Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 


RELACJE MIĘDZY NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 


WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRUSIEWICZ Piotr : Interakcje nauczyciel - uczniowie w kształceniu literackim. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1996

ERNEST Ken : Szkolne gry uczniów : jak sobie z nimi radzić. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1991

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. - Wyd. 4. - Warszawa : "Pax", 1998

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995

KARKOWSKA Magda, CZARNECKA Wiesława : Przemoc w szkole. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2000

NAUCZYCIEL - uczeń : między przemocą a dialogiem ; obszary napięć i typy interakcji / red. nauk Maria Dudzikowa. - Kraków : "Impuls", 1996

O KOMUNIKOWANIU się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / red. Krystyna Gąsiorek, Magdalena Grochowalska. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003

PŁÓCIŃSKA Małgorzata, RYLKE Hanna : Czas współpracy i czas zmian . - Warszawa : WSiP, 2002

PROCESY komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / red. Wojciech Kojs, współudział Łucja Dawid. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

ROSÓŁ Adam : Czy możliwe jest partnerstwo w relacji nauczyciel - uczeń? // W: Między przedszkolem a szkołą wyższą : szkice i studia socjo-pedagogiczne / red. nauk. A.Rosół, M.S.Szczepański. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - S.41-53

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Nauczyciele w oczach uczniów : o przezwiskach. - Warszawa : WSiP, 1990


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALBRECHCIŃSKA-OLEKSIUK M., MICHALSKA H. : Nauczyciele i uczniowie: wzajemne relacje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 337-339

ANDRUKIEWICZ Wiesław : Interakcja oparta na wzajemnym porozumieniu // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 32-37

BACZYŃSKA Maria : Sukces wychowania w szkole : [dialog pedagogiczny] // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 52-59

BARABASZ Lucyna : Jak rodzice oceniają relacje nauczyciel- uczeń? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 26-29

BARABASZ Lucyna : Uczciwość wobec ucznia // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 41-42

BARYLUK Wojciech : Uczniowie i nauczyciele nie mają równych praw // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 28-34

BIERNAT Tomasz : Kontrakt jako technika rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 10-12

CEBERTOWICZ Tomasz : Kilka refleksji nad istotą pomagania - nauczyciel jako pomagacz // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 36-38

CHABER-DĄDELA Anna : Szkolne gry podjazdowe // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 49-54

CHROBAK Stanisław : Nauczyciel a uczeń // Wychowawca. - 2000, nr 12, s. 8-9

CZAKON Dorota : Wzajemne oczekiwania : [uczniów i nauczycieli] // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 23-30

CZECHOWSKI Jan : Czy nauczyciel powinien być przyjacielem ucznia? // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 352-354

CZEPIEC-MĄCZKA Anna : Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 21-23

DENEK Kazimierz : Podmiotowość w procesie kształcenia // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10-11, s. 4-9
Podmiotowe i partnerskie relacje wśród uczestników procesu kształcenia. Partnerstwo jako czynnik zbliżający nauczyciela i uczniów.

DEPTUŁA M. : Nawiązywanie bliskiego kontaktu z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 22-25

FURMAŃSKA Elżbieta : Wpływ nauczyciela na wizerunek ucznia // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 50-53

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Kontrakt w pracy z klasą i indywidualnym uczniem // Remedium. - 2005, nr 1, s. 8-9

JANKOWSKI Dzierżymir : Szkoła wobec własnej pracy ucznia nad swoim rozwojem // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 51-57

JANOWSKA Janina : Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja u uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 41-45

JAZUKIEWICZ Iwona : Asymetryczność relacji młodzież - nauczyciele // Edukacja Humanistyczna. - 2002, nr 1/2, s. 150-168

KARASOWSKA Aleksandra : Czy nauczyciel ma zawsze rację? // Remedium. - 2002, nr 4, dod. S. VI-VII

KAWULA Stanisław : Edukacyjne właściwości relacji międzyludzkich // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 26-34

KELM Albin : Kształtowanie więzi wzajemnych między wychowankiem i wychowawcą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 13-15

KŁAKÓWNA Zofia Agnieszka : Kwestia uczniowskiej i nauczycielskiej podmiotowości // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 5, s. 35-48

KŁOSIŃSKA Tatiana : Postrzeganie nauczycieli przez uczniów // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 737-741

KOLBUSZOWSKA Daina : Ukierunkowanie na strefę najbliższego rozwoju : [obszary zakłóceń w relacji nauczyciel-uczeń] // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 35-40

KOŁODZIEJSKA Dorota : Kształtowanie poczucia podmiotowości // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 9-14

KOSEK-NITA Bogumiła, NAWROT Anna : Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 346-359

KOŻYCZKOWSKA Adela, ZIELKA Sylwester : O fenomenie niektórych kłopotliwych spotkań nauczyciela i ucznia czyli m.in. o problemie technologicznej pedagogiki oraz o problemie prawdy zawartej w wiedzy nauczycielskiej // Forum Oświatowe. - 2004, nr 2, s. 79-96
O relacjach zachodzących między nauczycielem i uczniem w trakcie konstruowania wiedzy w szkole

KUBAŃSKA Zofia, WŁOSTOWSKA Kunegunda : Podmiotowy wymiar relacji nauczyciel - uczeń w edukacji fizycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 11, s. 33-34
Konspekt lekcji z akcentem na postawę życzliwości

KUKOROWSKA Paulina : Model wzajemności i współpracy. Cz. 1 // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 29-32
Relacje uczeń - nauczyciel.

KUKOROWSKA Paulina : Praca w modelu wzajemności. Cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 45-49

KULAS Henryk : Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 1, s. 53-72

KUŚPIT Małgorzata : Komunikacja w edukacji // Remedium. - 2004, nr 5, s. 16-17

KWIATKOWSKA Henryka : Komunikowanie się nauczyciela z uczniami w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66

LEHMAN Julita : Komunikacja: nauczyciel - uczeń // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 12, 13, 14, 15

ŁOMIŃSKA Bogusława : Negocjacje w pracy wychowawczej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 39-41

MACIĄG Jolanta : Sztuka dialogu i otwartość jako sposób bycia mistrza i ucznia // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 8-11

MICHALSKI Jarosław : Nauczyciel mediator // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 24-26

NAPORA Elżbieta : Potrzeby psychiczne licealistów a postrzeganie nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 30-31

PACHOCIŃSKI Ryszard : Zmieniające się role nauczyciela i ucznia // Nowe w Szkole. - 200/2001, nr 1, s. 3-7
Współpraca uczniów i rola nauczyciela w nowym modelu oświaty

PACHOWICZ Józef : Próba analizy szkolnych relacji uczeń - nauczyciel // Edukacja. - 2001, nr 2, dod. s. 22-24

PACHOWICZ Józef : Stosunki pomiędzy nauczycielami i uczniami dawniej i obecnie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 28-30

PODLEŚNA Ilona : Relacje "nauczyciel - uczeń" - w poszukiwaniu straconego autorytetu. // Wychowanie na co Dzień . - 2004, nr 9, s. 21-24
Uczeń a autorytet nauczyciela.

POSZWA Julita : Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca - wychowanek // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, . 17-20

PRZYBYLSKA Nina : Relacje nauczyciel - uczeń // Remedium. - 205, nr 3, s. 6-7
Omówiono wyniki badań na temat relacji między uczniem i nauczycielem i ich bezpieczeństwa dla ucznia.

PRZYCHODZEŃ Anna : Rozwijanie u ucznia motywacji wewnętrznej - nowe metody chwalenia i zachęcania do współpracy // Szkolne Wieści. - 2004, nr 2, s. 12-13

PRZYGOŃSKA Ewa : Nauczyciele i uczniowie o konfliktach szkolnych // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 43-60

ROSIN Małgorzata : Efektywne komunikowanie się nauczycieli z uczniami w świetle koncepcji Thomasa Gordona "kształcenie bez porażek" // Wychowanie na co Dzień. - 1996. nr 7/8. s. 29-33

SKOWRONEK Bogusław : Jak się rozmawia na lekcji : próba podsumowania // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 2, s. 53-55

SROGA Zofia : Uczniowie o pracy swoich nauczycieli // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 4-7

STRÓŻYŃSKI Klemens : Dobry car i źli bojarzy czyli wychowawca i inni nauczyciele // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 78-82

STRÓŻYŃSKI Klemens : Niegroźny diabeł negocjacji : jak wypracować wzajemny szacunek // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 32-34

STRÓŻYŃSKI Mateusz : Nauczyciel w oczach ucznia // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 54-60

STRYCHARSKA Beata : Dialog negocjacyjny między nauczycielem a uczniem // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 30-33

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Słuchanie jest prawdziwą sztuką // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 49-56

STRZELCZYK Joanna : Zasłużyć na autorytet // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

SZCZEPAŃSKI Stanisław : Podmiotowy wymiar relacji nauczyciel - uczeń // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 6-7

SZPYRKO Magda : O otwartości młodzieży wobec dorosłych // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 9-14

ŚCISŁOWSKA Hanna : Młodzież o sobie i swoich nauczycielach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 19-21

TYRNA-ŁOJ Iwona : Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem // Chowanna. - 1999, t. 1/2, s. 8-23

WALIJEWSKA Urszula : Dialog w edukacji wczesnoszkolnej // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 20-25

WALOSZEK Danuta : Czy szkoła może być miejscem porozumienia? : czyli o wzajemności brania i dawania // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 67-75

WOŁODŹKO Elżbieta : Kompetencja komunikacyjna nauczycieli i uczniów warunkiem demokratyzacji życia szkoły // Forum Oświatowe. - 2002, t. 2, s. 125-137

ZUCHORA Krzysztof : Tryptyk pedagogiczny // Lider. - 2003, nr specjalny, s. 26-28
Relacje nauczyciel - uczeń - szkoła

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna