Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROZWÓJ, WYCHOWANIE I NAUCZANIE
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I NIEDOWIDZĄCEJ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILEWICZ Małgorzata : Funkcjonowanie akademickie studentów niewidomych i słabo widzących // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa [CD-ROM] / pod red. Krystyny D. Rzedzickiej i Anny Kobylańskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

CZERWIŃSKA Małgorzata : Pismo i książka w systemie L. Braille'a w Polsce : historia i funkcje rewalidacyjne. - Warszawa : Wydaw. Stow. Bibl. Polskich, 1999

EDUKACJA i rehabilitacja osób głuchoniewidomych : (modelowe rozwiązania ) / red. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

INTEGRACYJNE kształcenie niewidomych i słabowidzących dzieci (możliwości i ograniczenia). Materiały z konferencji Konstancin 29-30 listopada 1993 r . / pod red. Grażyny Walczak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1994

JAK pomóc dzieciom słabowidzącym? : poradnik dla rodziców, nauczycieli, studentów / pod red. Władysławy Utnik, Anny Lisowskiej, Ewy Sękowskiej. - Lublin : Poli Art. Studio, 1996

KAJA Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998

KLIMAS-KUCHTOWA Ewa : Muzyka w życiu dzieci i młodzieży z deficytem wzroku // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / pod red. Marii Gołaszewskiej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. - S. 67-89

KOMUNIKACJA-mowa-język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedał., 2002

KWAPISZ Jadwiga, KWAPISZ Jacek : Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących : poradnik metodyczny. - Warszawa : WSiP, 1990

MAJEWSKI Tadeusz : Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997

OSSOWSKI Roman : Dzieci niedowidzące i niewidome // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 295-327

PALAK Zofia : Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

SĘKOWSKA Zofia : Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej. - Warszawa : WSiP, 1991

SKRZETUSKA Ewa : Zachowania uczniów klas II o różnym stopniu utraty wzroku : w szkole i internacie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i niedowidzących. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996

UCZEŃ niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / red. Stanisław Jakubowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

WCZESNE wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem i dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

ZUBEREK Urszula : Pozawizualne doznania estetyczne. Wstęp do badań nad wrażliwością na piękno osób z głębokim defektem wzroku // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / pod red. Marii Gołaszewskiej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. - S. 13-43

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BENISZ Małgorzata : Poznawanie świata przez głuchoniewidome dzieci // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 78-81  

BŁACHUT Beata : Warunki dla słabo widzących w klasie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 15-18  

BŁAZIAK Mirosława, KAŁKUS Aldona : Warunki optymalnego funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w klasie integracyjnej // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 290-295  

BOCZEK Krzysztof : Widzieć świat w ciemnościach // Cogito. - 2003, nr 17, s. 6-7  

BRZOSTEK Jerzy : Edukacja niewidomych w Laskach // Poznaj Świat. - 2002, nr 4, s. 18-[21]  

BRZOSTEK Jerzy : Geografia przez dotyk // Poznaj Świat. - 2002, nr 4, s. [22]-26 

CECKA Ewa : Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Z doświadczeń nauczyciela wspierającego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 32-36

CIECHOMSKA Monika : Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 82-92  

CYBULSKA Ewa : Przykład zajęć rewalidacyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 294-297  

CZERWIŃSKA Kornelia : Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością // Szkoła Specjalna .- 2003, nr 5, s. 307-312  

DERBICH Jolanta : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie // Lider. - 1999, nr 5, s. 26-29  

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa : Jak pomóc dziecku uczyć się języka angielskiego? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 223-228  

DYCHT Marzena : [Dziesięciolecie] 10-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 245-248  

FOJKIS Aldona : Wyobrażenia surogatowe, ich rola i znaczenie w kształtowaniu wyobrażeń świata i pojęć u niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 195-204  

GADOMSKA Monika : Mapy i plany w nauczaniu orientacji przestrzennej osób niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 40-45  

GEDL-PIEPRZYCA Izabella : Pływanie młodzieży z upośledzonym narządem wzroku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 10, s. 16-18  

GLINICKA-RUTKOWSKA Anna : Wskazanie do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabo widzącym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 38-43  

GRELEWSKA Agnieszka : Indywidualna praca z dzieckiem niewidomym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 129-131  

HOFFMAN-KNYSZ Jolanta : Co pan potrafi, absolwencie? // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 101-109  

JARCZYK Jarosław : Pogłębione spojrzenie na strukturę obrazu samego siebie młodzieży z inwalidztwem wzroku // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 211-215

JARCZYK Jacek : Struktura obrazu samego siebie młodzieży z inwalidztwem wzroku // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 73-87  

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Czy zakazy są dobre czy złe? : (na podstawie baśni pt. ,,Zbuntowane kolory'') // Drama. - 2001, z. 38, s. 22-25
Konspekt zajęć plastyczno-wychowawczych w klasie V w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi. Ćwiczenia dramowe.  

KILISZKIEWICZ Alicja : Segregacja - integracja. Dwie możliwości kształcenia dzieci i młodzieży z uszkodzonym analizatorem wzroku // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 179, s. 5

KONDYJOWSKA-OGÓREK Jolanta : Nauczanie biologii młodzieży z uszkodzonym wzrokiem // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 242-245  

KOPRAS Jerzy : Poznać świat dotykiem // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28/29, s. 22-23  

KOSMOL Andrzej, NOWICKI M. : Nauczanie pływania dzieci niewidomych w wieku 7-10 lat // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, nr 1, s. 5-27

KREMER Mirosław : Indywidualne odczucia potrzeby integracji // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 290-293  

KREMER Mirosław : Problemy w nauczaniu ortografii dzieci niewidomych i niedowidzących // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 151-154  

KRYŃSKA-BOROWSKA Ewa : Wskazania do pracy w gimnazjum z dzieckiem słabo widzącym na lekcjach matematyki // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 44-50  

KRZESZOWSKI Tomasz Paweł : Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 5-12  

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga : Edukacja dzieci niewidomych i słabo widzących w Polsce - historia, teraźniejszość i wizje przyszłości // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 85-88  

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga : Kształcenie zawodowe młodzieży niewidomej i słabowidzącej // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s. 173-174  

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga : Pismo dotykowe dla niewidomych - etapy rozwoju i współczesne zastosowanie // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 296-300  

KUCZYŃSKA-KWAPISZ Jadwiga, DYCHT Marzena : Organizacja sprawdzianu kompetencji i egzaminu preorientującego oraz maturalnego w szkołach dla niewidomych i słabo widzących // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 155-163  

LIBERA-ORKOWSKA Beata : Metoda zapisu rytmu w klasach I-III dzieci niepełnosprawnych wzrokowo w szkole muzycznej I stopnia // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 227-231  

LORENC Barbara, RZEMPOWSKA Maria : Integracja inna niż wszystkie // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s. 291-293  

ŁUKANOWSKA Bożena : Wykorzystanie mediów we wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku // Edukacja Medialna. - 2002, nr 4, s. 41-43  

MACULEWICZ Beata, MANGOLD Sally : ,,Rozwojowy program percepcji dotykowej i rozpoznawania liter brajlowskich'' // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 231-234  

MAGNER Marian : Jak uczę geometrii w starszych klasach szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych w Laskach // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 221-228  

MAGNER Marian, WIĘCKOWSKA E. : Integracja absolwentów szkoły podstawowej dla niewidomych w powszechnych liceach ogólnokształcących // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 3, s. 83-89  

MAJEWSKI Tadeusz : Początki szkolnictwa specjalnego dla dzieci niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 33-37  

MARCINIAK Marzenna : Teraz patrzę inaczej // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 1, s. 32-34  

MAREK Bogusław : Świat bez wzroku : czy uczeń niewidomy to uczeń niepełnosprawny? // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 28-32  

MICHALSKI Robert : Hipoterapia w OSW dla Dzieci Niewidomych // Szkoła Specjalna. -2004, nr 1, s. 37-42

MIKOŁAJCZAK-MATYJA Nawoja : Umiejętność wyszukiwania określeń nadrzędnych (hiperonimów) przez niewidomych uczniów szkół ponadpodstawowych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 323-336  

MIKOŁAJCZAK-MATYJA Nawoja : Mechanizmy poszukiwania hiperonimów bliskich przez osoby niewidome i widzące // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 167-192  

MATYJAS B. : Wakacje letnie dzieci niewidomych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 1/2, s. 47-53  

NOWAK Maria, PTAK-CHOWAŃSKA Małgorzata : Książki i biblioteki dla uczniów niewidomych i słabo widzących // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 8-9  

OLSZAK A. : Z badań nad samooceną i aspiracjami młodzieży niewidomej liceów zawodowych // Scholasticus. - 1994, nr 1/2, s. 33-40  

PAPLIŃSKA Małgorzata : Nauczanie orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego i samodzielnego poruszania się niewidomych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 287-289  

PAPLIŃSKA Małgorzata, WITCZAK-NOWOTNA Joanna : "Nowoczesne techniki kształcenia niewidomych i słabo widzących" // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 247-249  

POLASZEK Ryszard : O teatralnych zajęciach z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 109-114  

RADWAŃSKA Magdalena : Sobie potrzebni // Charaktery. - 1998, nr 7, s. 42-43  

RUTKOWSKA Anna : "XXI wiek szansą dla niewidomych" // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 185-186  

SAKOWICZ Agnieszka : Jak przedstawia się poziom akceptacji koleżeńskiej uczniów z wadą wzroku w starszych klasach szkoły podstawowej ? // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 3-11  

SCHINDLER Jolanta : Specyfika pracy z dzieckiem niewidomym z dodatkowym upośledzeniem // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 45-46  

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 71-78  

SKRZETUSKA Ewa : Trudności ortograficzne w piśmie dzieci niedowidzących // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 79-85  

SMOLEŃSKA Jadwiga : Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 47-48  

SOCZEWKA Józef : Nauczanie chemii w klasach integrujących młodzież o zróżnicowanej recepcyjności wzrokowej // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 178-182  

SZKODZIK Jarosław : Rola poznawcza zmysłu węchu u dzieci słabo widzących i niewidomych w nauczaniu biologii // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 170-179  

SZLENDAK Aleksandra : Oddział dzieci niewidomych i słabo widzących // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 550-552  

ŚLEDZIANOWSKA Maria : Integracja odwrócona : tradycja i nowoczesność // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 11, s. 15  

ŚLEDZIANOWSKA Maria : Czytane palcami // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28, s. 22, 23  

ŚLEDZIŃSKA Maria : Potrzebny sprawny system pomocy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 25, s. 17  

TOKARZ Elżbieta : Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 34-37  

TOMASZEWSKA Anna : Holendreski system edukacji i rehabilitacji osób słabo widzących i niewidomych // Szkołą Specjalna. - 2002, nr 1, s. 50-55  

WALCZAK Grażyna : Ocena umiejętności usprawniania widzenia słabowidzących uczniów // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 3, s. 139-147  

WALCZAK Grażyna : Wczesna rehabilitacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 21-22  

WALKIEWICZ Małgorzata : Funkcjonalna ocena widzenia dziecka słabo widzącego z niesprawnością złożoną // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 100-103  

WALKIEWICZ Małgorzata : Model programu wspomagania rozwoju widzenia dzieci z zaburzeniami widzenia // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 126-137  

WIAZOWSKI Jarosław : Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie jżeyka angielskiego uczniów niewidomych // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 87-92  

WILCZYŃSKI Jacek : Wady wzroku a postawa ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 1, s. 23-25  

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidome dzieci - problem znaczący // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 10/11, s. 27-29  

ZAORSKA Marzenna : Niewerbalne sygnały komunikacji u dzieci słabowidzących (dzieci w normie intelektualnej oraz upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim) // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 239-250

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna