Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2006

 

Aktywność społeczno-gospodarcza nowoczesnych państw demokratycznych podzielona jest na na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

Termin "organizacja pozarządowa" wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego "Non-Governmental Organization", od którego powstał skrót NGO, używany w terminologii międzynarodowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 "Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia (...)"

Ze względu na profil działalności można wydzielić następujące typy organizacji pozarządowych:
* organizacje samopomocy - działają na rzecz swoich członków,
* organizacje opiekuńcze - świadczą usługi dla wszystkich, którzy tego potrzebują lub tylko dla pewnych kategorii osób,
* organizacje przedstawicielskie - reprezentują interesy jakiejś społeczności,
* organizacje mniejszości - reprezentują interesy grup mniejszości np. narodowościowych, wyznaniowych itp.,
* organizacje tworzone dla prowadzenia określonej akcji,
* organizacje hobbystyczno-rekreacyjne - grupy osób zainteresowanych określoną sferą działalności,
* organizacje zadaniowe - często wykonują pewne funkcje zlecone przez władzę,
* organizacje "tradycyjne" - o szerokiej formule działalności, jak i osób na rzecz, których działają.

Pod względem organizacyjno-prawnym najbardziej rozpowszechnione formy organizacji pozarządowych, to fundacje i stowarzyszenia.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELSKI Marcin : Organizacje : istota, struktury, procesy. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1997

INSTYTUCJE naukowe Krakowa i województwa krakowskiwgo : informator. T. 1, Polska Akademia Nauk, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowotechniczne, muzea, archiwa, biblioteki / [red. Zofia Skwarnicka]. - Warszawa : [b.w.], 1975

MASŁYK-MUSIAŁ Ewa : Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999

NIEMIRKA Bogusław : Statut fundacji. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 1998

STOWARZYSZENIE społeczne jako środowisko wychowawcze / red. Irena Lepczyk. - Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1974

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DZIEWULAK Dobromir : Oświata we wspólnotowych umowach stowarzyszeniowych // Nowa Szkoła. - 1996, nr 2, s. 30-33
Formy stowarzyszenia między Wspólnotą Europejską a innymi krajami. Umowa asocjacyjna Polski z WE w zakresie oświaty.

GŁOGOSZ Dorota : Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. (12)-(16)

GÓRECKA Halina : Organizacje pozarządowe o przestrzeganiu praw dziecka w RP. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 3, s. [95]-106

GRZYBOWSKI Jerzy : Kościół z pomocą rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (2)-(5)
Instytucje i stowarzyszenia kościelne działające w Polsce.

HRYNIEWIECKA Agnieszka : Formalizacja działań organizacji społecznych. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 8-10
Organizacje pozarządowe. Wady i zalety formalizacji działań organizacji pozarządowych.

HRYSZKIEWICZ Grzegorz : Trzeci sektor w uzależnieniach // Świat Problemów. - 2003, nr 11, dod. s. IV-VI
Integracja, organizacje pozarządowe w walce z uzależnieniem.

JEŻOWSKI Antoni : Co nie powinno przeszkadzać? : (o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi) // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 7, s. 48-50
Środowisko (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne) - relacje ze szkołą.

KOZŁOWSKI Mieczysław : Dzieci ulicy // Remedium. - 2000, nr 9, s. 13-15
Szkoła wobec tego zjawiska i nowa polityka MEN. Organizacje pozarządowe.

KRAUSE Marcin : Internet jako źródło informacji z zakresu problematyki bezpieczeństwa // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 5, s. 66-70
W materiale zbiory adresów internetowych z następujących grup tematycznych: serwisy informacyjne, specjalistyczne służby ratownicze i organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i specjalistyczne szkoły wyższe.

LIPKE Halina : Wyzwania dla pomocy społecznej w Polsce : tezy wystąpienia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 2, s. 9-12

MARCHEWKA Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 1/2, s. 14-16

MAŚLANKA Wacław : Organizacje pozarządowe wspierające rozwój rodziny bezrobotnej. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 1, s. 57-67

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet : studium wybranych przypadków. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 8-11

NIEZGODZKI Piotr : Równi i równiejsi : Krajowy Rejestr Sądowy : fundacje i stowarzyszenia // Rzeczpospolita. - 2001, nr 44, s. C4

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 79, poz. 855

PIECHOTA Sławomir : Wrocław pozarządowy i pomocniczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 16-20
Organizacje pozarządowe (sfera usług socjalnych). Zasady współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Cele i zasady polityki społecznej samorządu Wrocławia.

PIETRUSZKA Magda : Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich // Remedium. - 2005, nr 9, s. 4-5
Polityka społeczna wobec alkoholu w Europie. Rola poszczególnych uczestników tworzących tę politykę : Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, na Region Europejski, rządy poszczególnych państw, organizacje pozarządowe i przemysł alkoholowy.

PUŁAWSKA-POPIELARZ Krystyna : Sprawozdanie z wizyty studyjnej we Włoszech // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2004, nr 2, s. 44-46, 48
Publiczna służba zdrowia i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom uzależnionym.

PYRZYK Ireneusz : Instytucje charytatywne pozarządowe na terenie regionu kujawsko-pomorskiego // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 34-36

RACZKOWSKA Jadwiga : Dla siebie i innych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 3-7
Jakie jest polskie społeczeństwo? Fundacje, stowarzyszenia, ruch społeczny w Polsce.

ROMER Adam : Szkoła interesów // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 80, s. 20
Studenckie fundacje.

SARWIŃSKA Monika : Spółka z Unią Europejską // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 12, s. 10
Przegląd instytucji i fundacji, od których można uzyskać informację i pomoc finansową dla szkoły.

SOBKOWIAK Urszula : Pedagodzy o stowarzyszeniach dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, dod. "Przygotowanie do Życia" s.(10)-(14)
ZHP, PCK, LOP, PTTK, LOK, związki sportowe. Omówienie badań.

SOBKOWIAK Urszula : Stowarzyszenia dzieci i młodzieży, potrzeba i perspektywy działania! // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 9-12

SROKA Kazimierz : Stowarzyszenia oświatowe a reforma // Nowe w Szkole. - 1997/1998, nr 2, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26-28

STASZEWSKA Anna : Pierwszy żebrak Rzeczypospolitej // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 27-29

STAWICKI Roman : Organizacje pozarządowe wobec problemu uchodźców w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 20-24

STĘPIEŃ Marzena : Zmieniać świat na lepsze // Cogito. - 2001, nr 15, s. 40-41
Stowarzyszenia - założenie, procedura rejestracji.

SYSTEM pomocy środowiskowej : ofiara przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2002, nr 2, s. IV
Rodzina alkoholowa. Pomoc społeczna, policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodek interwencji kryzysowej, świetlice socjoterapeutyczne, punkty konsultacyjne, placówki lecznictwa odwykowego, sąd i prokuratura, telefony zaufania i interwencyjne, organizacje pozarządowe.

SZANIAWSKA Izabella : Organizacje pożytku publicznego // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 4, s. 33-36
Od dnia 1 stycznia br. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego. Ze statusem tym związane są szczególne uprawnienia i obowiązki.

WIDELAK Dariusz : Pomoc społeczna i postpenitencjarna wobec osadzonych // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 1, s. 93-107
O pomocy świadczonej przez "Patronat" czyli stowarzyszenie readaptacji społecznej i pomocy uwięzionym i ich rodzinom.

WILCZYŃSKA Karolina : Po pierwsze, trzeba chcieć... : kwestie stowarzyszeń oświatowych // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 39, s. 15
Jak pomóc oświacie zakładając stowarzyszenie.

ZAJDEL Krzysztof : Jak pisać o pomoc. - (Kierowanie w praktyce) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 18-19
Zarabianie pieniędzy dla szkoły, korzystanie ze wsparcia darczyńców i fundacji. Wzór wniosku o wsparcie finansowe.

ZAŁOŻENIE i rejestracja stowarzyszenia / oprac. M.Ś. // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 13, s. 5
Procedura zakładania "Małej szkoły".

ZAUFAL Krystyna, WESOŁOWSKA Halina : Mosty tolerancji : małopolski program edukacyjny // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 44-46
Program edukacyjny, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli i uczelnie wyższe. Program jest adresowany do uczniów liceów i gimnazjów, studentów i nauczycieli.

ZAWADZKI Zbigniew : Organizacje pozarządowe formą aktywności społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 3, s. 20-33
Pozarządowe formy działalności pomocowej. Wolontariat.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA
wybór

Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi

CICHY Danuta : Jubileusz 10-lecia fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi // Aura. - 2000, nr 8, s. 16-17

EkoFundusz

(EKO) : EkoFundusz dofinansowuje kolejne projekty // Aura. - 2002, nr 6, s. 25-26

EKOFUNDUSZ dla środowiska // EkoŚwiat. - 2003, nr 10, s. 28
Fundacja powołana w 1992 r., której celem była pomoc w dostosowaniu Polski do zobowiązań i konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony naturalnego środowiska.

NOWICKI Maciej : 10 [Dziesięć] lat działalności EkoFunduszu : finansowanie inwestycji chroniących środowisko // Aura. - 2003, nr 1, s. 4-7

Fundacja Bertelsmanna

AUGUSTYNOWSKA Irena : Fundacja Bertelsmanna // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 4, s. 10-13

MONITOR Integracji Europejskiej. Nr 48/2002 (wydanie specjalne), Rozważania o rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwa kandydujące a przyszłość Unii Europejskiej : strategia reformy przygotowana przez Grupę z Villa Faber ds. przyszłości UE. Fundacja Bertelsmanna oraz Centrum Badań nad Polityką Stosowaną. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

Fundacja Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS

BIURO Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 19-21
BORIS zajmuje się wspieraniem działalności stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych w zakresie pomocy społecznej.

Fundacja dla Polski

DWORAŃCZYK Grażyna : Fundacja dla Polski // Remedium. - 1996, nr 8, s. 31
Fundacja udziela pomocy społecznej, działa na rzecz oświaty, wychowania, rozwoju lokalnego i kultury.

Fundacja Edukacja dla Demokracji

CIEŚLA Marzena : Fundacja Edukacja dla Demokracji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (10)-(12)
Kursy metodyczne dla nauczycieli wos-u. Kursy wychowania do demokracji dla młodzieży działającej w samorządach szkolnych.

Fundacja ETOH

MISIEWICZ Małgorzata, ZDUNEK Aneta : Fundacja ETOH // Remedium. - 2005, nr 3, s. 16-17
Działalność edukacyjna, szkoleniowa, pomocowa i wydawnicza fundacji. ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.

Fundacja im. Stefana Batorego

LIZUT Mikołaj : Kto się boi Sorosa? // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 111, s. 17-18

OSĘKA Andrzej : Naszość na tropie // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 297, s. 18-19
Działalność Fundacji Stefana Batorego.

UMER Teresa : Fundacja im. Stefana Batorego dzieciom i nauczycielom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 15-19

Fundacja "Kidprotect"

ŚPIEWAK Jakub : Dziecko zagrożone on-line : fundacja Kidprotect // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 27-29
Sposoby chronienia dzieci przed zagrożeniami Internetu.

Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób z Upośledzeniem Umysłowym

PLOCH Leszek : Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób z Upośledzeniem Umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 105-109
Zajmuje się dziećmi i dorosłymi. Działa w Warszawie.

PLOCH Leszek : Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 239-246

Fundacja Lanckorońskich

BAJER Magdalena : Fundacja Lanckorońskich // Odra. - 1999, nr 11, s. 24-27
Zadania fundacji to troska o zabytki sztuki w Polsce i na Ukrainie.

Fundacja "La Strada"

STASZEWSKA Anna : La Strada // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 25-28
Fundacja La Strada - organizacja pozarządowa, zwalczająca międzynarodowy handel kobietami.

Fundacja "Maja"

RÓG Anna : Fundacja "Maja" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 27-32
W artykule przedstawiono problemy dotyczące powołania i działalności Fundacji Wiosek Dziecięcych "Maja" w Oświęcimiu.

Fundacja "Mam Marzenie"

KRAWCZYK Agnieszka : Fundacja "Mam Marzenie" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 46-48
Fundacja, której głównym celem jest spełnianie marzeń dzieciom nieuleczalnie chorym.

NOWAKOWSKA Ewa : We śnie latam jak ptak // Polityka. - 2003, nr 51/52, s. 136-137, 139

Fundacja "Maraton"

FUNDACJA "Maraton" / oprac. JAC // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 36-37
Prezentacja Fundacji, której działalność koncentruje się na profilaktyce problemów wiążących się z używaniem substancji psychoaktywnych oraz terapii i rehabilitacji.

Fundacja "Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia"

MISZKOWSKA Karolina : Pij mleko... bo warto / rozm. przepr. Wojciech Sierakowski // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 4, s. 9

Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

J. G. : Młodzi przedsiębiorcy // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 18, s. 6
Działalność Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (Junior Achievement Foundation).

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

BIEŃKOWSKA Barbara : Szansa dla bibliotek - "Librarius" program fundacji na rzecz nauki polskiej // Przegląd Biblioteczny. -1996, z. 1, s. 47-48

FUNDACJA // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 35, s. 8

KARWAT Renata : Młode mózgi : w młodych naukowców warto inwestować // Wprost. - 2000, nr 12, s. 90-91

KARWAT Renata : Mini-Nobel // Wprost. - 1999, nr 11, s. 78-79
Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 1999 roku.

Fundacja na rzecz ochrony dzieci przed okrucieństwem

MILLER Magda : Fundacja na rzecz ochrony dzieci przed okrucieństwem // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 13
Działania Fundacji.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Sportowej Dzieci Doktora Edubala

POWSTAŁA Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Sportowej Dzieci Doktora Edubala // Lider. - 2003, nr 4, s. 16
Celem Fundacji jest wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji na temat nowych metod, środków i pomocy dydaktycznych dotyczących szeroko rozumianej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży nakierowanej na pomnażanie zdrowia, stanowiącej integralną i istotną część programu edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży, promującej i kształtującej zdrowy styl życia.

Fundacja OAZA

OLSZEWSKA Aleksandra : Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25

SOCHA Ryszarda : Kaszub poprawi // Polityka. - 2003, nr 22, s. 80-82
Fundacja Oaza z Kościerzyny zajmująca się trudną młodzieżą z Polski i Niemiec.

Fundacja PLUS

WSZOŁEK Jan : Fundacja PLUS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 12-13
Fundacja na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych.

Fundacja "Pogranicze"

SADŁOWSKA Małgorzata, NACHIŁO Jerzy : Ulepszyć siebie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (14)-(16)
O działalności.

Fundacja Pomocy Dzieciom

GRĄDZKI Władysław : Fundacja Pomocy Dzieciom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 29-30

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Ks. Paszkiewicza

GRĄDZKI Władysław : Podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom im. ks. Paszkiewicza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 47-50

Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA

TOCHMAN Wojciech : Człowiek, który powstał z torów // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 297, dod. "Duży Format" nr 52, s. 10-13

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"

SADOWSKI Tomasz : Barką na rynek pracy / rozm. przepr. Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. -2003, nr 5, s. 14

Fundacja "Pożywienie - darem serca"

FUNDACJA "Pożywienie - darem serca" // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 51-52
Celem Fundacji jest zlikwidowanie problemu niedożywienia wśród dzieci na terenie Warszawy.

FUNDACJA Pożywienie - Darem Serca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 4, s. 32

Fundacja "Rodzina Nadziei"

SOCHA Ryszarda : Fundacja "Rodzina Nadziei" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 27-29

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana A. Komeńskiego

FUNDACJA Rozwoju Dzieci im. Jana A. Komeńskiego / oprac. JAC // Remedium. - 2005, nr 6, s. 16-17
Fundacja jest organizacją upowszechniającą edukację przedszkolną.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

KLIMOWICZ Grażyna : Informacje : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce // Edukacja. - 1999, nr 3, s. 102-107

Fundacja "Salus"

SALUS // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 16, s. 10-11
Fundacja dla pracowników oświaty i nauki założona w 1992 r.

Fundacja SOS

NOWAK Joanna : Fundacja SOS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 13-15
Fundacja Pomoc Społeczna SOS pomaga rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym, chorym z całej Polski.

Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo"

CZAKON Wacław : Akademia Młodzieżowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 25-27
Rozmowę z prezesem Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" zajmującej się grupą zaniedbanych wychowawczo dzieci przeprowadziła Iza Kujawska.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzycznych Bibliotek Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (IAML)

KONFERENCJA Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (IAML) : Edynburg, 6-11 sierpnia 2000 r / oprac. Stanisław Hrabia // Przegląd Biblioteczny. - 2000, z. 4, s. 322-326

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

CZERNIAWSKA Olga : Edukacyjne przesłania Kongresów AIUTA. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 9-20

MONAR

CHARMAST Jacek : MONAR i programy Harm Reduction // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 2, s. 43-45
Poradnie Stowarzyszenia MONAR prowadzą działania, które mają na celu minimalizację szkód związanych z używaniem narkotyków.

KALINOWSKI Marian : Marek Kotański (1942-2002) // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 168-169

WŁADOŃ Jagoda : Działania Stowarzyszenia MONAR w sferze zapobiegania narkomanii i rehabilitacji osób uzależnionych // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 2, s. 28-32

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

LUBOMIRSKA Krystyna : Nauczyciel jako podmiot działań i doświadczeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 96-99
Dwuletni program "Przedszkolaki - Pierwszy Krok". Programowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi wspierane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

OGRODZIŃSKA Teresa : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1993, nr 3, s. 127

OGRODZIŃSKA Teresa, ZIMOSZ Teresa, OGRODZIŃSKI Sławomir : My im ufamy z założenia // Remedium. - 1995, nr 3, s. 20-21
Rozmowę z dyrektorem programowym i koordynatorem Polskiej fundacji Dzieci i Młodzieży przeprowadziła Ewa Zalewska.

POLSKA Fundacja Dzieci i Młodzieży // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 25
Fundacja udziela pomocy na realizację działań adresowanych do dzieci i młodzieży.

ŚWIĘCICKA Elżbieta, GRABARCZYK Halina : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - nauczycielom i przedszkolakom // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 483-485
Program szkoleniowy propagujący nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Polski Związek Bibliotek

SAWICKA Dorota : Polski Związek Bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 3, s. 15-16
Polski Związek Bibliotek to stowarzyszenie, które powstało w 1999 r. z inicjatywy dyrektorów polskich bibliotek publicznych w następstwie reform administracyjnych w Polsce.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Książka wychodzi na ulice : rozmowa z kanclerzem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, Jackiem Kuśmierczykiem / rozm. przepr. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 22, s. 15
Stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce, działające od 1996 roku. Celem Bractwa jest promowanie języka polskiego i kultury naszego narodu, organizacja festiwalu książki.

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół

PSDS popiera, nie popiera, wątpi... Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół w sprawie wstępnej koncepcji "Reformy systemu edukacji" // Gazeta Szkolna. - 1998, nr 158, s. 1, 4

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla Dzieci"

ŚLIWERSKI Bogusław : Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla Dzieci" // Remedium. - 1994, nr 9, s. 10-12

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym

MRUGALSKA Krystyna : Niepełnosprawność pełna nadziei // Remedium. - 1999, nr 1, s. 4-8

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

ZAWADOWSKA Janina : Science znaczy przyroda // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 42, dod. s. V
Jakie zadania spełnia Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej

J. R. : Działalność Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 359-361
Cel stowarzyszenia: integracja szkół pracy socjalnej, reprezentowanie interesów członków wobec państwowych organizacji samorządowych i społecznych, doskonalenie kształcenia pracowników socjalnych, doskonalenie nauczycieli.

Powiślańska Fundacja Społeczna

LICIŃSKI Marek : O Powiślańskiej Fundacji Społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 5, s. 18-24
Rozmowę o programach adresowanych do różnych grup mieszkańców: młodzieży, dzieci, rodzin patologicznych, o prowadzeniu ognisk wychowawczych przeprowadziła Danuta Szymańska.

STASZEWSKA Anna : Pomóc najsłabszym // Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 27-30
Powiślańska Fundacja Społeczna pomaga dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom uzależnionym i starszym.

Powszechna Akademia Młodzieży

W. K. : Powszechna Akademia Młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 8/9, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. VIII
Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

BIBLIOTHECA Magna - Perennisque // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 5, s. 1-3
Medal SBP o symbolice uniwersalnej, odzwierciedlającej ponadczasową rolę książki i biblioteki, ich znaczenie kulturowe i cywilizacyjne.

KOBIERSKA-MACIUSZKO Ewa : SBP - pozjazdowe refleksje na nową kadencję : (z perspektywy nowego członka Zarządu Głównego) // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 9, s. 8-11
Zjazd i dyskusja nad Programem 2005-2009 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SEKCJA Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG SBP / oprac. Ewa Czerniak. - (Doniesienia) // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 4, s. 19
W grudniu 2001 r. powstała Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym SBP.

STACHOWSKA-MUSIAŁ Ewa : Działalność sekcji i komisji przy ZG SBP // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 6, s. 5-10

STEFAŃCZYK Elżbieta : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 5, s. 8-11
85 lat SBP.

STOWARZYSZENIE Bibliotekarzy Polskich : 1917-1967 : zarys informacji / oprac. Adam Wróblewski. - Warszawa : SBP, [1967?]

Stowarzyszenie "Dom Tańca"

GRAJPEL Anna : Letnie spotkanie z tradycyjną kulturą muzyczną // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 65-66
Dom Tańca : stowarzyszenie ludzi zainteresowanych kulturą ludową.

Stowarzyszenie Doradców Metodycznych

SIENKIEWICZ Ewa : Stowarzyszenie Doradców Metodycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 52-53

Stowarzyszenie "Gniazda"

AMD : "Gniazda" chcą rozwinąć skrzydła // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 26, s. 18
Stowarzyszenie pomocy dzieciom.

ROTKIEWICZ Maria : Jubileusz XV-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 7/8, s. 30-32

Stowarzyszenie "Karan"

DEPTA Dominika : Stowarzyszenie "Karan" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 6, dod. "Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie" s. 102-103
Stowarzyszenie katolickiego ruchu antynarkotycznego.

Stowarzyszenie Kobiet "Konsola"

SASAL Dorota : Kobiety we własnej obronie // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 33-35
Informacje na temat konferencji "Przemoc wobec kobiet, kobiety wobec przemocy", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet "Konsola".

Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofonii"

CZARNIK Szymon : O zmaganiach z homofobią // Rzeczpospolita. - 2004, nr 106, s. A10

Stowarzyszenie "Ku Rodzinie"

OCHREMIAK Andrzej : Stowarzyszenie "Ku Rodzinie" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003, [nr] 4, s. 27-28
Zadania stowarzyszenia. Promowanie wartości rodziny.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców "Proxenia"

BERNATOWICZ Adam : Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców "Progenia" // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 23-24

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeństwo"

MALICKA Anna : Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeństwo" // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 2, s. 31-34
Cele i zakres działań.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

KĄKOL Henryk : Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki : Grupa Robocza Matematyka i Komputery // Komputer w Szkole. - 2003, nr 2, s. 57-60

Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej

MARCISZEWSKA Aneta, SYSŁO Maciej M. : Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej // Komputer w Szkole. - 2003, nr 1, s. 58-69

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

GRODECKA Ewa : Stowarzyszenie polonistów // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 37, s. 6
Jak działa Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Stowarzyszenie Nauczycieli-Wychowawców

GOLA Stanisław, ZIEJA Zenon : Stowarzyszenie Nauczycieli-Wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 32-33
Obejmuje działalnością wychowawców placówek opieki całkowitej, świetlic dziecięcych i młodzieżowych, burs, internatów oraz pedagogów i psychologów szkolnych z całego kraju.

Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

UTRAT-MILECKA L. : Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1993, nr 8, dod. "Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie" s. 143-144
Ukazano historię stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Pomocy Nieletnim Rodzicom

STOPKA Jolanta : Nieletni rodzice // Cogito. - 2005, nr 13, s. 8-10

Stowarzyszenie "Pomost"

TURBIARZ Iwona : Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost" // Remedium. - 2004, nr 4, s. 20-21

Stowarzyszenia "Pro Familia"

WIECHA Danuta : Działalność Stowarzyszenia "Pro Familia" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 40-41
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych.

Stowarzyszenie Psychoterapii

KIM jest psychoterapeuta // Gestalt. - 2000, nr 6, s. 35-36
Projekt Powszechnej Deklaracji Praw Stowarzyszenia Psychoterapii.

Stowarzyszenie SALTROM

BIAŁACH Anna : Dom otwartych drzwi // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 22
Stowarzyszenie SALTROM realizuje profilaktykę i terapię uzależnień, pomaga młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

DOBROCZYŃSKI Bartłomiej, OWSIAK Jerzy : Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog Wodospad Jurka Owsiaka . - Kraków : Wydaw. Znak, 1999

DOBROCZYŃSKI Bartłomiej, OWSIAK Jerzy : Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog wodospad Jurka Owsiaka. - Kraków, 1999. - Rec. Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 44-45

PROŻYCH Anna : I Ogólnopolska Konferencja Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 62-65
W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 10.01.2004 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nt. "Badania przesiewowe słuchu u noworodków w Polsce i na świecie".

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna