Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

SAMOKSZTAŁCENIE I SAMOREALIZACJA
UCZNIA I NAUCZYCIELA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

SAMOKSZTAŁCENIE

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALDER Harry : Neurolingwistyczne programowanie czyli sztuka osiągania celów : podręcznik do pracy samodzielnej / tł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska. – Warszawa : MEN, 1997

BUZAN Tony : Podręcznik szybkiego czytania / przeł. [z ang.] Grażyna Walota-Czekaj. – Łódź : Wydaw. “Ravi”, 1999

BUZAN Tony, BUZAN Barry : Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli notowanie interaktywne / tekst polski oprac. Dariusz Rossowski na podstawie przekł. Moniki Stefaniak. – Łódź : Wydaw. “Ravi”, 1999

CHYLIŃSKA Jadwiga : Szybkie czytanie. – Warszawa : WSiP, 1984

CZERNIAWSKA Ewa, LEDZIŃSKA Maria : Ja i moja pamięć : o użytecznych strategiach uczenia się. – Warszawa : WSiP, 1994

DUDLEY Geoffrey A. : Jak podwoić skuteczność uczenia się : techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji / przekł. [z ang.] Marek Czekański. – Warszawa : “Medium”, 1994

ELSNER Danuta, EKIERT-GRABOWSKA Dorota, KOŻUSZNIK Barbara : Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. T.1-2. – Katowice : WOM, 1996

GARCZYŃSKI Stefan : Jak zapamiętywać. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1976

GREEN W. Gordon : Zostań celującym uczniem i studentem / przetł. [z ang.] Ewa Czerniawska. – Warszawa : WSiP, 1996

GROCHULSKA Anna : Samokształcenie w edukacji polonistycznej. – Piotrków Trybunalski : Wydaw. Nauk. Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb., 2001

JANKOWSKI Dzierżymir : Autoedukacja wyzwaniem współczesności. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

KARAŚ Stanisław : Sztuka samokształcenia. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : WSP TWP, “Sorus”, 1994

KISZCZAK Maria Teresa : Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli. – Warszawa : PWN, 1990

KNAFEL Krystyna, ŻŁOBECKI Edward : Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - Warszawa : CODN, 1999

KUJAWIŃSKI Jerzy : Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i : nieindywidualnego. – Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2000

LENGRAND Paul : Obszary permanentnej samoedukacji / tłum. [z ang.] Irena Wojnar, Jerzy Kubin. – Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1999

LUDWICZAK Stanisław : Proces samokształcenia kierowanego. – Warszawa : WSiP, 1983

MACIEJEWSKI Jan : Samokształcenie w procesie nauczania. – Warszawa : “Bellona”, 1998

MAĆKIEWICZ Jolanta : Jak pisać teksty naukowe?. – Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1995

MATULKA Zofia : Metody samokształcenia. – Warszawa : WSiP, 1983

MIKA Stanisław : O różnych drogach samodoskonalenia. – Warszawa : WSiP, 1992

MYRDZIK Barbara : O roli projektu w przygotowaniu uczniów do samokształcenia // W: Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2002. – S. 11-27

PIETER Józef : Psychologiczne problemy samokształcenia. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1963

PÓŁTURZYCKI Józef : Jak studiować zaocznie : poradnik metodyczny. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996

PÓŁTURZYCKI Józef : Wdrażanie do samokształcenia. – Warszawa : WSiP, 1983

PROKOPIUK Włodzimierz : Samokształcenie nauczycieli w kontekście humanistycznego paradygmatu rozwoju człowieka. – Białystok : "Totus", 1998

PROKOPIUK Włodzimierz : Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli : w poszukiwaniu jego nowego sensu. – Białystok : “Totus”, 1992

RUDNIAŃSKI Jarosław : Jak się uczyć?. – Wyd. 10 popr. – Warszawa : WSiP, 1987

RUDNIAŃSKI Jarosław : Sprawność umysłowa. – Wyd. 4 popr. i uzup. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 1984

SKRZYPCZAK Henryk : Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej. – Warszawa : WSiP, 1986

WILLIAMS Patrick : Samodoskonalenie umysłu metodą Josego. – Wyd. 2. – Łódź : Piątek Trzynastego. – Wydaw. , 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARSKI W.W. : Z problemów samokształcenia wśród nauczycieli historii // Wiadomości Historyczne. – 1989, nr 1, s. 59-62

CHMIELEWSKA Katarzyna : Samokształcenie w szkole : (opinie absolwentów) // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 23-27

CZERNIAWSKA Olga : Dylematy edukacji dorosłych między samokształceniem a samowychowaniem // Edukacja Dorosłych (Toruń). – 1997, nr 4, s. 43-50

JANKOWSKI Dzierżymir : Szkoła wobec własnej pracy ucznia nad swoim rozwojem // Edukacja 2000, nr 3, s. 51-57

KOBYŁECKA Elżbieta : Kształcenie, doskonalenie i samokształcenie nauczycieli muzyki // Edukacja Dorosłych (Toruń). – 1997, nr 4, s. 63-78

KUJAWIŃSKI Jerzy : Działalność edukacyjno-samoedukacyjna uczniów // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 197-203

KUJAWIŃSKI Jerzy : Edukacja i samoedukacja wczesnoszkolna w poczuciu współpodmiotowosci uczniów i nauczycieli // Nauczyciel i Szkoła. – 1997, nr 2, s. 14-20

KUJAWIŃSKI Jerzy : Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. – 1997, nr 10, s. 579-584

LUDWICZAK Stanisław : Samoedukacja nauczycieli // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 107-111

MATULKA Zofia : Aktywizacja intelektualna w procesie samokształcenia // Edukacja Dorosłych (Toruń). – 1997, nr 1, s. 63-70

MULARSKA Małgorzata : Samokształcenie a doskonalenie zawodowe // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 2, s. 24-25

PETRY Danuta : Samokształcenie uczniów w procesie lekcyjnym // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 1997, nr 1, s. 15-16

RADWIŁOWICZ Maria, RADWIŁOWICZ Ryszard : O samokształceniu nauczyciela // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1/2, s. 173-184

WANTUCH Wiesława : Samokształcenie jako twórczość – twórczość jako samokształcenie // Polonistyka. – 2002, nr 6, s. 331-336

SAMOREALIZACJA

WYDAWNICTWA ZWARTE

CEKIERA Czesław, SOŁTYSIAK Teresa : Dręczenie “kotów” – szkolne zwyczaje, czy zwichnięta samorealizacja uczniów klas starszych w szkołach ponadpodstawowych // W: Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. S. Kawuli i H. Machela. – Gdańsk; Toruń, 1995. – S. 81-90

DROGI samorealizacji młodzieży dorastającej / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1997

FUDALI Jan : Rozwój świadomości europejskiej uczniów szkoły ogólnokształcącej jako element samorealizacji // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź 2000. – S. 195-203

GAŚ Zbigniew B. : Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie Skłodowskiej, 2001

GÓRNIEWICZ Józef : Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. – Wyd. 2 – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001

GÓRNIEWICZ Józef, RUBACHA Krzysztof : Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości. – Toruń : “C & T”, 1993

GÓRNIEWICZ Józef, RUBACHA Krzysztof : Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży : przegląd koncepcji i studium empiryczne. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1993

HORNEY Karen : Nerwica a rozwój człowieka : trudna droga do samorealizacji “Rebis”, 1993

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. – Warszawa : Wydaw. Akadem. “Żak”, 2001

KOMAR Witold : Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów : którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi – nauczycieli : blokady i szanse? . – Warszawa : Wydaw. Akadem. “Żak”, 2000

KORLIŃSKI Stefan : Rola emocji w działalności twórczej i samorealizacji // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź, 2000. – S. 153-168

KOZŁOWSKI Waldemar : Zmieniać się, aby być sobą. – Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1998

KUMMER Peter : Podświadomość – twój partner : o sile pozytywnego myślenia / przekł. z niem. Renata Farjaszewska-Krystek. – Warszawa : “Sokrates”, 1993

MAC-CZARNIK Lucyna : Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży : badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 25 lat. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000

OBUCHOWSKI Kazimierz : Przez galaktykę potrzeb : psychologia dążeń ludzkich. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1995

POGORZELSKI Witold : Od asertywności do dojrzałości : inspiracja optymalnym. – Kraków : Wydaw. Prof. Szkoły Biznesu, 1999

RUBACHA Krzysztof : Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. – Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000

SCHOENEBECK Hubertus von : Kocham siebie takim, jakim jestem : droga od nienawiści, bezsilności i egoizmu ku miłości wobec samego siebie / tł. z niem. Iwona Pańczakiewicz. – Kraków : “Impuls”, 1994

SKORNY Zbigniew : Problemy samopoznania i samorozwoju. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1993

ŚMIERZYŃSKI Dariusz : Pozaszkolne zespoły artystyczne jako miejsce samorealizacji młodzieży // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź, 2000. – S. 281-289

TURSKA Dorota : Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie Skłodowskiej, 1994

WIERZBIŃSKI Antoni, PAŁKA Jolanta : Wychowawcze funkcje muzyki w samorealizacji dzieci i młodzieży szkolnej // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. – Łódź, 2000. – S. 273-280

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APARTA Krystian : Samoświadomość, akceptacja siebie, pozytywne myślenie jako droga do budowania poczucia własnej wartości // Gestalt. – 2001, nr 3, s. 29-32

BERNACKA Ryszrda Ewa : Autokreacja wychowawcy // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 3, s. 55-58

BIELSKI Janusz : Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania // Lider. – 1996, nr 6, s. 22-26

CEBERNIK Renata : Kreatywna postawa nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 7, s. 45-49

CHYMUK Maria : Identyfikacja nauczyciela z zawodem // Ruch Pedagogiczny. – 1999, nr 3/4 s. 69-79

GÓRNIEWICZ Józef :Samorealizacja i kultura // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 20-25

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. 31-34

KOTUSIEWICZ Alicja Anna : Adaptacja czy rozwój nauczyciela w zawodzie // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 101-108

KRASUSKA-WORONOWICZ Hanna : Rola osobistego rozwoju w pracy wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 8, s. 22-24

KWIECIŃSKI Zbigniew : Nad standardami rozwoju zawodowego nauczycieli // Forum Oświatowe. – 1998, t. 1, s. 204-212

PALCZEWSKA Wioletta, GOLA Teresa : Samoocena wspiera samorozwój // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 8, s. 12, 13, 14, 15

PAPROTNA Gabriela : Stabilizacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczyciela : ( w świetle badań nauczycieli przedszkoli) // Nauczyciel i Szkoła. – 1996, nr 1/2, s. 81-86

PRAŻMOWSKA Krystyna, SKALIK Krystyna : Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły, 2000, nr 11, s. 32-34

RUBACHA Krzysztof : Poziom samorealizacji i poziom aspiracji nauczycieli studiujących // Kultura i Edukacja,. – 1996, nr 1, s. 31-38

RUSIECKI Józef : Akceptacja zawodu przez nauczycieli // Nowa Szkoła. – 1998, nr 3, s. 22-25

SAWIŃSKI Julian P. : Rozwój zawodowy nauczyciela // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 47-50

STAWINOGA Renata : Aktywność twórcza we współczesnej edukacji // Nowa Szkoła. – 2002, nr 3, s. 29-32

STOKŁOSA Bogumiła : Twórczy nauczyciel promotorem twórczych postaw uczniów // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr 1/2, s. 3-8

SZCZEPAŃSKA Natalia : Ku pełni bycia – koncepcja samorealizacji A.Maslowa // Gestalt. – 1997, nr 2, s. 13-18

TATAROWICZ Jan : Drama pomocą w autokreacji // Drama 1996, z. 17, s. 6-10

WITEK Stefan : Rozwój zawodowy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 4, s. 5-6

WOYNOWSKA Agata : Pogłębienie kompetencji zawodowych nauczyciela // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 16-18

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.12.2002


© Biblioteka Pedagogiczna