Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARROYO Stephen : Astrologia i psychologia : energetyczny model astrologii oraz jej zastosowania w sztuce poradnictwa psychologicznego / przeł. [z ang.] Dariusz Rosowski. - Łódz : Wydaw. "Ravi", cop. 1994

KARGULOWA Alicja : O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005

KULCZYCKI Marian : Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1998

PAWŁOWSKA Róża : Poradnictwo pedagogiczne. - Warszawa : WSiP, 1986

PORADNIA w szkole : z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie : praca zbiorowa / red. Ewa Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwości. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993

SOBOLEWSKA Maria : Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym : przewodnik metodyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004

TESTY psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny / Anna Frydrychowicz, Elżbieta Koźniewska, Maria Sobolewska, Elżbieta Zwierzyńska. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁASZCZYK Luiza Monika : Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45

BORAWSKA Agnieszka, KRUSZEWSKI Tomasz : Telefon zaufania - historia, założenia, funkcjonowanie // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 39-40

BRZEZIŃSKA Anna : Psychologia a edukacja : pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. - Bibliogr. // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 7-19

CHMURZYŃSKI Bogusław : O opiniach wydawanych przez poradnie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36

CZABAŁA J[an] Czesław, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Programy profilaktyczne realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ich znaczenie dla profilaktyki uzależnień. - Streszcz. w jęz. ang. // Alkoholizm i Narkomania. - 2001, nr 4, s. 511-521

CZUBAŁA Czesław, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19

DOMAGALSKA Karolina : Prawo do inteligencji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
Diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych przyczyną dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych.

DRACHAL Halina : Syndrom czasu // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4
Ocena systemu funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

FRYDRYCHOWICZ Anna : Badanie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 7-11

FUCHS Lucyna : Program "Corrida" walczy z bykami // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
Ortograficzny program profilaktyczno-terapeutyczny stosowany w szkołach podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjach.

GAŃCZAK Maria, LESZCZYSZYN-PYNKA Magdalena, BOROŃ-KACZMARSKA Anna : Postawy młodzieży szczecińskiej wobec idei poradnictwa młodzieżowego. - Bibliogr. // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 93-[98]

JABŁOŃSKI Sławomir : Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. - Bibliogr. // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 87-96

JAROSZEWSKA Monika : Słuchawka ratunku // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 23-24
Telefon Zaufania.

JASTRZĄB Jadwiga : Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21

JASTRZĄB Jadwiga : Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV
Konspekty zajęć.

JURKOWSKA Hanna : Rodzice w szkole : szkoła dla rodziców i wychowawców. - Bibliogr. // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 5, s. 17
Zajęcia prowadzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

KARGULOWA Alicja : Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 93-103

KARGULOWA Alicja : Opozycja bezradność-zaradność w oglądzie poradoznawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 3-9

KARGULOWA Alicja : Poradoznawstwo i poradnictwo - granice autonomii. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 3 s. [19]-32

KIEDY opinia, a kiedy orzeczenie? / not. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 49, s. 18
O dokumentach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

KILARSKA Wiesława : Przedszkolna biblioteczka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363

KŁOSOWSKA Elżbieta, SZCZEPKOWSKI Jacek : O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 37-29

KONIECZNY Grażyna, ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11

KONIECZNY Grażyna, ROGOWSKA-SZADKOWSKA Dorota : Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11

KORDZIŃSKI Jarosław : Psychoedukacja // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 2, s. 13
Rola pedagoga i psychologa szkolnego. Zadania poradni.

KOWANETZ Małgorzata, CZEREDERECKA Alicja : Nie wykorzystana rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. [38]-42

KOZAK Ewa : Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie // Remedium. - 2004, nr 6, s. 12

LEDZIŃSKA Maria : Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 523-526

LEWCZAK Józef : Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, [nr] 3, s. 45-49

M. Ś. : Programy, treningi, terapie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 52, s. 7
Wykaz programów profilaktycznych.

MACIEJEWSKA Joanna : Istota pracy psychologa - pomaganie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37

MALEWSKI Mieczysław : Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 3 s. [33]-41

MATERKA Ewa : Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Ćwierć wieku z psychologiem // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 1, s. 8
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w systemie oświaty.

MIKUŁA Joanna : Psycholog na cenzurowanym // Świat Problemów. - 2004, nr 2, s. 8-10

NIEDŹWIECKI Władysław : Poradnictwo i działalność terapeutyczna w chorobie alkoholowej // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, dod. s. III-V

NIEMCZYŃSKI Adam : Psycholog - zawód zaufania publicznego // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 48-49

PH : Przyjemność pomagania // Cogito. - 2001, nr 18, s. 91-92

PINDRAS-JAWORSKA Elżbieta, PTAK Elżbieta : Wizyty domowe pracowników poradni // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43

PLISZKA Alina : Poradnictwo wychowawcze // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 36, s. 11

PLISZKA Alina : Poradnictwo wychowawcze // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15

PONCZEK Romuald : Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - formy pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 68-71

PONCZEK Romuald : Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 5, dod. "Przegląd Prawny" s. 11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 223, poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 109

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 110

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 56, poz. 591

SIENICKA-CZEREPOW Ewa : Próby podniesienia poziomu komunikacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38
Badania prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie komunikowania się dzieci z rodzicami i przenoszenie bądź nie tego stylu na grupę rówieśniczą.

STUNDIS Leszek : Wkraczanie w dorosłość : psycholog pomoże // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 8, s. 16

STUNDIS Leszek : Źródła pomocy // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 27, s. 16
Decentralizacja w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

SUCHODOLSKA Anna : Psycholog szkolny też człowiek // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 103-107

SZCZUKIEWICZ Piotr : Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 1, s. 14-15

TAJAK Monika : Telefon Zaufania pierwszą pomocą w trudnych sytuacjach życiowych // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 56-58

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 73, poz. 763

W DOMU i w przedszkolu - gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 93-100

WALCZAK Danuta : Poradnia psychologiczno-pedagogiczna a szkoła // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 54-55

WEWNĘTRZNE mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. - (Jakość w edukacji) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28
Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.

WILIŃSKI Piotr : Opiniodawstwo psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb edukacji // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 97-110

WITTBRODT E[dmund] : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 8, dod. s. 11-13

ŻYWCZOK Alicja, ŻYWCZOK Wojciech : Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 5-10

 

Ośrodki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne

ADAMÓW-RATAJCZYK Maria : O pracy z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 26-29
Szkoła dla rodziców zwana również jako trening skutecznego wychowania, bądź komunikacyjny warsztat umiejętności wychowawczych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.

ASLAN / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie.

COOltura Confliktu : projekt mediacji szkolnych // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 36, s. 7
Projekt realizowany w ramach współpracy Poradni Mediacyjnej z Frankfurtu nad Odrą i Słubickiego Towarzystwa Muzycznego ze Słubic oraz dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z Polski i Fundację im. Roberta Bocha z Niemiec (Program "Partnerstwo Miast i Obywateli"). Celem projektu jest zapobieganie i wstrzymywanie rozprzestrzeniania przemocy wśród młodzieży i dzieci ze Słubic.

DYJAS Beata, KOWALIK Anna, CICHECKA Jolanta : Zagrożeni? - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 43-44
Dzieci z tzw. nadpobudliwością psychoruchową - badania prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu "Zagrożeni"?

FUCHS Lucyna : Program "Corrida" walczy z bykami // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu.

GAŁECKA-TOPOREK Elżbieta : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ćwierć wieku i dalej... // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. [5]-18
Tekst wystąpienia na konferencji, która odbyła się w gmachu MENiS 10 grudnia 2002 roku z okazji 25-lecia Centrum.

GRĄCKA Joanna : TOP nie na topie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 8, s. 3
Ograniczenia finansowe w budżecie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na przykładzie poradni TOP w Warszawie.

GUŚCIORA-KENS Agnieszka, WIEWIÓRA Danuta : Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21-23
Telefon zaufania jako jedna z form interwencji kryzysowej.

GUTKOWSKI Tadeusz : Poradnia rodzinna w Brodnicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 8, s. 21-24

INTERNETOWY Telefon Zaufania : powiedzcie o tym swoim uczniom // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 30, s. 15
http://free.ngo.pl/pomoctel

JANOWSKA Maria : Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 33-36

JAROSZEWSKA Monika : Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 12-15
Telefon Stowarzyszenia OPTA.

KASPRZAK Emilia, KSIĄDZYNA Jolanta : Pomagamy polubić szkołę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 38-40
Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.

KICIŃSKA Martyna, KLAUSE-JAWORSKA Ewa : Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie.

KLAUSE-JAWORSKA Ewa : Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 42-46

LICIŃSKI Marek : Skutecznie czy spektakularnie / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2002, nr 1, dod. s. I-V
Działalność Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.

MIKOŁAJCZYK Elżbieta : Promocja zdrowia : działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 3/4, s. 37-42

MOSZCZYŃSKA Urszula, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w warszawskiej dzielnicy Natolin.

SICZEK Jerzy : "Przystań" w Iławie // Remedium. - 2003, nr 11, s. 18-19
Prezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań".

TĄPOROWSKA Jolanta : Warsztat dla rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 37-38
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach.

URBANOWICZ Małgorzata : Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 22-24
Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.

ZAWADZKA Elżbieta : Działalność diagnostyczna Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 9-11
Kryteria i standardy "dobrej diagnozy".

ŻYWCZOK Alicja, ŻYWCZOK Wojciech : Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 5-10

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna