Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROZWÓJ, WYCHOWANIE I NAUCZANIE DZIECI I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ I NIEDOSŁYSZĄCEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BARAN Jadwiga : Rewalidacja głuchych // W : Pedagogika rewalidacyjna / red. Aleksander Hulek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - S. 252-269

BOUVET Daniele : Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. - Warszawa : WSiP, 1996

CARDINAUX Verena, CARDINAUX Hubert, LÖWE Armin : Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993

CIESZYŃSKA Jadwiga : Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego : droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedał., 2001

CSANYI Yvonne : Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski. - Warszawa : WSiP, 1994

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Postawy społeczne młodzieży niesłyszącej. - Warszawa : WSiP, 1990

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Rozwój językowy z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1997

DUBCZYŃSKA Maria : Powodzenie szkolne w klasie I dzieci niedosłyszących. - Warszawa : WSiP, 1991

DZIECKO z wadą słuchu w szkole podstawowej / wybór i oprac. Janina Wyczesany. - Kraków : Sponsor, 1992

DZIEMIDOWICZ Czesław : Dziecko głuche i język ojczysty : traktat o rozwoju języka w całkowitej ciszy. - Bydgoszcz : Polski Komitet Audiofonologii, 1996

ECKERT Urszula : Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1995

ECKERT Urszula : Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzieci z wadą słuchu // W : Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicja Rakowska, Jolanta Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 194-200

EDUKACJA i rehabilitacja osób głuchoniewidomych : (modelowe rozwiązania ) / red. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

GAŁKOWSKI Tadeusz, STAWOWY-WOJNAROWSKA Irena : Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1990

GAŁKOWSKI Tadeusz, KAISER-GRODECKA Irmina, SMOLEŃSKA Jadwiga : Psychologia dziecka głuchego. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN, 1988

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa, KUPISIEWICZ Małgorzata : Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu. - Warszawa : WSiP, 1999

GUNIA Grażyna : Normalizacja procesu wczesnej diagnozy i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu // W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - S. 331-337

JURGIELEWICZ-WOJTASZEK Monika : Aspiracje zawodowe młodzieży słabo słyszącej a jej szanse edukacyjne // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa [CD-ROM] / pod red. Krystyny D. Rzedzickiej i Anny Kobylańskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

KAJA Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998

KLACZAK, Marzena : Nowa koncepcja programu nauczania niesłyszących w pierwszym etapie edukacji // W : Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 120-125

KOMUNIKACJA-mowa-język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedał., 2002

KORNAS-BIELA, Dorota : Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 459-477

KORZON Aniela : Świat wartości i wzorów osobowych młodzieży niesłyszącej // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Krystyny D. Rzedzickiej i Anny Kobylańskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

KRAKOWIAK, Kazimiera : O potrzebie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 439-458

KSZTAŁCENIE młodzieży głuchej w kooperacyjnej średniej szkole zawodowej / Leszek Musiał // W : Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicja Rakowska, Jolanta Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 114-120

KULCZYCKA Ewa : Powodzenie szkolne uczniów słabo słyszących o ustalonej etiologii // W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005. - S. 308-312

LESZKA Justyna : Trudne wybory rodziców wychowujących dzieci niesłyszące // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 479-490

LÖWE Armin : Wychowanie słuchowe : historia - metody - możliwości. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

MÓJ uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn [i In.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001

PANASIUK Maria : Rozwój myślenia dzieci głuchych : rozumowanie przez analogię a oddziaływania wychowawcze. - Warszawa : WSiP, 1990

PÉRIER Olivier : Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. - Warszawa : WSiP, 1992

PIETRZAK Włodzimierz : Język migany w szkole. - Cz. 2. - Warszawa : WSiP, 2000

PIETRZAK Włodzimierz : Dzieci z wadą słuchu // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 327-353

PRACA z dziećmi z uszkodzonym słuchem : z doświadczeń nauczycieli / pod red. Kazimiery Krakowiak. - Lublin : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

PRAŁAT-PYRZEWICZ Izabela, BAJEWSKA Jadwiga : Język migany w szkole. - Cz. 3. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 2000

PRAŁAT-PYRZEWICZ Izabela, BAJEWSKA Jadwiga : Język migowy w szkole i internacie. - Warszawa : WSiP, 1994

PRILLWITZ Siegmund : Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących. - Warszawa : WSiP, 1996

PROGRAM pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w aramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (O-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

SZCZEPANKOWSKI Bogdan : Język migany w szkole. - Cz. 1. - Warszawa : WSiP, 2000

TWARDOWSKI Andrzej : Dzieci głuchoniewidome // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : WSiP, 1991. - S. 491-497

UCZEŃ z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych . - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

WOJDA Piotr : Rola języka migowego w życiu rodziny dziecka niesłyszącego // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 491-510

ZALEWSKA Marina : Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą : psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & CO, 1998

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

ZELECH Władysław : Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA-JANIAK Wioletta : Dzieci z wadami słuchu w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 9-11  

ANDRES M. : Rozwijanie czytelnictwa uczniów w technikum dla głuchych // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 9, s. 4-7  

BARAŃSKA Jolanta : Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 236-239  

BARTYCHA Joanna : Sposoby notacji znaków polskiego języka migowego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 52-55  

BIELAK Beata : Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku // Logopedia. - T. 32 (2003), s. [295]-305  

BENISZ Małgorzata : Poznawanie świata przez głuchoniewidome dzieci // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 78-81  

BIELICKA Ewa : Znaczenie metod aktywizacji oraz komunikacji niewerbalnej w katechezie dzieci niesłyszących // Katecheta. - 2001, nr 4, s. 43-45  

BUDZYŃSKA Teresa : Kształcenie integracyjne a kształcenie w ośrodku szkolno-wychowawczym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 10-13
Nauczanie dzieci głuchych, surdopedagogika  

BULAS Aleksander : Rola pływania w procesie rewalidacji dzieci z wadą słuchu // Lider. - 1998, nr 10, s. 19 

BYCZKOWSKA Urszula : Przybliżyć świat niesłyszącym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 43-44

CIBOROWSKA Teresa : Integracyjne zajęcia czytelnicze uczniów ze szkoły masowej i ośrodka specjalnego dl dzieci niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 40-42

CIBOROWSKA Teresa : Język - istotne narzędzie dla rozwoju osobowości i samorealizacji // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 4, s. 231-232  

CIECHANOWSKI Jacek : Obrazki w diagnozie i terapii logopedycznej // Logopedia. - T. 19 (1992), s. 28-33

CIESZYŃSKA Jagoda : Konceptualizacja czasu u niesłyszących // Logopedia. - T. 20 (1993), s. 49-54  

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota, JASTRZĘBOWSKA Elżbieta : Wyrażanie ekspresji za pomocą ciała // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 9-10
Konspekt zajęć pantomimicznych zrealizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi.  

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota : "Jesienna etiuda". Próba pantomimy // Wszysko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 10
Konspekt zajęć zrealizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi. 

CYGAN Katarzyna, MISZCZAK Lucyna : Edukacja komunikacyjna dla dzieci niesłyszących // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 10  

DAROWSKA Magdalena : Język migowy jako sposób porozumiewania się osób głuchych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 27-29  

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa : Jak pomóc niesłyszącemu dziecku uczyć się języka angielskiego? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 223-228  

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa : O uczeniu języka angielskiego uczniów niesłyszących // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 106-111  

DUDA Halina : Trudna nauka mowy // Grupa i Zabawa. - 1007, nr 1, s. 35-40   ECKERT Urszula : Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 173-176

FLIEGER-BIEŃKOWSKA Jolanta, OKRASA Joanna ŻUROWSKA Maria : Komputerowy program IBM ,,Speech Viewer'' dla dzieci z zaburzeniami mowy // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 2, s. 107-110
Program logopedyczny dla dzieci głuchych.  

GRABOWSKA Maria : Wpływ gier i zabaw na kształtowanie systemu językowego dziecka niesłyszącego // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 285-289  

GRODECKA Aleksandra : Wzory osobowe niesłyszących dziewcząt w okresie dorastania // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. [67]-81  

HEWELT Genowefa : Dziecko niesłyszące możemy nauczyć języka, możemy - musimy tylko . // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, s. 20-22  

HEWELT Genowefa : Przemiany w spojrzeniu na proces rehabilitacji dziecka z uszkodzonym słuchem // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 10/11, s. 29-30  

JADACH-STUPNICKA : Uczniowie niesłyszący w gimnazjum // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 21-24  

JAKUBIAK Anna : Praca z dzieckiem niedosłyszącym // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s. 87-88

JANIK M. : Struktura języka migowego wychowanków SOSW (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) dla dzieci głuchych // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 2/3, s. 88-99  

JEZIERSKI Piotr : Nowatorska działalność szkolnego koła historycznego dla niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 371-373  

JEZIERSKI Piotr : Regionalizm w nauczaniu niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 257-259  

JEZIERSKI Piotr : Rola obrazu w myśleniu historycznym u niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 87-89  

JEZIERSKI Piotr : Z doświadczeń młodego nauczyciela w nauczaniu historii dzieci głuchych // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 238-241  

JĘDRZEJCZAK Marian : Fakty i źródła do historii powstania i pracy pierwszych w Polsce poradni rehabilitacyjnych dla dzieci głuchych // Logopedia. - T. 23 (1996), s. 91-108  

KLACZAK Marzena : Analiza trudności w czytaniu u dzieci z wadą słuchu (na podstawie badań) // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 1/2, s. 20-26  

KLACZAK Marzena : Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 32-33  

KLACZAK Marzena : Możliwości wykorzystania testu Olfa Magne w klasie III szkoły podstawowej dla głuchych // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s.96-103  

KOŁODYŃSKA-WOŹNIAK Anna : Mowa a słuch // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 54-55  

KOŁODYŃSKA-WOŹNIAK Anna : Rozumiem i mówię // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 4, s. 55  

KOŁODYŃSKA-WOŹNIAK Anna : Słyszenie a rozumienie // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 3, s. 52  

KOŁODZIEJ Barbara : Dzieci niesłyszące w przedszkolu // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 25-26  

KORZON Aniela : Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 334-339  

KOSIŃSKI M. : Dziecko głuche wśród słyszących // Przyjaciel Dziecka. - 1990, nr 1, s. 12-14  

KOSMALOWA Joanna, KOBOSKO Joanna : Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 174-180  

KOWAL Joanna : Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci niedosłyszących i głuchych // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. [104]-120

KOWALSKA Ewa : Dziecko niedosłyszące w mojej klasie // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 51-58

KOWAŃDY Kazimierz : Funkcje poradni w nauczaniu integracyjnym dzieci z wadą słuchu / // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 157-162  

KOWAŃDY Kazimierz, PENAR Karol : Funkcjonowanie integracyjnego kształcenia dzieci z wadą słuchu w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 3-12

KRAKOWIAK Kazimiera : Metoda fonogestów jako szansa na pełne i wszechstronne wykształcenie osób niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 68-79

KRAKOWIAK Kazimiera : Rola sylaby w procesie opanowywania języka dźwiękowego przez dziecko niesłyszące // Logopedia. - T. 33 (2004), s. [191]-203  

KRAWIEC Marianna, CHUDOBA Urszula : Z doświadczeń wspomagania terapii dzieci z wadą słuchu metodą Weroniki Sherborne // Scholasticus. - 1994, nr 7/8, s.71-81

KREMER Mirosław : Indywidualne odczucia potrzeby integracji // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 290-293  

KRYSA Wiesława : Moja praca z dzieckiem niesłyszącym w klasie pierwszej i drugiej powszechnej szkoły podstawowej // Szkoła specjalna. - 1995, nr 1, s. 48-52  

KULCZYCKA Ewa : Współczesne trendy wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 57-58  

KUPISIEWICZ Małgorzata : Kształtowanie umiejętności liczenia u dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 104-109  

KUPISIEWICZ Małgorzata : Stymulowanie rozwoju myślenia operacyjnego podstawą szkolnego uczenia się matematyki dzieci niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 167-173  

KUPISIEWICZ Małgorzata : Trudności dzieci z wadą słuchu w uczeniu się matematyki (w klasach I-III szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 11-17  

KURKOWSKI Zdzisław M. : Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 105-113
Zaburzenia percepcji słuchowej.  

LABOCHA Wojciech : Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi? // Szkoła Specjalna .- 2003, nr 4, s. 235-236  

LIS-ZALDIVAR Anna : Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : różnice i podobieństwa między wybranymi dziećmi polskimi i rosyjskimi / // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 75-78

ŁUKANOWSKA Bożena : Gdy dziecko źle słyszy : problemy w komunikowaniu się dziecka z wadą słuchu // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 10/12, s. 21-22  

MADELSKA Liliana : Kryterium naturalności w ocenie wymowy niedosłyszących // Logopedia. - T. 20: 1993 , s. 103-111  

MAGIERSKA Magdalena : Wskazówki dla nauczycieli uczących dzieci z wadami słuchu w szkołach masowych // Katecheta. - 1999, nr 7/8, s. 104-105  

MARCHEWKA Anna : Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5/6, s. 30-32  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Integracja dziecka niesłyszącego z rodziną parafialną // Katecheta. - 2001, nr 1/2, s. 33-35  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Jubileusz 2000 // Katecheta. - 2000, nr 1, s.49-50
Scenariusz katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Katecheta wobec rodziny z dzieckiem niesłyszącym // Katecheta. - 2001, nr 2, s. 54-56  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Katechetyka specjalna dzieci głuchych // Katecheta. - 1999, nr 1, s. 4-9  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Królowa Polski // Katecheta. - 1999, nr 5, s.49-50
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Materiały katechetyczne dla I klasy gimnazjum // Katecheta. - 1999, nr 11, s. 49-50

MŁYNARCZYK Krzysztof : Metoda obrazkowo-montażowa w katechizacji niesłyszących // Katecheta. - 1999, nr 7-8, s. 76-78  

MŁYNARCZYK Krzysztof : "Serce Jezusa dobroci i miłości pełne..." // Katecheta. - 2001, nr 6, s. 32-34   MŁYNARCZYK Krzysztof : Św. Stanisław Kostka - patron młodzieży // Katecheta. - 1999, nr 9, s. 52-54
Konspekt katechezy nie tylko dla głuchych.  

MŁYNARCZYK Krzysztof : Test diagnozujący dla III klasy gimnazjum : propozycja testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów niesłyszących w klasie III gimnazjum // Katecheta. - 2002, nr 5, s. 42-43  

MORKISZ Maria : Zajęcia korekcyjne dla dzieci z niedosłuchem // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 48-51  

MUSIAŁ Leszek : Język migowy w kształtowaniu zainteresowań żeglarskich młodzieży niesłyszącej // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 194-198  

MUZYKA Ewa : Komunikacyjna sprawność społeczna dzieci niesłyszących // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 139-155  

NIEDŹWIEDZKA Zyta : Logopedia o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 3, s. 22-23  

OBRĘBOWSKI Andrzej : Czynniki ryzyka w etiologii niedosłuchów odbiorczych u dzieci // Logopedia. - T. 20 (1993), s. 125-130  

ODZENIAK Joanna : Kształtowanie pojęcia miary długości u dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 2, s. 88-94  

ODZENIAK Joanna : Sens mierzenia pojemności w rozumieniu dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 274-280

PAROLOWA U. Z. : Rola ćwiczeń słuchowych w kształtowaniu mowy dzieci z wadą słuchu // Scholasticus. - 1993, nr 3, s. 59-67  

PASZKOWSKA-ROGACZ A. : Niewerbalne aspekty myślenia twórczego u dzieci głuchych // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 5, s. 409-416  

PAWLAK Małgorzata, WITMAN-DZIURLA Katarzyna : Metodyka nauczania pływania dzieci niesłyszących // Lider. - 2002, nr 6, s. 12  

PLUTECKA Katarzyna : Udział czasowników w mowie uczniów niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 271-276  

PRZEPIORA Aneta, MARTUSEWICZ Grażyna, SPOŁOWICZ Izabela : Przebieg procesu dydaktycznego formy Low Impact aerobik w lekcji wychowania fizycznego z dziećmi niesłyszącymi // Lider. - 2005, nr 6, s. 6-8  

RADWAŃSKA Magdalena : Sobie potrzebni // Charaktery. - 1998, nr 7, s. 42-43  

RAKOWSKA A. : Z badań nad poziomem opanowania języka przez dzieci głuche // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2/3, s. 93-101  

RUTA Bożena : Wycieczka historyczna aktywizująca uczniów z dysfunkcją słuchu (niedosłyszących) - moje doświadczenia // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 31-35  

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Motywacja do nauki jako determinant powodzenia szkolnego uczniów z wadą słuchu w szkole masowej // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 4, s. 218-224  

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Pytanie o szanse na dalsze uczestnictwo uczniów z wadą słuchu w edukacji integracyjnej // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 212-216  

SIEDLECKA Hanna, LIPIŃSKA Aleksandra, SMOLEŃSKA Jadwiga : Problemy wczesnej interwencji u dzieci z uszkodzonym słuchem w aspekcie opieki wielospecjalistycznej // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 205-208  

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.71-78  

SILEZIN Wanda : Moja praca z dzieckiem niedosłyszącym w nauczaniu początkowym // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 30-32  

SMOLEŃSKA Jadwiga : Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 47-48  

SKARŻYŃSKI Henryk, MUELLER-MALESIŃSKA Małgorzata WOJNAROWSKA Wanda : Klasyfikacja zaburzeń słuchu // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 49-60  

SMOŁKA Elżbieta : Wizualne sprzężenie zwrotne w nauczaniu mowy dzieci głuchych w terapii jąkania i innych zaburzeniach mowy // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 163-173  

SOCZEWKA Józef : Nauczanie chemii w klasach integrujących młodzież o zróżnicowanej recepcyjności wzrokowej // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 178-182  

SOŁECKA-GŁODEK Justyna : Nie słucha, czy nie słyszy? // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 20-21  

SOŁTYS-CHMIELOWICZ : Gdy dziecko pisze sima i goszek // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3 s. 47-49  

SOSIŃSKA Małgorzata : Z doświadczeń pracy katechetyczno-dydaktycznej z uczniem dotkniętym niepełnosprawnością słuchu // Katecheta. - 2003, nr 12, s. 68-70  

SURA Elżbieta : Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 39, s. 24  

SZCZEPANKOWSKI Bogdan : Porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi // Katecheta. - 2000, nr 1, s. 51-56  

ŚLEDZIANOWSKA Maria : Integracja odwrócona : tradycja i nowoczesność // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 11, s. 15  

ŚLEDZIŃSKA Maria : Potrzebny sprawny system pomocy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 25, s. 17   ŚWIDZIŃSKI Marek : Po głuchoniemsku // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 42-43  

TOMASZEWSKI Piotr : Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 167-181  

TUCHOLSKA Stanisława : Sposoby radzenia sobie przez matki ojców z problemami wynikającymi z zaburzeń słuchowych dziecka // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 5, s. 442-450  

WARZYCHA Ewa : Jak pomagać dzieciom z niedosłuchem // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, s. 15-16

ZAORSKA Marzenna : Głuchoniewidome dzieci - problem znaczący // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 10/11, s. 27-29  

ZAPOROWSKA-STACHOWIAK Iwona : Warunki funkcjonowania dziecka z głębokim ubytkiem słuchu w szkole masowej // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 91-94  

ZIELIŃSKA Jolanta : Funkcjonowanie intelektu dzieci z wadą słuchu w kategoriach zapisu i przetwarzania informacji // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 148-157  

ZIELIŃSKA Jolanta : Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 95-100  

ZIÓŁEK Kazimierz : Integracyjny czy segregacyjny system edukacji dla dzieci i młodzieży niesłyszącej? : (opinie wychowanków-absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Niesłyszących im. Konrada Mańki w Lublińcu w świetle badań ankietowych) // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 275-282  

ZYZMAN Sylwia : Integracja dla wszystkich? // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 17, s. 14
Dziecko niesłyszące w szkole masowej.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna