Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PRACA DOMOWA UCZNIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FECHNER - SĘDZICKA Iwona : Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia. - Toruń : Wydawnictwo "AKER", 1999
Dotyczy m. in. pracy domowej ucznia.

KUJAWIŃSKI Jerzy : Doskonalenie pracy lekcyjno - domowej w klasach początkowych. - Warszawa : WSiP, 1990

KUJAWIŃSKI Jerzy : Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000

ŁUKAWSKA Anna : Dydaktyczne przyczyny trudności w nauce domowej : na podstawie badań V i VIII klas szkół podstawowych. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1973

POLAK Wojciech : Organizacja pracy domowej ucznia : zagadnienia obciążenia. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1965

PUŚLECKI Władysław : Praca domowa najmłodszych uczniów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

RUDNIAŃSKI Jarosław : Metody pracy umysłowej ucznia. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1967
Dotyczy m. in. pracy domowej ucznia.

WUJEK Tadeusz : Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1969

ZBOROWSKI Jan : Nauka domowa ucznia szkoły średniej. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1975

ZBOROWSKI Jan : Praca domowa ucznia szkoły podstawowej. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1954

ZBOROWSKI Jan : Proces nauki domowej ucznia. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1961

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BENEDYK Anna : Ocenianie pracy domowej // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 3, s. 7-12

CZAJKOWSKA - KILIANEK Halina : Praca domowa uczniów // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 94-99

DEPTA Renata : Wyobrażenia uczniów o pracach domowych i motywy ich odrabiania // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 83-92

DROZD Ewa : Zadawanie do domu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 58-63

DUDZIŃSKA Bogumiła : Praca domowa w procesie edukacji // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 37-40

GAJDA Marek : Domowe zadania doświadczalne // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 161-165

GOLONKA Elżbieta : Prace międzylekcyjne ucznia wiejskiego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 3, s. 95-103
Dotyczy pracy domowej ucznia zwanej pracą międzylekcyjną.

HEJDUK Hanna : Drzewo genealogiczne bogów starożytnych // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 126
Zadanie domowe formą zaciekawienia uczniów mitami greckimi.

JAKOWICKA Maria : Organizacja pracy własnej uczniów jako problem wychowawczy w klasach początkowych // Życie Szkoły. - 1986, nr 12, s. 659-663

KACZMAREK Renata : Praca domowa - kula u nogi z edukacyjnego "betonu" // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 6, s. 21-22

KĘSKA Mirosław : Zadanie domowe na katechezie // Katecheta. - 2002, nr 4, s. 70-71

KORDZIŃSKI Jarosław : Nauka domowa bez kontrowersji // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 120-121

KORDZIŃSKI Jarosław : Szkoła sukcesu // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 59-61
O roli prac domowych w procesie kształcenia.

KOSTKIEWICZ Janina : Obciążenie nauką szkolną i domową. Czas wolny uczniów szkoły muzycznej I stopnia // Ruch Pedagogiczny. - 1994, nr 3/4, s. 53-59

KRUSZKO Krzysztof : Nauka dodatkowa uczniów klas początkowych // Życie Szkoły. - 1995, nr 9, s. 522-526
Dotyczy nauki podczas wykonywania pracy domowej przez uczniów.

KRUSZKO Krzysztof : Samodzielność uczniów klas początkowych w nauce domowej // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 528-530

KRZYŻAŃSKA - SŁABY Magdalena : Kiedy nauczyciel jest także rodzicem // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 17, s. 23
Uczenie dziecka jak się uczyć w trakcie odrabiania pracy domowej.

KUŹNICKI Ryszard : Organizacja pracy domowej ucznia // Szkolne Wieści. - 2002, nr 3, s. 20-22

LENARD Stanisław : O nowej formie pracy domowej w nauczaniu historii w szkole średniej // Wiadomości Historyczne. - 1996, nr 5, s. 290-294

ŁUKOWSKA Anna : Nauka domowa uczniów : uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [11]-18

MACHY Alina : Trudności w nauce domowej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 1, s. 15

MĄCZYŃSKA - DILIS Agnieszka : Tu wciąż jest coś do zrobienia // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 8, s. 15-16
Rola wychowawcy domu dziecka w odrabianiu zadania domowego przez wychowanków.

MICHALSKI Jarosław : Bryk // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 26-27
Przygotowanie ściągi w domu może być sposobem na przyswojenie wiadomości.

MICHALSKI Jarosław : Praca domowa // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 27-28
Jakie warunki winna spełniać praca domowa ucznia.

MICHALSKI Jarosław : Przepisywanie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 27
Uczniowie w ramach pracy domowej przepisywali fragment czytanki. Autor udowadnia, że przepisywanie to ważna forma ćwiczeń w pisaniu.

MIJAKOWSKA Katarzyna : Azja - propozycja opracowania w szkole podstawowej // Geografia w Szkole. - 1995, nr 1, s. 35-39
Dotyczy m. in. organizacji pracy domowej na ten temat.

