Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


RESOCJALIZACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTKOWICZ Zdzisław : Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. - Wyd. 2. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001

BOROWSKI Ryszard, WYSOCKI Dariusz : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001

CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001

GAŚ Zbigniew B. : Pomoc psychologiczna młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1995

HOŁYST Brunon : Problemy młodego pokolenia : studium z zakresu profilaktyki społecznej. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1991

IWAŃSKI Zbigniew St. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.- Płock : Wydaw. Nauk. "Novum", 2003

KONOPCZYŃSKI Marek : Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. - cop. 1996

KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2005

LIPKOWSKI Otton : Resocjalizacja. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1980

MAKOWSKI Aleksander : Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych. - Olsztyn : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1985

MŁODZIEŻ i pedagodzy w procesie rewalidacji i resocjalizacji : praca zbiorowa / red. Ludwik Malinowski, Jerzy Stochmiałka. - Warszawa : [b.w.], 1992

POSPISZYL Kazimierz : Konflikty młodzieży z otoczeniem : psychologiczna analiza procesu wykolejania się nieletnich. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1970

POSPISZYL Kazimierz : Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

PROFILAKTYKA i resocjalizacja młodzieży / red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

RESOCJALIZACJA nieletnich : doświadczenia i koncepcje / red. nauk. Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : Impuls, 2006

SOCJALIZACJA a agresja / red. Adam Frączek, Horst Zumkley. - Warszawa : Instytut Psychologii PAN : Wyższa Szkoła Pedag. Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993

STANKOWSKI Adam : Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka. - Katowice, 1991

URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000

WĘGLIŃSKI Andrzej : Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

ZJAWISKOWE formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich
w Polsce
// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 20-32

BARTKOWICZ Zdzisław : Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 17-28

BEJGER Halina : Problemy resocjalizacji młodzieży w lubelskich domach dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 10-20

BLOCH Magdalena, MONKIUK Monika, WACH Tomasz : Program aklimatyzacji wychowanków schroniska dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 43-46

BORZUCKA-SITKIEWICZ Katarzyna, NOSZCZYK Monika : Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów jako element profilaktyki uzależnień // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 23-27

BRONISZ Dorota Anna : Kąt w ,,Kącie'' : dla odrzuconych i zagubionych // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 55-57

BRONIŚ Jadwiga : Program edukacyjny dla sprawców // Świat Problemów. - 2005, nr 2, s. 25-29

CHLEBOWSKI Piotr : Aktywizacja społeczna nieletnich w terapii grupowej // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 1, s. 29-35

DĄBROWSKA Joanna : Próby humanizacji polskiej resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 3, s. 38-43

DĄBROWSKA Joanna : Miraże niektórych procedur psychoterapeutycznych w wychowaniu // Wychowanie na co Dzień. - 200, nr 7/8, s. 20-23

DUKACZEWSKI Edward Jacek : Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 109-113

DZIDO Danuta : Nieletni sprawcy przestępstw // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 3

FLORCZYKIEWICZ Janina : Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32

GOGACZ Krzysztof : Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 29-36

GROMADECKA-SUTKIEWICZ Małgorzata : Środowisko rodzinne nieletniego przestępcy a jego resocjalizacja // Problemy Rodziny. - 1994, nr 6, s. 23-26

HONISZ Maria : Rola świetlic w systemie pomocy dzieciom : z doświadczeń pedagoga // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 22-24

JAMROŻEK Mirosław : Policyjna Izba Dziecka w systemie profilaktyki i resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 11-17

JURAS Roman : Problemy resocjalizacji nieletnich i młodocianych obcokrajowców : (na przykładzie Niemiec) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 27-34

KAWULA Stanisław : Czy survival stanie się metodą resocjalizacji nieletnich przestępców? // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 1, s. [13]-19

KOPSZAK Ewa : Sens i nonsens resocjalizacji pod przymusem // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 3, s. 33-35

KORPANTY Anna : Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2004, nr 3-4, s. 42-45

LEMAŃSKI Robert : Resocjalizacja w więzieniach // Świat Problemów. - 2004, nr 10, s. 29

LEWICKA Agnieszka : Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych w opinii przestępców // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 34-37

LINOWSKI Krzysztof : Zasady i etapy indywidualnego programu oddziaływania na skazanych // Opieka , Wychowanie , Terapia . - 2003 , nr 3, s. 12-14

LOREK Zdzisław : Współpraca zakładu dla nieletnich z rodzicami wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s. 346-351

ŁUKAWSKA Maria : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 25-32

MACIĄG Marek : Błędy wychowawcze w praktyce resocjalizacyjnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1993, nr 3, s. 24-26

MAKOWSKI Ryszard : Turystyczna szkoła charakterów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 19-23

MASZCZAK Tadeusz : Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 3, s. 21-24

MATYJAS Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19

MAZURKIEWICZ Bożena : Asertywność zamiast agresji : jak radzą sobie inni // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 11, s. 12

MAZUR Maciej M. : Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 42-46

MIERZWA Anna : Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 32-35

MIKUŁA Leszek : Casework w wychowaniu resocjalizującym w zakładzie poprawczym //Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 174-176

MIŁKOWSKA Grażyna : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 22-30

MOTOW Marta : Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich // Lider. - 2006, nr 3, s. 10-13

NOWACKA Teresa : Strategia rozwiązywania problemów młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 49-50

OSTROWSKA Małgorzata : Nauczyciele wychowania fizycznego wobec niedostosowania społecznego dzieci // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 8/9, s. 36-39

OSUCH Agnieszka : Resocjalizacja a społeczna rzeczywistość wirtualna XXI wieku // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 30-33

PACHÓLSKA Barbara : Instytucja probacji jako alternatywna forma pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie //Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2002, nr 3, s. 42-44

PTAK Kazimierz, ORMIANIN-SOKÓŁ Ewa : Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym dla dziewcząt // Nauczyciel i Szkoła.- 2002, nr 3-4, s. 367-386

POLKOWSKI Tomasz : Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : nieufność czy optymizm? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 19-23, 59

POSPISZYL Kazimierz : Program resocjalizacyjny "Respekt" // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 277-284

POTEMPSKA Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dzieckiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 15-22

POTEMPSKA Elżbieta : Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, s. 21-25

PUSTKOWIAK Lidia : Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 30-39

PYTKA Lesław : Resocjalizacja - anachronizm czy nowe wyzwanie? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 34-36

RUDOWSKI Tomasz : Jeszcze raz o socjalizacji przez twórczość plastyczną // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 1, s. 23-25

RYBACZYŃSKA Dorota : Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 45-56

RUDOWSKI Tomasz : Koncepcja specjalnego programu twórczości dla potrzeb resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 2, s. 19-24

SAS-NOWOSIELSKI Krzysztof : Mity i fakty resocjalizacji poprzez kulturę fizyczną // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 11 , s. 28-32

SIKORSKI Wiesław : Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 23-25

SITARCZYK Małgorzata : Przyszłość ośrodków resocjalizacyjnych : realizm czy utopia? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 16-18

SITARCZYK Małgorzata, WACH Tomasz : Problemy emocjonalne młodzieży czyli o zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc w zakładach resocjalizacyjnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 15-18

SOKOŁOWSKI Jarosław : Postępowanie w sprawach nieletnich : prawne aspekty zapobiegania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 16-17

STRYKOWSKA Justyna : Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-361

SZCZEPANIAK Paweł : Indywidualizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych forma realizacji odrębności // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 39-45

SZECÓWKA Adam : Między swobodą a rygoryzmem w resocjalizacji nieletnich // Nowa Szkoła. - 1997, nr 10, s. 18-22

SZECÓWKA Adam : Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 204-214

SZECÓWKA Adam : Programowanie i realizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie wychowawczej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 1, s. 30-40

SZKLARSKI Władysław : Specyfika nauczania resocjalizującego w szkołach zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym // Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2002, nr 4, s. 25-29

TATAROWICZ Jan : Lekceważona profilaktyka // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 25-29

UTRAT-MILECKI Jarosław : "Diversion" (wprowadzanie) w polskim modelu postępowania w sprawach nieletnich // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 4, s. 12-15

WINCZEWSKA Bożena : Analiza i diagnoza podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [71]-80

WIŚNIEWSKI Daniel : Środowiskowe hufce pracy // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 61-65

WOLAN Tadeusz : Jaki ma być model organizacyjny młodzieżowej placówki resocjalizacyjnej? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 8, s. 20-23

WOLAN Tadeusz : "Grawitacja lotu" prawdziwe losy dziewcząt, które uciekały // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 33-37

WOLAN Tadeusz : Reformowanie placówki resocjalizacyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 25-30

ZAJKOWSKA-MAGIER Mariola, WŁOSTOWSKA Kunegunda : Akcja ,,Pomóżmy dzieciom i młodzieży'' // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 22-24

ZOCHNIAK Ida : Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną. Z pogranicza teorii i praktyki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 46-48

ZOCHNIAK Ida : Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 27-29

ŻUK Jerzy : "Kryminalni" i "typowi" : więc po co mi terapia? // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 31-32

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna