Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

METODYKA PRACY NAUKOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AMSTERDAMSKI Stefan : Między historią a metodą : spory o racjonalność nauki. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983

BRZEZIŃSKI Jerzy : Metody badań psychologicznych w zarysie. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1975

CLANCHY John, BALLARD Brigid : Jak pisać : poradnik maturzysty i studenta. - Warszawa : Wydaw. Eremis, cop. 2001

GAMBARELLI Gianfranco, ŁUCKI Zbigniew : JAK przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 1995

GODZISZEWSKI Jerzy : Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych. - Zielona Góra : TNOiK, 1987

GRĘBSKI Marek : Sukces na egzaminie. - Warszawa : WSiP, cop. 2004

HAJDUK Zygmunt : Ogólna metodologia nauk. - Wyd. 3 popr. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005

KOBYLIŃSKI Władysław : Elementy metodyki pisania pracy dyplomowej : poradnik organizacyjny i metodyczny dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą. - Warszawa : [b.w.], 1988

KOBYLIŃSKI Władysław : Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej : poradnik dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą. - Warszawa : [b.w.], [1980?]

KONARZEWSKI Krzysztof : Jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna. - Warszawa : WSiP, 2000

KRAJEWSKI Władysław : Prawa nauki : przegląd zagadnień metodologicznych. - Warszawa : KSIĄŻKA i WIEDZA, 1982

KREUTZ Mieczysław : Metody współczesnej psychologii : studium krytyczne. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1962

KRZYSZTOFIAK Mirosław, URBANEK Danuta : Metody statystyczne. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1977

KUBIELSKI Wiesław Wojciech : Praca dyplomowa w pedagogice : (koncepcja, konstrukcja, edycja). - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2006

KUHN Thomas. S. : Dwa bieguny : tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

KUPISIEWICZ Czesław : Podstawy dydaktyki ogólnej. - [Wyd. 10]. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1996

LINDSAY David : Dobre rady dla piszących teksty naukowe. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995

ŁOBOCKI Mieczysław : Metody badań pedagogicznych. - Wyd. 5. - Warszawa : PWN, 1984

ŁOBOCKI Mieczysław : Metody i techniki badań pedagogicznych. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006

ŁUBNICKI Narcyz : Nauka poprawnego myślenia. - Wyd. 3. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1987

MAĆKIEWICZ Jolanta : Jak pisać teksty naukowe? - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1999

MALINOWSKA Tekla, SYTA Ludwik : Redagowanie techniczne książki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981

MARCISZEWSKI Witold : Metody analizy tekstu naukowego. - Warszawa : PWN, 1977

MARKOWSKI Mieczysław : Metodologia nauk. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1976

MARSZAŁEK Leon : Edytorstwo publikacji naukowych. - Warszawa : PWN, 1986

MASZCZYK Danuta, RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Metody badań w naukach społecznych : (skrypt - przewodnik dla studentów pedagogiki wszystkich lat). - Katowice : Uniw. Śląski, 1979

MENDYKOWA Aleksandra : Podstawy bibliografii : [skrypt dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej]. - Warszawa : PWN, 1981

METODOLOGIA pedagogiki społecznej : praca zbiorowa / kier. nauk. Ryszard Wroczyński, Tadeusz Pilch. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

METODOLOGIA środowiskowych badań pedagogicznych : rozprawy z pedagogiki społecznej / red. Ryszard Wroczyński, Tadeusz Pilch. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970

METODY badań psychologicznych. T. 1 / [Teresa Ciecierska] [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1968

METODY badań psychologicznych. T. 2 / [Maria Bończa-Tomaszewska] [i in.]. - Warszawa : PWN, [1973?]

METODY badań psychologicznych. T. 4 / red. Elżbieta Paszkiewicz, Teresa Szustrowa. - Warszawa : PWN, 1985

METODY badawcze w naukach o wychowaniu / red. Wincenty Okoń. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1982

MORISON Murray : Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdawać egzamin z psychologii. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1999

MUSZYŃSKI Heliodor : Wstęp do metodologii pedagogiki. - Warszawa : PWN, 1971

NĘCKA Edward : Psychologia twórczości. - Gdańsk : GWP, 2005

NĘCKA Edward, STOCKI Ryszard : Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy. - Wyd. 3 zm. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 1999

OKOŃ Wincenty : Elementy dydaktyki szkoły wyższej. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1973

OLIVER Paul : Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1999

ORCZYK Józef : Zarys metodyki pracy umysłowej. - Wyd. 3 zm. - Warszawa ; Poznań : PWN, 1981

ORIENTACJE w metodologii badań pedagogicznych / red. Stanisław Palka. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998

PALKA Stanisław : Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna. - Gdańsk : GWP, 2006

PIETER Józef : Ogólna metodologia pracy naukowej. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1967

PIETER Józef : Z zagadnień pracy naukowej. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

PIETER Józef : Zarys metodologii pracy naukowej. - Warszawa : PWN, 1975

PIETRASIŃSKI Zbigniew : Psychologia sprawnego myślenia. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959

PIETRASIŃSKI Zbigniew : Sztuka uczenia się. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964

PILCH Tadeusz : Zasady badań pedagogicznych. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

PODSTAWY dydaktyki / red. B. P. Jesipow. - Warszawa : PWN, 1971

POPPER Karl R. : Logika odkrycia naukowego. - Warszawa : PWN, 1977

PRACE promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / red. Wiesław Ciczkowski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000

PUŚLECKI Władysław : Model pedagogicznej pracy naukowej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

PYTKOWSKI Wacław : Organizacja badań i ocena prac naukowych. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1985

RUDNIAŃSKI Jarosław : Uczelnia i ty : technologia pracy umysłowej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1983

SKORNY Zbigniew : Metody badań i diagnostyka psychologiczna. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

SKORNY Zbigniew : Współczesne metody badań psychologicznych. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1966

SKRZYPCZAK Henryk : Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej. - Warszawa : WSiP, 1986

SRZEDNICKI Jan : Kłopoty pojęciowe. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993

SYGUŁA Elżbieta : Umiejętność samodzielnej pracy z lekturą na studiach zaocznych. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1980

SZTUMSKI Janusz : Wstęp do metod i technik badań społecznych. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Katowice : Wydaw. "Śląsk" : Wydaw. Nauk., 2005

ŚWIĘCICKI Maciej : Jak studiować? : jak pisać pracę magisterską? - Warszawa : PWN, 1969

TRZYNADLOWSKI Jan : Edytorstwo : tekst, język, opracowanie. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1978

WĘGLIŃSKA Maria : Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

WOŹNIAK Krzysztof : O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

ZABOROWSKI Zbigniew : Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973

ZACZYŃSKI Władysław : Praca badawcza nauczyciela. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 1995

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZARNECKI Kazimierz : Metody poznawania cech i struktur osobowości // Chowanna. - 1966, nr 1, s. 62-83

D'AETH Richard : Perspektywy badań pedagogicznych // Nowa Szkoła. - 1970, nr 1, s. 11-15

HEINZ Karl Gűnther : Niektórych metodologicznych problemach badań pedagogicznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1970, nr 4, s. 61-80

INIEWSKI Ferdynand : O potrzebie znajomości technologii pracy naukowej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1968, nr 5, s. 265-269

KAMIŃSKI Aleksander : Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej // Studia Pedagogiczne. - 1970, t. 19, s. 25-48

KELM Albin, KOPCZYŃSKI Wacław : Metodologia rozpoznawania potrzeb opiekuńczych // Studia Pedagogiczne - 1970, t. 19, s. 187-214

KOMOROWSKA Hanna : Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych // Edukacja. - 1989, nr 3, s. 14-30

KWIECIŃSKI Zbigniew : Badania podłużne (towarzyszące) pojęcia i przykłady // Ruch Pedagogiczny. - 1976, nr 1, s. 28-41

MALEWSKI Mieczysław : Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją : spór o metodologiczną komplementarność // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 1/2, s. 17-36

MARCZAK Józef : Zastosowanie metod demograficznych w badaniach zawodu // Studia Pedagogiczne. - 1970, t. 19, s. 313-332

MUCHNICKA Iza : Metoda sondażu w pedagogice społecznej // Studia Pedagogiczne. - 1970, t. 19, s. 93-100

MUSZYŃSKI Heliodor : W sprawie metodologii pedagogiki // Nowa Szkoła. - 1972, nr 4, s. 20-21

NAWROCZYŃSKI Bogdan : W kręgu metodologii i pedagogiki // Nowa Szkoła. - 1971, nr 10, s. 26-29

PALKA Stanisław : Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne // Ruch Pedagogiczny. - 1989, nr 1, s. 3-11

POLNY Roman : O doskonaleniu nauczycieli przygotowujących się do pracy doktorskiej z dyscyplin pedagogicznych // Chowanna. - 1970, z. 2, s. 268-273

SUCHODOLSKI Bogdan : Problem eksperymentu w naukach pedagogicznych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1958, nr 1, s. 143-145

SZCZEPAŃSKI Jan : Metoda dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych // Kultura i Społeczeństwo. - 1970, nr 1, s. 145-153

WIĘCKOWSKI Ryszard : Projektowanie badań eksperymentalnych // Chowanna. - 1967, z 1, s. 121-131

WINIARSKI Mikołaj : Zastosowanie technik socjometrycznych w pedagogice społecznej // Studia Pedagogiczne. - 1970, t. 19, s. 153-176

WROCZYŃSKI Ryszard : O niektórych właściwościach badań pedagogicznych // Studia Pedagogiczne. - 1970, t. 19, s. 9-29

WYKA Anna : Ku nowym wzorcom badań społecznych w Polsce : cechy badań jakościowych w ostatnich latach // Kultura i Społeczeństwo. - 1990, nr 1, s. 161-173

ZABOROWSKI Zbigniew : Eksperyment jako metoda naukowa : z metodyki pracy wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1965, nr 9, s. 18-21

ZACZYŃSKI Władysław : Metoda i technika eksperymentu pedagogicznego // Ruch Pedagogiczny. -1966, nr 5, s. 540-555

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna