Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MASS MEDIA W EDUKACJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów bibliotek. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003

DIALOG a nowe media / red. Małgorzata Kita, Jan Grzenia. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

GRZESIAK Ewa, JANICKA-SZYSZKO Renata, STEBLECKA Magdalena : Edukacja medialna : scenariusze zajęć. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

KOMPETENCJE medialne społeczeństwa wiedzy = Media competences in the society of knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2004

MEDIA, kultura popularna, edukacja / red. Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

NOWE media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005

NOWEL Ewa : Media tradycyjne : media elektroniczne : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2003

NOWEL Ewa : Media tradycyjne : media elektroniczne : zeszyt ćwiczeń. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2003

OGONOWSKA Agnieszka : Edukacja medialna : klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2003

PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

TRANSLOKACJE w mediach / red. Aleksander Woźny. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003

ŻUCHOWSKA Wiesława : Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AFTAŃSKI Andrzej : Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 37-40
Technologie informacyjne i medialne w oświacie.  

BARAN Agata : Dziecko a przemoc w mediach // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19  

BARAŃSKA Anna : Koszty zdalnej edukacji. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68-72
Nauczanie przez internet.  

BENDYK Edwin : Gutenberg odwiedza google // Polityka. - 2005, nr 50, dod. s. 19-22
Tradycyjne media kontra internet.  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko w świecie mediów // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9
Wpływ mass mediów na psychikę dziecka.  

CHODOROWSKA-CHAMIEC Małgorzata : Dylematy wychowania w świetle telewizji // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50[50]-53[53]
Przygotowanie dzieci do aktywnego, twórczego i krytycznego odbioru mediów.  

DRZEWIECKI Piotr : Domowe gazetki : media i edukacja // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 46, s. 15  

DRZEWIECKI Piotr : Nieśmiały powrót retoryki : media i edukacja // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 43, s. 15  

GODZIC Wiesław : Szybciej, krócej, głośniej // Polityka. - 2005, nr 25, dod. s. 31-34
Tabloidy.  

GRODECKA Ewa : Młodzież a mass media // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 48-49  

JANOTA-PALUSIŃSKA Małgorzata : O oddziaływaniu telewizji. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 16-17
Czynniki warunkujące wpływ telewizji na dzieci i młodzież.  

JATULEWICZ Elżbieta : Co słychać w regionie? : rola mediów w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 29-31  

KAŁUŻNA-LIS Grażyna : Mass media w edukacji. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 15  

KARBOWNICZEK Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 395-397  

KOSEK-NITA Bogumiła, RAŚ Danuta : O problemach profilaktyki społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 20-23
Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka.  

KOZAK Ewa : Ekspresyjne sceny przemocy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34
Przygotowanie dzieci do krytycznego odbioru mediów.  

KUBIAK Barbara : Gry komputerowe - przyjaciel czy wróg? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 58-60  

KURDYBACHA Beata : Rola mass mediów w kształtowaniu obyczajowości seksualnej. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 1, s. [115]-124  

LEPA Adam : O patriotyzmie w mediach. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 12-15  

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Łódź, 1998. - Rec.: Anna Wiśniewska // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 2, s. 29   LIPSKI Aleksander : Dzieci i młodzież wobec kultury masowej : o potrzebie edukacji medialnej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 68-71  

LOEWE Iwona : Definicje i definiowanie w reklamie // Język Polski. - 2004, z. 1, s. 29-34  

MANDAL Eugenia : Pisma pod specjalnym nastrojem // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 29-30  

MORBITZER Janusz : W świecie mediów // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 3(515)-5(520)
Media w życiu dziecka. Technopolizacja życia i jej pedagogiczne konsekwencje.  

MUNIAK Małgorzata : Mass media w wychowaniu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 12-13  

NOWACKI Jerzy : Przemoc czy pomoc? // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 16-17, 18  

PRAJZNER Ewa : Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 6-9  

PTAK Justyna : Wychowanie przez film i do filmu // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 28-32  

RĘKAWEK Anna : Jak stawić czoło rzeczywistości wirtualnej? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 100-103
Pojęcie cyberprzestrzeni.  

RYBARCZYK Gabriela : Postawy a wychowanie do mediów. - Bibliogr. // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 5, s. 7-10  

STRUŻYNA Krystyna, KUŁAK Maciej : Przyjaciel czy wróg // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 2, s. 2-3
Szanse i zagrożenia edukacji informatycznej i medialnej. Materiały z seminarium.   STRYKOWSKI Wacław : Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 1 (2003), s. [111]-122  

SUGIER-SZEREGA Anna : Korporacje medialne a cechy kultury globalnej. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 4, s. [37]-64
Rola koncernów medialno-rozrywkowych w kreowaniu oblicza współczesnej kultury.  

SZYMAŃSKA Bernadeta : O mediach, przez media, dla mediów. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 54-59  

TOBOŁ Sebastian : Niebezpieczny Internet // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 15(527)-17(529)  

TOMASZEWSKA Hanna, STELMASZUK Waleria Zofia : Nowe technologie informacji i komunikacji - wyzwanie dla relacji międzygeneracyjnych. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 81-96  

W JAKI sposób dziennikarze mogą przyczyniać się do pogłębiania społecznej wiedzy na temat problemu HIV/AIDS? / oprac. Mira Prajsner, Bogdan Prajsner // Remedium. - 2004, nr 3, dod. s. I-III  

WALCZAK Marian : Komercja w mediach. - (Człowiek w świecie mediów). - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 2, s. 10-12  

WALCZAK Marian : Media w edukacji współczesnego człowieka. - (Człowiek w świecie mediów ; [cz.1]) // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 1, s. 11-14  

WALCZAK Marian : Wirtualny świat telewizji. - (Człowiek w świecie mediów ; [cz. 2]) // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 2, s. 13-16  

WIŚNIEWSKA Anna : Nie tylko podręcznik i tablica... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 45-48
Klasyfikacja mediów, kryteria podziału, rozróżnienia terminologiczne.  

ZAREMBSKA Irena : Dostęp do Internetu, to za mało! // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 23, s. 8
Jak nauczyć ucznia posługiwać się dokumentacją informacyjną.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna