Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

EMPATIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAŃKA Zofia, ROZENBAJGER Małgorzata : Empatia jako wyznacznik adekwatnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w roli ucznia i ich nauczania w systemie integracyjnym // W: Podmioty opieki i wychowania / red. Zofia Brańka. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2002

DAVIS Mark H. : Empatia : o umiejętności współodczuwania / tł. [ z ang.] Jolanta Kubiak. - Gdańsk : GWP, 1999

DZIEWIECKI Marek : Psychologia porozumiewania się. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2000

GASIULOWA Anna : Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1993

KONOPCZYŃSKI Marek : Twórcza resocjalizacja : wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Editions Spotkania, cop. 1996

POTEMPSKA Elżbieta, SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ Grażyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

PSYCHOLOGIA wychowawcza stosowana : wybrane zagadnienia / red. Zbigniew Bronisław Gaś. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1995

REMBOWSKI Józef : Empatia : studium psychologiczne. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1989

WILCZEK-RUŻYCKA Ewa : Empatia i jej rozwój u osób pomagających. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2002

WOJCISZKE Bogdan : Psychologia miłości : intymność, namiętność, zaangażowanie. - Wyd. 4. - Gdańsk : GWP, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

AUGUSTYNIAK-BRĄGIEL Elżbieta : Umiejętność słuchania w pracy doradcy zawodowego // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 2, s. 78-83  

BRUDNIK Maria : Warsztat pracy nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego o zróżnicowanym poziomie empatii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 12, s. 26-32
Próba uzyskania odpowiedzi czy poziom empatii pedagoga modyfikuje warsztat pracy nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego.  

CHMIEL Agnieszka : Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 66-81
Artykuł prezentuje wybrane programy i podręczniki ułatwiające nauczycielom kształtowanie wskazanych przez podstawę programową umiejętności kluczowych takich jak: komunikacja interpersonalna, praca w grupie i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

DZIEWIECKI Marek : Empatia a wychowanie. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 8-9  

DZIEWIECKI Marek : Empatia, czyli sztuka słuchania // Katecheta. - 2000, nr 11, s. 6-14  

GIRYŃSKI Andrzej : Nastawienie empatyczne a poziom wrażliwości moralnej dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Kultura i Edukacja. - 1993, nr 2, s. 103-112
Badania dotyczyły różnic i relacji między dziećmi upośledzonymi umysłowo i ich rówieśnikami o prawidłowym rozwoju intelektualnym w zakresie ujawnionego poziomu empatii.  

GOLIŃSKA Lucyna : Zrozum : boli mnie to, że cię krzywdzę // Charaktery. - 2001, nr 5, s. 33
Empatia narzędziem manipulacji.  

GORZELNA Joanna : Dlaczego akceptować? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 20-22
Jak młodzież pojmuje akceptację.  

HAMER Hanna : Empatia w kilku odsłonach // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 63-70
Różne koncepcje empatii.  

JAŁOCHO Małgorzata : Związki a rozwój emocjonalny // Remedium. - 1998, nr 1, s. 8-9  

JANOWSKA Janina : Psychologia humanistyczna w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 14-16  

JĄDER Mariola : Jak rozmawiamy ze sobą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 10, s. 625-630
Zestaw zabaw budzących empatię.  

KĘPKA-WASYLÓW Mira : Jak rozmawiać : kiedy uczeń ma kłopoty // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 1, s. 17
Język empatyczny, aktywne słuchanie i pomoc.  

KLIŚ M., KOSSEWSKA J. : Zdolność do empatii u nauczycieli i studentów // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 2, s. 133-143  

KONIK Mariola : Zdolności empatyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 5-7
Empatia u dziecka. Edukacja empatyczna.  

KOSSEWSKA Joanna : Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 12-16  

KOZA Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 2, s. [87]-92  

KOZA Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 35-37  

KRÓLAK Elżbieta : Asertywność empatyczna // Remedium. - 1997, nr 5, s. 30  

KUKOROWSKA Paulina : Praca w modelu współpracy. [Cz.] 2 // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 45-49  

KWIATKOWSKI Piotr : Rola empatii w zawodzie nauczyciela - wychowawcy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 56-58  

LEWICKA Agnieszka : Pacjent - empatyczny czy agresywny opiekun prawa? - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 39-42
Wyniki badań.  

LEWICKA Agnieszka : Rodzic terapeutą // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 59-61
Ćwiczenia dla rodziców rozwijających zdolności empatyczne.  

LEWICKA Agnieszka : Rola empatii w życiu człowieka // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 9-10  

ŁEBKOWSKA Anna : Empatia i stereotyp w prozie współczesnej - wzajemne uwikłania // Ruch Literacki. - 2003, z. 1, s. [61]-76  

ŁUKASIK Izabela : FAUSTLOS - program przeciw agresji // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 38-42
Założeniem programowym FAUSTLOS jest rozwijanie zdolności empatii, kompetencji w radzeniu sobie ze złością, gniewem, frustracją.  

MELLIBRUDA Jerzy : Ból i strach we wzajemnych kontaktach między rodzicami i dziećmi : czy możliwa jest profilaktyka krzywdzenia dzieci? : [materiały z konferencji] // Niebieska Linia. - 2000, nr 6, s. 3-6  

MICHALSKA Bronisława : Kiedy i jak mówić dzieciom o uczuciach? // Wychowanie w Przedszkolu. --2001, nr 1, s. 30-32  

MUSZKIETA Radosław : Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u nauczycieli na lekcjach wf. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 1, s. 18-22
Analiza na podstawie badań przeprowadzonych wśród kilkuset nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z Poznania.  

OLEŚ Piotr : Ja o różnych obliczach // Charaktery. - 1997, nr 10, s. 18-19  

OSIŃSKI Jerzy : Jak Samarytanin Samarytaninowi // Charaktery. - 2001, nr 5, s. 16-18
Skąd się biorą altruiści.  

PIETKIEWICZ Barbara : Lub i daj się lubić : społeczeństwo : życie uczuciowe // Polityka. - 2003, nr 9, s. 82-84  

PIETRZYKOWSKA Lilla : Propozycje literatury wspierającej : zestawienie bibliograficzne // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 2, s. 29-31  

RACZKOWSKA-MURASZKO Marta : Czy jestem skazana na rozwój? : (rozważania na temat empatii i przeżywania) // Gestalt. - 2003, [nr] 2/3, s. 46-48  

REMBOWSKI Józef : Empatia jako przedmiot badań w psychologii rodziny // Problemy Rodziny. - 1990, nr 1, s. 17-23  

REMBOWSKI Józef : Wrażliwość empatyczna małych dzieci // Problemy Rodziny. - 1995, nr 1, s. 29-31  

ROKICKA B. : W trosce o rozwój empatii wychowanków : (domów dziecka) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 304-305  

SAJDERA Jolanta : Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 23-26  

SEKUTOWSKA Marzena : Osłabić lęk, przełamać samotność // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 28-29
Ćwiczenia adaptacyjne, integracyjne, empatia, komunikowanie się, asertywność.  

SIEK Stanisław : Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 19-22
Badania dotyczyły struktury potrzeb psychicznych poziomu empatii, lęku i obciążenie stresem.  

SITARCZYK Małgorzata, WANIEWSKI Andrzej : Empatia a zadowolenie z małżeństwa. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. [28]-32
Badania, mające na celu ocenę czy istnieje zależność między poziomem empatii u współmałżonków a ich poczuciem subiektywnego zadowolenia z małżeństwa.  

SITARCZYK Małgorzata, WANIEWSKI Andrzej : Rola empatii w małżeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. [23]-27  

SKORNY Z. : Empatia a działalność wychowawcza // Życie Szkoły. - 1991, nr 9, s. 538-541  

SOKÓŁ-JEDLIŃSKA Jolanta : Słuchanie całą osobą // Charaktery. - 2004, nr 3, s. 14-16
Empatyczne słuchanie drugiej osoby.  

STASIAK Teresa : Opis i analiza przypadku : uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi i zwierząt // Lider. - 2004, nr 9, s. 17  

SUCHAROWA H. : Znaczenie empatii w pracy reedukatora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 313-315  

SZTANDER Wanda : Zrozumieć - jak to łatwo powiedzieć // Charaktery. - 2004, nr 3, s. 8-13  

TARACHA Marta : Kompetencje społeczne // Remedium. - 2001, nr 12, s. 20-21   WICZKOWSKI Krzysztof : O empatii w szkole // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 4, s. 2-6  

WITALEWSKA Henryka : W anioły przerobić? - bez budowania kultury uczuć nie przeciwstawimy się agresji // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 8, s. 5  

WOJDA Elżbieta : Dobry nauczyciel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 8, s. 9-11
Cechy, które powinny charakteryzować dobrego nauczyciela: intuicja, empatia, wiedza fachowa, opanowanie, życzliwość, poprawność językowa.  

ZAREMBA Małgorzata : Empatia : zestawienie tematyczne // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 26

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

DOPIERAŁA Alicja : Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym. - Bibliogr. // Drama. - 2002/2003, z. 42, s. 9-13
Zajęcia dramowe mające na celu kształtowanie postaw empatycznych.  

EMPATIA - umiejętność potrzebna w życiu / oprac. Bożena Sendecka // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 19, s. 19
Propozycje lekcji wychowawczej w klasie V poświęconej rozwijaniu empatii.  

GAWRYŁOW Grażyna : A przecież mogło być inaczej... : scenariusz zajęć w gimnazjum. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 20-21
Kształtowanie wrażliwości empatii.  

GAWRYŁOW Grażyna : Każdy jest inny, ale łączy nas wiele // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 20
Scenariusz zajęć w szkole podstawowej mających na celu kształtowanie tolerancji, wrażliwości, empatii.  

KLENIUK Elżbieta : Scenariusze lekcji sztuki dla gimnazjum. - (Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. "Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?") // Aura. - 2002, [nr] 11, dod. "Prace Konkursowe" nr 12, s. 3-4  

MALON Krystyna : Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 19-20
Scenariusz zajęć mający na celu rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi koleżeńskich.  

SIEWIERSKA Danuta : Realizacja elementów profilaktycznych programu autorskiego "Andrus" w klasie I // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 1, s. 54-59
Zajęcia socjoterapeutyczne.  

STRYJEK Jarosław : Drama w resocjalizacji dzieci i młodzieży // Drama. - 1993, nr 7, s. 12-14
Scenariusz zajęć kształtujących empatię i umiejętności zwerbalizowania emocji.  

WÓJCIK Małgorzata : Temat : Zrozumieć drugiego człowieka... : o dziecku autystycznym... // Drama. - 2001, z. 38, s. 12-14
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy V.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.12.2005


© Biblioteka Pedagogiczna