Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARSKA-KARZYŁOWSKA Barbara : Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci za pomocą modelowania. - Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1982

BOKUS Barbara : Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko. - Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich ; Wydaw. PAN, 1984

DZIECKO w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2003

DZIECKO w świecie ludzi i przedmiotów / red. Anna Brzezińska, Grzegorz Lutomski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1994

GALANT Jozef : Proces uspołeczniania dzieci w klasach początkowych. - Warszawa : WSiP, 1991

GAWĘCKA Mirosława : Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. - Toruń : Wydaw. MADO, 2004

GURYCKA Antonina : Dzieci bierne społecznie. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970

GUZ Sabina : Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. - Warszawa : WSiP, 1987

HERBERT Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

JACKOWSKA Ewa : Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. - Warszawa : WSiP, 1980

KSZTAŁTOWANIE postaw czynnych i więzi środowiskowych / red. Zofia Gawlina. - Kraków : Wydaw. UJ, 2001

LIS Stanisława : Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

LUBOWIECKA Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka od przedszkola. - Warszawa : WSiP, 2000

ŁACIAK Beata : Świat społeczny dziecka. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1998

SKORNY Zbigniew : Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1977

SOCJALIZACJA i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich / red. Henryk Cudak. - Piotrków Tryb. : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii AŚ w Piotrkowie Tryb., 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHMIELEWSKA Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji // Wychowanie na ci Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 17-19

CHYBOWSKA Agnieszka, SZANEJKO Joanna : Warunki społecznego rozwoju // EDukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 46-50

CZUB Magdalena : Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka // Forum Oświatowe. - 2003, t. 2, s. 31-48

CIEŚLA Elżbieta, KOPIK Aldona : Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91

JACHER Władysław : Czym jest socjalizacja w rodzinie // Problemy Ridzuny. - 2000, nr 1, s. 35-38

JASTRZĄB Jadwiga : Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci? // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 8-13

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Czynniki wpływające na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 12-16

KAMIŃSKA Krystyna : Edukacja społeczna dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 4-10

KORDECKA Beata : Rozwój społeczny dziecka w przedszkolu integracyjnym // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 10, s. 15-19

LESIAK Zofia : Warunki do rozwoju dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 27-30

MACIARZ Aleksandra, DUTKA Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 227-234

NIECIUŃSKI S. : Podstawowe prawidłowości społecznego rozwoju dziecka a proces jego socjalizacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1985, nr 2/3

PINDERA Paweł, PINDERA Michał, SZAMES Josip : Zachowania społeczne dzieci w przedszkolu // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 122-133

PAWŁOWSKA Halina : Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 25-29

SAJDERA Jolanta : Nauczyciel uczestnikiem i organizatorem społeczności dziecięcej // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 1, s. 97-106

WROTNIAK Urszula : Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia // Chowanna. - T. 1 (2004), s. 51-60

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna