Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DANILEWICZ Wioletta, IZDEBSKA Jadwiga, KRZESIŃSKA-ŻACH Beata : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. - Białystok : Wydaw. Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 1995

DZIAŁANIE społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydaw. Eduk. "AKAPIT", 2003

FIEREK Henryk, FIEREK-KAZIMIEROWSKA Maria : Dzieje opieki nad dzieckiem. - Słupsk : WSP, 1991

HAJDUK Edward, HAJDUK Barbara : Pomoc i opieka - różne postacie. - Kraków : "Impuls", 2001

KANTOWICZ Ewa : Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001

KĘPSKI Czesław : Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. - Lublin, 2002

KONCEPCJE opieki i zawody opiekuńcze : pracownicy socjalni i pielęgniarki / red. Zofia Kawczyńska-Butrym. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001

KOZACZUK Lucyna : Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny. - Katowice : "Śląsk", 1999

MŁODZIEŻ w lokalnym systemie pomocy społecznej / red. Stanisława Czarnecka. - Częstochowa, 2003

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Eduk. "AKAPIT", 2004

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Pedagogika człowieka samotnego. - Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna , 2000

PEDAGOGIKA specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004

POMOC społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1-2 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003

PRACA socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. - Katowice : "Śląsk", 1998

PRACA socjalna : w poszukiwaniu metod i narzędzi : materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998 / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1998

PRZECIW biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarnowska. - Warszawa : Oficyna Nauk., 2002

RIESSMAN Frank, CARROLL Dawid : Nowa definicja samopomocy : polityka i praktyka. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

SPOŁECZEŃSTWO, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2000

SYSTEM opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002

SZMAGALSKI Jerzy : Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna : przykład amerykański. - Warszawa : "Żak", 1996

TEORETYCZNE i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / red. Małgorzata Biedroń, Małgorzata Pprokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

WIELOWYMIAROWOŚĆ pracy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek. - Toruń : Wydaw. Edu. "AKAPIT", 2002

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu. Wrocławskiego, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASZEK Andrzej : Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych // Praca Socjalna. - 2004, nr 2, s. 44-65
Kontekst socjologiczny pracy kuratora zawodowego. Kurator jako organizator pomocy i wsparcia dla osób oddanych pod dozór oraz dla ich rodzin.

BECELEWSKA Daniela : Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18

BIAŁA Jolanta : Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji pomocy społecznej // Edukacja. - 2003, nr 2, s.97-102

BROMBER Piotr : Wybrane zagadnienia finansowania pomocy społecznej w Polsce // Polityka Społeczna. - 2003, nr 9, s. 13-17
Analiza stopnia realizacji celów społecznych w powiązaniu z poziomem wydatków publicznych oraz mechanizmów ich finansowania.

CHODYRA Paulina, TRZECIECKI Andrzej : Centra integracji społecznej : jak to robić? // Polityka Społeczna. - 2004, nr 7, s. 12-15
Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej (Ustawa z 13 czerwca 2003 r.) w zakresie zwalczania bezrobocia. Funkcje jakie mają pełnić Centra Integracji Społecznej.

CZERWIEŃSKA Hanna : Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3
Regulacje prawne, rola instytucji lokalnych w pomocy rodzinie.

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna : Model systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 7-10

GARBACIK Aneta : Zatrudnienie socjalne // Służba Pracownicza. - 2003, nr 10, s. 1-5
Rozwiązania zaproponowane w ustawie z dnia 13 sierpnia 2003 r.

GĘBSKA Marta : Rola Banku Światowego w polskiej polityce społecznej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 1, s. 6-11
Znaczenie Banku Światowego dla globalnej i polskiej polityki społecznej oraz jego działalność mająca na celu wyrównywanie różnic społecznych i ekonomicznych między poszczególnymi państwami.

HIRSZOWICZ Maria, NEYMAN Elżbieta : Nowa bieda w świecie obfitości // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 2, s. 121-141
Nowa bieda - opis zjawiska w krajach rozwiniętych; Źródła m.in. : masowa migracja. Perspektywy wspólnej polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej.

HRYNIEWIECKA Agnieszka : Formalizacja działań organizacji społecznych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 8-10

KOŁODZIEJ Katarzyna : Działalność pożytku publicznego i wolontariat : wyjaśnienia // Służba Pracownicza. - 2004, nr 12, s. 35-36
Kwestie dotyczące działalności odpłatnej i nieodpłatnej, form zlecania zadań publicznych oraz zasad działania organizacji pozarządowych.

KRUPA Wioletta : Wolontariusze - czy warto stać się jednym z nich? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22
Wolontariat w Polsce i za granicą.

KRZYŻANOWSKA Iwetta : Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 31-36

LEŚNIAK Elżbieta : Gdzie szukać pomocy? // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 24-25
Ośrodki interwencji kryzysowej, struktura, formy pomocy, standardy pracy, rodzaje ośrodków, stan obecny.

MACIEJKO Wojciech : Prawo osoby bezrobotnej do pomocy społecznej // Służba Pracownicza. - 2005, nr 7, s. 27-29

KOZIOROŻEC Jan : Propozycja korekt i uzupełnień do ustawy o pomocy społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 31-45

MARJAŃSKA Mirosława : Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 21-24
Działania podejmowane przez MOPS w celu utrzymania dziecka w jego naturalnym środowisku lub umożliwienia mu powrotu z placówki do rodziny.

MAŚLANKA Wacław : Organizacje pozarządowe wspierające rozwój rodziny bezrobotnej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 57-67

MICHROWSKA Renata : Nadzór nad organizacjami pożytku publicznego // Służba Pracownicza. - 2004, nr 7, s. 23-25
Nieprawidłowości w korzystaniu z uprawnień organizacji pożytku publicznego. Cel, zakres i procedury kontrolne.

NOWAK Beata : Ośrodki wsparcia dziennego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 23-25
Ośrodki wsparcia dziennego jako jedna z instytucji pomocy społecznej, która ma działać w środowisku lokalnym dziecka i wspierać jego rodzinę emocjonalnie, instrumentalnie, poznawczo i rzeczowo.

NOWAK Joanna : Fundacja SOS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 13-15

ORPIK Edward : Czy na pewno pomoc? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 24-27
Rozważania nt. publicznej pomocy społecznej i próba wyjaśnienia dlaczego coraz częściej jest ona dodatkowym elementem marginalizującym osoby i rodziny, którym w założeniu ma służyć.

PŁOWIEC Kamila : Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 42-48
Akty prawne regulujące kwestie bezdomności. Strategia przeciwdziałania bezdomności młodzieży.

POCHOPIEŃ Anna : Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 48-51
Główne zadania i obowiązki pracownika socjalnego w domu dziecka.

PYRZYC Ireneusz : Instytucje charytatywne pozarządowe na terenie regionu kujawsko-pomorskiego // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 34-36

RACŁAW-MARKOWSKA Mariola : Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 3-7

RIAHI Agnieszka : Pierwsza linia frontu : postawy, doświadczenie zawodowe i kompetencyjne profesjonalistów pomagających ofiarom przemocy // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 26-29

RUTKOWSKI Wiktor : Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 1-7
Szwedzki model systemu zabezpieczeń społecznych.

RZEPKA Monika : Bariery w korzystaniu z pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 51-56
Bezrobocie a korzystanie z pomocy społecznej. Proces przyznawania pomocy.

STARGA-PIASEK Joanna : O powiatowych centrach pomocy rodzinie // Świat Problemów. - 1999, nr 10, s. 14-16

STOCHMIAŁEK Jerzy : Kapitał ludzki a instytucjonalizacja procesu udzielania pomocy społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 2, s. 63-74

SZATAN Marzena : By zmienić wizerunek pomocy społecznej // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 30-31

UZALEŻNIENIE od świadczeń z pomocy społecznej - wyniki badań // Praca Socjalna. - 2005, nr 1, s. 72-80
Badania przeprowadzone wśród zbiorowości wieloletnich świadczeniobiorców na terenie powiatu Ostrowa Wielkopolskiego.

ULIASZ Tamara : Komentarz do rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 17-18
Omówieni przepisów zawartych w rozporządzeniu, które są uzupełnieniem regulacji prawnej zawartej w art. 88-90 ustawy o pomocy społecznej.

WINIARSKI Mikołaj : Zjawisko pomocy w ujęciu pedagogiki społecznej // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 31-45
Pedagodzy społeczni o istocie pomocy. Zjawisko pomocy w pedagogice opiekuńczej. Pomoc w kontekście socjopedagogicznym, psychologicznym. Struktura i wymiary zjawiska pomocy.

WITCZAK Jerzy : Wykorzystanie dotacji na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi : wyniki kontroli // Służba Pracownicza. - 2004, nr 8, s. 17-19

WŁOCH Aurelia, DOMARADZKI Piotr : Kontrakt socjalny : przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2005, nr 3, s. 3-102

WOJCIECHOWSKA Karolina : Osoby starsze w domu opieki społecznej - doświadczenia niemieckie // Praca Socjalna. - 2005, nr 1, s. 96-100

WSZOŁEK Jan : Fundacja PLUS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 12-13

WYRWICKA Krystyna : Zmiany i nowe rozwiązania w ustawie o pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 3-7

ZABIELSKA Janina Marta : Praca socjalna i pomoc społeczna w opinii podopiecznych // Praca Socjalna. - 2005, nr 1, s. 66-71

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna w środowiskach ludzi bezdomnych : przykład Jimmy's Night Shelter w Cambridge // Praca Socjalna. - 2004, nr 1, s. 66-77

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna