Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


KONKUBINAT
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYCZEWSKI Leon : Więź między pokoleniami w rodzinie. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. - S. 45-47 : Związek kohabitacyjny

JABŁOŃSKI Daniel, OSTASZ Lech : Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie : perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. - Olsztyn : Wydawnictwo "Adiaphora", 2001

KWAK Anna : Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

SLANY Krystyna : Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRZEZIŃSKA Alicja, ĆWIEK Witold, PIETKIEWICZ Barbara : Kociołapy : raport // Polityka. - 2003, nr 24, s. 3-8
Dotyczy par żyjących bez ślubu.

DĄBROWSKA Zofia : Istotne przemiany w życiu małżeńsko - rodzinnym // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [3]-7
Dotyczy m.in. rodzin alternatywnych.

DĄBROWSKA Zofia : Nietypowe małżeństwa w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [3]-12
Dotyczy m.in. kohabitacji.

DĄBROWSKA Zofia : Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [17]-23
Dotyczy problemu tolerancji wobec m.in. alternatywnych form współżycia małżeńskiego.

DĄBROWSKA - CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-[40]
Dotyczy m.in. małżeństw kohabitacyjnych.

DZIEWIECKI Marek : Wartość życia // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 5-6
Dotyczy m.in. wolnych związków.

EUROPEJSKA Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 79, poz. 888

GRACZYK Maria : Węzeł pozamałżeński : dwieście tysięcy Polaków żyje w konkubinacie // Wprost. - 2002, nr 33, s. 66-67

HAŁGAS Iwona : Scenariusze nie - małżeńskie : "związki nieformalne" w Polsce // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 13, s. 16

KRZYŻANOWSKI Piotr : Związek zdradziecki // Wprost. - 2003, nr 50, s. 58-62
Dotyczy przyszłości i zagrożeń konkubinatu.

KWAK Anna : Konkubinat - kohabitacja w świadomości społecznej // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 11-14

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 79, poz. 889

PIECHNIK - BORUSOWSKA Jolanta : Czy wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce? // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 59-67

PODGÓRSKA Joanna : Związki pozamałżeńskie // Polityka. - 2004, nr 27, s. 3-10

SIKORA Adam : Dlaczego Kościół uznaje za grzech życie w konkubinacie? // Katecheta. - 1999, nr 9, s. 57
Problem do omówienia na lekcji religii dla uczniów gimnazjów.

SLANY Krystyna : Charakterystyka demograficzno - społeczna związków kohabitacyjnych w Polsce w świetle danych z mikrospisu // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 16-21

SLANY Krystyna : Definicje pojęć "małżeństwo" i "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko - rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. [3]-8
Dotyczy definiowania małżeństwa i rodziny w następstwie pojawienia się nowych związków małżeńskich - formalnych, zwyczajowych i kohabitacji.

SLANY Krystyna : Związki konsensualne - nowa forma małżeństw? // Problemy Rodziny. - 1990, nr 3, s. 28-32

SLANY Krystyna, BASZARKIEWICZ Karolina : Socjodemograficzny obraz związków partnerskich w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. [11]-16

SZTUKA Mariusz : Akceptacja wartości w środowisku rodzin "problemowych" // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 4, s. 30-36
Dotyczy m.in. konkubinatu.

WIŚNIEWSKI Ryszard : Św. Augustyn, Św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwie ludzi rozwiedzionych // Mówią Wieki. - 1994, nr 3, s. 3-7

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna