Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

ROLA SZKOŁY I NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU KULTURY JĘZYKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUTTLER Danuta, KURKOWSKA Halina, SATKIEWICZA Halina : Kultura języka polskiego : zagadnienia poprawności gramatycznej. - Wyd. 4. - Warszawa : PWN, 1986

FRYCIE Stanisław, JURKOWSKI Marian, SICIŃSKA Katarzyna : Kultura języka polskiego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005

GASIOREK Krystyna : Czytelność podręczników szkolnych w związku z rozwojem słownictwa uczniów // W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 10 / red. Lidii Gilowej i Edwarda Polańskiego. - Katowice : Uniwersytet. Śląski. 1590. - S. 125-144

GUST Władysław : O stylistyce i kulturze słowa na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. - Poznań : ODN, 1985

KIDA Jan : Z badań nad słownictwem podręczników i zasobem leksykalnym uczniów. - Rzeszów : ODN, 1985

MAGAJOWA Maria : Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej. - Warszawa : WSiP, 1985

PISAREK Walery : Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1978

POLAŃSKI Edward : Słownictwo uczniów : problemy, badania, wnioski. - Warszawa : WSiP, 1982

POLAŃSKI Edward, ORŁOWA Krystyna : Kształcenie językowe w klasach 4-8 : poradnik metodyczny. - Warszawa : WSiP, 1993

SPRAWNOŚĆ podręcznika szkolnego w teorii i praktyce : (materiały posesyjne) / pod red. Zenona Krzemionowskiego. - Koszalin : CCDN, 1990

TEORETYCZNE i praktyczne aspekty metodologii badań podręczników szkolnych : materiały posesyjne / pod red. Z. Krzemianowskiego, J.Skrzypka. - Koszalin : ODM, 19856

TERMINOLOGIA stosowana w programach i podręcznikach szkoły podstawowej : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komitet Terminologii PAN i Instytut Programów Szkolnych, Warszawa 9-10 czerwca 1989 r. : praca zbiorowa / pod red. Michała Jaworskiego. - Warszawa : IPS, 1990

WORONOWICZ Wanda : Rozumienie przez uczniów tekstów a budowa podręcznika szkolnego. - Koszalin : ODN, 1987

ZDANIUKIEWICZ Alojzy A. : Z zagadnień Kultury języka : teoria, praktyka, szkoła. - Warszawa : PWN, 1973

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAKUŁA Kordian : " Kto się przezywa..." // Polonistyka. - 1996, nr 10, s. 673-677
Młodzieżowa walka na słowa jako zjawisko językowe i kulturowe.

BAKUŁA Kordian : Szkolna naukę o języku trzeba zmienić // Polonistyka. - 1994, nr 5, s. 274-280

BAŃKO Mirosław, KRAJEWSKA Maria : Słownik wyrazów kłopotliwych. - Warszawa : PWN, 1994. - Rec: Filipowicz Renata // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 49-51

BIALKOWSKI Grzegorz : Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka ojczystego // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 9, s. 5-6

BILIŃSKI Lucjan : Udział bibliotek w realizacji postanowień ustawy o języku polskim // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 3-5  

BUGAJSKI Marian : Pół wieku kultury języka w Polsce 1945-1995. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 . - Rec: Rutkowska-Maliszewska Marta // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 12, s. 22  

CHILIŃSKA Magdalena : Proszę Pani, on powiedział ,,brzydki wyraz! // Wychowanie na Co Dzień. - 20001, nr 1/2, s. 40-41

CZELAKOWSKA Anna : O niektórych sposobach łamania etykiety językowej w politycznych dyskusjach radiowych // Język Polski. - 2005, z. 1, s. 20-27

DANIS Barbara : O konieczności kształcenia kultury językowej uczniów średnich szkół dla pracujących // Polonistyka. - 1991, nr 6, s. 382-387

DENEK Kazimierz : Język podstawowa wartość. [Cz. 1-3] // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, s. 2-6 ; nr 3, s. 2-5 ; nr 4, s. 2-4

DOBROWOLSKA Danuta : Terminologia stosowana w programach i podręcznikach szkoły podstawowej // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 294-299

FARON Bolesław : Kultura języka w programach szkolnych // Polonistyka. - 1985, nr 4, s. 212-216

GRODECKA Ewa : Seksizm językowy oraz inne dylematy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 46, s. [1], 7

JAKUBIEC Jan : Agresja słowna dziewcząt // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 29-30  

KACZOR Monika : Tabu a estetyka językowa // Język Polski. - 2003, z. 1, s. 46-49 

KLEIN Edward : Język polski w szkole // Polonistyka. - 1985, nr 4, s. 216-225

KORULSKA Ewa : Zintegrowana funkcjonalność, czyli o nowym podręczniku do języka polskiego "To lubię!" dla kl. V szkoły podstawowej // Polonistyka. - 1995, nr 9, s. 621-624

KWIECIEŃ Sylwia A. : Grzeczność językowa młodzieży // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 84-90

KWIEK-OSIOWSKA Janina : Kultura języka a szkoła // Przegląd Oświatowo-Wychowawczy. - 1984, nr 3, s. 9-15

KWIEK-OSIOWSKA Janina : Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego // Oświata i Wychowanie 1989. - nr 10, s. 5-40

LOEWE Iwona : Definicje i definiowanie w reklamie // Język Polski. - 2004, z. 1, s. 29-34
Retoryka reklamy.  

MIZERSKI Sławomir : Polskie przekleństwo // Polityka. - 2004, nr 46, s. 3-12  

MIZERSKI Sławomir : Trafiony, uwalony // Polityka. - 2004, nr 49, s. 34-36

NAGAJOWA Maria : Kształcenie językowe w szkole średniej : zagadnienia dyskusyjne // Polonistyka. - 1988, nr 3, s. 220-233

NARKIEWICZ-NIEDBALEC Ewa : Dyrektywy praktyczne - umiejętność ich formułowania przez uczniów i studentów // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 38-45  

NASIŁOWSKA Anna : Podręczny dyskont słów : (dalsze dostawy niewykluczone) // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 195-205  

NOWAK Ewa : Kumasz czaczę, bracie? // Cogito. - 2001, nr 13, s. 18-19
Slang młodzieżowy.  

OŻÓG Kazimierz : Uwagi o języku pierwszej polskiej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z 13 czerwca 2004 roku // Język Polski. - 2005, z. 1, s. 28-35  

PIOTROWSKI Tadeusz : O anglicyzmach - a może germanizmach? - w języku polskim // Język Polski. - 1998, z. 3/4, s. 271-273  

PISAREK Walery : Ekologia polszczyzny // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 1, s. 4  

POLAŃSKI Edward : O poprawność językową i ortograficzną // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 5-7

PORAYSKI-POMSTA Józef : Kultura języka w szkole // Polonistyka. - 1989, nr 6, s. 455-462

PORAYSKI-POMSTA Józef : Rozwijanie : kultury językowej uczniów // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 9, s. 40-42

PRZYBYLSKA Renata : Uwagi o języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka // Język Polski. - 2004, z. 2, s. 81-87  

SKARŻYŃSKI Mirosław : Między tradycją a zdrowym rozsądkiem : uwagi o naszym piśmiennictwie poprawnościowym // Język Polski. - 1999, z. 1/2, s. 112-121 

STOJDA Dorota : Strefa czystej polszczyzny // Polonistyka. - 1991, nr 1, s. 38-44

STRAMEK Bożena : Anglicyzmy w języku polskim // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 347-349

STRUŻYNA Krystyna : Na straży języka // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 1, s. 7

SZCZĘSNA Ewa : Aforyzm i slogan - język jako zdarzenie fikcji // Teksty Drugie. - 2004, [nr] 1/2, s. 252-266  

WALKIEWICZ Aleksandra : Szarganie świętośći? : o kulturze amerykańskiej widzianej przez pryzmat języka // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 23-34  

ZAWILSKA Danuta : O rodzajach błędów językowych // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 12, s. 3-5
Propozycja klasyfikacji błędów językowych.

ZDANIUKIEWICZ Alojzy A. : Kultura języka w codziennym życiu, nauczaniu, wychowaniu i zaspokajaniu aspiracji zawodowych młodzieży // Polonistyka. - 1988, nr 6, s. 473-480

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska,
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna