Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNARKOWA Wiga, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 2. – Wrocław : Wydaw. “MarMar”, 1997

DZIERZGOWSKA Irena : Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły : moduł IV : suplement. - Warszawa : MEN, 1997. – (TERM-IAE projekt : przewodnik dla edukatora)

DZIERZGOWSKA Irena, KALINOWSKA Maria : Poradnik : mierzenie jakości pracy szkoły : liceum ogólnokształcące. – Warszawa : MEN, 1997. – (TERM-IAE projekt : przewodnik dla edukatora)

DZIERZGOWSKA Irena, KALINOWSKA Maria : Raport : mierzenie jakości pracy szkoły : liceum ogólnokształcące. – Warszawa : MEN, 1997. – (TERM-IAE projekt : materiały dodatkowe)

DZIERZGOWSKA Irena, ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK Monika : Mierzenie jakości pracy przedszkola : poradnik. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1998

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły : moduł IV. – Warszawa : MEN, 1996. – (TERM-IAE projekt : materiały dla uczestnika)

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły : poradnik dla wizytatorów, inspektorów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli. – Warszawa : MEN, 1996. – (TERM-IAE projekt : materiały dodatkowe)

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan, CLARK Anne-Marie : Mierzenie jakości szkoły : moduł IV. – Warszawa : MEN, 1996. – (TERM-IAE projekt : przewodnik dla edukatora)

DZIERZGOWSKI Sergiusz : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : raport. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

KOSZMIDER Maria : O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły. – Łódź : ANNAŁ, 2000

MONITOROWANIE osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji : zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej / Roman Dolata [i in.]. – Warszawa : Wydaw. “Żak”, 1997

NIEMIERKO Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : WSiP, 1999

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. – Wyd. 2 zm. i zaktual.. – Poznań : Wydaw. eMPi 2, 2000

Książka jest poradnikiem, którego celem jest doradztwo organizacyjne. Opisuje działania organizacyjne w systemie zarządzania oświatą, ze szczególnym akcentowaniem szkoły. Treść książki została podzielona na 7 części omawiających kolejno następujące zagadnienia: zmiany w systemie zarządzania oświatą wprowadzone przez reformę systemu edukacji, organizację szkoły, system kierowania szkołą, organizację pracy dyrektora szkoły, gwarancje jakości pracy szkoły, nadzór pedagogiczny, ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, decyzje administracyjne dyrektora szkoły związane z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Autor przedstawia nowe rozwiązania organizacyjne, szczególną uwagę poświęcając programowaniu pracy szkoły oraz nadzorowi pedagogicznemu rozumianemu jako gwarancja jakości pracy szkoły. Czytelnik znajdzie w poradniku rady, jak podejmować określone decyzje oraz informacje o odnoszących się do nich konkretnych przepisów prawa. Do bezpośredniego wykorzystania przeznaczone są także zamieszczone w poradniku różne wzory praktyczne, np. regulaminy, wzory decyzji, dokumentacja kierownicza itp.

POPRAWA jakości pracy szkoły : Program Smart, komponent 01 – polityka edukacyjna / pod red. Włodzimierza Kruszwickiego i Krzysztofa Symeli ; aut. Jadwiga Brzdąk [i in.]. – Warszawa ; Radom : ITE – Wydaw. Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999

SEMRAU Joanna : Mierzenie jakości. Program rozwoju szkoły. Raport : propozycje dla dyrektorów i wizytatorów : tworzenie standardów jakości pracy szkoły oraz raport o jakości edukacji na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. – Poznań : Oficyna Wydaw. G & P, 2001

Publikacja zawiera propozycję nowego modelu nadzoru pedagogicznego, którego celem jest inspirowanie i wspomaganie dyrektorów w osiąganiu wymaganej jakości pracy szkół i placówek. Koncepcja ta powstała we współpracy autorki z dyrektorami szkół, nad którymi sprawowała nadzór pedagogiczny i całą społecznością szkolną II LO w Poznaniu, gdzie była realizowana i weryfikowana.

Przedstawiona propozycja ukazuje tworzenie standardów jakości pracy szkoły i kryteriów oceny pracy dyrektora. Zawiera raport o jakości edukacji, plan działań naprawczych i program rozwoju szkoły. Może być inspiracją dla innych społeczności szkolnych do opracowania własnych planów i programów doskonalenia jakości pracy.

SZUBAŃSKI Ryszrd : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. – Wyd. 2. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szk. PWN, 2000

Prezentowana publikacja jest nowym, uaktualnionym wydaniem książki o nadzorze pedagogicznym, w którym uwzględnione zostały zmiany w prawie oświatowym wynikające z reformy oświaty narodowej. Adresowana jest do dyrektorów szkół.

Autor sygnalizuje prawne podstawy sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczególną uwagę zwracając na zadanie mierzenia jakości pracy szkoły. Szczegółowo omawia zasadnicze formy nadzoru, takie jak: hospitacje, kontrola i analiza dokumentacji, badanie efektów działalności dydaktycznej nauczycieli, poziomu osiągnięć uczniów, badania ankietowe. Zajmuje się również problematyką oceniania, także pracy nauczyciela.

Prezentowany punkt widzenia wynika przede wszystkim z wieloletniej praktyki w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez autora, który odwołuje się do konkretnych analiz oraz proponuje przydatne w sprawowaniu nadzoru, szczegółowo opisane i zilustrowane przykładami procedury i narzędzia, takie jak: regulaminy, sprawozdania, karty ocen.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRZOZA Mieczysława : Organizacja systemu mierzenia jakości pracy // Kierowanie Szkołą. – 2001, nr 8, s. 4-5

CHABIK Elżbieta : Mierzenie jakości pracy szkół – zadaniem dla rad pedagogicznych // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 16

ĆWIKŁA Ewa : Dyrektor szkoły jako zarządzający jakością pracy // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 3, s. 3-6

DROZD Ewa : Zewnętrzne mierzenie jakości szkoły // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 27-29

DURDA Marek : Praca badawcza szkoły. – O wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy // Kierowanie Szkołą. – 1998/1999, nr 6, s. 7-8

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy szkoły // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 10, s. 59-64

DZIERZGOWSKA Irena : Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 17-28

GAŃKO Teresa : Hospitacja diagnozująca jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły // Gimnazjum. – 2001, nr 8, s. 41-45

GIERMAKOWSKI Marian : Mierzenie jakości pracy szkoły // Kierowanie Szkołą. – 2002, nr 1, II s. okł., s. 1-2

KARA Helena : Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły // Kierowanie Szkołą, - 2002, nr 2, s. 3

KORDZIŃSKI Jarosław : Mierzenie jakości pracy szkoły // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 24, s. 10

KRZEMIANOWSKI Zenon : Wewnątrzszkolne mierzenie jakości pracy // Kierowanie Szkołą. – 2001/2002, nr 2, s. 2-4

LACHTARA Małgorzata, BEDNER Jolanta : Jakie standardy jakości szkół społecznych // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 9, s. 26-36

LEMPA Cezary : Mierzenie jakości pracy szkoły // Kierowanie Szkołą. – 1998/1999, nr 8, s. 4-5

MACH Artur : Mierzenie jakości pracy szkoły – procedura hospitowania zajęć // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 14-17

MAJEWSKI Marcin : Ewaluacja – narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 30-36

MIKULSKA Renata : Monitorowanie pracy szkoły // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1/2, s. 26-29

NOWAK Barbara, RATAJSKI Leszek : Mierzenie jakości pracy w szkole // Kierowanie Szkołą. – 2002, nr 2, s. 1-2

PIELACHOWSKI Józef : Koncepcja organizacji i planowania mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej. Cz. 1-2 // Edukacja Medialna. – 2000, nr 3, s. 8-12 ; nr 4, s. 4-8

PUCHALSKI Zygmunt : Jak opracowano program mierzenia jakości i rozwoju szkoły STO? // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 61-67

SEMRAU Joanna : Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny? // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 11, s. 9-12

SOLAREK Barbara : Wizytator w roli eksperta jakości // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 16-20

STABRYŁA Beata, DĄBROWSKA Tamara : Badanie losów absolwentów jako element mierzenia jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 12-14

STAWIKOWSKI Czesław : Gwarantowanie jakości pracy szkoły : poprzez wprowadzenie kategorii jakości // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 21-24

STRÓŻYŃSKI Klemens : Ostrożne badanie jakości // Kierowanie Szkołą. – 2001/2001, nr 3, II s. okł., s. 1-2

STRÓŻYŃSKI Klemens : Zanim zaczniemy mierzyć jakość szkoły. Cz. 1-2 // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 7, s. 5-6 ; nr 8, s. 3-6

SUJAK-KAŁUSZYŃSKA Zofia : Monitorowanie jakości szkolnego środowiska wychowawczego // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 30-32

WLAZŁO Stefan : Dlaczego mierzenie? // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 5, s. 2-5

WLAZŁO Stefan : Standardy jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 5, s. 10-14

WROCZYŃSKI Ryszard : Pomiar jakości pracy nauczyciela – propozycja modelowa // Przysposobienie Obronne w Szkole. – 1999, nr 1, s. 32-37

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.12.2002


© Biblioteka Pedagogiczna