MIODEK Elżbieta : O problemach pracy domowej ucznia klas I-III // Chowanna. - 1988, nr 1, s. 48-54

MORDAL Małgorzata : Ożywiać odpowiedzi // Polonistyka. - 1995, nr 8, s. 573-574
Jak mobilizować uczniów do przygotowania w domu dłuższych wypowiedzi ustnych. Praca domowa.

MROCZEK Wiesława : Radość tworzenia : rzecz o zadaniach domowych // Inspiracje Polonistyczne. - 2001, nr 21, s. 22-24

NAGAJOWA Maria : O zadawaniu prac domowych z języka polskiego // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1983/1984, z. 2, s. 71-83

NOWAK Ewa : Praca domowa ucznia w toku kształcenia polonistycznego // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1995/96, z. 6, S. 31-47
Zasady zadawania pracy domowej, funkcje i organizacja pracy.

OLKIEWICZ Jadwiga : Prace domowe w szkole zawodowej jako przygotowanie do samokształcenia // Szkoła Zawodowa. - 1984, nr 7/8, s. 33-34

OSEWSKA Elżbieta : Praca domowa w katechezie // Katecheta. - 2002, [nr] 11, s. 3-12

PIEGDOŃ Alicja : W sprawie zadań domowych // Geografia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 284-286

PIERZCHAŁA Maria : Przewodnictwo elektryczne ciał stałych i cieczy : praca eksperymentalno - badawcza proponowana uczniowi gimnazjum do wykonania w domu // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, dod. s. X-XII

PROŚCIAK Beata : Wychowanie w szkole galicyjskiej w świetle tematyki prac pisemnych // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 72-80

PUŚLECKI Władysław : Integracja a wspieranie rozwoju ucznia // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 10, s. 579-587
Artykuł dotyczy m. in. praw i obowiązków ucznia oraz zadań domowych.

RACZYŃSKA Renata Ewa : Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 55-58

RUCIŃSKI Tadeusz : Praca domowa w katechezie // Katecheta. - 1999, nr 10, s. 56-57

SARLEJA Teresa : Praca domowa uczniów - niewykorzystane możliwości podniesienia efektywności kształcenia // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1998, T. 5, s. 115-122

SAWIŃSKI Julian Piotr : Praca domowa z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III // Życie Szkoły. - 1988, nr 6, s. 371-379

SIWOŃ Wiktoria, ZARZECKA Joanna : Tematy prac domowych z wykorzystaniem Internetu // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 3, s. 66-67
Dotyczy prac domowych z języka polskiego.

SMAK Ewa : Czynniki warunkujące efektywność pracy domowej uczniów liceów medycznych // Szkoła Zawodowa. - 1985, nr 5, s. 27-30

SMAL Anna, KOWALSKA Ewa : Ważny element lekcji czy zbędny ozdobnik // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 18, s. 11
Praca domowa jako sposób przygotowania ucznia do samodzielnego uczenia się.

SZCZEPANIEC Halina : Zastosowanie komputera w pracy domowej uczniów w ramach lekcji chemii // Edukacja Medialna. - 1998, nr 3, s. 38-39

SZPITER Marianna : Indywidualizowanie pracy domowej poprzez zadania otwarte // Życie Szkoły. - 1990, nr 2/3, s. 102-111

SZPITER Marianna : Kontrowersje wokół nauki domowej // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 470-477

SZPITER Marianna : Nauka domowa uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 1990/1991, nr 5, s. 48-57

SZPITER Marianna : Zapobieganie trudnościom w nauce domowej // Życie Szkoły. - 1994, nr 9, s. 515-520

SZPITER Marianna : Znaczenie nauki domowej // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 339-342
Funkcje nauki domowej oraz indywidualizacja nauki domowej.

TOMCZYK-MROCZEK Wiesława : O zadaniach domowych // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 17-18

WIEREMIEJKO Wiesława : Nauka własna wychowanków internatu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 50-52

WOLSKA Katarzyna : Próba rozwijania autonomii ucznia na lekcjach geografii // Geografia w Szkole. - 1996, nr 2, s. 85-88
Realizacja celów poprzez konkursy geograficzne i zindywidualizowane prace domowe.

ZACŁONA Zdzisława : Praca domowa uczniów klas I-III // Życie Szkoły. - 1990, nr 1, s. 20-26

ZAJDEL Krzysztof : Praca domowa // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 2, s. 17-18

ZAWADZKA Anna : Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 26-29

ZDROJEWSKA Teresa : Zagadnienie nauki domowej dziecka // Życie Szkoły. - 1986, nr 3, s. 161-167

ZELLMA Anna : Zadania domowe jako forma organizacji edukacji regionalnej młodzieży // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 116-125

ŻYWNO Irena : Nauka domowa ucznia klas 1-3 // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 11-13

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna