowy

CZAPÓW Czesław : Wychowanie resocjalizujące : elementy metodyki i diagnostyki. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1980

IWAŃSKI Zbigniew S. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydaw. Nauk. NOVUM, 2003. - S. 99-103 : Kurator sądowy - proces wychowania resocjalizacyjnego. Instytucje wychowania resocjalizującego.

KAMIEŃSKI Jerzy, MILEWSKI Stanisław : Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1975
Filia BP w Bełchatowie

KURATORZY sądowi : zbiór przepisów ze skorowidzem : stan prawny na 1 października 2006. - Warszawa : Wolters Kluwer : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006

MAJER Janina : Zostań kuratorem. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1984
Filia BP w Bełchatowie

OSTRIHANSKA Zofia, GRECZUSZKIN Aneta : Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. - Wyd. 2. - Lublin : Norbertinum, 2000

PYTKA Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 5. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2001. - S. 267-295 : Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich. Ewolucja systemu kurateli dla nieletnich.

SOBIERAJSKI Paweł : Kuratela sądowa dla dorosłych - jeden z obszarów działań socjalno-wychowawczych // W: WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / pod red. nauk. Krzysztofa Frysztackiego, Krzysztofa Piątka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2002. - S. 247-258

WASIELEWSKA Alina : Dozór kuratora sądowego nad skazanymi z upośledzeniem umysłowym // W: PROBLEM podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej : pr. zbiorowa / pod red. Henryka Machela. - Wyd. 3. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999. - S. 197-203

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASZEK Andrzej : Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych // Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 44-65
Kontekst socjologiczny pracy kuratora zawodowego. Kurator jako organizator pomocy i wsparcia dla osób oddanych pod dozór oraz dla ich rodzin.

BĄKOWSKA Maria : Praca kuratora sądowego jako forma opieki nad nieletnimi // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - T. 10 (1995), s. 197-206

BIAŁCZYK Barbara, MUSZYŃSKI SŁAWOMIR, BIAŁCZYK Jerzy : O programie komputerowym "Akurat - asystent kuratora" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 28-30

CIEPLAK E. : Opiekuńcza rola kuratora sądowego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 219-223

FIDOR Lucyna : Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sadowej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 24-27

GOGACZ Krzysztof : Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów dla dorosłych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 27-33

GOGACZ Krzysztof : Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów sądowych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s.29-36

GROMEK Krystyna : Strażnik, wychowawca czy opiekun : kim tak naprawdę jest kurator sądowy i jakie są jego zadania? // Niebieska Linia. - 2002, nr 2, s. 25-28

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA Elżbieta : Realizacja prawa do osobistej styczności osoby bliskiej z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 8-13
Prawa rodziców, prawa dziecka. Rola kuratora w realizowaniu prawa do osobistej styczności z dzieckiem.

HURAS Bolesław : Formy i metody pracy kuratora społecznego dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 30-32

LORDOWSKI Kazimierz : Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 85-91

KORPANTY Anna : Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

KURZA Katarzyna : Na kłopoty kurator // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 20-22
Wyniki badań dotyczących pracy kuratorów sądowych.

MACIASZKOWA Janina : Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 1/2, s. 42-48
Nieletni, którzy popełnili czyny karalne. Zadanie ośrodków to wdrażanie podopiecznych do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

MAZUR Dariusz : Czy kurator sądowy może być mediatorem? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 37-40
W art. o celach i założeniach mediacji prowadzonych przez kuratorów sądowych.

MAZUR Dariusz : Działalność kuratora alternatywą mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 27-31

MUDRECKA Irena : Umiejscowienie kontroli (LOC) rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 40-44

NOWAK Anna : Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 3, s. 5-11
Praca kuratorów rodzinnych. Praca z nieletnimi w warunkach zawieszenia i warunkach zwolnienia z zakładów poprawczych.

PRUSIŃSKI Ryszard : Założenia pracy resocjalizacyjnej kuratorów sądowych w systemie zapobiegania kryzysom życiowym podopiecznych // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 85-95

ROSKOSZ Alina : Rola zawodowego kuratora sądowego // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 154-167

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 120, poz. 1294

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. z sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawie nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 81, poz. 886
Skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu opieki społecznej, ośrodka szkolno-wychowawczego, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, policyjnej izby dziecka.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 112, poz. 1064

SAWAŚCIUK Ewelina : Kurator to sprzymierzeniec, a nie wróg // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 46, s. 15
Kurator sądowy to funkcjonariusz państwowy, którego działania mają charakter wychowawczy, resocjalizacyjny i kontrolny.

SAWCZUK B. : Kuratela dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 436-440

SIENKIEWICZ Beata : Instytucja kuratora sądowego w systemie opieki, profilaktyki i resocjalizacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr3/4, s. 97-103

SOBIERAJSKI Paweł : Praca z uzależnionymi w warunkach dozoru kuratorskiego // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 15-18
Rola i zadania kuratora w pracy z nieletnimi uzależnionymi od alkoholu

SZEWCZYK Anna : Kurator sądowy i szkoła // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 8, s. 6
Zasady współpracy

TAŃSKI Mariusz : Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 35-38

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 98, poz. 1071

WĘGLIŃSKI Andrzej : Organizacja pracy zawodowych kuratorów rodzinnych w zespołach kuratorskich. Propozycje // Opieka. Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 23-33

WĘGLIŃSKI A., DUŃSKI A. : Identyfikacja z zawodem rodzinnych kuratorów sądowych (o reformie służb kuratorskich w Polsce) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 4, s. 19-27

W.A : Identyfikacja z zawodem rodzinnych kuratorów sądowych (o reformie służb kuratorskich w Polsce) // Opieka Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 4, s. 19-27

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna