Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE TRUDNOŚCIOM WYCHOWAWCZYM W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BABIUCH Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 2002

CZEREDRECKA Barbara : Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1994

DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

DIAGNOSTYKA pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004

DZIECKO w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002

EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. - Warszawa : WSiP, 1982

GAŚ Zbigniew B. : Pomoc psychologiczna młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1995

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole / Thomas Gordon przy współpracy Noela Burcha. - Warszawa : PAX, 1995

GROCHOWSKA Nora : Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. SEVENTH SEA, 2001

GROCHOWSKA Nora : Twoje życie - twoja sprawa : edukacja psychologiczna - lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1, Klasy I-II. - Warszawa : Wydaw. SEVENTH SEA, 2002

GROCHOWSKA Nora : Twoje życie - twoja sprawa : lekcje wychowawcze, ścieżki edukacyjne : program edukacji psychologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. - Warszawa : Wydaw. SEVENTH SEA, 2002

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : "Rubikon", 2003

GUERIN Suzanne, HENNESSY Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

HAUK DIEMUT : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. - Wyd. 2. - Kielce : "JEDNOŚĆ", 2004

HEYNE Dawid [i in.]: Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

KOSIŃSKA Ewa, ZACHARA Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : "Rubikon", 2003

KUBERSKA-GACA Krystyna, GACA Andrzej : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. - Warszawa : WSiP, 1986

ŁOBOCKI Mieczysław : Trudności wychowawcze w szkole : (zapobieganie i przeciwdziałanie ). - Warszawa : WSiP, 1989

ŁOBOCKI Mieczysław : Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - S. 181-226 : W sprawie trudności wychowawczych

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, [2004?]

NOLTING Hans-Peter : Jak zachować porządek w klasie. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

PIOTROWSKI Przemysław, ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. - Kraków : "Impuls", 2003

PLUTA Teresa : Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Kraków "Impuls", 2003

PODKULTURY młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera. - Gdańsk ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1995

POTEMPSKA Elżbieta, SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ Grażyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, 2003

ROBERTSON John : Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. - Warszawa : WSiP, 1998

RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli?. - Warszawa : WSiP, 1999

RYLKE Hanna, KLIMOWICZ Grażyna : Szkoła dla ucznia : jak uczyć życia z ludźmi. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1992

SAKOWSKA Magdalena, SIKORA Joanna, ŻWIRBLIŃSKA Alina : Obyś cudze dzieci.wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum [i nie tylko]. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

STEIN Arend : Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2002

STANKOWSKI Adam : Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991

SZKOLNY program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / red. Grzegorz Koźmiński. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003

URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000

WIŚNIEWSKI Tadeusz : Profilaktyka pedagogiczna : zarys problematyki. - Warszawa : PWN, 1989

ZANIM w szkole będzie źle. : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996

"ŻYJ zdrowo i szczęśliwie" : szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołachponadgimnazjalnych / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : Wydaw. BEA, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Karolina : Trudności wychowawcze w okresie dorastania // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 19-25

BIERNAT Tomasz : Kontrakt jako technika rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 10-12

BOROWSKA Teresa : Mechanizmy przemocy i agresji : konteksty edukacyjne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 29-35

CHMIELEWSKA Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17

CUDAK Henryk : Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 82-89

CZECH Joanna : Praca z uczniem nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 1, s. 13

DĄBROWSKA Joanna : Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczno-praktyczne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s. 15-20

DZIEWIECKI Marek : Szkoła a trudności wychowawcze // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 5-8 

FALKOWSKA-WINDER Lidia : Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 51-56

FIGAT Katarzyna : Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez środowisko rówieśnicze // Lider. - 2003, nr 1, s. 14-15

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35-39

GOLUCH Agnieszka, TROJANOWSKA Aneta : Program profilaktyczny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 15-19

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60

GRYGIER Urszula : Teraz - wychowujemy. - Trudności wychowawcze w gimnazjach // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 41-47

GRZYWNIAK Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338

IWANOWSKA Małgorzata, KAZIMIEROWICZ Marek : Uczeń z trudnościami - problem czy wyzwanie // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 3,4,5,6,7

JACKOWSKA Marzena : Dzieci w szkole kradną - co robić? // Szkolne Wieści. - 2001, nr 7, s. 8-9

JAGIEŁŁO Ewa : O niektórych trudnościach wychowawczych // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 33-35

JANOWSKA Janina, SIKORA Dorota, ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s.13-16

KARPIŃSKA Anna : Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6

KICIŃSKA Martyna, KLAUSE-JAWORSKA Ewa : Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3 , s. 24-29

KOMOROWSKA Beata : Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-29

KOŹLAK Małgorzata : Praca wychowawcza w klasie trudnej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 17, 18, 19, 20

KRAWCZONEK Magdalena : Trudny uczeń // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 10-14

KUŁAKOWSKA Joanna : Temperament a zaburzenia zachowań // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 41, s. 14-15

KUSKOWSKA Bożena : Konflikty szkolne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 27, s. 17, 20

ŁOZOWSKA Hanna : Dziecko bez szans? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 13-15

MACIEJEWSKA Joanna : Istota pracy psychologa - pomaganie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37

MAKOWSKI Aleksander : ,,Nieobycie'' młodzieży szkolnej w środowisku społeczno-wychowawczym // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 26-28

MATERKA Ewa : Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy miedzy szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Uczeń zawieszony // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 19, s. 16

MEYER Maria : Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 13-16

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Wgląd w przeżycia własne jako próba samopoznania i przezwyciężenia trudności wychowawczych przez dorastającą młodzież o obniżonej sprawności umysłowej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3/4, s. 26-32

NOWICKA Agnieszka : Chuligaństwo - agresja dla zabawy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64

NOWICKA Dorota : "W służbie" dzieciom trudnym // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 30-32

OCHWAT Paweł : Trudności wychowawcze na lekcjach wf w opinii nauczycieli // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 21-26  

OLSZEWSKA Aleksandra : Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25  

OPOLSKA Teresa : Trudności wychowawcze - ucznia czy nauczyciela? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 30-33

OSTROWSKA Małgorzata : Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19

OSZWA Urszula : Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 20-21

PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, by zniknął przymiotnik na początku tego zdania // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 4-5

PIWOWAR Cecylia : Co robić, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze? // Wychowawca. -2003, nr 11, s. 16-17

PRZEKWAS Barbara : Jak pracować z trudną klasą : z doświadczeń zawodowych pedagoga szkolnego // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 20, s. 13

RADZAJ Irena, IŁENDO Agnieszka : Praca wychowawcza z trudną klasą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 50-51

RATAJCZAK Maria : Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 35-40

SIKORA Joanna : Jak pracować z uczniem trudnym wychowawczo // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 71-78

SIMM Małgorzata : Sytuacja wychowawcza w gimnazjach // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 8-9

SOBIESZCZUK Małgorzata Iwona : Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 50-52  

SOŁTYS Elżbieta : Kiedy dzieci robią się ,,wredne"? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 25-28  

STĘPIEŃ Bogusława : Trudności wychowawcze w bursie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 34-36

STĘPIEŃ Zbigniew : Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2005, nr 4, s. 25

SZCZUKIEWICZ Piotr : Kiedy uczeń dokucza // Remedium. - 2002, nr 9, s. 10-11

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Jaś nie do wytrzymania! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102

SZTROMAN Joanna : Młodzież trudna w szkole // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, dod. s. I-III

SZTURO Magdalena : Indywidualne lekcje języka angielskiego z uczniem trudnym // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 111-113

SZYMKOWIAK Rafał : Kolczyk w nosie... i co dalej? : jak pracować z młodzieżą trudną? // Katecheta. - 2002, nr 7/8, s. 93-98

ŚWINIARSKA Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 46-50

TATAROWICZ Jan : O kradzieżach wśród uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 33-37

TATAROWICZ Jan :,,Bez tych chłopaków byłoby lepiej...'' : społecznie nieprzystosowana płeć? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 44-48  

TRZASKA Leszek : Jak można poradzić sobie z trudnym uczniem? // Remedium. - 1998, nr 11, s.4-5

TRZECIAKOWSKA Diana : Psychologu pomyśl : trudne dziecko w szkole niepublicznej // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 50, s. 16

WINCZEWSKA Bożena : Analiza i diagnoza podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 71-80  

WITT Joanna : Warsztaty : praca z uczniem trudnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 23-26  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Czemu idą na wagary? // Remedium. - 2005, nr 4, s. 6-7  

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Kradzież w szkole // Remedium. - 2003, nr 10, s. 8-9

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Uczeń i narkotyki // Remedium. - 2002, nr 6, s. 6-7

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu wychowawczego // Edukacja. - 2001, nr 3, dod. s. 12-23

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28

ZIMNY Tomasz : Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 20-23

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.12.2005


© Biblioteka Pedagogiczna