Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

 

REKLAMA - JĘZYK I MECHANIZMY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABY OSIĄGNĄĆ cel czyli Jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa / pod red. Kazimierz Sedlak. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998

BENEDIKT Antoni : Reklama jako proces komunikacji. - Wrocław : Astrum, 2004

BOGUNIA-BOROWSKA Małgorzata : Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2004

BRALCZYK Jerzy : Język na sprzedaż. - Wyd. 2. - Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2000

CWALINA Wojciech : Telewizyjna reklama polityczna : emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława, FRAS Janina, OCIEPKA Beata : Teoria i praktyka propagandy. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997

DOLIŃSKI Dariusz : Psychologiczne mechanizmy reklamy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

KASZTELAN Ewa : Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu. - Wrocław : Atla 2, 1999

KISIELEWSKI Andrzej : Sztuka i reklama : relacje między sztuką i kulturą. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001

KOSSOWSKI Paweł : Dziecko i reklama telewizyjna. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1999

MEDIA / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów : reklama : internet : prezentacja : zeszyt ćwiczeń. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2004

SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTCZAK Sabina : Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 23-25  

BARTKOWSKA-NOWAK Dobrosława : Niewidoczne sznurki // Charaktery. - 1999, nr 7, s. 19-20  

BRALCZYK Jerzy : Język na sprzedaż. - Warszawa : Businessman Book, 1996. - Bibliogr. - Rec: Wojciechowska-Basista Anna // Poradnik Językowy. - 1996, z. 7, s. 65-70  

BRATKOWSKA Marta : Nie możemy zamknąć dzieciom oczu / rozm. przepr. Joanna Łaska // Świat Problemów. - 1998, nr 4, s. 32-36  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Agresja w reklamach do dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 40-44  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dzieci - odbiorcy reklam // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 10-13  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 6, s. 68-72  

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 15-20  

BROMBOSZCZ Ewa : Rola reklamy telewizyjnej w procesie socjalizacji konsumpcji u dzieci. - Bibliogr. // Chowanna. - 1994, t. 1, s. 32-41  

CWALINA Wojciech, FALKOWSKI Andrzej : I ślubuję ci lojalność... // Charaktery. - 2000, nr 8, s.22-24  

DOLATA-MAKUCH Ewa : Dzieci i młodzież a telewizja i reklama // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 55-58
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-1998.  

DOLIŃSKI Dariusz : Cała prawda o kłamstwie // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 12-16  

DUDA Aneta : Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 32-47
Reklama postmodernistyczna.  

DYBALSKA Renata : Czy białe może być czarne? : o reklamowych mechanizmach językowej manipulacji // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1998/99, z. 6, s. 84-91
Analiza środków językowych i stylistycznych reklam.  

DYDUCH Barbara : O potrzebie kształcenia umiejętności czytania obrazu : program dla dziesięciolatków // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1994, nr 4, s. 1-18
Obrazy i obrazki, piktogramy, reklamy, żarty rysunkowe, plakaty, ilustracje. Przekład intersemiotyczny.  

DŹWIGNIA reklamy / oprac. Adam Cedro // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 19  

FALKOWSKI Andrzej : Mieszanie w pamięci // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 34-35
Projektowanie reklamy ingerującej w umysł klienta.  

GAJOS Beata : Oddziaływanie reklamy na dzieci i młodzież : analiza etyczno-psychologiczna // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 33-43
Wpływ reklamy na rozwój psychospołeczny dziecka oraz świat jego wartości.  

GAŁĄZKA Wiesław : Duch czasu - czas reklamy // Odra. - 2000, nr 5, s. 24-32 

GAN Iwona, WOLFF Elżbieta : Reklama i wychowanie : [warsztaty] // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 34-35  

GAWEŁ Piotr : Lekcja reklamy : reklama radykalnie zmieniła nasze zwyczaje // Wprost. - 2000, nr 41, s. 82, 84  

GOŁĘBIEWSKA Maria : O samozwrotności tekstu reklamowego. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 1997, nr 3, s. 111-128  

GOŁĘBIEWSKA Maria : Znaczenia i wartości w reklamie - analiza kulturologiczna. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. [73]-89
Przekaz reklamowy jako świadectwo stanu kultury, oraz jako zespół znaczeń i wartości.  

GRABOWSKA Magdalena : Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 41-44  

GROCHOWSKA Alicja : W sieci reklam // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 29-30
Mechanizm działania i proces odbioru reklamy.  

GRZESZAK Adam : Handel dźwignią reklamy // Polityka. - 2004, nr 10, s. 34-36
Przykład marketingu alternatywnego. Promocja przez emocje.  

GUZ Bartłomiej : Język wchodzi w grę - o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti // Poradnik Językowy. - 2001, z. 10, s. 9-20  

HENDRYKOWSKI Marek : Polonista w świecie reklamy i wideoklipu // Polonistyka. - 2004, nr 5, s. 14(270)-19(275)  

JANIAK-JASIŃSKA Agnieszka : Bez tabu : polska reklama sto lat temu // Mówią Wieki. - 2002, nr 3, s. 18-23  

JUZA Marta : Śliczne zabawki i bezbronne ofiary : czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s. 580-585  

KAMIŃSKA-SZMAJ Irena : Slogan reklamowy - budowa składniowa // Poradnik Językowy. - 1996, z. 4, s. 13-22  

KAMIŃSKA-SZMAJ Irena : Słownictwo charakterystyczne dla tekstów reklamowych. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 1998, z. 6, s. 5-11  

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Sport i reklama : z psychologii percepcji, komunikacji i wpływu społecznego. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9/10, s. 9-17  

KŁAKÓWNA Zofia : Agnieszka Nauka czytania prasy // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 4, s. 27-31
Pojęcie prasy, wyznaczniki graficzne, dokumentacja fotograficzna, gatunki wypowiedzi prasowej, reklama. Szkoła podstawowa.  

KŁOS Jan : Mechanizmy działania propagandy // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 28-34  

KŁOSINSKA Tatiana : Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652-654  

KOŁODZIEJSKA Dorota : Telewizja a rozwój dziecka // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 2, s. 21-23  

KOSIŃSKA R. : O reklamie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Cz. 2. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/93, z. 3, s. 123-127  

KOSIŃSKA R. : O reklamie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Cz. 1 // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/93, z. 2, s. 136-142  

KOSSOWSKI P. : Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 23-26  

KOSSOWSKI Paweł : Reklama i dziecko : pedagogiczny wymiar zjawiska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (9)-(12)  

KOSSOWSKI Paweł : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz.1 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 251-258  

KOSSOWSKI Piotr : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 336-342  

KRAJEWSKI Marek : Medialna kultura moratorium : nowoczesność i tradycja w polskich reklamach telewizyjnych // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 73-93  

KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Spróbujmy wykorzystać wideoklipy. - Bibliogr. // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 139-143
Analiza telewizyjnych wideoklipów.  

KUJAWSKA Iza : Świątynie XXI wieku? // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 32, s. 6  

KULAK Aleksandra : Zainteresujmy się reklamą // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 29-30
Interpretacja środków stylistycznych języka reklamy.  

KWIEK Jadwiga : Baśń w rozwoju dziecka a sposób wykorzystania jej w reklamie. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 1999, nr 4, s. 20-23  

LENKIEWICZ Bogdan : Sztuka precyzyjnego mówienia : slogan // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 190

LESZCZUK Anna : "Pigułka reklamowa da ci to, czego pragniesz", czyli o mechanizmach działania reklamy. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 25-29  

LESZCZUK Anna : Reklamowanie na ekranie, czyli dlaczego dzieci lubią oglądać reklamy // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 15-18  

LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ Anna : "Kindermarketing" po polsku - reklama dla dziecka? // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 23-29  

LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ Anna : Gramy w reklamę, czyli o żonglowaniu językiem, komunikacją, zakazami i sztuką // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s. 24-28
Język reklamy, wykorzystywane motywy, przepisy prawne i etyka reklamowa.  

LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ Anna : Wizerunki dziecka w polskiej reklamie - wabik czy konsument? - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 34-41  

LISOWSKA-MAGDZIARZ Małgorzata : Pod progiem świadomości // Charaktery. - 1998, nr 4, s. 46
Reklama podprogowa.  

LITWIŃSKA-MALEC Katarzyna : Manipulacja reklam telewizyjnych // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 17-24
Mechanizm oddziaływania reklamy telewizyjnej na odbiorcę.  

LIZAK Jadwiga : Elementy reklamy w języku dzieci przedszkolnych // Poradnik Językowy. - 1999, z. 8/9, s. 108-114  

LIZAK Jadwiga : Sposoby wartościowania w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 1997, z. 8, s. 43-49  

LUBELSKA Krystyna : Matka i macho : w filmach reklamowych mężczyźni mają lepsze życie niż kobiety // Polityka. - 1999, nr 20, s. 60-61  

ŁAGANOWSKA Renata : Jak wykorzystać zjawisko reklamy na lekcjach języka polskiego? // Edukacja Medialna. - 1998, nr 4, s. 43-45
Analiza struktury filmu na przykładzie reklamy.  

ŁASZCZAK Mirosław : Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998 . - Rec: Kaniewska Maria // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 74-75  

MAISON Dominika : Aktywator kontra ceramidy // Charaktery. - 1999, nr 7, s. 22-23
Magiczne słowa w reklamach produktów drogeryjnych i spożywczych.  

MAISON Dominika : Dobre i skuteczne // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 20-21
Reklama jako narzędzie wpływu społecznego.  

MAISON Dominika : Jak sprzedać ideę // Charaktery. - 2000, nr 5, s. 21-23  

MAISON Dominika : Pilotem w spot // Charaktery. - 1999, nr 3, s. 22-23  

MAISON Dominika ; Reklama i erotyka // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 38-39  

MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy związane z płcią w reklamie telewizyjnej i prasowej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3/4, s. 93-103
Omówienie badań.  

MARCHLIK Monika : Dziecko w świecie reklamy. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 16-18  

MATUSZEWSKA Bogusława : Mass media - szanse i zagrożenia dla edukacji // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 10-13
Wpływ mediów na zachowanie agresywne młodzieży.  

MELLIBRUDA Leszek : Wymiary reklamy społecznej // Remedium. - 2000, nr 2, s. 5-7  

MIZIELIŃSKA Joanna : Kim będziesz mała dziewczynko? : stereotypowy wizerunek kobiety w reklamie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 49-65, 67-83  

MOŃKO Michał : Skorumpowany język manipulacji // Odra. - 2000, nr 2, s. 2-11  

NIEĆ Mateusz : Reklama zdobywa miasto // Odra. - 2000, nr 5, s. 33-39
Historia reklamy.  

OCH Jarosław : O praktyce polskiego życia wyborczego. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 1, s. 88-98
Marketing wyborczy, socjotechniki wyborcze, reklama audytywna.  

OHME Rafał Krzysztof : Nowe spojrzenie na reklamę // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 37-39
Reklama podprogowa.  

OŻÓG Kazimierz : Kilka uwag o języku reklamy radiowej i telewizyjnej // Język Polski. - 1995, z. 4-5, s. 273-279  

PAWLICA Beata, WIDAWSKA Edyta : Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 51-57  

PITRUS Andrzej : Znaki na sprzedaż : w stronę integracyjnej teorii reklamy. - Warszawa, 2000. - Rec.: Ryszard Paradowski // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. 206-208  

PITRUS Andrzej : Zrozumieć reklamę. - Kraków, 2001. - Rec.: Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 4, s. 99-103  

PRAJSNER Bogusław : Reklama alkoholu i młodzież // Remedium. - 2001, nr 6, s. 24-27  

PRAJSNER Mira : Wpływ reklamy na dzieci i młodzież // Remedium. - 1999, nr 4, s. 24-25  

R.S. : Reklamy // Poradnik Językowy. - 1995, z. 8, s. 69-74
Analiza i ocena języka reklam.  

RĄPAŁA Grzegorz : Reklama - ja i ty... // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 14-15
Wpływ reklamy na świadomość odbiorcy.  

REKLAMA w świetle badań. - (Uzależnienie od nikotyny) // Świat Problemów. - 2002, nr 12, s. 39-41  

SKOWRONEK Katarzyna : Czy reklama kłamie? : o językowych mechanizmach perswazji // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 4, s. 47-50  

SKOWRONEK Katarzyna : Reklama : studium pragmalingwistyczne. - Kraków, 1993. - Bibliogr. - Rec: Anna Wojciechowska-Basista // Poradnik Językowy. - 1996, z. 7, s. 65-70  

SKROBEK Agnieszka : Kij służy do grania // Remedium. - 2000, nr 2, s. 7-9
Co to jest reklama społeczna?  

SOBECKA Justyna : Oblicze rodziny w mediach // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 14-16  

SOKOŁOWSKI Marek : Jak dzieci postrzegają reklamę. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23-25  

SOSA Joanna : Czy telewizja jest reklamą przemocy? Cz. 1 // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 1, s. 16-17  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Manipulacje reklamy - też retoryka? // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 416-421
Warsztaty z socjotechniki - odbiór współczesnych tekstów peswazyjnych.  

SZCZĘSNA Ewa : Humor w reklamie // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 5-12
Komizm i humor jako chwyt tekstowy i źródło dojścia do reklamowanego przedmiotu.  

ŚMIETANA Barbara : Dla kogo i po co? : reklama w gimnazjum. - Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 7-15
Prezentacja językowych środków perswazyjnych w reklamach redagowanych przez gimnazjalistów.  

THEVENAZ Michel : Kolory Benettona // Odra. - 1997, nr 11, s. 64-73  

UŚCIŃSKI Krzysztof : Piąty jeździec Apokalipsy // Odra. - 2000, nr 5, s. 17-23  

WAJNOR Małgorzata : Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 10, s. 9-10  

WITUCKA Magda : Jak opisuje się zapachy w reklamie perfum? // Poradnik Językowy. - 1998, z. 3, s. 1-8  

WOLNY Irena : Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 38-40  

WOSIŃSKA Wilhelmina : Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjonalizowanego świata // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 38-39  

WOSIŃSKA Wilhelmina : Eksperci przed sądem // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 41-42  

WOSIŃSKA Wilhelmina : Instynk śmierci i żądze seksualne w reklamie // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 34-35  

WOSIŃSKA Wilhelmina : Jesteś inny, ale są inni // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 24-26
Triki stosowane w reklamie uwzględniające specyfikę kultury.  

ZAJDEL Krzysztof : Zapraszamy do reklamy! // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 59-61
Wyniki badań podatności dziecka na reklamę.  

ZAŁĘCKA Danuta : Reklamy papierosów a problem rozumienia // Poradnik Językowy. - 2001, z. 8, s. 41-47  

ZARYS filozoficznej perspektywy w teorii reklamy społecznej . - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 7-19
Reklama komercyjna (tradycyjna) i społeczna.  

ZBRÓG Piotr : Naruszenie normy ortograficznej i interpunkcyjnej w ogłoszeniach prasowych a pragmatyka // Poradnik Językowy. - 1995, z. 7, s. 51-59  

ZIMNY Rafał : Niektóre cechy składni współczesnego sloganu reklamowego // Język Polski. - 1996, z. 2-3, s. 147-154  

ŻARKIEWICZ-PACAK Aleksandra : Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym. - Bibliogr. // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 32-35  

ŻARÓW Anna : Nie tylko o reklamie w dramie - techniki dramowe na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 18  

ŻUCHOWSKA Wiesława : Jak nie przegrać z reklamą? // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 3-9  

ŻUKOWSKA Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej? // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 15-17      

SCENARIUSZE ZAJĘĆ  

BAŃCZEROWSKA Izabela : Reklamy - informacją, ekspresją czy zachętą? : o trzech typach funkcji komunikatywnej tekstu : (propozycja lekcji w klasie I liceum). - Bibliogr. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98, z. 1, s. 78-82  

DUDEK Kamila : Jak działa reklama : Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w szkole. - 2003, nr 5, s. 9  

DZIDZIUL Lena : Reklama - czy jesteśmy w stanie się jej oprzeć? : konspekt lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, 22-23  

GAJEWSKA Jolanta : Konspekt zajęć wychowawczych w kl. VII szk. podst. // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 43
Szkodliwy wpływ reklam na psychikę.  

GARBACZ Joanna : O reklamie papierosów : scenariusz lekcji czytelniczo-medialnej w klasie II gimnazjum // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. - 2004, nr 1. - Tryb dostępu:
http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2004/1/040108.htm  

GĄSIOREK Krystyna : Reklamy i ogłoszenia prasowe jako materiał do ćwiczeń językowych // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1994/95, z. 6, s. 112-127
Konspekty lekcji: analiza reklamy jako materiału językowego - słownictwo wartościujące, formacje słowotwórcze.  

HERNASOWA Maria : "Twój kot kupowałby Whiskas", czyli o pożytkach płynących z reklamy nie tylko dla kota, ale i dla nauki ojczystego języka // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 1, s. 26-27
Funkcja trybu przypuszczającego w haśle reklamowym. Lekcja w kl. VI.  

JAGODZIŃSKA Edyta : Z reklamą za pan brat... // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 614-618 Retoryka obrazu i słowa reklamy - cykl lekcji w klasie 7.  

KOZŁOWSKA Bożena : Redakcyjna "kuchnia" : o reklamie // Drama. - 2000, z. 34, s. 23-25
Konspekt zajęć zintegrowanych (technika z elementami informatyki, j. polski) dla kl. V, VI.  

KUŹNIEWSKA Sylwia : Techniki perswazyjne w reklamach : propozycja zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 11  

LEKSOWSKA Lidia, WITKOWSKA Iwona : Poznajemy reklamę prasową : projekt zajęć w pierwszej klasie gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 30-31
Zajęcia w bibliotece.  

MILLER Magda : Piękne kłamstwo : o języku reklamy : konspekt lekcji // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 19  

NOWEL Ewa : Arystotelesa wartości absolutne i zabijanie zarazków na śmierć, czyli jak reklama poprawiła dyżurne problemy // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s. 38-50
Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu zapoznanie uczniów z fragmentami "Etyki nikomachejskiej" Arystotelesa i z mechanizmami działania reklamy. 

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów : reklama : internet : prezentacja : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2004

PANKAU Katarzyna : Świat raju, świat grozy - magia telewizyjnych sloganów. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1997/98, z. 6, s. 62-64
Slogan reklamowy - lekcja w kl. VIII.

PATRZAŁEK Tadeusz : Ćwiczenia smaku // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 345-350
Gust językowy twórców i odbiorców reklamy, prasy. Ćwiczenia do realizacji w szkole średniej.  

PIECHA Andrzej : Zostań gwiazdą reklamy // Lider. - 2001, nr 4, s. 18-20
Konspekt lekcji.  

PRZEGON Marta : Śmierć wielokrotnego użytku, czyli sprowadzenie rzeczywistości do absurdu : konspekt lekcji przeprowadzonej w kl. V według programu "To lubię" // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1997/98, z. 6, s. 65-66
Układanie i zapis tekstu reklamowego.  

SALSKA-KOPEĆ Katarzyna : Uważamy na reklamy : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 15  

STEFAŃSKA Kazimiera : Reklama czyli życzenia osobliwe : cykl lekcji - edukacja medialna // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 37-45
Reklama jako komunikat językowy. Mechanizmy manipulacji językowej ukryte w sloganie reklamowym.  

WIŚNIEWSKA Jadwiga : Reklama : gra słowami // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 6-8
Scenariusz z edukacji czytelniczej i medialnej.  

ZASADA Ewa : Jak stworzyć skuteczny komunikat? : klasowe studio reklamy // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 65-68
Konspekt lekcji mającej na celu uświadomienie funkcji i celów reklam, utrwalenie pojęć: komunikat, reklama, środki masowego przekazu.  

ŻUKOWSKA Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 22

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna