Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KATOLICYZM A WYCHOWANIE RELIGIJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILICKI Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

GUITTON Jean, BOGDANOV Griszka, BOGDANOV Igor : Bóg i nauka / tł. [z fr.] Piotr Mróz, Beata Szymańska, Artur Nurkowski. - Kraków : Wydaw. Profil, 1994

JAN Paweł II w Indiach : 31 I - 11 II 1986 : homilie i przemówienia / wstęp Antoni Kurek; zarys historii kościoła Adam Wieczorek; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1990

KLINK Johanna L. : Wierzyć z dziećmi : dziecko i wiara, dziecko i życie, dziecko na ziemi / przeł. [z niderlandzkiego] Dorota Szafrańska-Poniewierska. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1989

LASKOWSKI Jerzy : Małżeństwo i rodzina : w świetle nauki Soboru Watykańskiego II. - Wyd. 3. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1985

NOWAK Marian : Podstawy pedagogiki otwartej : ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. - Lublin: KUL, 2000

OSTROWSKA Krystyna : W poszukiwaniu wartości. Cz. 2, Z Biblią przez życie / il. Anna Godlewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998

PAPIEŻ Jan Paweł II : Nauczanie społeczne. T. 3, 1980. - Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984

PAPIEŻ Jan Paweł II : Nauczaniespołeczne. T. 4, 1981. - Warszawa : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984

PAPIEŻ Jan Paweł II : Nauczanie społeczne : trzecia pielgrzymka do Polski 8-14 czerwca 1987. - Warszawa : Ośr. Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988

POKÓJ z dziećmi : pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka / red. nauk. Barbara Smolińska-Theiss. - Warszawa: "Żak", 1999

PRZEKROCZYĆ próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. - Lublin : Red. Wydaw. KUL, 1994

SUJAK Elżbieta : Żyć lepiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 2002

TISCHNER Józef : Miłość niemiłowana. - Kraków : Wydaw. Sławomira Grotomirskiego, 1993

TISCHNER Józef : W krainie schorowanej wyobraźni. - Kraków : Wydaw. Znak, 1997

TISCHNER Józef : Spór o istnienie człowieka. - Kraków : Wydaw. Znak, 1998

TISCHNER Józef : Jak żyć? - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995

TISCHNER Józef : Nieszczęsny dar wolności. - Kraków : Wydaw. Znak, 1993

URBANIAK Andrzej : Wspólna troska : wychowanie do miłości w rodzinie i w szkole. - Poznań ; Wrocław : Oficyna Współczesna, 1999

WOJTYŁA Karol : Rozważania o istocie człowieka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - 128, [1] s. ; 21 cm

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAGROWICZ Jerzy : Edukacja religijna współczesnej młodzieży. - Toruń, 2000. - Rec. Czesław Kustra // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 151-156

BAGROWICZ Jerzy : Edukacja religijna współczesnej młodzieży. - Toruń, 2000. - Rec Romuald Niparko //Katecheta. - 2001, nr 7/8, s. 115-121

CHROBAK Stanisław : Prawda jako wartość w wychowaniu: zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26-28
Wychowanie człowieka poszukującego odpowiedzi o sens życia. Rozwijanie w wychowankach myślenia filozoficznego i uzupełnianie go wiarą.

DZIEKOŃSKI Stanisław : Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia nad Rodziną. - 2000, nr 1, s. 77-90

DZIEWIECKI Marek : Cele i metody wychowania. - Bibliogr. // Katecheta. - 2004, [nr] 12, s. 54-66 Wychowanie chrześcijańskie.

EWANGELIZACJA a edukacja w trzecim tysiącleciu . - Częstochowa, 2002. - Rec. Agnieszka Szarkowska // Katecheta. - 2003, nr 6, s. 73-76

FINKE Marian : O katechezie, katechizowaniu i katechetach... : wybór tekstów / oprac. Władysław Koska // Katecheta. - 2002, nr 10, s. 4-7

GÓRKA Leonard : Religia i nadzieja // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 33, s. 11 JENKINS David : Spojrzenie na przyszłą duchowość ekumeniczną // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 5, s. 160-172

KOZACKI Paweł : Po śladach mistrza [ref. ] // Znak. - 1996, nr 11, s. 20-28

KUSTRA Czesław : Wychowanie religijne młodzieży patologicznej. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. [69]-88
Ekumenizm.

MAJEWSKA Anna : Pedagogia według św. Jana Bosko // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 65-70
Salezjański system edukacji oparty na pracowitości i religijności.

MASTALSKI Janusz : Wychowanie do życia w modlitwie dzieci przedszkolnych // Katecheta. - 2001, nr 12, s. 4-9

MAZAN Andrzej : Świętość dzieciństwa - niedocenione zadanie. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia nad Rodziną. - 2000, nr 1, s. 167-175

NIEWĘGŁOWSKI Jan : Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 8-9
Chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Wychowanie do prawdziwej wolności, wychowanie do prawdy, wychowanie do pracy, i miłości.

NOWAK Marian : Pedagogika chrześcijańska : jej podstawy, rozwój i aktualny stan. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - 2004, t. 27, s. [37]-58
Historia rozwoju chrześcijańskiej tradycji myślenia o wychowaniu. Istota i zarys chrześcijańskiej koncepcji wychowania i pedagogiki. Kondycja pedagogiki chrześcijańskiej.

ORCZYK Adam : Wychowanie moralne jako podstawowy wymiar katechezy z perspektywy pedagogiki i katechetyki // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 3-12

OSEWSKA Elżbieta : Katecheza w rodzinie na podstawie badań prowadzonych w parafii wiejskiej // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 13-23

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia i moralność. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 16-17
Moralność społeczna człowieka wobec nauczania i myśli chrześcijańskiej kościoła.

PANUŚ Tadeusz : Nowe możliwości intensyfikacji posługi katechetycznej w Polsce. - Bibliogr. // Katecheta. - 2004, [nr] 12, s. 4-16
Sytuacja religijna polskiej młodzieży w świetle badań socjologicznych.

PIASECKA Małgorzata, PIASECKI Jerzy : Taka jest nasza wiara... : odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, poświęcenie alb // Katecheta. - 2004, nr 4, s. 21-44

PIWOWAR Krystyna : Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Papieża Jana Pawła II. - Bibliogr. // Katecheta. - 2004, [nr] 11, s. 53-61

PLACHA Józef : Integralność rozwoju religijnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego dzieciństwa oraz okresu dorastania // Studia nad Rodziną. - 2000, nr 1. s. 137-143

ROKICKA Monika E. : Zatrzymać się, zasłuchać, poczuć... // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 17
Spektakl wystawiony przez gimnazjalistów.

SZCZEPAŃSKI Jan : Praktyka pierwszej Komunii dzieci w Kościele na Zachodzie i w Polsce. - Marki, 1999. - Rec. Marek Saj // Katecheta. - 2001, nr 6, s. 76-78

SZARKOWSKA Agnieszka : Wychowanie religijne w rodzinie polskiej w okresie zaborów. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 3/4, s. 127-131

TATALA Małgorzata : Symbolw wychowaniu religijnym dziecka przedszkolnego. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003 nr 4 s. 63-73

TATALA Małgorzata : Religijność dziecka przedszkolnego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 137-140

TISCHNER Józef : Wolne serce // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 9, s. 11

TOMASIK Piotr : Wzajemny dialog rodziny, szkoły i Kościoła // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 12-19

WÓJCIK Izabela : Wartość radości i tańca w życiu religijnym człowieka // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 19-22

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna