Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

 

distance education, distance learning, distance teaching, edukacja na odległość, e-edukacja, edukacja telematyczna, edukacja wirtualna, edukacja zdalna, e-kształcenie, e-learning, kształcenie na odległośćkształcenie przez Internetkształcenie zdalne, e-nauczanie, nauczanie na odległość, nauczanie przez Internet, nauczanie zdalne, nauka na odległość, teaching by network, teleteaching, wirtualna edukacja, uczenie się na odległość, uczenie się zdalne, zdalne nauczanie

Powyższe wyrażenia służą określeniu jednego zjawiska: prowadzenia edukacji za pośrednictwem środków technicznych; istotną cechą tego rodzaju edukacji jest brak fizycznego kontaktu nauczyciela i ucznia.

"Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jak ich dzieli."

(Kubiak Mirosław J.: Wirtualna edukacja. Warszawa 2000)

"Nauczanie na odległość (telenauczanie) jest metodą nauczania, która zamiast bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela (studenta i profesora) wprowadza kontakt pośredni. Uczyć się na odległość, to znaczy opanować wiedzę samodzielnie bez udziału tradycyjnej formy lekcji. Każdy uczestnik tego procesu wyznacza sobie (programuje) cel kształcenia dostosowany do swych potrzeb oraz warunków i trybu swego życia."

(Juszczyk Stanisław : Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów Toruń 2002)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKADEMIA on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

E-LEARNING w Społeczeństwie Wiedzy : materiały konferencyjne / red. Agnieszka Chrząszcz, Jan Kusiak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

GORISZOWSKI Włodzimierz : Współczesne dylematy wychowania : rozprawy i szkice pedagogiczne / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2002

JUSZCZYK Stanisław : Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002

MEDIA, kultura popularna, edukacja / red. Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

NAUCZANIE na odległość : wyzwania - tendencje aplikacje / red. Stanisław Wrycza, Jerzy Wojtkowiak. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2002

PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom ; Warszawa : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państ. Inst. Badawczy, 2005

PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002.m - S. 85-110: Kształcenie na odległość nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technologii informacyjnej - zarys problemów

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKA Anna : Koszty zdalnej edukacji. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68-72

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : E-learning dla szkół i bibliotek. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 1-7

BOGDAŃSKA Paulina : Poradnictwo zawodowe na odległość (Distance Counselling). - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 1, s. 97-104

DOBROWOLSKI Józef : Tutor i uczeń w e-nauczaniu // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85

EHLERS Ulf : Podmiotowe badanie jakości a obiektywne kryteria jakości? : o zapomnianym e-uczniu w debacie na temat jakości w e-learningu / tł. Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 2, s. 80-87

FALENCKA-JASIŃSKA Bożena : Pracownia internetowa i co dalej? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 14-16

GAJEK Elżbieta, POSZYTEK Paweł : Projekty językowe eTwinning // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 75-80

GRABOWSKA Anna : Galanet : internetowa szansa dla miłośników języków romańskich // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-75

HIGHER education through open and distance learning . - London, 1999. - Rec. Anna Frąckowiak //Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 121-125

JUSZCZYK Stanisław : Edukacja na odległość : kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2003), s. [150]-168

KĄKLEWSKA-BRODAWKA Magdalena : E-learning : szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30

KOŁODZIEJCZYK Witold : Dyrektor szkoły promotorem e-learning / rozm. przepr. Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 53

KOWALSKA Ela : Gdzie się uczyć? // Cogito. - 2004, nr 15, s. 64-[67]
Gdzie uczyć się języka obcego : szkoły językowe, kursy korespondencyjne i kursy wyjazdowe.

KRAMEK Zbigniew : Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 3, s. 65-73

KRAMEK Zbigniew, SUŁKOWSKI Tomasz : Stan i możliwości rozwoju e-learningu w kształceniu ustawicznym. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 2, s. 70-79

KRZYWKA Andrzej : Syndrom mechanicznej pomarańczy : zagrożenia w edukacji w sieci // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 30-37
Nauczanie na odległość. Rola nauczyciela lektora.

KUŁAK Maciej : Wirtualna politechnika // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 8, s. 3
Siedem największych uczelni technicznych powołało wspólną internetową platformę edukacyjną.

KUSZTELAK Andrzej : Kształcenie na odległość - wczoraj i dziś (refleksje czytelnika). - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 91-95

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43

ŁUSZKIEWICZ Jan D. : Kształcenie na odległość - współczesne tendencje oświatowe. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 50-57

ŁYSEK Jan : E-Learning w szkole. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. [38]-48

MALINOWSKI Mariusz : Dyrektor szkoły promotorem e-learning // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 53

MIESZKOWSKA Aneta, SKŁAD Marcin : Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet najlepsza. - Bibliogr. // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100

MORAŃSKA Danuta : Efektywność dydaktyczna systemów kształcenia dystansowego - kierunki badań. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2003), s. [135]-148

PIECHA Jan : Przykład zasobów informatycznych dla systemów kształcenia dystansowego // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 10 (2003), s. 67-79

PIECHA Jan : Zasady projektowania i udostępniania zasobów informatycznych w systemach kształcenia dystansowego // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 10 (2003), s. 57-66

PIETRULEWICZ Teresa : Nauczanie na odległość. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 2, s. 87-98

PORWIK Piotr : Wykorzystanie technik multimedialnych w nauczaniu dystansowym // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 10 (2003) s. 49-56

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 31, poz. 216
Kursy, kursy zawodowe, seminarium, praktyka zawodowa. Kształcenie na odległość.

SKOTNICKI Bogdan : Kształcenie na odległość - moda czy konieczność? : technika i edukacja // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 5, s. 14-16

SOŁTYSIAK Małgorzata, ŁOPACIŃSKA-KUPIDURA Ludmiła : Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 1, s. 64-68

SZCZEPANIK Edward : Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9-13

SZCZESZEK Karolina : Miejsce komunikowania głosowego w e-learning // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 34-39

ŚWIRSKA Beata, BUSZKIEWICZ Alicja : E-learning - nowa jakość w kształceniu ustawicznym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 42-50

UCHWAŁA Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego // Monitor Polski. - 2003, nr 6, poz. 74

WIECZORKOWSKA Grażyna : Sieć i się ucz // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 24-25
Model edukacji internetowej COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji).

WIECZORKOWSKI Kazimierz : Nauczanie instruktażowe wspomagane komputerem. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2004, [nr] 2, s. [179]-196

WIĘCH Aldona : Kształcenie na odległość. Cz. 1 // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 18-19

WIĘCH Aldona : Kształcenie na odległość. Cz. 2. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 2, s. 13-16

WOŁODKO Anna, BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : Bibwebi Ikonka - dwa projekty - rządowy i bibliotekarski. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 9, s. 7-10

ZAWISZA Wiesław : O konieczności określenia kompetencji i standardów przygotowania nauczycieli edukacji na odległość (ENO). - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 4, s. 84-89

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna