Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABC rehabilitacji dzieci. Cz. 1, Najczęstsze schorzenia narządu ruchu / red. Maria Borkowska ; Maria Borkowska [i in.]. - Warszawa : "Pelikan", 1989

AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004

CZŁOWIEK niepełnosprawny : rodzina i praca / red. Małgorzata Kościelska, Bassama Aouila. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

DOROSŁOŚĆ, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / red. Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobylańska ; Uniwersytet Gdański. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

DZIECKO niepełnosprawne w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym : praca zbiorowa / red. Ryszard Kostecki. - Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1995

DZIECKO niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Irena Obuchowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 581 s. ; 21 cm

EDUKACJA i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / red. nauk. Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

GOŁASZEWSKA Maria : Estetyka wobec pytań egzystencjalnych : funkcje piękna w życiu młodzieży niepełnosprawnej // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / red. Maria Gołaszewska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998. - S. 125-136

JEDYNAK Jadwiga : Doznania estetyczne dzieci z przewlekłymi chorobami // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / red. Maria Gołaszewska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998. - S. 45-66

KRAUSE Amadeusz : Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

LARKOWA Helena : Człowiek niepełnosprawny : problemy psychologiczne. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

NAWROT Jacek : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1990

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003

NORMALIZACJA środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005

NOWAK Anna : Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999

OD tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / red. Ewa Górniewicz, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

OSSOWSKI Roman : Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1999

PARADYGMATY i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Warszawa 24-25 maja 1999 r. / red. Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

PEDAGOGIKA specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004. - S. 122-167: Pedagogika dzieci przewlekle chorych i z uszkodzonym narządem ruchu

PEDAGOGIKA rewalidacyjna / red. Aleksander Hulek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. - S. 216-230: Potrzeby rozwojowe i rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu

PROBLEMY opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych / red. Zofia Kawczyńska-Butrym; Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Komisja Psychospołecznych Aspektów Rehabilitacji. - Olsztyn : Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, 2001

SPECK Otto : Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / przekł. Włodzisław Zeidler [i in.] ; przedmowa Włodzisław Zeidler. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : GWP, 2005

SZTUKA w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

ŚWIDA-ZIEMBA Hanna : Kalectwo - próba chrakteru // W: Uposledzenie w społecznym zwierciadle / red. Anders Gustavsson, Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1997

WAPIENNIK Ewa, PIOTROWICZ Radosław : Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy / Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

WISIECKA-TYMKIEWICZ Anna, JAKUBCZAK-GĘBALA Marta : Funkcjonowanie społeczne dzieci przewlekle chorych i kalekich w wybranych formach kształcenia integracyjnego - założenia a rzeczywistość // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicja Rakowska, Jolanta Baran. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2000. - S. 206-215

ZIĘTEK Krystyna : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności / oprac. scenariuszy Jolanta Jaszczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARUSZTOWICZ Barbara : Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu przez samego siebie i przez najbliższe otoczenie // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 131-140  

ARUSZTOWICZ Barbara : Aspiracje i plany życiowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 90-95  

ARUSZTOWICZ Barbara : Psychologiczne i socjologiczne determinanty warunkujące losy dziecka z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 3-8  

ARUSZTOWICZ Barbara, PACAK Ryszard : Różne aspekty ujmowania siebie u młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 1, s. 17-31  

BAWIDŁA : katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1996. - Rec: Szluz Beata // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 186-187  

BIDZIŃSKI Karol : "Rozwiń skrzydła" - program realizowany przez samorząd uczniowski w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich w Busku Zdroju // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 2, s. 97-105  

BIDZIŃSKI Karol : Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79
Badania i wyniki badań.  

BOGDANOWICZ Małgorzata : Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 50-52  

DZIECKO niepełnosprawne ruchowo / red. Ewa Mazanek. - Warszawa : WSiP, 1998. - (Wychowanie i Nauczanie Dzieci z Porażeniem Mózgowym). - Rec: Drozd Ewa // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 253-254  

HETMAN Anna : Możliwości psychofizyczne uczniów z zaburzeniami rozwojowymi a ocena szkolna / // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 165-167  

JAKOCKA Barbara : Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niesprawnej Ruchowo // Gazeta Szkolna. - 1994, nr 81, s. 4  

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie szansą dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 234-236  

KWIATKOWSKA Agnieszka : Droga do sukcesu osoby sprawnej inaczej ruchowo w warunkach szkolnictwa polskiego // Gazeta Szkolna. - 1994, nr 80, s. 1, 4  

LECHOWICZ Anna : [Dziesięć] 10 lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 120-123
Praca z dziećmi ciężko uszkodzonych ruchowo.  

LECHOWICZ Anna : Dziecko niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami w zakresie porozumiewania się na zajęciach szkolnych // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 161-165

LIEPELT Agnieszka, JAROSZEWSKI Piotr, KRÓLAK Adam : Tenis na wózkach dla dzieci w szkole, w domu i w klubie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Jesień, Zima" s. (88)-(101)  

NAWROT Jacek : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. - Warszawa : IWZZ, 1990. - Rec: Gawlik S // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s. 141-143  

PARADOWSKI Jerzy : Szkoła na "Górce" // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 248-249
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju.  

PROZA / oprac. Agnieszka Stupin-Rzońca. - Warszawa, 1998. - (Powiedzieć życiu : tak : antologia twórczości literackiej osób niepełnosprawnych ruchowo ; cz. 1). - Rec. Ryszard Pichalski // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 153-154  

SEREJSKI J. L., WEIGL Z. : Współczesne tendencje integracyjne w wychowaniu i nauczaniu dzieci ruchowo niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2/3, s. 67-73  

WZORY osobowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników . - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 215-225  

ZAGAJEWSKI A. : Najważniejsze - uwierzyć w siebie // Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 538-540
Rewalidacja dziecka kalekiego w zespole klasowym.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna