Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

PRACA WYCHOWAWCZA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHYLIŃSKA Małgorzata : Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej ŻAK, 2001

KOTT Tadeusz : Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999

PODLASKI Jerzy : Formy i metody pracy świetlicowej. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1972

ŚWIETLICA szkolna szansą do wykorzystania / red. Maria Pietkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

WAWRZYKOWSKA-WIERCIOCHOWA D. : Świetlica dla uczniów. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1963

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ  Joanna : "Kącik pod schodami" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 52-53

ADAMCZYK Danuta : Świetlica - miejsce zapomniane // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s.15

BARCZAK  Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206

BARCZAK  Wioletta : Praca terapeutyczno-rewalidacyjna : w świetle literatury i własnych doświadczeń // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 160-165

DĄBROWSKA  Małgorzata : Świetlica terapeutyczna "Caritas" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 20-23

DŁUGOSZ  Stanisława : W naszej świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 46-47

DODZIUK Anna : Dobre miejsce dla dużych i małych // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 20-26
Świetlica socjoterapeutyczna.

DOLATA Anna : Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin z problemem alkoholowym. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 20-22

DZIEDKIEWICZ Maria, WIERDAK Dorota : Świetlica - miejsce zapomiane - ale czy wszędzie? // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 9, s. 25
Formy pracy w świetlicy szkolnej.

ELIAS Arleta : Świetlica środowiskowa // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, dod. s. 4
Prezentacja działalności świetlicy środowiskowej w Kobylinie.

FALKOWSKA  Henryka : Jak rozwijam zainteresowania wychowanków świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 3, s. 99-102

GAJEWSKA  Grażyna : Opiekuńczo-wychowawcze możliwości szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 24-29

GORDON  Henryka : W świetlicy socjoterapeutycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 53-54

GÓRSKA  Małgorzata : Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 34-36

HABDAS Monika : Świetlica w podstawowej szkole integracyjnej : główne cele i miejsce w procesie kształcenia integracyjnego. - Bibliogr. // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 1, s. 3-7

INNOCENTY Marek : Rekreacja ruchowa w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 5, s. 212-213

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Od świetlicy do poradni terapii pedagogicznej... // Przegląd Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 8-9

JAROSZ  Izabela : Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 28-30

JAROSZ  Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 547-551

JAROSZ  Izabela : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3, s. 30-36

JASTRUN Ewa : Socjoterapia : co trzeba, a czego nie wolno? // Świat Problemów. - 2001, nr 7/8, s. 37-40
Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci krzywdzonych przez rodziców alkoholików.

Kacprzak   Jolanta : Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 20-21

KAŁABUN  Ewa,  SUDOŁ  Małgorzata : Czy hańbi praca w świetlicy? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 54

KAMIŃSKA  Grażyna : Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 39-44

KASPRZAK  Emilia,  KSIĄDZYNA  Jolanta : Zajęcia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 47-48

KAWKA  Danuta : A w naszej świetlicy jest tak. // Nowa Szkoła. - 1993, nr 3, 152-156

KAWKA  Danuta : W świetlicy szkoły podstawowej w Kutnie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 4, s. 166-169

KEMPA  Eugeniusz : Formy działań świetlicy pobudzające uczniów klas I-III do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego // Chowanna. - 1996, t. 1/2, s. 58-63

KMITA Danuta : Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 41-44

KOWALEWSKA Elżbieta : W szkolnej świetlicy środowiskowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr7, s. 37- 39

KUBIK Beata : Zajęcia plastyczne w świetlicy // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 501-504

KUSZAK  Małgorzata : Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 44-46

LEWICKA  Bogumiła : Aktywizacja wychowanków w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 1/2, s. 51-52

LEWICKA  Bogumiła : Metoda zadaniowa w pracy wychowawczej świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 7, s. 253-256

LEWICKA  Bogusława [Bogumiła] : Terapeutyczna rola świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 7, s. 318-321

LOOSE Leszek : Po co i dla kogo świetlice socjoterapeutyczne? // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s.38-39
Świetlice dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

MACIEJEWSKA  Grażyna,  LEŚNIEWSKA  Mariola : Świetlice środowiskowe MOPS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 36-38

MARCHOW Marian : Jeśli nie świetlice, to co? ... // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1997, nr 5, s. 8-10

MARCZUK  Leokadia : Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 46-47

MARKIEWICZ Ewa : Świetlica środowiskowa w Dębostrowiu // Świat Problemów. - 2002, nr 9, s. 27-28

MILLER-GRZEGORCZYK Elżbieta : Nowe zasady funkcjonowania świetlic szkolnych // Nowa Szkoła. - 1989, nr 6, s. 357-362

MURUSZKO  Bożena : Świetlica socjoterapeutyczne w szkole // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 17-21
Organizacja, program, formy działania świetlicy.

NAWROCKA Barbara : Po co w szkole jest świetlica? // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 22, s. 14

NAWROCKA Barbara : Świetlice szkolne // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 49, s. 10-11
Podstawy działalności świetlicy szkolnej.

NAWROCKA Barbara : Wychowanie do wrażliwości // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 2, s. 17, 19
Wychowanie estetyczne w świetlicy szkolnej.

NIEMIER  Agata : Profilaktyczna i terapeutyczna rola świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 25-27

NOWAKIEWICZ  Teresa : Świetlica w szkole ponadpodstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 44-46

ODALSKA Elżbieta : Świetlica w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 42-44
Główne zadania świetlicy szkolnej.

PAWŁOWSKA  Róża : Świetlice szkolne // Problemy Alkoholowe. - 1993, nr 12, dod. s. I-III

PELCOWA  Maria : Świetlice w szkołach wielkomiejskich : stan aktualny i propozycje zmian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 4, s. 152-159

PLUCIŃSKA  Elżbieta : Aby nie były jedynie przechowalniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s. 31

PODEMSKA Teresa, WALEWICZ Grażyna : Świetlica terapeutyczna - bibliografia w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 11, s. 25

POPŁAWSKA Elżbieta : Uczniowie z rodzin alkoholowych w świetlicy // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 28-30
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin alkoholowych.

PUŁKOWNIK  Alicja : Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 111-112

RAKOWIECKA  Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 45-47

RATYŃSKA Maria : Świetlica i jej problemy // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 9, s. 13

RÓG  Anna : Świetlice socjoterapeutyczne w Częstochowie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 52

RYBARSKA-JAROSZ  Dorota : Socjoterapia jako metoda wspierania dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 31-38

RYLKE  Hanna,  GRYNBERG  Mikołaj : Świetlica socjoterapeutyczna w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, s. 257-259

RYSZCZYK Violetta : Metody pracy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 48 - 50

SOŁTAN Bożena : W świetlicy szkolnej w Wilczynie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 57-59

SYSTEM pomocy środowiskowej : ofiara przemocy w rodzinie // Niebieska Linia. - 2002, nr 2, s. IV

SZAREK Mieczysław : Działalność świetlicy miejskiej w Offenbach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 30-31
Opieka nad dzieckiem w Niemczech - świetlica KITA - instytucja przyszkolna.

SZCZEPANIAK Anna : Baśń w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1984, nr 6, s. 262

SZEWCZYK  Zenona : Gry dramatyczne w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 1, s. 32-34

SZEWCZYK  Zenona : Gry i zabawy ruchowe w świetlicach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, s. 260-262

SZEWCZYK  Zenona : Konkurs czytelniczy w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 10, s. 462-464

SZEWCZYK  Zenona : Upowszechnianie kultury zdrowotnej w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 13-15

TRAWCZYŃSKA  Jolanta : Origami w świetlicy i nie tylko... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 33-34

WACHOWICZ Janusz : Świetlica przy Słowiczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 38-40
Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

WILKOŃSKA Joanna : Świetlica czy przechowalnia // Wychowawca. - 1998, nr 12, s.10-11

ZAJĄC-ZIELIŃSKA Anna : Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 40-42
Świetlica szkolna.

ZAJDEL Krzysztof : Świetlica sojusznikiem szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 38-43
Przykład programu pracy świetlicy na rok szkolny.

ZAWADZKA Anna : Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s.26-29

ZEMLER Marianna : Profilaktyka zdrowotna w ramach działalności świetlicy terapeutycznej // Lider. - 2002, nr 5, s. 30

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

BORZĘCKA Zofia : Techniki plastyczne : zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 26-29

BUDZEŃ Anna : Propozycje zajęć świetlicowych // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, nr 5, s. 50-54

DEMKIEWICZ Barbara : Przyjęcie nowych uczniów do świetlicowej rodzinki // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 44-46
Propozycja uroczystości przyjęcia pierwszoklasistów do świetlicowej gromady.  

DEMKIEWICZ Barbara : Zajęcia teatralne w świetlicy środowiskowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 36-40
Scenariusz jasełek.  

HEJNA Maria, SZYNKOWSKA Irena : Konspekt zajęć terapii pedagogicznej przeprowadzonych w świetlicy terapeutycznej w Szkole Podstawowej Nr 67 w Łodzi w dn.16.11.94 r. // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 1, s. 15-17  

JABŁOŃSKA Bożena : Nasza świetlica - propozycje programowe // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 32-39
Przykłady zajęć i gier do wykorzystania w świetlicy. Pomoc socjalna uczniom.  

JABŁOŃSKA Bożena : Pomysły na pracę wychowawczą w świetlicy // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 11, s. 21
Trzy kategorie gier muzycznych.  

JABŁOŃSKA Bożena : Poznajmy się // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2001, s. 8-9  

JARCZYK Maria : Co słychać w Kryrolandii? - wybór mistrza ortografii // Drama. - 2000, z. 34, s. 27-30
Konspekt zajęć świetlicowych dla dzieci 8-12 lat. Działania dramowe.  

KROP Iwona : Konspekt zajęć świetlicowych o charakterze terapeutyczno-wychowawczym // Drama. - 1997, z. 24, s. 11-12
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt. Szkoła przyszpitalna.  

MALISZAK Janina : W poszukiwaniu zimy, czyli wyprawa do krainy wiecznych lodów : scenariusz zajęć świetlicowych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 36-39  

MIROSŁAWA Kuśka : Jak świetlica Szkoły Podstawowej w Nędzy zapuściła korzenie w lokalny grunt // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 12-13  

OBORSKA Magdalena : Program zajęć sportowo-rekreacyjnych na świetlicy szkolnej dla klas I-III // Lider. - 2001, [nr] 6, s. 18-19

REPIŃSKA Renata : Rodzina, tradycja, obrzędowość w zajęciach świetlicowych : (zbiór scenariuszy i konspektów). - Bydgoszcz : [b.w.], 1994

WIĘCZKOWSKA Małgorzata : Podróż do krainy wesołej zabawy : scenariusz zabawy karnawałowej w świetlicy środowiskowej przy klasztorze oo. Franciszkanów w Łodzi // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 42-44  

WIĘCZKOWSKA Małgorzata, TALAGA Michał : Podróż do Betlejem : scenariusz przeprowadzony w świetlicy środowiskowej przy klasztorze oo. Franciszkanów w Łodzi // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 40-41 Boże Narodzenie.  

ZAWORSKA Katarzyna : Zajęcia w świetlicy : bajka o ćwierćlandzie // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, dod. "Co głowa - to pomysł" s. IV

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna