Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MUZYKOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA Irena, WONTOROWSKA-ROTER Sylwia : B iblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy . - Wałbrzych : Wydaw. UNUS, 2003

HOLESKA Marta : Mobilna Reakcja Muzyczna // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 441-449

KAJA  Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998

KATARYŃCZUK-MANIA Lidia : Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej // W: Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. - T. 2 / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 11-16

KONIECZNA Ewelina Justyna : Arteterapia w teorii i praktyce. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

LATO Renata : Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalnymi poprzez muzykoterapię // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny ; praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 451-457

MILCZAREK Barbara : Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z grupa integracyjną // W: Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. - T. 2 / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 17-21

ROZWÓJ daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielian. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

WIERSZYŁOWSKI Jan : Psychologia muzyki. - Warszawa : PWN, 1970

STADNICKA, Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa : WSiP, 1998

SZTUKA w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

TWÓRCZOŚĆ - wyzwanie XXI wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiecka]. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Wioletta : Moje dobre i złe uczucia // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 3, s. 36-38

BARAN Ewa : Muzykoterapia na zajęciach szkolnych // Lider. - 2004, nr 12, s. 15-16

BARSKA Teresa : Muzyka i zdrowie : warsztaty dla nauczycieli // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 16-18

BIEDRZYCKA Agata : Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. I-III

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 2-6

CYLULKO Paweł : Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 3, s. 116-123

CYLULKO Paweł : Terapeutyczna funkcja muzyki w życiu niepełnosprawnego dziecka // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 2, s. 123-133

DĘBICKA Izabela : Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46

DĘBICKA Izabela : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, cz. I nr 3, s. 123-128; cz. II nr 4, s. 170-178

DUNIEC Mariola Beata : Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [111]-123

DUTKIEWICZ Krystyna : "Mowa ciała" przez taniec // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 342-344

DYWICKI Zdzisław : Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 20-21, 36-37

DZIADZIO Maria : Muzykoterapia w szkole // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 47, s. 13

GĄSIERKIEWICZ Ryszard : Zacznij od Bacha, czyli jak się uczyć w XXI wieku // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 39-40

GĄSIOR Halina : Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Życie Szkoły. - 1998, nr 9, s. 526-530

GIZA Maria : Stymulacyjny wpływ muzyki na aktywność ruchową człowieka // Kultura Fizyczna. - 1995, nr 3/4, s. 20-22

GROCHECKA Dorota : Dziecko nosi w sobie muzykę : logorytmika w terapii // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 340-341

GRZESZEWSKI Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 150-154

IWANICKI Hubert : Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 38

JABORSKA Elżbieta : Muzykoterapia w szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [265]-285

KALARUS Anna : Możliwości akceleracji przez muzykę procesu uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 8-13

KASZCZYSZYN Robert : Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacyjnym // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 4, s. 187-196

KIERYŁ Maciej : Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga (w szpitalu dziecięcym) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1993, nr 1, s. 11-18

KOŁDA Urszula : Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 360-361

KOŁODZIEJSKI Bolesław : Zajęcia umuzykaniające // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 533-535

KONASZKIEWICZ Zofia : Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 1/2, s. 54-59

KONIECZNA Ewelina Justyna : Arteterapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej? // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 127-139

KOTT Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 3-11

KOZIEŁŁO Dorota : Terapia tańcem // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 1/2, s. 20-24

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 309-310

KULESZA Barbara : Rola tańca w wychowaniu młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 3/4, s. 22-26

KURCEWICZ Maria : Ruch, muzyka, taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 18-19

KUŹMIŃSKA Olga : Ewaluacja tańca w XX wieku // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 3/4, s. 22-26

LESZCZYŃSKA Maria : "Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 2, s. 94-101

MAKOWSKA Jolanta : Muzyka łagodzi obyczaje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 26

MARSZAŁEK Ewelina : Rola tańca w rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 104-108

NIKICIUK Anna : Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

OBUCHOWICZ-CABAN Anna : Terapeutyczne funkcje muzyki // Plastyka i Wychowanie. -1996, nr 3, s. 20-23

OSTRYCHARZ Ewa, ŻAK Joanna : Wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo //Szkolne Wieści. - 2004, nr 1, s. 21-22

PORTALSKA Halina : Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki // Gestalt 1995 nr 3/4 s.19-23

POTACZEK Violetta : Muzykoterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 296-299

RASZEWSKA Maria : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 3/4, s. 21-23

SCHIFTAN Yair, STADNICKI Andrzej : Musica Medica - Musica Lingua // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 47-49

STACHYRA Krzysztof : Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 115-119

STADNICKA Aleksandra : Muzykoterapia Nordoff-Robins // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 29-30

STADNICKA Janina : Pobudzanie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1993, nr 5, s. 220-224

STADNICKA Janina : Rewalidacja dzieci niewidomych poprzez rytmikę // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2/3, s. 74-83

STADNICKI Andrzej : Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 179-182

SUŚWIŁ Małgorzata : Muzyka łagodzi pierwsze trudności // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 10, s. 588-594

SZCZYRBA Sebastian : Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // Nauczanie Początkowe.- 2004 nr 3, s. 47-54

TOKARZ Joanna : Muzyczna terapia najmłodszych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1992, nr 4, s. 172-180

URBAŃSKA Elżbieta : Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 25-27

WELHAN Jan : Walory zajęć muzyczno-ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 100-104

ZIELIŃSKA Justyna : Muzyka - zdrowie i radość tworzenia // Życie Szkoły. - 1991, nr 3, s. 165-170

ŻUŁAWIŃSKA Weronika, ULEWICZ-REGNER Anna : Integracja nie tylko przez arteterapię // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 42-43

ŻUREK Kazimierz : Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym (w grupie dzieci 7-12-letnich) // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 2/3, s. 122-126

ŻYCHOWSKA Teresa : Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 58-68

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna