Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

MARKETING W BIBLIOTECE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2005

 

Marketing - to odpowiednie planowanie, koordynacja i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Marketing w nowoczesnym ujęciu traktowany jest jako filozofia prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa zorientowanego na konsumenta.

W bibliotekarstwie zadaniem marketingu jest rozpoznawanie i kształtowanie potrzeb użytkowników, a następnie ich zaspokajanie poprzez stworzenie odpowiedniego produktu lub usługi, na którą jest popyt wśród klientów biblioteki.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELSKI Ireneusz : Podstawy marketingu. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Tow. Nauk. Org. i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999

BRADY Regina, FORREST Edward, MIZERSKI Richard : Marketing w Internecie / przeł. Tadeusz Walczak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

FURTAK Robert : Marketing partnerski na rynku usług. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003

GARBARSKI Lechosław, RUTKOWSKI Ireneusz, WRZOSEK Wojciech : Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996

GŁOWACKA Ewa : Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000

LAMBIN Jean-Jacques : Strategiczne zarządzanie marketingowe / red. nauk. przekł. Marianna Strzyżewska-Kamińska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001

MARKETING na rynku instytucjonalnym : praca zbiorowa / red. Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003

WOJCIECHOWSKI Jacek : Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

ZARZĄDZANIE strategiczne i marketingowe w bibliotekach / [Kom. red. Mariusz Nowak, Paweł Pioterek, Janina Przybysz]. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004
Zawiera:
Zarządzanie marketingiem w usługach; Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce; Mapa strategii rozwoju biblioteki wyższej szkoły; Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej; Zarządzanie marką w bibliotece; Strategie zarządzania a konkurencyjność szkół wyższych; Marketing bezpośredni w działaniach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku; Organizacja pracy i zarządzanie personelem w bibliotece na podstawie rozwiązań zastosowanych w Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku; Strategie rozwoju Biblioteki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie - cele, zadania, perspektywy; Tworzenie i wdrażanie planu marketingowego biblioteki - sztuka czy formalność? Od teorii do praktyki; Wizerunek współczesnej biblioteki; zarządzanie strategiczne w bibliotekach szkół wyższych na przykładzie Biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, czyli: wczoraj, dziś i jutro biblioteki WSPiZ; Wpływ zarządzania strategicznego w bibliotece uczelnianej na profesjonalną obsługę czytelników; zarządzanie jakością usług w małej bibliotece naukowej; Od wizji do strategii: jak tworzono plan strategiczny Biblioteki DSWE TWP.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA Alina : Działania marketingowe w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 5, s. 28

BUDKIEWICZ E., MROCZEK R. : Marketingowa rola wystaw - bibliotekarstwo aktywne // Bibliotekarz. - 1995 nr 11, s. 15-18

CICHOWSKA Iwona : Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 1, s. 2-3  

CYBULSKI Radosław : Bariera strachu paraliżuje postęp // Bibliotekarz. - 1996, nr 7/8, s. 10-12
O zarządzaniu bibliotekami.  

CYBULSKI Radosław : Marketing wewnętrzny // Bibliotekarz. - 1995, nr 6, s.15-19

CYBULSKI Radosław : Wizerunekbiblioteki w strategii marketingowej // Bibliotekarz. - 1997, nr 7/8, s.8-10

CYBULSKI Radosław : Zastosowanie metod marketingowych w bibliotekarstwie // Bibliotekarz. - 1992, nr 7/8, s. 6-9

CZAJKA Stanisław : Czy Państwowa Rada Biblioteczna? : poszukiwanie modelu zarządzania bibliotekami w Polsce // Bibliotekarz. - 1995, nr 1, s. 9-12

DOROŻYŃSKI Ryszard : Marketing w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 11/12, s. 3-5

DZIAŁALNOŚĆ bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : standardy dla bibliotek publicznych // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 4. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/index.php
Wytyczne dotyczą m. in. zarządzania i marketingu w bibliotekach publicznych.

GĘBOŁYŚ Zdzisław : Sponsoring w bibliotekach - szansą!? // Biuletyn EBIB. - 2002, nr 3. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/gebolys.php

GŁOWACKA Ewa : Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 4, s. 347-355  

GŁOWACKA Ewa : Zarządzanie totalne (TQM) w bibliotekach // Bibliotekarz. - 1995, nr 5, s. 9-14  

HUCZEK Marian : Benchmarking jako metoda poprawy efektywności zarządzania biblioteką // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 3. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek2.php  

HUCZEK Marian, SOCHA Irena : Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 3. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php  

JAZDON Artur : Z problemów organizacji i zarządzania biblioteką uczelnianą w procesie automatyzacji // Bibliotekarz. - 1995, nr 9, s. 7-11  

JAZDON Krystyna : Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji // Bibliotekarz. - 1995, nr 2, s. 22-24

JENSON Norma B. : Marketing a amerykańska biblioteka // Bibliotekarz. - 1991, nr 12, s. 13-16

KLIMUK Maria, TRYBIŃSKA Hanna : Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 6, s. 20-21

KNOP Urszula : Marketing w kształceniu użytkowników biblioteki akademickiej // Bibliotekarz. - 1999, nr 2, s. 19-21

KRAWCZUK Anna, BABICZ Zdzisław : Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 4-5  

KUBÓW Stefan : "Marketing w bibliotekach - kooperacja i specjalna oferta usługowa jako warunki nowoczesnego marketingu w bibliotekach" - sympozjum polsko-niemieckie. Berlin 19-22 lutego 1996 r. // Bibliotekarz. - 1996, nr 7/8, s. 34-37  

MĘŻYŃSKI Andrzej : Nowe wraca : spór wokół ustawy o bibliotekach // Przegląd Biblioteczny. - 1995, z. 1, s. 27-38
Sprawy centralnego zarządzania bibliotekami w propozycjach Zespołu Ekspertów ds. Bibliotek i Czytelnictwa oraz kolejnych projektach ustawy o bibliotekach.  

MIĘDZYNARODOWA konferencja nt. zarządzania przez jakość w bibliotece akademickiej : [ref.] / oprac. Anna Kmiecik // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 3, s. 21-22

MILLER Robert : Wizja i zarządzanie bibliotekami // Bibliotekarz. - 1992, nr 7/8, s. 13-15

MOSTOWICZ Emilia : Marketing w działalności bibliotek i ośrodków informacji // Przegląd Biblioteczny. - 1992, z. 1/4, s. 35-45

PIETRULEWICZ Renata, KAZANIECKA Danuta : Działania marketingowe prowadzone przez biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego - opracowanie ankiety // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2000, nr 3/4. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_00-ie/ankieta.htm

REKOWSKA Maria : Usługi bibliotek akademickich a marketing // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 3. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/rekowska.php

RYDZ Maria : Nowe formy planowania i organizacji pracy, czyli próby stosowania marketingu w zarządzaniu // Bibliotekarz. - 1999, nr 2, s. 15-19

RYDZ Maria : W stronę marketingu. Cz. 1 i 2 // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 6-11; nr 2, s. 18-22

SKOCZYŃSKI Bogumił : Specyficzny rodzaj marketingu na przykładzie wystawy pt. "Napoleon i jego czasy" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu // Bibliotekarz. - 1997, nr 12, s. 12-15

SMYCZYŃSKA Jolanta : Direct marketing jako promocja Biblioteki British Council w Szczecinie // Bibliotekarz. 2000, nr 6, s. 14-17

SÓJKA Jan : Ograniczenia w zarządzaniu bibliotekami uczelni państwowych // Bibliotekarz. - 1997, nr 6, s. 8-11

ŚLIWKA Magdalena : Marketing w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie jako sposób myślenia i system działania // Bibliotekarz, - 1996, nr 6, s. 8-10

WOJCIECHOWSKI Jacek : Marketing w bibliotece. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1993. - Rec: Maj Jerzy // Bibliotekarz. - 1995, nr 3, s. 33-35  

WOJCIECHOWSKI Jacek : Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. - Warszawa ; Kraków, 1997. - Rec: Wołosz Jan // Nowe Książki. - 1998, nr 3, s. 71  

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ; (Mon. Pol. 1997 r. nr 13, poz. 107) // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 7/8, dod. "Prawo w Szkole" s. 1-2
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.  

ZAWADA Agnieszka : Kreowanie rynku bibliotek // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 3. - Czasopismo elektroniczne. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada2.php  

ŻUBRYS Aleksander : W kierunku biblioteki rynkowej. Marketing, promocja i public relation w bibliotece publicznej. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 4-9

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna