Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI I REGION PIOTRKOWSKI
W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH BPP

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BANDURKA Mieczysław : Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku. - Warszawa : PWN, 1974

BARANOWSKI Bohdan : Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku. - Warszawa : PIW, 1969

BARTCZAK Zenon : Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim : 1675 - 2000 : dzieje - wychowankowie - absolwenci . - Piotrków Trybunalski : Zenon Bartczak, 2005

BARTCZAK Zenon : Wychowankowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Tryb. : Wydaw. PTPN, 1998

BEZ surmy i munduru / [oprac. literackie Ryszard Dominiak, Rafał Orlewski, Tadeusz Szewera]. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1977

BIBLIOTEKI szkolne w województwie piotrkowskim - analiza, ocena stanu bibliotek oraz kierunki działań w zakresie ich rozwoju w latach 1986-1990 / oprac. Kazimiera Stefańska, Jadwiga Madajowa, Janina Gawrot. - Piotrków Tryb. : Inst. Kształcenia Nauczycieli : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1989

BRAUN Halina : Bibliografia Piotrkowa Trybunalskiego 1998. - Piotrków Trybunalski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, 2004

BRAUN Halina : Bibliografia Piotrkowa Trybunalskiego 1999. - Piotrków Trybunalski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, 2005

CHOŁONIEWSKI Antoni : Duch dziejów Polski. - Wyd. 2 przejrz. i rozszerz. - Piotrków Trybunalski : Tow. Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 1993

DEJNA Karol : Językowe zróżnicowanie gwar województwa piotrkowskiego i terenów przyległych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - [B.m.] : [b.w.], 1977

DEKOWSKI Jan Piotr : Opoczno i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. - Wyd. 2. - Warszawa : "Kraj", 1983

DEKOWSKI Jan Piotr : Spała. Tomaszów Mazowiecki. - Warszawa : "Kraj", 1952

DEKOWSKI Jan Piotr : Strój piotrkowski. - Wrocław : Polskie Towarzys­two Ludoznawcze, 1954

DRUCH Leszek : Kościół św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim. - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 1999

DYLIK Jan : Województwo ze stolicą bez antenatów : geografia histo­ryczna województwa łódzkiego. - Łódź : PWN, 1971

DYLIK J., DYLIK Z., KACZMAREK R. : Województwo łódzkie : przewodnik turystyczny. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1954

DZIEJE Piotrkowa Trybunalskiego / red. Bohdan Baranowski. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1989

FELCHNER Andrzej : Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim : (1945-1950) : w świetle dokumentów własnego zespołu akt. - Piotrków Trybunlaski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2004

FRYCIE Stanisław : Nieobecni w zbiorowej pamięci : szkice literackie o życiu kulturalnym Piotrkowa i zapomnianych poetach Ziemi Piotrkow­skiej XIX i XX wieku. - Piotrków Tryb. : Wydaw. PTPN, 1993

GAŁUSZKO Konrad : O niektórych środowiskowych aspektach życia mieszkańców województwa piotrkowskiego. - Piotrków Tryb. : WSP w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, 1995

GĄSIOR Marcin, ORŻYNSKI Jarosław, RATAJSKI Mirosław : Piotrków i okolice : przewodnik. - Piotrków Tryb. : Centrum Informacji Turystycznej PTTK, 1997

GŁOWACKI Kazimierz : Urbanistyka, architektura, sztuka. T. 1, Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego. - Piotrków Trybunalski : Tow. Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytów w Piotrkowie ; Kielce : Kielecki Oddział Pracowni Konserwacji Zabytków, 1984

GOŁĘBIOWSKI "Krak" Dariusz : "Burza" nad Czarną : z dziejów 25 pułku piechoty AK ziemi piotrkowskiej. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972

INFORMATOR : biblioteki w Polsce : Piotrków Trybunalski . - Warszawa SBP, 1994

JANUSZKIEWICZ Jan : Sulejów i okolice. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1971

KAMIŃSKI Dariusz : Dzieje 25 pułku piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939. - Piotrków Trybunalski : [b.w.], 2004

KEMPA Andrzej : Szkice trybunalskie. - Piotrków Tryb. : Wydaw. Biblioteki Piotrkowskiej, 1997

KISSON-JASZCZYNSKI Jerzy : Sensacje z tej ziemi. - Piotrków Tryb. : Wydaw. PTPN, 1997

KISSON-JASZCZYNSKI Jerzy : Prowincjałki : alfabet piotrkowski. - Piotrków Tryb. : Wydaw. PTPN, 1993

KOBALCZYK Andrzej : Gawędy znad modrych wód. - Piotrków Tryb. : Stow. Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza, 1998

KOBALCZYK Andrzej : Piotrków Trybunalski w rysunkach Andrzeja Kobalczyka : z okazji 500-lecia Parlamentaryzmu Polskiego. - Piotrków Tryb. : Urząd Miejski, 1992

KOBALCZYK Andrzej : Zabytki Regionu Opoczyńskiego w rysunkach. - Opoczno : Urząd Miejski, 1994

KSAJEWSKA Janina : Strój opoczyński. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1956

KSZTAŁTOWANIE się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego . - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1994

LITERATURA ludowa :Ziemia Piotrkowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1962

MAŁY przewodnik po Polsce / red. wyd. Krystyna Malik. - Wyd. 2 zm., popr. i rozsz. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1980

NAJWIĘKSZE miasta województwa piotrkowskiego : Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Opoczno, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki / red. nacz. Marek Bruska. - Bydgoszcz : Wydaw. OMEGA, 1997

NIEDŹWIECKI Remigiusz, RATAJSKI Mirosław : Znakowane szlaki turystyczne województwa piotrkowskiego. - Piotrków Tryb. : Centrum Informacji Turystycznej PTTK, 1997

NIŻNIK Anna, PACZKA Stanisław : Bełchatowski Okręg Górniczo-Hutniczy. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1979

NOWAKOWSKI Tadeusz : Miejsca pamięci narodowej w województwie piotr­kowskim. - Warszawa ; Łódź : PWN, 1988

NOWAKOWSKI Tadeusz : Piotrków Trybunalski i okolice. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1972

NOWAKOWSKI Tadeusz : Piotrków Trybunalski i okolice : przewodnik. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1972

NOWAKOWSKI Tadeusz : Piotrków Trybunalski i okolice. - [B.m : b.w], 1971

NOWAKOWSKI Tadeusz : Przedbórz i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. - Piotrków Tryb. : Urząd Wojewódzki, 1991

OCHRONA środowiska 1997 : województwo piotrkowskie / red. Alicja Kuligowska i in. - Piotrków Tryb. : Urząd Statystyczny, 1997

OCHRONA środowiska 1996 : województwo piotrkowskie . - Piotrków Tryb. : Urząd Statystyczny, 1997

OLACZES Romuald : Przewodnik po województwie łódzkim. - Warszawa: Liga Ochrony Przyrody, 1971

OLASIK Adam : Wspomnienia komendanta Obwodu Piotrkowskiego Armii Krajowej. - Piotrków Tryb. : Wydział Kultury i Sztuki UW ; Towarzystwo Przyjaciół Miasta, 1991

PIELUŻEK Anna : Piotrków i powiat piotrkowski w świetle "Kroniki Piotrkowskiej" 1910-1914. -Piotrków Trybunalski : Urząd Miasta, 2005

PIOTRKOWSKIE legendy i opowieści z czasów dawnych i najdawniejszych / tekst Marcin Gąsior ; il. Agnieszka Illinicz-Kiełkiewicz. - Piotrków Trybunalski : Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb., 1999

PIOTRKOWSKIE Zeszyty Historyczne. T. 3 / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Historii. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001

PIOTRKÓW Trybunalski / red. nacz. Mariusz Czajkowski. - Bydgoszcz : "Tekst" Sp. z o.o., 1996

PIOTRKÓW Trybunalski : miasto z przyszłością bogate przeszłością / [kom. red. Marcin Gąsior, Mirosław Ratajski] ; [tekst Marcin Gąsior] ; zdj. Czesław Abratkiewicz [i in.]. - Piotrków Trybunalski : Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Oddział im. Michała Rawity Witanowskiego : Centrum Informacji Turystycznej, 2003

PIOTRKÓW Trybunalski 1217-1967 / oprac. Stanisław Marat, Gabriela Rajchert. - Łódź : Zakłady Graficzne, 1967

PIOTRKÓW Trybunalski : plan miasta / red. i oprac. Paweł Szymczak, Bożena Szymczak ; współpraca Janusz Stala. - Łódź : Wydaw. Kartogr. Azymut, 1997

PIOTRKÓW Trybunalski : z okazji 500-lecia ukształtowania się Sejmu Polskiego / fot. Czesław Abratkiewicz, tekst Marcin Gąsior. - Piotrków Tryb. : Urząd Miejski, 1992

PRZYWILEJE miasta Piotrkowa przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione / Archiwum Państwowe i Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb. ; oprac. Anna Czuba, Marcin Gąsior, Ryszard Kotewicz. - Piotrków Tryb : Urząd Miejski, 1993

RADOMSKO / pod red. Stanisława Turskiego [i in.]. - Piotrków Tryb.; Lublin : Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Trybunalskie" w Piotrkowie Tryb. ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, 1994

RAPORT o stanie środowiska w województwie łódzkim w 1999 roku: praca zbiorowa / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ; Wydział Ochrony Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - Łódź : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2000

RAPORT o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2000 roku : praca zbiorowa / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ; Wydział Ochrony Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - Łódź : MA Oficyna Wydawnicza, 2001

RAPORT o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2003 roku : praca zbiorowa / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ; Wydział Ochrony Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - Łódź : MA Oficyna Wydawnicza, 2004

RAPORT o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004 roku : praca zbiorowa / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ; Wydział Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - Łódź : MA Oficyna Wydawnicza, 2005

RAPORT o stanie środowiska w województwie piotrkowskim w roku 1996 / red. Romana Borkowska, Małgorzata Rusinek, Marcin Wężyk. - Piotrków Tryb. : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1997

RAWITA-WITANOWSKI Michał : Przewodnik po dawnym opactwie cystersów w Sulejowie. - Piotrków Tryb. ; Oddział Piotrkowskiego Polskiego To­warzystwa Krajoznawczego, 1910

REGION, kraj, świat : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Janusz R. Budziński ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Piotrkowie Tryb. Inst. Historii. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2005

RUDŹ Włodzimierz : Tomaszów Mazowiecki i okolice. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1974

750 LAT Piotrkowa Trybunalskiego : materiały na sesję naukową / red. Rosin. - Piotrków Tryb. 1967

STARY cmentarz rzymsko-katolicki w Piotrkowie : (1830-1920) / oprac. Jarosław Orżyński ; Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : [b.w.], 1992

STARY rzymsko-katolicki cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim / oprac. Tadeusz Nowakowski, Andrzej Switalski. - Piotrków Tryb. : Biblioteka Piotrkowska przy Towarzystwie Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 1993

STUDIA Regionalne. T. VII-VII (XII-XIII), 1983-1984 / Rada Naukowa przy Wojewodzie Piotrkowskim ; [red. Henryk Retkiewicz]. - Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Nauk., 1985

SWIĘTOCHOWSKI Zygmunt : Opactwo sulejowskie : monografia architektoniczna. - Poznań : PWN, 1954

SWOJSKIE potrawy czyli przepisy kuchni regionu piotrkowskiego : praca zbiorcza / przewod. Kom. Red. Wojciech Kaczmarek. - Bujny : Ośrodek Kształcenia Praktycznego Ludności Wiejskiej, 2001

TENENBAUM Zygmunt : Gawędy o dawnym Piotrkowie. - Piotrków Tryb. : Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa, 1991

TERAŹNIEJSZOŚĆ i przyszłość kultury w Piotrkowie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego. - Piotrków Tryb. : Wydaw. Piotrkowskie go Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1996

TOMASZÓW Mazowiecki : dzieje miasta / red. nauk. Barbara Machowska Warszawa : PWN, 1980

TRADYCJE kulturalne Piotrkowa i ziemi piotrkowskiej : zbiór rozpraw i artykułów / red. Stanisłąw Frycie ; Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999

TUSZYN : od królewszczyzny do hiperbazaru / oprac. Kazimierz Brzeziński, Andrzej Gramsz. - Łódź : "Grako", 2003

WIECZOREK Krystyna : Młyn na Stawkach. - Wolbórz : Urząd Gminy w Wolborzu, 2000

WOJEWÓDZTWO piotrkowskie : monografia regionalna : zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju / red. nauk. Zbigniew Stankiewicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1979

WOJEWÓDZTWO piotrkowskie : przewodnik turystyczny / Kom. red. Tadeus Bartczak [i in.]. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978

WOJEWÓDZTWO piotrkowskie / wykonano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ; red. Bar­bara Koziak ; tekst Wacław Musiał, Tadeusz Nowakowski ; zdjęcia Stefan Pleśniarowicz. - Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

Z BADAŃ nad historią, oświatą i kulturą / red. Jerzy Kukulski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001

Z DZIEJÓW powstania styczniowego w piotrkowskiem / [Jerzy Kukulski], [Ryszard Kotewicz], [Ryszard Szwed]. - Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe i Muzeum, 1991

ZARZYCKI Wacław : Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej. - Piotrków Trybunalski : Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, 1993

ZNAKOWANE szlaki turystyczne województwa piotrkowskiego / [autor tekstów Remigiusz Niedźwiecki ; autor tekstów Mirosław Ratajski ; opracowanie mapek Tomasz Dronka]. - Piotrków Trybunalski : Centrum Informacji Turystycznej PTTK, 1997

ZAWILSKI Apoloniusz : Bełchatów i jego historyczne awanse. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1967

ZWIĄZANI z tą Ziemią : antologia wierszy współczesnych poetów piotr­kowskich / wybór i oprac. Stanisław Frycie, Zdzisława Pieczyńska-Gąsior. - Piotrków Tryb. : Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2006


© Biblioteka Pedagogiczna