Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

 

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA W POLSCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE    

ALBERSKI Robert, LISICKA Halina, SOMMER Jerzy : Polityka ochrony środowiska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2002  

ANDRULEWICZ Eugeniusz : Morze Bałtyckie i jego zagrożenia i ochrona. - Warszawa : Oficyna Wydaw. OIKOS, 1994  

BUDNIKOWSKI Adam : Ochrona środowiska jako problem globalny. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonom., 1998  

BROWN Lester R., FLAVIN Christopher, POSTEL Sandra : Na ratunek ziemi : jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju. - Warszawa : WSiP, 1994  

CHMIELEWSKI Tadeusz Jan : Czy przetrwamy?. - Warszawa : NK, 1988  

COSTA-PAU Rosa : Ekologia i ochrona środowiska. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, 1997   CZŁOWIEK i przyroda. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1987  

CZŁOWIEK-środowisko-zdrowie : praca zbiorowa / pod red. Jana Kopczyńskiego i Andrzeja Sicińskiego. - Wrocława : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1990  

DIOKSYNY : ocena zagrożenia środowiska naturalnego oraz metody ich wykrywania. - Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1994  

DYDAKTYKA biologii i ochrony środowiska : praca zbiorowa / red. Wiesław Stawiński. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 2000  

EDUKACJA ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku : materiały VI Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn - Giżycko 8-10 września 2000 r. / red. Nauk. Jan Dębowski. - Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001  

EKOLOGIA i jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy / red. Alicja Kurnatowska. - Warszawa ; Wydaw. Nauk. PWN, 2001  

FIROR John : Zmieniająca się atmosfera : jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji. - Warszawa : WSiP, 1994  

GEOGRAFIA Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1991  

GŁOWIAK Bohdan, KEMPA Edward, WINNICKI Tomasz : Podstawy ochrony środowiska. -Warszawa : PWN, 1985  

GODLEWSKA-LIPOWA Wacława A., OSTROWSKI Janusz Y. : Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000  

GRZYWACZ Andrzej : Grzyby chronione. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1989  

JACYNA Iwona : Czy zadepczemy przyrodę? - Warszawa : NK, 1987  

JANIK Stanisław, KRAWCZYK Zygmunt : Ochrona środowiska naturalnego. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1993  

KALINOWSKA Anna : Ekologia - wybór przyszłości. - Wyd. 2. - Warszawa : Editions Spotkania, (1994)  

KNAFLEWSKA Jadwiga, SIEMIONOWICZ Michał : Przyroda polska. - Poznań : Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 2003  

KOMPENDIUM wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001  

KORBEL Janusz, LELEK Marta : W obronie ziemi : radykalna edukacja ekologiczna. - Bieslko-Biała : "Pracownia na rzecz wszystkich istot", 1995  

LEŃKOWA Antonia : Pod znakiem pandy. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985  

MACHOWSKI Jacek : Ochrona środowiska ; prawo i zrównoważony rozwój ; stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2003  

MALINOWSKI Andrzej : Wtęp do antropologii i ekologii człowieka. - Wyd. 2 rozsz. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999

MATCZAK Piotr : Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Im. Adama Mickiewicza, 2000  

OBSZARY chronione w Polsce : katalog, komentarz i mapa / Małgorzata Walczak (i in.). - Warszawa : Inst. Ochrony Środowiska, 1993  

OCHRONA środowiska : wybrane zagadnienia / red. Barbara Kozłowska. - Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2001  

OCHRONA środowiska 1997 : województwo piotrkowskie / red. Alicja Kuligowska i in. - Piotrków Tryb. : Urząd Statystyczny, 1997  

OLACZEK Romuald : Ochrona przyrody i środowiska. - Warszawa : WSiP, 1999  

PACZUSKI Ryszard : Prawo ochrony środowiska : stan prawny na dzień 30 września 2000 r. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2000  

PARKI krajobrazowe i rezerwaty / tekst Małgorzata Walczak. - Katowice : Videograf II, 2005  

ROZWÓJ idei ochrony przyrody oraz kształtowania i ochrony środowiska / red. Nauk. Danuta Tyrawska. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1989

RYSZKIEWICZ Marcin : Matka ziemia w przyjaznym kosmosie : Gaja i zasada antropiczna w dziejach myśli przyrodniczej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994  

RYSZKIEWICZ Marcin : Ziemia i życie : rozważania o ewolucji i ekologii. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1995  

SIEMIEŃSKI Marek : Fizyka zagrożeń środowiska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994  

SKINDER Natalia Wanda : Chemia a ochrona środowiska. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1998  

STEFANOWICZ Tadeusz : Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1996  

STĘPCZAK Kazimierz : Ochrona i kształtowanie środowiska. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : WSiP, 1997  

SZCZĘSNY Tadeusz : Ochrona przyrody i krajobrazu. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Warszawa : PWN, 1982  

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o klimacie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o lesie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o odpadach. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o wodzie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995  

WALKER Jane : Katastrofy ekologiczne. - Warszawa : "Arkady", 1994  

WIĘCKO Edward : Puszcza Białowieska. - Warszawa : PWN, 1984  

WOLFRUM Christine, WIEBUS Hans-Otto : Książka o energii. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995  

WOLFRUM Christine, WIEBUS Hans-Otto : Książka o zagrożonych zwierzętach. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995  

WOLFRUM Christine, WIEBUS Hans-Otto : Książka o skarbach Ziemi. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995  

WYBRANE zagadnienia higieny i ekologii człowieka / red. Emilia Kolarzyk. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2000  

ZAKRZEWSKI Sigmunt F. : Podstawy toksykologii środowiska. - Warszawa : PWN, 1995      

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

ABRAMCZYK Stanisław : Tragedie drzew-pomników // Aura. - 1996, nr 11, s. 4-5  

ALEXANDROWICZ Z. : Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1991, z. 1/2, s. 5-9  

ANDZREJEWSKI Roman : O ekologii i ochronie przyrody // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, nr 2, s. 5-15  

ANDRZEJEWSKI Roman : Strategia ochrony różnorodności biologicznej // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 203-208  

BARTOSZEWICZ Magdalena, WYPYCHOWSKA Dorota : Skrzydlate królestwo // Poznaj Świat. - 2005, nr 1, s. 26-36  

BILAN Wojciech : Problemy ochrony środowiska przyrodniczego w wiertnictwie // Aura. - 2000, nr 2, s. 14-16  

BOMANOWSKA Anna, WOLAŃSKA-KAMIŃSKA Agnieszka : Parki krajobrazowe w Polsce - 25 lat funkcjonowania // Aura. - 2003, nr 1, s. 14-15  

BORKIEWICZ Jerzy K. ; Możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 195-204  

BRZEŹNIAK Eligiusz : Rozwój sieci pomników przyrody w Polsce w ostatnim 35-leciu // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1995, nr 3, s. 7-14  

BUDNIKOWSKI Adam, GÓRKA Kazimierz : Niedostatki "Strategii dla Polski" // Przyroda Polska. - 1995, nr 5, s. 20-21  

BULEWICZ Elżbieta M. : Smog fotochemiczny // Aura. - 1999, nr 3, s. 6-9  

BURCZAK-ABRAMOWICZ Mikołaj : Śmiertelność ptaków wodnych powodowana skażeniami ropą i substancjami ropopochodnymi dawniej i dziś // Wszechświat. - 1997, nr 7/8, s. 182-184  

BURZYŃSKI Piotr : Zanieczyszczenie powietrza // Aura. - 1999, nr 10, s. 10-11  

CEYNOWA-GIEŁDON M. : Akcje informacyjno-propagandowe służące ochronie gatunkowej roślin // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1991, z. 1/2, s. 36-43  

CICHOCKA Marianna Łucja : Geneza Ligi Ochrony Przyrody w Polsce // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 129-134  

CIECHANOWICZ Wiesław : Bioenergia : zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku // Aura. - 2000, nr 10, s. 12-14  

CIECHANOWICZ Wiesław : Technologie energii ery informatycznej cywilizacji // Aura. - 2000, nr 11, s. 15-16  

CUKRZYDŁO Józef : Przepusty dla płazów, gadów i małych ssaków // Aura. - 1999, nr 7/8, s. 25-26

CZECH Andrzej : Bobry w Bieszczadach // Przyroda Polska. - 1996, nr 12, s. 5  

DĄBROWSKA Anna : Skażenie atmosfery - jedno z podstawowych zagrożeń obecnej cywilizacji // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 2, s. 36-37  

DĄBROWSKI Piotr : Synteza 200-letniego rozwoju idei ochrony przyrody : postulat zachowania różnorodności biologicznej // Aura. - 2005, nr 1, s. 10-13

DENISIUK Zygmunt : Negatywne skutki tzw. ustawy kompetencyjnej dla ochrony przyrody w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, z. 1, s. 105-107

DENISIUK Zygmunt : Parki krajobrazowe na tle systemu obszarów chronionych w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 6, s. 78-103  

DENISIUK Zygmunt : Ochrona przyrody w Polsce na przełomie wieków - tradycja, sukcesy, rozczarowania // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2001, z. 1, s. 5-30  

DENISIUK Zygmunt : Rezerwaty biosfery w świetle planów i realnej rzeczywistości // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, z. 5, s. 58-79  

DEPTUŁA Wiesław : Zagrożenia środowiska naturalnego w XX wieku : (co niesie rozwój w XX wieku) // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2003, nr 1/2, s. 8-12

DERWICH Antoni : Bóbr wrócił w Karpaty // Aura. - 2000, nr 6, s. 16-19  

DONIEC Krzysztof : Po dropie zaginął trop // Polityka. - 2004, nr 22, s. 102-103  

DREWNIAK Stanisław : Lasy w Polsce // Przyroda Polska. - 1995, nr 5, s. 22  

DYNUR Wit : O miejsce dla dzikich zwierząt // Aura. - 1999, nr 11, s. 23-24  

FALANDYSZ Jerzy : Związki skażające środowisko przyrodnicze // Aura. - 2000, nr 2, s. 6-8  

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Lasy i ochrona środowiska - układ symbiozy // Aura. - 2005, [nr] 2, s. 24-25  

FLOREK Monika : Nie ujdzie płazom // Wprost. - 2004, nr 45, s. 82-85

GACKA-GRZEŚKIEWICZ Ewa : Program ochrony dolin rzecznych w Polsce // Przyroda Polska. - 2001, nr 2, s. 12-13  

GŁOWACIŃSKI Z. : Czerwone listy zwierząt : o wymieraniu gatunków // Biologia w Szkole. - 1991, nr 4, s. 195-203  

GRUSZECKI Krzysztof : Dostęp do informacji o stanie środowiska // Aura. - 1999, nr 2, s. 6-7  

GRUSZECKI Krzysztof : Dostęp do informacji o stanie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko // Aura. - 1999, nr 4, s. 7-8  

GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona prawna środowiska w Unii Europejskiej - źródła prawa europejskiego // Aura. - 1999, nr 1, s. 7-8  

GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona środowiska przed odpadami w prawie Unii Europejskiej // Aura. - 1999, nr 3, s. 16-17  

GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona środowiska przed substancjami w prawie Unii Europejskiej // Aura. - 1999, nr 6, s. 14-15  

HAŁAT Zbigniew : Śmiercionośne dioksyny // Raj. - 1997, nr 12, s. 8-10  

HŁAWICZKA Stanisław : Metale ciężkie w powietrzu - problem nie tylko dla Polski // Aura. - 1997, nr 1, s. 10-12  

HRYNIEWICZ Adam : Konwencja CITES w Polsce: zapisy prawa a praktyka // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10-14

JANUSZ Wacław : Ochrona lasów i grzybobranie // Aura. - 1999, nr 7/8, s. 16-18  

JANUSZEWSKA Bogumiła : Twórcy ochrony przyrody w Polsce : Adam Wodziczko // Aura. - 1999, nr 5, dod. s. 2  

JANUSZEWSKA Bogumiła : Twórcy ochrony przyrody w Polsce : Władysław Szafer // Aura. - 1999, nr 6, dod. s. 5  

JURASZ Franciszek : Recykling wyeksploatowanych pojazdów // Aura. - 1997, nr 4, s. 26-28  

KAMIŃSKI Krzysztof : Jezioro // Przyroda Polska. - 1997, nr 1, s. 6-7  

KOŁOS Aleksander : Chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt w Puszczy Knyszyńskiej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1992, nr 4, s. 41-47  

KONIECZKA Andrzej : Azbest - zagrożenia // Ekoświat. - 2001, nr 4, s. 10-11  

KONIECZYŃSKI Jan, ŻELIŃSKI Jacek : Rachunek ekonomiczny a ochrona powietrza // Aura. - 1999, nr 3, s. 10-12  

KOPTA Tadeusz : Czy autostrady są proekologiczne? // Aura. - 2001, nr 3, s. 9-11  

KOPTA Tadeusz : Twój samochód zagraża Twojemu życiu // Aura. - 2000, nr 3, dod. s. 1-3  

KOŚMICKI Eugeniusz : Jak możemy sami chronić własne środowisko życia // Wszechświat. - 1995, nr 12, s. 315-318  

KOŚMICKI Eugeniusz : Powiązanie biotopów - podstawy nowej strategii ochrony przyrody // Wszechświat. - 1996, nr 10, s. 226-228  

KOŚMICKI Eugeniusz : Utrzymanie różnorodności biologicznej jako wyzwanie dla ochrony przyrody // Aura. - 1999, nr 5, s. 8-10  

KOŚMICKI Eugeniusz, CIEŚLAK Joachim : Niszczenie przyrody a ewolucja : podstawy ochrony przyrody // Aura. - 2002, [nr] 6, s. 18-21

KOTUSZ Stefan : Siew dioksyn... i żniwa // Eko Świat. - 2000, nr 2, s. 8-9

KOZŁOWSKI Stefan : Programy ochrony środowiska // Aura. - 2003, nr 9, s. 9-10

KRETO Barbara : Zagrożenia w środowisku życia człowieka // Biologia w Szkole. - 1995, nr 2, s. 92-96  

LEŚNIAK Marian : Jeszcze jest co ratować // Ekoświat. - 2001, nr 1, s. 40-41  

LEWANDOWSKI Krzysztof Bogusław : Ochrona jezior w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, nr 1, s. 33-50  

ŁASZEK Czesław : Mieszko I najstarszy dąb Warszawy i Mazowsza // Przyroda Polska. - 1997, nr 8, s. 9  

ŁAWRYNOWICZ Maria : Ochrona gatunkowa grzybów // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 5, s. 51-61  

MAKUCH Grażyna : Z historii ochrony przyrody // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 6, s. 5-7  

MERSKA Krystyna : "Raj" dla potomnych // Eko Świat. - 1999, nr 4, s. 8-9  

MICHALIK Stefan : Czy florze polskiej grozi zagłada? // Przyroda Polska. - 1990, nr 2/3, s. 3-4  

MICHALIK Stefan : Zagrożenie i ochrona zasobów genowych flory polskiej // Biologia w Szkole. - 1990, nr 4, s. 163-175  

MIKULSKI Kazimierz : Ekologiczny prąd jutra, a polityka energetyczna państwa // Aura. - 1999, nr 10, dod. s. 1-2  

MIROWSKI Ireneusz : Czy bocian jest zagrożony? : EkoFundusz sponsorem ochrony bociana białego i jego siedlisk // Aura. - 2004, nr 12, s. 9-11  

NASIADKA Marek : Rezerwaty biosfery // Poznaj Swój Kraj. - 2001, nr 10, s. 7  

OLACZEK Romuald : Różnorodność biologiczna jako przedmiot ochrony przyrody // Przyroda Polska. - 1998, nr 9, s. 8-9  

PAJOR Wiktor Janusz : Drzewa i krzewy w odnowie krajobrazu // Aura. - 2001, nr 11, s. 12-14  

PATYKOWSKA Jolanta : Dioksyna - tajny zabójca // Przyroda Polska. - 1999, nr 12, s. 10  

PIĘTNAŚCIE lat systemu ochrony środowiska w Polsce // Ekoświat. - 2004, nr 9, s. 4-7  

PTASZYCKA-JACKOWSKA Danuta : Francuskie przyrodnicze parki regionalne a polskie parki krajobrazowe // Aura. - 2005, nr 3, s. 4-7  

PURSKI Ryszard : Dziura ozonowa a efekt cieplarniany // Aura. - 2000, nr 12, s. 4-7  

PYŁKA Joanna : Ostatni krzyk zająca // Ekoświat. - 2004, nr 7/8, s. 4-5

PYŁKA Joanna : Powrót sokoła // Ekoświat. - 2004, nr 6, s. 8-9  

PYŁKA Joanna : Śmierć nagich istot // Ekoświat. - 2005, nr 6, s. 4-5

RYWOTYCKI Ryszard : Dioksyny - właściwości, źródła, skutki działania na zwierzęta i ludzi // Wszechświat. - 2000, nr 7/9, s. 163-167  

SIŃSKI Wojciech : Pożegnanie z żabką? // Ekoświat. - 2005, nr 4, s. 8-9  

SIUTA Jan : Ochrona powierzchni Ziemi, stan i niezbędne działania // Aura. - 2000, nr 3, s. 7-9  

STACHOŃ Włodzimierz : Wśród tatrzańskich turni // Eko Raj. - 1998, nr 7/8, s. 12-13  

STOCHLAK Janusz : Programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska // Aura. - 2000, nr 6, s. 28-30  

SUDNIK-WÓJCIKOWSKA Barbara ; Współczesne zmiany we florze polskiej // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 164-174  

SYMONIDES Ewa : "Natura 2000" - szansa czy zagrożenie dla Polski? // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 4-6  

SIMONIDES Ewa : Ochrona lasów - ochroną życia na Ziemi // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 132-137  

ŚLUSAREK Izabela : Ochrona przyrody // Ekopartner. - 1997, nr 6, s.17-19  

TOMIAŁOJĆ Ludwig : Przywrócić rangę ochronie przyrody // Aura. - 2001, nr 7, s. 4-6  

TROCIŃSKA Agnieszka : Ochrona siedlisk ptaków // biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 51-54  

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Formy ochrony przyrody w Polsce // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 228-230  

URBAŃCZYK Zbigniew : Wytępione i ginące : czy nie ma miejsca dla dzikich zwierząt? // Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 19-24  

WERBLAN-JAKUBIEC Hanna : Co to jest CITES i jak działa? // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 4-9

WIERZBA Józef : Las ciągle nieznany i niedoceniony // Przyroda Polska. - 1996, nr 12, s. 20  

WIERZBA Józef : Ratowanie świętokrzyskiego "Bartka" // Przyroda Polska. - 1996, nr 11, s. 6-7  

WILGAT Tadeusz : Jubileusz Roztoczańskiego Parku Narodowego // Aura. - 2005, nr 1, s. 15-17

WITKOWSKI Zbigniew : Natura 2000 w Polsce - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy // Aura. - 2005, nr 1, s. 4-5  

WITKOWSKI Zbigniew J. : Polska w procesie akcesji do Unii Europejskiej : ochrona przyrody, rolnictwo i leśnictwo // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2001, z. 1, s. 81-84  

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Bałtyk umiera // Ekoświat. - 2004, nr 11, s. 19

WOLSKI Jacek : Ochrona przyrody w Polsce w świetle prawa międzynarodowego // Geografia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 195-206  

WOLSKI Jacek : Ochrona przyrody w Polsce : formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 102-113  

ZARZYŃSKI Paweł : Stan liczbowy pomników przyrody w Polsce // Wszechświat. - 2003, nr 7/9, s. 187-190  

ŻYLICZ Tomasz : Wartość środowiska przyrodniczego // Aura. - 1997, nr 4, s. 14-17

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna