Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE I STUDENCKIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

1. (S) : Kryptonim "Hufce Polskie" // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 5, s. 65
Harcerstwo Polskie - organizacja niezależna od ZHP działająca w l. 1939-1947.

2. AUGUSTYN Aneta : Barwy rewolucji : happeningi Pomarańczowej Alternatywy // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 121, dod. "Gazeta Dolnośląska" s. 16-18

3. BOCZEK Krzysztof : Ludzie gór // Cogito. - 2001, nr 19, s. 26-28

4. BOGUSZ Anna, MACIEJA Dorota : Dwadzieścia lat później : czym zajmują się dziś twórcy Niezależnego Zrzeszenia Studentów // Wprost. - 2000, nr 46, s. 32, 34, 36

5. BUJAN Leonid : Organizacje młodzieżowe i szkoła wobec zagrożeń pacyfistycznych // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 4, s. 230-232
Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów wobec służby wojskowej i problemów obronności kraju.

6. BUKOWSKI J. : Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina? : powrót ZHP do światowego skautingu // Rzeczpospolita. - 1996, nr 47, s. 16, 17
Historia polskiego harcerstwa.

7. BUNDA Martyna : Młoda Liga // Polityka. - 2004, nr 27, s. 27-[31]

8. CHMIELEWSKI Witold : Nielegalne organizacje młodzieżowe w liceach pedagogicznych w latach 1945-1956. - Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2005, nr 1/2, s. [97]-107

9. ,CZAPUTOWICZ Jacek : Narodziny NZS // Rzeczpospolita. - 1996, nr 41, s. 3
Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

10. DĄBROWSKA Izabela E. : Ostrołęccy wolontariusze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 17-20
Komendy Hufca ZHP.

11. FYDRYCH Waldemar : Papier toaletowy i bitwa pod Śnieżką : historia Pomarańczowej Alternatywy. (Cz.3) // Odra. - 2001, [nr] 10, s. 42-47

12. HILLEBRANDT Bogdan : Nasze tradycje : postępowe organizacje młodzieżowe w Polsce w latach 1918-1957. - Warszawa : Państwowe Wydaw. "Iskry", 1970 (Filia w Radomsku)

13. HILLEBRANDT Bogdan : Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku : zarys historii. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1986 (Filia w Radomsku)

14. HILLEBRANDT Bogdan : Związek Młodzieży Polskiej. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1980 (Filia w Radomsku)

15. IZAK Sławomir : Symbioza // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 20, s. 5
Rozm. przepr. Krystyna Strużyna. Mniej dzieci na koloniach zdrowotnych. 80-lecie TPD.

16. JAKUBOWSKI Jacek : Mieć miejsce // Remedium. - 1997, nr 12, s. 5-7
Lider młodzieżowy. Działalność liderów.

17. KLIMOWICZ Mieczysław : "Łagodna rewolucja" na Uniwersytecie Wrocławskim // Odra. - 2003, [nr] 2, s. 46-54

18. KLUZIK-ROSTKOWSKA Joanna, KRASNOWSKA Violetta : Liga Obrony Kolegów. : do kogo należy wart co najmniej 60 mln zł majątek LOK? // Wprost. - 1999, nr 13, s. 34, 36
Historia Ligi Obrony Kraju.

19. KORYL Janusz : Harcerska schizma // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 3, s. 10
O trudnościach w połączeniu ZHP i ZHR.

20. KOSZEL Stanisław : Czy koła LOK mają rację bytu w szkołach podstawowych? // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 4, s. 221-222

21. KOZŁOWSKI Czesław : Związek Walki Młodych i Organizacja Młodzieży TUR w Łodzi w województwie łódzkim (1945-1948). - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1972 (Filia w Radomsku)

22. KOZŁOWSKI Czesław : Związek Walki Młodych : (1943-1948). - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978

23. KOZŁOWSKI Czesław : Zarys dziejów ZWM. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980

24. KUJAWSKA Iza : Furtka : w Klubie Trzeźwego Małolata // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 18, s. 7
Organizacja dzieci i młodzieży z rodzin alkoholików.

25. KWIEK Julian : Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950 : powstanie : rozwój : likwidacja. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek. - Rec: Grzella Jacek // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 3, s. 139-142

26. KWIEK Julian : Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950 : ciągłość czy zmiana? // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 3, s. 87-96

27. LACHIEWICZ Ewa : Działalność ZHP na rzecz integracji europejskiej. - Bibliogr. // Edukacja Europejska w Szkole. - 2002, nr 1, s. 33-39

28. LESIAKOWSKI Krzysztof : Werbunek do brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1955) // Dzieje Najnowsze. - 2004, [nr] 2, s. [155]-175

29. MIKOSZ Jerzy : Państwo a organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1979(Filia w Radomsku)

30. MŁODZI parlamentarzyści w sprawach oświaty : rezolucja z dn. 1 czerwca 1996 r. w sprawie zmian jakie należy wprowadzić w polskich szkołach // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 114, s. 1
Rezolucja uchwalona podczas III posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

31. OSTROWSKA-MISZEWSKA Helena : Młode oblicze zmiany - rzecz o orientacjach społeczno-politycznych działaczy młodzieżowych organizacji afiliowanych przez partie. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 2, s. [107]-116

32. PALUCH Piotr : Podobieństwa i różnice w działalności UKS i SKS  //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 33-36

33. PARADOWSKA Janina : Ordynariusze // Polityka. - 2003, nr 26, s. 24-27
Stowarzyszenie dawnych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich z ulicy Ordynackiej ma swoich ludzi wszędzie.

34. PATER Daniel : Żydowski Akademicki Ruch Korporacyjny w latach 1898-1939 // Dzieje Najnowsze. - 2002, [nr] 3, s. 3-20

35. POROZUMIENIE z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Oraganizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" // Monitor Polski. - 2004, nr 33, poz. 586

36. POSTĘPOWY ruch młodzieżowy na Ziemi Piotrkowskiej 1928-1956 : Do użytku wewnątrzorganizacyjnego / Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - Rada Wojewódzka w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Federacja SZMP, 1979 (Filia w Radomsku)

37. ROWIŃSKI Grzegorz : Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1996, nr 4, s. 201-203

38. SACIŃSKI Wiesław Zbigniew : Piotrkowski Hufiec ZHP 1945-2005 : szkic monograficzny. - Piotrków Trybunalski : Urząd Miasta, 2006

39. W SALAŃSKI Witold : Druga młodość : organizacje szkolne i młodzieżowe // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 24, s. 10

40. SARWIŃSKA Monika : Niech sobie poopiniują, a co to szkodzi : powstanie Polska Rada Młodzieży // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 46, s. [1], 9

41. SŁOWNIK organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970 / Opracowanie Czesław Kozłowski; Wstęp Tadeusz Pietrzak; Komisja Historyczna Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieżowych. - Warszawa : Państwowe Wydaw. "Iskry", 1971 (Filia w Radomsku)

42. SOBKOWIAK Urszula : Pedagodzy o stowarzyszeniach dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (10)-(14)
Omówienie badań.

43. STRUŻYNA Krystyna, SIERAKOWSKI Wojciech : Jak wyrwać z letargu // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 35, s. 1, 8
Organizacje młodzieżowe - historia i współczesność.

44. SZAFARZ P. : Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej // Przegląd Oświatowy. - 1990, nr 3, s. 11

45. SZOSTKIEWICZ Adam : Czarny marsz : Kraków, "Ketman", SKS // Polityka. - 2001, nr 48, s. 70-72
Studencki Komitet Solidarności - powstał w maju 1977 r. w Krakowie.

46. WILCZYŃSKI Leszek : Kapelania Harcerska Wielkopolskiego Oddziału ZHP w II Rzeczypospolitej. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 3-4, s. 89-103

47. WILK Ewa : Legion niezależnych : NZS // Polityka. - 1996, nr 12, s. 20-23

48. WILK Ewa : Ordynacka rządzi Polską : nie wierzyli w socjalizm ani w jego upadek // Polityka. - 1995, nr 51, s. 20-22, 25-26
Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP). Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich (SZSP).

49. WIŚNIAK Janusz : Drużyny "Nieprzetartego Szlaku" w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 85-87
Praca drużyn ZHP.

 

INDEKS NAZW:

Gwardia Lubelska - 8

Klub Trzeźwego Małolata - 27

Liga Obrony Kraju - 18, 20, 42

Liga Ochrony Przyrody - 42

Młodzież Wszechpolska - 7, 43

Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej - 44

Niezależnego Zrzeszenia Studentów - 4, 9, 43, 48

Ogólnopolska Młodzieżowa Organizacja Samoobrony RP - 31

Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego - 8, 21

Polska Rada Młodzieży - 40, 43

Polski Czerwony Krzyż - 42

Polskie Forum Młodzieży - 43

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - 42

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 35

Pomarańczowa Alternatywa - 2, 11

Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - 28

Prawicowy Związek Młodzieży Polskiej - 8

Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich - 48

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" - 31, 43

Studencki Komitet Solidarności - 45

Studenckie Koło Przewodników - 3

Szkolne Klub Sportowy - 32, 39

Szkolny Związek Sportowy - 39

Tajny Związek Harcerstwa Polskiego - 8

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 15

Uczniowski Klub Sportowy - 32

Zrzeszenie Studentów Polskich - 33, 48

Związek Harcerstwa Polskiego - 1, 6, 10, 19, 25, 26, 27, 38, 42, 46, 49

Związek Młodzieży Polskiej - 14

Związek Strzelecki "Strzelec" - 37

Związek Walki Młodych - 8, 21, 22, 23

Żydowski Akademicki Ruch Korporacyjny - 34

"ŻAK" - 8

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna