Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RODZINA NIEPEŁNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOCHWIC Teresa : Sama z dziećmi : poradnik życiowy dla samotnych matek. - Warszawa : Wydaw. AND, 1994

MARUSZCZAK Marta : Problemy samotnej matki i jej dziecka // W: RODZICE i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz] [i in.] ; [oprac. red. Marta Pawlus]. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. - S. 528-535

RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000 Sygn. 91408

RUSZKIEWICZ Dorota : Samotne ojcostwo zjawiskiem naszych czasów // W: . Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. Tom 8 / red. Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001. - S. 59-68

SAMOTNE macierzyństwo i polityka społeczna / red. Marek Rymsza; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001

ZAGROŻENIA życia rodzinnego / red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena : Problemy wychowawcze matek niezamężnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 4, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 58-62

BAUM Mirosław : Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, s. 26, 27-32

BAUN Mirosław : Samotne rodzicielstwo // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 27-29

BIEŃKO Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20-24

BRĄGIEL Józefa : Pozycja dziecka z rodziny niepełnej w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 131-136

BRZYCHCY Katarzyna : Samotność w rodzinie niepełnej // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2002, nr 1/2, s. [107]-114

CUDAK Henryk : Zachwianie struktury współczesnej polskiej rodziny // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, s. 19-20

CZAJKOWSKA Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 58-66

DĄBROWSKA Zofia : Istotne przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym / // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [3]-7

DĄBROWSKA G. : Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych matek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1993 nr 8 dod.: Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie s. (138)-(142)

DYKCIK W. : Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 18-21

FIGARSKI Jacek : Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [60]-65

GRANIEWSKA Danuta : Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia // Problemy Rodziny. - 1993, nr 2, s. 16-19

IRZYNIEC Mariola : Problem przystosowania dzieci z rodzin niepełnych do środowiska przedszkolnego // Chowanna. - T. 1/2 (1996), s. 72-78

JABŁOŃSKI Kuba : I chcą, i boją się // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 19-20

JABŁOŃSKI Kuba : Jesteś tylko częścią wszechświata // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 26

JABŁOŃSKI Kuba : Sam się sobą zajmę // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 24-25

JARZĄBEK Wioleta : Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycje zmian // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 25-27

JUNDZIŁŁ E. : Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka w starszym wieku szkolnym // Problemy Rodziny 1993 nr 5 s. 28-29

KAMIŃSKA Małgorzata : Potrzeby i aktywność edukacyjna kobiet samotnie wychowujących dzieci // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. [87]-92

KAMIŃSKI Ryszard, SIJKA Agnieszka : Model 1+1. Milion Polek samotnie wychowuje dzieci // Wprost. - 2001, nr 6, s. 66-67

KAWULA Stanisław : Szkic do portretu rodziny diasporalnej / // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [30]-34

KOZAK Stanisław : Kilka uwag o zjawisku "sieroctwa emigracyjnego" // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 18-19

KUCHARSKI Robert : Czy sądy dyskryminują ojców? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 38-40

KUCHARSKI Robert : Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 50-55

KUŚMIERZ Wiesława : Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s.137-140

LACHOWSKA Bogusława, LACHOWSKI Stanisław : Psychospołeczne trudności w rodzinach osób owdowiałych // Problemy Rodziny 1992 nr 2 s.47-50

LENARCZYK Maria : Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 31-39

ŁUKASIK Izabella : Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 48-[51]

NAPORA Elżbieta : Bez kompasu : czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 24-26

NAPORA Elżbieta : Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [39]-42

NOGAJ Beata : Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-[55]

PAWEŁSKA Joanna : Cechy współczesnego macierzyństwa // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [28]-39

PAWŁOWSKA Róża : Wpływ rodziny samotnej matki na rozwój dziecka // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 5, dod. s. III-V

PIETKIEWICZ Barbara : Panny, wdowy i rozwódki : półtora miliona samotnych matek // Polityka. - 1996, nr 23, s. 3-6, 8

PIETKIEWICZ Barbara : Pożegnanie z bękartem // Polityka. - 2003, nr 8, s. 3-8

PIETRZYK Agnieszka, NOWICKA Beata : Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [43]-44

PIETRZYK Agnieszka, NOWICKA Beata : Portrety psychologiczne matek samotnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [40]-44

RUSZKIEWICZ Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33

RUSZKIEWICZ Dorota : Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinach samotnych ojców // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [237]-245

RUSZKIEWICZ Dorota : Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. [23]-25

SMITH Michael : Między ojcem a synem // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18

STASZEWSKA D. : Wpływ bezrobocia na realizację podstawowych funkcji rodzin niepełnych i wielodzietnych // Polityka Społeczna 1992 nr 3 s. 30-33

STOJANOWSKA Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 17-21

SZUKALSKI Piotr : Urodzenia pozamałżeńskie w powojennej Polsce // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 40-46

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Sześciolatki z niepełnych rodzin // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 10-15

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.02.2006


© Biblioteka Pedagogiczna