Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

ANDRUKOWICZ Wiesław : Sprawiedliwa ocena : mit czy rzeczywistość // Edukacja. - 1995, nr 4, s. 76-80

BOGAJ Andrzej : Jakość kształcenia – dylematy teorii i praktyki oceniania // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 5–20

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 19–23

DENEK Kazimierz : Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 8–13

GROENWALD Maria : Powinności oceniających // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 13-18

JERUSZKA Urszula : Program kształcenia a ocenianie osiągnięć uczniów // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 3, s. 13-20

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Zagadnienie oceniania szkolnego : perspektywa uczniów // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 61–75

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Zagadnienie oceniania szkolnego : z perspektywy nauczycieli // Edukacja. - 1997, nr 2, s. 49–65

KLUGE Przemysław : Szkoła wobec oceniania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 31–33

KOSIŃSKA Ewa : Ocenianie w szkole : krótki poradnik psychologiczny. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2000

LISIECKA Zofia : Jak oceniać, by wspierać ucznia? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 18–23

LISIECKA Zofia, STRÓŻYŃSKI Klemens : Szkolne przygotowywanie uczniów do egzaminu // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 19-24

ŁOŚ Jolanta, RODZIŃSKA Elżbieta, SKŁADANOWSKI Henryk : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2001

MATYNIA Andrzej : O ocenianiu w szkole // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 26-28
O roli oceny w procesie edukacji, określeniu wymagań na oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów, tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania.

MICHALAK Anna , WROŃSKA Beata : System oceniania a nie regulamin oceniania // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 19-22

MILECKA Barbara : Wewnątrzszkolny system oceniania // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 24, s. 20

MOROZ Danuta : Kompetencje nauczyciela a ocenianie // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 51-53

NIEMIERKO Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. – Warszawa : WSiP, 2002

OLESKA Alicja : Szkolny i przedmiotowy system oceniania // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 10, s. 20-24

PLAN rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Jerzy Chodnicki [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2000

ROSPOND Henryk : Wewnątrzszkolny system oceniania // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, [nr] 2, s. 65–72

SKŁADANOWSKI Henryk : Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [ok. 2000]

SOWA Krystyna : Samoocena pracy nauczyciela w aspekcie przedmiotowego systemu oceniania // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 25-27

STRÓŻYŃSKI Klemens : Oceniać, czyli pomagać // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 7–10

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie i technologia informacyjna // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s. 77–90

STRÓŻYŃSKI Klemens : Partnerstwo w ocenianiu // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 8, s. 20–23

STRÓŻYŃSKI Klemens : Wymagania a stopnie szkolne // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 35–38

SZKOLNY system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Jerzy Chodnicki [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2000

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Błędy w ocenianiu // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 10, s. 17

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Z czego składa się ocena // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 6, s. 17

WALOSZEK Danuta : Ocena dziecka w procesie edukacji – zarys problemu // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 1/2, s. 14–16

WLAZŁO Stefan : Nie – dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 15-18

WOJCIECHOWSKA Krystyna, KOWALIK Elżbieta : Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym. – Gdańsk : Wydaw. “Podkowa Bis”, 2000

ZAKSZEWSKA Elżbieta : Droga przez punkty, czyli o ocenianiu w zreformowanej szkole // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 5, s. 19-21

ŻEREK Ilona : Kierunki zmian w ocenianiu : ocena i samoocena. – Piotrków Tryb. : ODN, 2000

ŻUK Bożena : Miejsce oceniania w programie nauczania // Forum Humanistów. – 2001, nr 4, s. 36-43

BIOLOGIA

CHRUŚCIKOWSKA Urszula : Zasady oceniania prac długoterminowych w liceum ogólnokształcącym // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 40–43

DURA Teresa : Propozycja oceny wymagań programowych z biologii // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 30–32

HISZPAŃSKA Bogumiła : Kryteria oceniania prac maturalnych z biologii // Biologia w Szkole. – 1995, nr 2, s. 69–71

KUBIAK Małgorzata : Jeszcze o przedmiotowym systemie oceniania // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 222

KUBIAK Małgorzata : Przedmiotowy system oceniania na lekcjach biologii w liceum – propozycja // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 23–25

KWIECIEŃ Alicja : Propozycje standardów wymagań i zadań w nowym modelu kształcenia przyrodniczego uczniów szkoły podstawowej // Biologia w Szkole. - 1999, nr 3, s. 169-176

OTRĘBA Tomasz, OTRĘBA Jolanta : Kontrola, ocena i diagnoza osiągnięć edukacyjnych ucznia w LO // Biologia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 100–104, 121–125

TOKAR Joanna : O różnych sposobach oceniania // Biologia w Szkole. – 1996, nr 2, s. 97–100

CHEMIA

BIELECKA Halina, WAWRZYNIAK-KULCZYK Maria : Wymagania konieczne z chemii dla szkół ponadpodstawowych // Chemia w Szkole. - 1997, nr 3, s. 172–182

MATEJEK Krystyna : Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z chemii // Chemia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 172-189

TALEWSKA Alicja : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania uczniów na lekcjach chemii // Chemia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 223–224, 209

FIZYKA

KUTAJCZYK Teresa, KUTAJCZYK Kazimierz: Mój sposób oceny osiągnięć uczniów z fizyki // Fizyka w Szkole -. 1998, nr 3, s. 140–149

PIKUŁA Tadeusz : Aktywizujący System Oceny Postępów – ASOP // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 5, s. 276–283

STRUGAŁA Ewa : Ocena osiągnięć uczniów // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 238–241

WRZESZCZ Maria : Mój sposób osiągnięć uczniów // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 1, s. 24–30

ZADROZIŃSKI Andrzej : Mój sposób oceny osiągnięć uczniów // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 230–232

GEOGRAFIA

BARTOSZEWSKA Maria, KONIUSZEWSKA Jadwiga : Od analizy treści nauczania do obiektywnej oceny // Geografia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 94-97

LICIŃSKA Danuta : Ocena szkolna z geografii w kontekście wchodzących w życie podstaw programowych // Geografia. w Szkole. – 1997, nr 5, s. 285–290

PIETRYKA Krystyna : Charakterystyka Morza Bałtyckiego – konspekt lekcji w klasie VIII z zastosowaniem oceniania wspomagającego // Geografia w Szkole. – 1999, nr 4, s. 219–221

SARZYŃSKA Bożena : Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z działu "Ziemia jako część Wszechświata" // Geografia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 135–137

HISTORIA

GIERMAKOWSKI Marian : Ocena pracy maturalnej z historii // Wiadomości Historyczne. – 1996, nr 2, s. 96–103

GÓRCZYŃSKI Wit : Tabela kryteriów ocen z zakresu historii w gimnazjum // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 1, s. 9–14

LEWANDOWSKA Izabela : System punktowy na lekcji historii – z doświadczeń nauczyciela liceum społecznego // Wiadomości Historyczne. – 1997, nr 1, s. 44–46

LEWANDOWSKA Izabela : Tradycyjny i punktowy sposób oceniania na lekcjach historii // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 37–46

MAZUR Janina : Uczę historii w klasie I gimnazjum : poradnik dla nauczyciela. – Warszawa : WSiP, 2000. – S. 92-105 : Jak sprawdzać i oceniać?

SOBAŃSKA-BONDARUK Melania, LEONARD Stanisła w B. : Uczę historii w klasie drugiej gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela. – Warszawa : WSiP, 2000. – S. 99-99 : Utrwalanie, kontrola, ocena

ZIELENIECKI Alojzy : Ocenianie postępów w uczeniu się historii // Wiadomości Historyczne. – 1997, nr 5, s. 277–292

JĘZYK POLSKI

BEDNARKOWA Wiga : O tym, jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 3, s. 38-44

BORTNOWSKI Stanisław : Jak oceniać prace maturalne? // Polonistyka. – 2001, nr 7, s. 406-410

BRUDNICKA Alina : O kontroli i ocenie szkolnej // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VIII. - 1995/96, z. 6, s. 8–30

BULA Danuta, NIESPOREK-SZAMBORSKA Bernadeta : O właściwą rolę wypowiedzi oceniających : recenzje i opisy osiągnięć dzieci // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 32–35

BULA-MUCHA Danuta, NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernade ta : O potrzebie uwzględniania niepolonistycznych elementów w recenzjach prac uczniowskich // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 78–84

BURSZTYN Maria : O ocenianiu według kryteriów – optymistycznie // Polonistyka. – 1997, nr 3, s. 144–145

CHABIK Elżbieta, WŁADCZYK-KAŁKA Marianna : Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów kl. IV–VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VIII. - 1998/99, z. 1, s. 59–68

GRODECKA Ewa, BOLIBOK Elżbieta : Kryterialne ocenianie prac pisemnych w szkołach podstawowych – moda czy konieczność // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VIII. - 1998/99, z. 5, s. 76–81

JAKUBIAK Renata : Jak oceniam wypracowania : fragment przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, z. 1, s. 82-86

(K.S.) : Narzędzia oceniania wypracowań // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 8, s. 29-32

KŁAKÓWNA Zofia Agnieszka : O sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów według "To lubię" // Nowa Polszczyzna. – 1998, nr 4, s. 28–36

KOZAK Wiolett a, LATOCH0ZIELIŃSKA Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VI. - 2000/2001, nr 1, s. 66–78

KOZAK Wiolett a, LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 65–77

KOZAK Wioletta : Samoocena ucznia // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VI. - 1999/2000, z. 2, s. 69–78

KOZIEŁ Stanisława : Kilka uwag o szkolnym, w tym także polonistycznym, ocenianiu // Forum humanistów. – 2001, nr 1, s. 37-40

KRUCZEK Jolanta, SKWORSZCZOW Monika : Zasady oceniania z języka polskiego // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 18–20

KRUPA Anna, SZEPELAK Alicja : Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV-V // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 4, s. 91-100

KUCZYŃSKA Emilia : Kryterium oceny pisemnych prac maturalnych z języka polskiego // Polonistyka. – 1997, nr 3, s. 148–149

LESZCZYŃSKA Aldona : Planowanie z myślą o ocenianiu // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 4, s. 3–6

LISIECKA Zofia : Kilka nowych myśli o starej "szóstce" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 4, s. 53–57

ŁUKOWSKI Marian : Przykład przedmiotowego systemu oceniania w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 39–54

MATEJAK Izabela : O pożytkach z ustalania kryteriów oceny // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 3, s. 49–54

MATEJAK Izabela, NASTAŁ Beata, NOWAK Zofia : Wspomagać rozwój dziecka przez system oceniania // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 31–40

NIEMIERKO Bolesław : Ewolucja pojęcia obiektywizmu oceniania osiągnięć szkolnych : (i parę wskazówek praktycznych) // Język. Polski w Szkole - Gimnazjum . -1999/2000, nr 1, s. 93–99

PATRZAŁEK Tadeusz : Ocena wypracowania olimpijskiego : w poszukiwaniu obiektywności // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 67–76

PAWLISZAK Leokadia : Ocenianie wspierające w liceum // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 75–77

RAUCH Małgorzata, STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła: Jak oceniać? // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 1, s. 14–16

RAUCH Małgorzata, STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła : Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego – próba refleksji porządkującej i propozycja praktycznego rozwiązania. Klasy IV-VI szkoły podstawowej // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 5, s. 17-22

SALONI Zygmunt, SUDZIK Justyna : Warsztat dla nauczycieli języka polskiego – ocenianie prac pisemnych // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 38–44

STAWIARSKA Elżbieta : Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej // Język Polski w Szkole. Średniej. - 1999/2000, nr 3, s. 42–52

STRÓŻYŃSKI Klemens : Klucze oceny wypracowań // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 3, s. 89-99

STRÓŻYŃSKI K l e m e n s : Ocenianie umiejętność polonistycznych – podejście analityczne i holistyczne // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 65–70

STRÓŻYŃSKI K l e m e n s : Ocenianie, mierzenie, ketchup i struktura // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 10–17

STRÓŻYŃSKI K l e m e n s : Patologia recenzji, patologia ocen : studium przypadku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 44–51

STRÓŻYŃSKI K l e m e n s : Warsztaty z oceniania : taksonomia celów kształcenia ujęta praktycznie // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 2, s. 35-42

SZEPELAK Alicja, KRUPA Anna : Propozycja szczegółowych kryteriów ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV–V // Język Polski w Szkole dla kl. IV–VI. - 2000/2001, nr 4, s. 91–100

TARCZYŃSKA Barbara : Diagnoza, kontrola, ocena językowej sprawności uczniów. Cz. I – II // Język Polski w Szkole dla kl. V–VIII. - 1995/96, z. 5, s.134139 ; 1996/97, z.2, s. 87-91

TOMASIK Anna, WARMIAK Irmin a, ZACEŃSKA Małgorzata : Jak oceniać? : propozycja // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 36–37

WAŚKIEWICZ Anna : Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 74–88

ZMYSŁOWSKA Marzena : Samooceny trzeba się uczyć // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 53-61

JĘZYKI OBCE

SADOWSKA Jolanta, SZCZEPANEK Alicja, SZCZYGIELSKA Jadwiga : Propozycje kryterów ocen z języków obcych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. – Piotrków Tryb. : ODN, 2000

SZPOTOWICZ Magdalena : Ocena i samoocena w nauczaniu języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Hanny Komorowskiej. – Warszawa 2000. – S. 153-173

STRACHOWSKA Iwona : Ocenianie, sprawdzanie czy kontrola? Cz. 1 // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 114–121

MATEMATYKA

CZAJKOWSKA Monika : Kontrola wyników nauczania a motywowanie uczniów // Matematyka. – 2000, nr 2, s. 102–106

KAZIMIERCZAK Anna : O przedmiotowym systemie oceniania z matematyki w gimnazjum. – Piotrków Tryb. : ODN, 2000

KOSOBUCKA Marianna, PIETRUSZCZAK Grażyna, STASZKIEWICZ Bożena : Przedmiotowy system oceniania z matematyki – gimnazjum : (adaptacja dokumentu “Ocenianie – propozycja Matematyka 2001”) // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. III-VIII

KRYSTEK Jerzy : Pomiar wyników nauczania // Matematyka. - 2000, nr 4, s. 229-230 Propozycja wewnątrzszkolnego systemu oceniania z matematyki.

MARSZAŁEK Jan, PAWŁOWSKI Paweł : Niesprawiedliwy system oceniania // Matematyka. - 2001, nr 3, s. 146-148

MISIEJUK Ewa : System oceniania – dwukrotnie zmodyfikowany // Matematyka. – 2000, nr 3, s. 162–164

MITAK Agnieszka : Przedmiotowy system oceniania z matematyki : [klasa IV szkoły podstawowej] // Matematyka. - 2000, nr 6, s. 360-363

RADANOWICZ Tomasz : Ocenianie bardziej zrozumiałe // Matematyka. – 2001, nr 4, s. 218-219

WYCHOWANIE FIZYCZNE

BUCZEK Zbigniew : Inny sposób oceniania z wychowania fizycznego // Lider. – 2001, nr 4, s. 25

CYGANIUK Jadwiga : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego realizowanego w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 1, s. (8)–(16)

FROŁOWICZ Tomasz : Za co ocena ? : [z wf] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 2, s. 35-37

JURCZYK Danuta : Punktowy system wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym // Lider. – 2001, nr 4, s. 23-24

KANAFA Bolesław M . : Szóstka za skok w dal // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 10, s. 20

LACH Ewa : Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w zreformowanej szkole // Lider. – 2001, nr 1, s. 9–10

MUSZKIETA Radosław : Kontrola i ocena z wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 5/6, s. 7–9

SULISZ Seweryn : Ocena z wychowania fizycznego // Życie Szkoły. – 1995, nr 4, s. 211–216

SULISZ Seweryn : Ocena ucznia z wychowania fizycznego jako dobrze pojęta ewaluacja pedagogiczna // W: Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym / praca pod red. Seweryna Sulisza. – Warszawa: WSiP, 2000. – S. 107-110

ŚMIGIELSKA Mirosława : Propozycja oceny z wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1997, nr 5, s. 227–228

TYŁA Stanisław : Propozycja regulaminu oceniania z wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 39-40

TYWONIK-MAŁYSZ Aneta : Propozycje oceny z wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s. 38-41

WYCHOWANIE TECHNICZNE

BURAS Tatiana : Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z techniki i informatyki w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 29-33

JASTRZĘBSKA Lidia : Ocenianie po nowemu // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 5, s. 16–19

OGÓREK Grzegorz : Komu jedynkę, komu dwójkę, komu trójkę, komu...? // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1998, nr 4, s. 248–250

STAREGO Daniel : Standardy wymagań edukacyjnych dla przedmiotu technika w szkole podstawowej i w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 5-7

TWARÓG Jarosław : System oceniania w przedmiocie technika w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zielonej Górze // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 4, s. 21-23

ZARZECKA Barbara : O pracy ucznia, o wymaganiach szkolnych, o ocenach i egzaminach // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 3, s. 179–183

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

CZAPNIK Elżbieta : System oceniania osiągnięć szkolnych uczniów // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 8, s. 33–35

HUNDERT Pelagia : Jak różnicować ocenę za zadanie wykonane w grupie ? // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 9, s. 15–16

JERUSZKA Urszula : Program kształcenia a ocenianie osiągnięć uczniów // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 3, s. 13–20

OLESKA  Alicja : Szkolny i przedmiotowy system oceniania // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 10, s. 20–24

POLCYN  Jan : Przykładowy rozkład materiału nauczania wraz z kryteriami oceniania do przedmiotu "Elementy informatyki" z wykorzystaniem w ocenianiu certyfikacji ECDL // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 29–33

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna