Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


BEZDOMNOŚĆ I UBÓSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORCZ Halina : Praca socjalna z bezdomnymi matkami : (na przykładznie Schroniska dla Matki i dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze / W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 431-440

LANDES David S. : Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są bogaci, a inni tak ubodzy / przeł. Hanna Jankowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA SA, 2005

MACIERZYŃSKI Mariusz : Pomoc społeczna a zadania policji w środowisku lokalnym wobec osób marginalizowanych bezrobociem i ubóstwem / W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 188-197

OLIWA-CIESIELSKA Monika : Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa / W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 420-430

STOCHMIAŁEK Jerzy : Zagrożenia ubóstwem - sytuacja kryzysu życiowego a proces marginalizacji / W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 403-419

ZAWADA Anna : Pomoc społeczna wobec przyczyny bezdomności w świetle praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej / W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / red. Krystyna Marzec-Holka. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 328-335

ROTER Adam : Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEZDOMNOŚĆ

BEZDOMNOŚĆ // Cogito. - 2003, nr 2, s. 46-48
Motyw bezdomności w literaturze.

BIEROWSKI Tadeusz : Leczyć przyczynę - nie tylko skutek // Świat Problemów. - 2003, nr 3, s. 23-25
Problem bezdomnych alkoholików.

FIGARSKI Jacek : Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [60]-65

FORMY pomocy bezdomnym : analiza ułatwień i ograniczeń problemu / Danuta Zalewska [i in.]. - Warszawa, 2005. - (Ex Libris Pracownika Socjalnego). - Rec.: Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 3, s. [146]-152

GAŃKO Natalia : Berlin nasz! // Polityka. - 2004, nr 28, s. 100-105
Bezdomni i bezrobotni Polacy w Berlinie.

GRANIEWSKA Danuta : Statystyki i narzędzia badawcze dotyczące wykluczenia społecznego związanego z mieszkaniem // Polityka Społeczna. - 2005, nr 10, s. 16-18

JAC : Otwarte Drzwi// Remedium. - 2006, nr 1, s. 24-25
Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w Warszawie prowadzi jedną ze skutecznych form przeciwdziałania wykluczeniu.

KALINOWSKI Marian : Marek Kotański (1942-2002)// Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 168-169

KAWULA Stanisław : Pedagogika społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 21-31

LUDZIE bezdomni // Świat Problemów. - 2003, nr 3, s. 9-13

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Nadzieja z hipermarketu : dzieci naszych ulic // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 44, s. 16
Bezdomność emocjonalna.

LOJEWSKA Anna jadwiga : Pamiętnik z dekady bezdomności. - Zakrzewo, 2006. - Rec. Andrzej Przemeński // Polityka Społeczna. - 2006, nr 8, s. 32-35

NOWAK Joanna : Bezdomność - konieczność czy wybór? : komunikat z badań // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [71]-77
Typologia.

PIEKUT-BRODZKA Danuta M. : Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [45]-49

PILEWSKA-ZAJĄC Beata : Cuda terapeutyczne / rozm. przepr. Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 11-13
Funkcjonowanie ośrodka terapii dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym.

PŁOWIEC Kamila : Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 42-48

PRZYMEŃSKI Andrzej : Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [3]-23

SEGIET Katarzyna : Dzieciństwo współczesnych dzieci a obszary zagrożeń społecznych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 6-12

SOCHACKI Marcin J. : Mechanizmy i formy wykluczenia // Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3

SPOŁECZEŃSTWO, opieka, wychowanie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk, 2004. - Rec.: Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 60-62
Praca poświęcona takim problemom społecznym jak: sieroctwo, bezdomność, nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży.

STASZEWSKA Anna : Niezasłużony los // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 14-16

TRZEBA zrozumieć, kim są // Świat Problemów. - 2003, nr 3, s. 4-6
Informacje o osobach bezdomnych w USA.

TYL Magdalena : Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [46]-59

USTAWA z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Dziennik Ustaw. - 2005, nr 150, poz. 1241

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 145, poz. 1533

WITCZAK Jerzy : "Druga szansa" : wzorcowy program wychodzenia z bezdomności // Służba Pracownicza. - 2005, [nr] 10, s. 32-34

WITCZAK Jerzy : Działania na rzecz osób bezdomnych w świetle badań resortowych // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 10, s. 27-32

WOJCIECHOWSKI Bronisław : Inna wersja losu // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 21-23

ZIELIŃSKI Antoni : Nadużywanie alkoholu a bezdomność. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 71-[87]
Wyniki badań.

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna w środowiskach ludzi bezdomnych : przykład Jimmy's Night Shelter w Cambridge // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 1, s. [66]-77


UBÓSTWO

ANDRAŁOJĆ Magdalena : Zaawansowanie procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej : konferencja w Luksemburgu // Polityka Społeczna. - 2005, nr 8, s. 33-38

BIELEC Jerzy : Zaklęte koło biedy // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 10-12

BIELSKA Ewa, RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych : wybrane problemy. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2003), s. [7]-24

BLUMSZTAJN Anna : Niedożywienie dzieci w Polsce : korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 5-9

BOROWSKA Bożena : Dramat z biedą i bezrobociem // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 7, s. 15, 18

CĘCELEK Grażyna : Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [30]-33

CHALWIC Karolina : Oblicza polskiej biedy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 55-56

CHMIEL Przemysław : Badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym - metody i wyniki : międzynarodowa konferencja naukowa IPiSS // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 33-38

CICHECKA Katarzyna : Rozmaite oblicza dziecięcego świata // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 22, s. [1], 12
Dzieci, które żyją w ubóstwie.

CYMERMAN Iwona : Zjawisko ubóstwa oraz indywidualne i lokalne inicjatywy w walce z nim jako zadanie pożądane pedagogicznie i ekonomicznie // Forum Oświatowe. - 2006, [nr] 1, s. [141]-150

CZERWIŃSKA Hanna : Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3

DZIECI śmieci? //Remedium. - 2005, nr 2, s. 6-7
O podziale w szkołach na dzieci "lepsze" i "gorsze".

DOMAŃSKI Henryk : Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. - Warszawa, 2002. - Rec. Kazimierz W[ojciech] Frieske // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 41-42

FAŁKOWSKI Mateusz : Jak korzystać z dobrych pomysłów innych : o pojęciach "dobrej praktyki" i "sukcesu" w przeciwdziałaniu ubóstwu i marginalizacji // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5/6, s. 22-25

FERENC Tomasz : Sztuka fotografowania biedy - komu służą zdjęcia nędzy? - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. [165]-184

GANS Herbert J. : Komu służy bieda? : analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 4-7

GIETKA Edyta : Kości gotujesz trzy godziny // Polityka. - 2006, nr 30, s. 32-34
Odżywianie dzieci w najbiedniejszych rodzinach w Polsce.

GLINA Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55

GŁĄBICKA Katarzyna Anna : Zwalczanie ubóstwa i marginalizacji społecznej w Unii Europejskiej // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 4, s. [96]-109

GŁOGOSZ Dorota : Kondycja ekonomiczna rodzin polskich w przededniu integracji z Unią Europejską // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [9]-15
Warunki materialne i rosnące ubóstwo rodzin polskich.

GORZELAK Grzegorz : Wschodnia ściana płaczu // Polityka. - 2003, nr 2, s. 27-29
W poszerzonej Unii Europejskiej najbiedniejszym regionem będzie województwo lubelskie.

GROTOWSKA-LEDER Joanna : Fenomen wielkomiejskiej biedy : od epizodu do underclass. - Łódź, 2002. - Rec.: Elżbieta Tarkowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 4, s. 205-207

HIRSZOWICZ Maria, NEYMAN Elżbieta : Nowa bieda w świecie obfitości. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. [121]-141

HRYCIUK Renata Ewa : Kobieta głową rodziny : uwag kilka o feminizacji biedy w Meksyku. -Bibliogr // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. 171-187

JAK CHRONIĆ dzieci przed marginalizacją? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 4, dod. 13-15

KALINOWSKI Sławomir, ŁUCZKA-BAKUŁA Władysława : Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE. - Bibliogr // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 5-8

KARWACKI Arkadiusz, ANTONOWICZ Dominik : Kto zarabia na biedzie? : polityczna perspektywa funkcjonalna trzydzieści lat później. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 7-9

KAWULA Stanisław : Aberracje psychospołeczne jako podstawa normalizacji jednostkowej i grupowej - sugestie pedagoga społecznego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, s. 13-17

KAWULA Stanisław : Pomocniczość i wsparcie. - Olsztyn, 2002. - Rec.: Barbara Smolińska-Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 54-56
Książka ukazuje rozmiary zjawiska bezrobocia i biedy.

KAWULA Stanisław : Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce - potrzeba wsparcia. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 3, s. 3-7

KĘPSKI Czesław : Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. - Lublin, 2002. - Rec.: Hanna Markiewiczowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 56-58

KIRWIL Lucyna : Zastępcza rewolucja // Charaktery. - 2004, nr 1, s. 44-46
Bieda a wzrost przestępczości agresywnej.

KOMU służy bieda? : analiza funkcjonowania kwestii ubóstwa // Polityka Społeczna. - 2004, nr 8, s. 4-7

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27
Ubóstwo jako skutek bezrobocia.

KRAJEWSKI Radosław : Prawnokarna ochrona dzieci przed żebraniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 30-31

KRUPA Bożena : Skutki rosnącej biedy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 45-47

KUŁAK Maciej : Przedmiot czy podmiot? // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 23, s. 13
Bieda wśród dzieci polskich.

LESZCZYŃSKI Adam : Bieda nasza i wasza // Polityka. - 2003, nr 41, s. 36-38

LICHNIAK Irena : Baza informacyjna dla analiz dotyczących skuteczności narzędzi kształtowania dochodu godziwego gospodarstw domowych // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 14-16

LIPKO Tomasz : Nurkowanie ekstremalne // Polityka. - 2004, nr 16, s. 116-121
Ludzie żyjący ze śmietników.

ŁAPA Maciej : Wspólnota św. Idziego / rozm. przepr. Magda Jędrusik // Znak. - 2004, nr 12, s. 167-171

ŁOŚ Maja, NAWROCKA Katarzyna : Ubodzy niedocenieni : raport z I Bydgoskich Obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy // Praca Socjalna. - 2004, [nr] 1, s. [78]-83

ŁUKASIK Jolanta : Pomoc państwa w zakresie dożywiania : ustawa o programie na lata 2006-2009 // Służba Pracownicza. - 2006, [nr] 3, s. 31-33

MACIEJOWSKI Józef : Kościół ubogi? // Znak. -2004, nr 11, s. 12-14

MALINOWSKI Jan A. : Szkoła w obliczu pogłębiającego się zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, s. 27-29

MAŁECKA Justyna : Ubóstwo w rodzinach sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 20[276]-21[277]

MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta. - Kielce, 2003. - Rec.: Małgorzata Wolska-Długosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 62-63

MENDECKA Grażyna : Agresywna bieda. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 19-21

MICHALSKI Jarosław : Gdybym był bogaty, czyli rzecz o ubóstwie. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. [29]-36

MIŁOSZEWSKA Ewa, STRUŻYNA Krystyna : Kiszki marsza grają // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 5, s. 8-9
Dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

MISIEWICZ Halina : Pomoc społeczna wobec dziecka // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 31-35

MORIS Brat : Duchowość Nazaretu / rozm. przepr. Janusz Poniewierski // Znak. - 2004, nr 11, s. 33-42

MURRAY Charles : Bez korzeni : polityka społeczna USA 1950-1980. - Poznań, 2001. - Rec.: Damian Leszczyński // Znak. - 2003, [nr] 4, s. 119-124
Przedstawienie polityki walki z biedą i ubóstwem oraz zmiennych idei podejścia do pomocy społecznej i problemu biedy w USA w drugiej połowie XX w.

NAWROCKA Katarzyna : Frimhurst Family House : alternatywne formy pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii // Polityka Społeczna. - 2006, nr 8, s. 26-30

ORŁOWSKA Małgorzata : W potrzasku - o lęku podopiecznych pomocy społecznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 32-34

OSTROWSKI Marek : Kwadratura globu // Polityka. - 2004, nr 7, s. 44-46
Dysproporcje bogactwa między krajami bogatymi i biednymi na świecie.

PACZOS Krzysztof : Ubóstwo w Kościele epoki postindustrialnej // Znak. - 2004, [nr] 11, s. 15-32

PALSKA Hanna : Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. - Warszawa, 2002. - Rec. Janina Marta Zabielska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 27

PAWLAK Artur : Dwa brzegi // Polityka. - 2003, nr 48, s. 116-121
Kontrasty społeczne w Polsce.

PIELIŃSKA Magdalena : Oblicza polskiej biedy - dzieci : seminarium w Warszawie // Polityka Społeczna. - 2003, nr 10, s. 35-37

PIETKIEWICZ Barbara : Bieda ma twarz dziecka // Polityka. - 2005, nr 27, s. 27-30

PIETKIEWICZ Barbara : Siostry niszczycielki // Polityka. - 2006, nr 2, s. 78-81
Skutki długotrwałego bezrobocia - depresja, bieda, izolacja, przemoc w rodzinie.

PRAJSNER Mira : Jak chronić dzieci przed marginalizacją? Cz. 1// Remedium. - 2006, nr 3, dod. "Pomarańczowe Forum" s. 13-15
Zaprezentowano wybrane elementy dyskusji  z konferencji "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości".

PRAJSNER Mira : Jak chronić dzieci przed marginalizacją? Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 4, s. 13-15
Problem rozpowszechniania zjawiska biedy wśród dzieci.

PRZYBYLSKA Joanna : Program wyrównywania szans // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 10-15

PRZYBYSZ Wiesława : Wdrażanie ustawy o zatrudnieniu socjalnym w woj. warmińsko-mazurskim // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [78]-87

PYTANIA o ewangeliczne ubóstwo / Stanisław Grabska [i in.] // Znak. - 2004, [nr] 11, s. 43-77

RUZIK Anna, STYRC Marta : Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego : debata Fundacji Friedricha Eberta // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 34-38

SAUSTOWICZ Piotr : Biedny jako obywatel, petent czy konsument? // praca Socjalna. - 2003, [nr] 3, s. 3-19

SOSZYŃSKA Olga : Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 10, s. 17-19

STANASZEK Alina : Bieda (z) pracy, czyli o biednych pracujących we współczesnym świecie. -Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. [143]-169

STASZEWSKA Anna : Pierwszy żebrak Rzeczypospolitej //Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 27-29

STRZELEC Agnieszka : Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 6-10

STYRC Marta : Bieda : kontrowersje wokół pomiaru // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 42-44
Sprawozdanie z dyskusji na temat wyników "Diagnozy Społecznej 2005".

SULMICKA Małgorzata : Problem ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej // Sprawy Międzynarodowe. - 2002, nr 4, s. 101-122

SZARFENBERG Ryszard : Minimalny dochód gwarantowany a polski system zabezpieczenia społecznego // Polityka Społeczna. - 2004, nr 11/12, s. 9-13

SZYSZKOWSKA Maria : Nasze stulecie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [3]-8
Bezrobocie, bieda, transformacja ustrojowa, przemiany poglądów, a kondycja rodzin polskich na początku XXI w.

TARKOWSKA Elżbieta : Dziecko w biednej rodzinie // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 9-13

TOKARZEWSKI Eugeniusz : Szkoły partnerskie//Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 62-66
Wdrażanie programu "Równać szanse - szkoły partnerskie"  przez I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

TRZASKA Leszek : Wykluczeni, czyli przegrani już na starcie // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 20, s. 15, 18

WITCZAK Jerzy : Wałbrzyskie biedaszyby - alternatywne miejsca pracy : (kontrola realizacji programu) // Służba Pracownicza. - 2005, [nr] 3, s. 28-30

WOJTCZAK Dorota : Bieda i ubóstwo - skutki pauperyzacji // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [25]-44

ZAJDEL Krzysztof : Geny górą? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 19-20

ZAPOBIEGANIE wykluczeniu społecznemu / pod red. Lucyny Frąckiewicz. - Katowice, 2006. - Rec. Zdzisław Pisz // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 31-35

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna