Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EDUKACJA DO SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DEBESSE Maurice : Etapy wychowania / z upoważnienia aut. przeł. z fr. Irena Wojnar ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996

FARSON Richard : Samostanowienie i podwójne standardy moralności // W: Edukacja i wyzwolenie / Krzysztof Blusz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1992. - S. 47-62

FILIPCZUK Halina : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. - 1980. - S. 120-133: Potrzeba samodzielności, wzrostu, osiągnięć, rozwoju

FILIPCZUK Halina : Rodzice i dzieci najmłodsze. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985. - S. 45-51: Aktywne i samodzielne

GLOTON Robert, CLERO Claude : Twórcza aktywność dziecka / z jęz. fr. przeł. i przedm. opatrzyła Irena Wojnar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 40-47: Wolność, komunikowanie i środowisko

GUZ Sabina : Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - S. 84-86: Gotowość do samodzielnego pokonywania trudności życiowych

HAN-ILGIEWICZ Natalia : POTRZEBY psychiczne dziecka : (refleksje charakterologiczne). - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1961

POZNAJ swoje dziecko / Halina Filipczuk. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975

PRUITT David B. : Twoje dziecko / [przeł.] Agnieszka Cioch. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, cop. 2005

PSYCHOLOGIA dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; przeł. [z ang.] Małgorzata Babiuch [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

ROGERS Carl R. : Metody tworzenia wolności // W: Edukacja i wyzwolenie / Krzysztof Blusz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1992. - S. 147-170

SZEWCZYKOWSKA Janina : Aby łatwiej wędrowało się po świecie. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1987. - S. 53-67: Dziecko chce być samodzielne

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Beata : Kształtując samodzielność i poczucie wartości // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 14, s. 24  

BLUMCZYŃSKA M. : Proces przygotowania wychowanków rodzinnych domów dziecka do samodzielności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 4, s. 171-179  

CHROSZCZYŃSKA Marta : Aktywizujące metody nauczania. [Cz.] 2 // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 48, s. [I], III
Metody rozwijające samodzielność ucznia w nauce.  

DUDZIŃSKA Bogumiła : Samodzielność zdobywana w szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 152-157  

GRABIŃSKI Lechosław : Przygotowanie dzieci do samodzielności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 34-35
Wychowankowie domów dziecka.  

JANOWICZ Jerzy : Monitorowanie samodzielności poznawczej uczniów gimnazjum. Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 28-31  

JANOWICZ Jerzy : Monitorowanie samodzielności poznawczej uczniów gimnazjum. Cz. 1. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 1, s. 34-38  

JODKO W. : Wychowanie jako przygotowanie do samodzielności : doświadczenia i refleksje na podstawie praktyki w trzech placówkach wychowawczych w Szwajcarii // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 1, s. 19-20  

KARASOWSKA Aleksandra : Granice samodzielności dziecka // Remedium. - 2002, nr 7/8, dod. s. XII-XIII  

KASZUBSKA Anna : Krótka droga do samodzielności // Cogito. - 2005, nr 14, s. [20]-22
Usamodzielnianie młodego człowieka.  

KAWULA Stanisław : Spirala życzliwości : od wsparcia do samodzielności // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 10/11, s. 14-15  

KOZERA Agnieszka : Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 34[354]-37[357]
Podmiotowe traktowanie ucznia.  

KRUSZKO Krzysztof : Samodzielność uczniów klas początkowych w nauce domowej // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 528-530  

KRZYSZTOFIŃSKA Halina : Opieka ku samodzielności // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 28-32  

KUHN F. J. : Dziecko w drodze ku samodzielności : o wewnętrznej reformie szkoły // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 22-28  

KUSZAK Kinga : Nauczyciel wspierający dziecko w drodze ku samodzielności. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 12, s. [89]-97
Dziecko w wieku przedszkolnym.  

KUSZEK Kinga : Postawa samodzielności dziecka przedszkolnego jako wynik przejmowania zachowań. Cz. 2. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 29-34  

KUSZEK Kinga : Postawa samodzielności dziecka przedszkolnego jako wynik przyjmowania zachowań. Cz. 1 // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 24-26  

KUSZEK Kinga : Protest dziecka jako wyraz jego samodzielności // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [7]-8  

LEWANDOWSKA Mariola : Czy placówka opiekuńczo-wychowawcza może przygotować swoich wychowanków do samodzielności // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 25-26  

MACIEJEWSKA Jolanta, DURDA Marek : Samodzielność uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 13-16  

NOWAK Tomasz : Tworzenie opowiadań z dziećmi jako forma rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 185-188  

PARAFINIUK-SOIŃSKA J. : Kształtowanie samodzielności uczniów klas początkowych : (Krajowa konferencja naukowa) // Rocznik Pedagogiczny. - 1992, t. 14 , s. 95-98  

PIELKOWA Józefa Anna : Usamodzielnianie dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 4, s. 19-22  

PILIPCZUK Barbara : Samodzielność uczniów // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 9, s. 54-57
Prezentacja wyników programu badawczego.  

PRUSZKOWSKA Alicja : O rozwijaniu samodzielnego myślenia uczniów za pomocą dramy // Drama. - 1999, z. 32, s. 3-5  

SARLEJA Teresa Z. : Rozwijanie samodzielności uczniów // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 2, s. 6-19  

STAŃCZYK Irena : Kierunki pracy metodycznej nauczyciela w klasach I-III w zakresie kształtowania samodzielności i aktywności poznawczej uczniów // Nauczanie Początkowe. - 1994/95, z. 6, s. 60-70  

STAŃCZYK Irena : Rozwijanie samodzielności i aktywności poznawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym : (na lekcjach języka polskiego i środowiska społeczno-przyrodniczego) // Edukacja. -1994, nr 1, s. 84-91  

SZAFRAŃSKA Anna : W trosce o samodzielność i aktywność dzieci. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 488-490  

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Spirala nadopiekuńczości // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 8, s. 1, 21
O roli szkoły i nauczycieli w kształtowaniu samodzielności.  

URBAN-KOJS Ewa : Autonomia i niezależność w wychowaniu // Ruch Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 81-86  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Konflikt między niezależnością i samodzielnością : w kręgu przemocy psychicznej // Remedium. - 1995, nr 2, s. 24-27  

WOJNOWSKA Lidia : Samokontrola // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 22-23

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna