Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

SAMOOCENA UCZNIA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola : Wychowanie jako dawanie wsparcia i budowanie poczucia własnej wartości // W: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. – S. 50-55

CZERWIŃSKA-JASIEWICZ Maria : Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości : (uwarunkowania psychospołeczne). – Warszawa : Oficyna Wydaw. Wydz. Psychologii UW, 1997. – S. 79-130 : Samowiedza młodzieży w okresie dorastania a jej decyzje dotyczące własnej przyszłości

DROGI samorealizacji młodzieży dorastającej / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź : Wydaw. UŁ, 1997

DYMKOWSKI Maciej : Samowiedza a psychologiczne konsekwencje ocen. – Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989

DYMKOWSKI Maciej : Poznawanie siebie : umotywowane sprawdziany samowiedzy. – Warszawa : Wydaw. Inst. Psychologii PAN, 1993

KULAS Henryk : Samoocena młodzieży. – Warszawa : WSiP, 1986

LEARY Mark : Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / przeł. z ang. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol., 1999. – S. 179-185 : Samoocena

LINDENFIELD Gael : Poczucie własnej wartości / przekł. z ang. Ewa Różalska. – Łódź : Wydaw. Ravi, 1995

MĄDRZYCKI Tadeusz : Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychol., 1996

NIEBRZYDOWSKI Leon : O poznawaniu i ocenie samego siebie : na przykładzie młodzieży dorastającej. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1976

NIEPEWNOŚĆ samowiedzy jako regulator zachowania / pod red. Macieja Dymkowskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993

SKORNY Zbigniew : Problemy samopoznania i samorozwoju. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993

SPARKS Roger W. : Istota poczucia własnej wartości : proste i skuteczne koncepcje kształtujące poczucie własnej wartości u dorosłych i u dzieci / przekł. Tadeusz Niwiński. – Wyd. 2 popr. - Łódź : Wydaw. Ravi, 1995

ZABOROWSKI Zbigniew : Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. – Warszawa : PWN, 1986. – S. 158-214 : Teoria sprawiedliwości wewnętrznej i zewnętrznej

ZABOROWSKI Zbigniew : Świadomość i samoświadomość człowieka. – Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury Eneteia, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORECKA-BIERNAT Danuta : Poziom samooceny a zachowanie agresywne w sytuacji społecznej interakcji // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 233-241

CHRAPKOWSKA ZIELIŃSKA Aldona : Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych // Rocznik Pedagogiczny. - T. 20 (1997), s. 101-102

CHWIST Anna : Autodestrukcja wśród dzieci // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 6-8

CZARNOTA-BOJARSKA Joanna : Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 2, s. 157-167

DEJKO Jadwiga : Kontrola i ocena, samokontrola i samoocena na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego // Życie Szkoły. – 1997, nr 4, s. 240-245

DROZD Ewa : Samoocena i aspiracje młodzieży niepełnosprawnej // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 27-32

FURMAŃSKA Elżbieta : Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 24-29

GALAS Barbara : Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży // Psychologia Wychowawcza. – 1994, nr 1, s. 11-19

JAŚNIAK Anna : Samoocena uczniów zasadniczych szkół zawodowych a ich działalność samowychowawcza // Szkoła Zawodowa. – 1995, nr 1, s. 39

KOZAK Wioletta : Samoocena ucznia // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI. - 1999/2000, z. 2, s. 69-78

KRAJEWSKA Marzanna : Nauczyć akceptacji samego siebie // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 3, s. 43-46

KULAS Henryk : Rozwój poczucia kontroli u dzieci w wieku szkolnym // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 3, s. 219-230

ŁUKASIK Andrzej : Poziom samooceny uczniów klas III – a ich wyniki w nauce // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 47-55

MATEJAK Izabela : O potrzebie uczniowskiej samooceny // Warsztaty Polonistyczne. – 1996, nr 4, s. 37-40

MERTA Andrzej : Kontrola i samokontrola usprawnienia uczniów // Lider. – 2001, s. 18-21

OGIŃSKA-BULIK Nina : Obraz własnej osoby u dzieci typu A-B w młodszym wieku szkolnym // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s. 331-337

PALCZEWSKA Wioletta, GOLA Teresa : Samoocena wspiera samorozwój // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 8, s. 12, 13, 14, 15

ROKITA Hanna : Nie bójmy się samooceny // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 20, s. 20

SIKORSKI Wiesław : Korekcja zawyżonych aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 4, s. 344-359

SIKORSKI Wiesław : Poziom samooceny uczniów a ich osiągnięcia w nauce szkolnej // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 2, s. 10-14

SŁYK Małgorzata : Karta samooceny ucznia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 38-39

STANISŁAWIAK E : Powodzenie w nauce szkolnej a samoocena i prestiż społeczny ucznia w klasie // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 4, s. 305-311

STAWIARSKA Elżbieta : Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 42-52

STRACHANOWSKA Iwona : Elementy samooceny efektywności nauczania w opinii nauczycieli języków obcych // Języki Obce w Szkole. – 1999, nr 4, s. 307-313

STRÓŻYŃSKI Klemens : Samoocena – kompetencja kluczowa // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 1, s. 33-36

SUPIŃSKA Urszula : Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1998, nr 2, s. 85-87

TOĆ Wanda : Samoocena ucznia // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 2-4

TUCHOLSKA Stanisława : Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 37-43

ZMYSŁOWSKA Marzena : Przez samoocenę do partnerstwa // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 1, s. 26-32

ZMYSŁOWSKA Marzena : Samooceny trzeba uczyć // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 53-61

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.02.2003


© Biblioteka Pedagogiczna