Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRAWA DZIECKA
Bibliografia adnotowana w wyborze za lata 2004-2006

   

ANDRZEJEWSKI Marek : Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 13-28
Treścią artykułu są programy medialne z udziałem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kontekście praw dziecka. Autor prezentuje między innymi stanowisko w tym zakresie Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

ANDRZEJEWSKI Marek : O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10
Artykuł dotyczy prawnych aspektów ochrony dziecka krzywdzonego. Autor porusza problem błędów popełnianych przez twórców oraz wykonawców prawa, które narażają ofiary na upokorzenia i obciążenia psychiczne.
 

BERTRAM-WIECZOREK Violetta, WARDYŃSKA-ZIÓŁEK Magdalena : Prawa i obowiązki nauczyciela w teorii i praktyce // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [103]-114
Artykuł traktuje o obowiązkach i prawach nauczyciela w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. Wyszczególniono przepisy prawne i programy wspomagające nauczyciela w tym zakresie.
 

DZIURZYŃSKA Teresa : "Polska dla dzieci" : w XV rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 4(324)-7(327)
Relacja z konferencja z okazji XV rocznicy uchwalenia "Konwencji o Prawach Dziecka", na której został przedstawiony "Narodowy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Polska dla dzieci".
 

GÓRECKA Halina : Organizacje pozarządowe o przestrzeganiu praw dziecka w RP. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [95]-106
Raport Alternatywny z realizacji zapisów Konwencji o Prawach Dziecka w RP. Mowa jest o upolitycznieniu sfery działań społecznych i pogorszeniu sytuacji dzieci. Poprawki i zalecenia umieszczone w Raporcie Alternatywnym i skierowane pod adresem Polski.
 

GRAD Krystyna : Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58
Artykuł poświęcony jest obowiązkom szkoły w zakresie respektowania Konwencji o Prawach Dziecka. Autorka podkreśliła szczególne znaczenie działań mających na celu uświadamianie i propagowanie tych praw zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.
 

KACZMAREK Mirosław : Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13
Tekst został opracowany na podstawie wyników projektu badawczego na temat Od instytucjonalnych do rodzinnych form opieki nad dzieckiem i młodzieżą zrealizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Instytut Spraw Publicznych. Współautorka przeprowadzonych badań oraz raportu przedstawia zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych systemu opieki, form opieki na dzieckiem (domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, pogotowia opiekuńczego, placówek resocjalizacyjnych) oraz działań wspierających system opieki nad dzieckiem.

MAZUR Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54
Zagadnienia dotyczące zespołu alienacji rodzicielskiej (PAS) oraz sytuacji prawnej dziecka żyjącego w skonfliktowanej rodzinie. Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym wobec dziecka uwikłanego w konflikt rodzicielski.
 

MROZIEWICZ Krzysztof, SZOSTKIEWICZ Adam : Dzieci wojny // Polityka. - 2004, nr 39, s. 52-56
Felieton dotyczy problemu wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych.
 

PAŃTAK Genowefa : Prawo dziecka do zdrowia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 52-54
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji. Temat konferencji dotyczył zdrowia dziecka rozumianego w szerokim znaczeniu jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. W artykule szczegółowo zrelacjonowano przebieg trzydniowych obrad i wystąpienia poszczególnych naukowców, które miały miejsce w ramach czterech sesji: "Problemy dziecka we współczesnym świecie", "Rzeczywistość edukacyjna a prawo dziecka do zdrowia", "Prawo dziecka do zdrowia", "Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego".
 

PRAWA dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. I-III
Sprawozdanie z konferencji, której celem była próba przeanalizowania możliwych zmian w standardach ochrony praw dziecka. Artykuł omawia wystąpienia poszczególnych prelegentów konferencji w obrębie następujących zagadnień: aktywność Polski w działaniach na rzecz praw dziecka, prawo dziecka do wychowania w rodzinie, prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia.
 

QANDDIL Alicja, TRACZ Michał : (Nie)samotni rzecznicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 55-58
Sprawozdanie ze zjazdu ENOC (European Network of Ombudsman for Children),czyli Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, który odbył się we wrześniu 2005 roku. Autorzy zaprezentowali działalność i znaczenie ENOC. Zrelacjonowali przebieg i tematykę obrad, które dotyczyły zapobiegania rozdzielania rodziny, praw dzieci wychowujących się poza rodziną naturalną, oddziaływania mediów i reklamy na dzieci.
 

SZYMBORSKI Janusz : Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 9-13
Artykuł dotyczy aktualnych problemów opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce oraz Europejskiej strategii na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży.
 

ŚWIECA Jacek A. : Prawa dziecka przed sądem. Cz. 1. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące kwestii formalnych oraz praw i obowiązków dziecka, jako uczestnika postępowania przed sądem, wynikające najczęściej z norm międzynarodowych.
 

WALC Wiesława : Prawa dziecka a szkoła // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24
Prawa przysługujące uczniom w świetle Konwencji Praw Dziecka oraz Ustawy o Systemie Oświaty. Wyniki badań na temat źródeł zdobywania wiedzy o prawach dziecka.
 

ZBYTNIEWSKI Krzysztof : Wysoki sądzie, boję się // Polityka. - 2004, nr 36, s. 72-75
Artykuł dotyczy praw dzieci przesłuchiwanych jako świadkowie lub ofiary przestępstw.
 


AKTY PRAWNE  

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 139, poz. 1475  

USTAWA z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 238, poz. 2389  

USTAWA z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 194, poz. 1982  


MATERIAŁY METODYCZNE

ZAWADZKA Anna : Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna