Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

INTERNAT JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GRĄDZKI Władysław : Internat formą opieki wychowawczej : metodyczne refleksje i wspomaganie rozwoju wychowanków. - Białystok : [b. w.], 2000. - ISBN 83-903703-7-9

KOTT Tadeusz : Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999. - ISBN 83-87079-32-4

PLOCH Leszek : Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie. - Warszawa : WSiP, 1997. - ISBN 83-02-06449-1

WĘGIERSKI Zbigniew : Internat jako środowisko wychowawcze. - Warszawa : WSiP, 1979. - ISBN 83-02-00092-2

WĘGLIŃSKI Andrzej : Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - ISBN 83-227-1531-5

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUCZKOWSKA-GOLA Maja : Samorządność w internacie // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 26-30

BUCZKOWSKA-GOLA Maja : W internacie ZSZ // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 18-20

CZERNIEC Iwona : Recepcja siebie i własnych relacji interpersonalnych przez wychowanków internatu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 5-11

DUDZIKOWA Maria : Rozmowa z tobą // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 2, s. 5
Przemoc i agresja wobec "kotów" w szkole i internacie.

DZIEDZIC Bogusław : "Ukryty program" w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 24-27

GAJEWSKA Grażyna : Wychowankowie bursy o postawach rodzicielskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 33-36

GRĄDZKI Władysław : Dialog w warunkach internatu // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 26-32, bibliogr.

GRĄDZKI Władysław : Internat potrzebuje reorganizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 49-51

GRĄDZKI Władysław : Internat w reformowanym systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 29-33

IWAN Stanisław : Co dalej z internatami? Cz. 1 // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 38-41
Wykorzystanie techniki komputerowej w kierowaniu internatami.

IWAN Stanisław : Struktura organizacyjna internatu. Cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 8, s. 64-69

JĘDRZEJEWSKI Marek : Drugie życie w internacie ośrodka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 23-28

KARWECKA Elżbieta : Działalność SKKT w ośrodku szkolno-wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 21-23
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach (szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat).

MAKOWSKI Aleksander : "Nieobycie" młodzieży szkolnej w środowisku społeczno-wychowawczym // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 26-28

MAKSYMOWICZ Jolanta : Nasz internat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s.44-45

MALISZAK Janina : Z doświadczeń pracy w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 46-48

MARCHEWKA Anna : Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5/6, s. 30-32
Omówienie wyników badań.

MATEJ Anna : Adaptacja wychowanka w bursie // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 48-53

MAZURKIEWICZ Sławomir : Komputer osobisty w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 29-30

NOWAK Beata : Trening wrażliwości kierowniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 41-43
Badania oczekiwań wychowanków Internatu odnośnie stylu kierowania internatem oraz modelu zarządzania.

NOWAK Beata : Współpracownicy internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 48-49

OKRASA Marzena : Internat i stancje dla młodzieży zamiejscowej funkcjonujące w Lublinie w latach 1864-1905 // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2001, nr 1/2, s. 83-95

OKRASA Marzena : Internaty szkół zawodowych w Polsce w latach 1947-1997 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 58-62

OKRASA Marzena : Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 5-13

PASYMOWSKI Andrzej : Rola integracyjnego internatu w rozwijaniu aktywności twórczej młodzieży lekko upośledzonej umysłowo // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 7/8, s.3-6

PASZKOWSKA Henryka : Adaptacja młodzieży w środowisku internackim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 44-45
Omówienie badań.

PASZOWSKA Henryka : Życie w internacie : jak się zaadoptować? // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 28-29, s. 14

PILCH Tadeusz : Płatna oświata - mechanizmem wykluczenia i podziałów społecznych // Rocznik Pedagogiczny. - 1999, t. 22, s. 27-42

PLOCH Leszek : Jak opracować nową koncepcję pracy wychowawczej w internacie dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 279-289, bibliogr.

PLOCH Leszek : Współzawodnictwo i współdziałanie - jako formy pracy rewalidacyjnej w internacie dla dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 1, s. 19-29

PRACA wychowawcza w bursach i internatach / Krystyna Wszechborowska [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 37-44

ROBAKIEWICZ Anna : Komunikowanie się wychowanków i wychowawców w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 26-30

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 1996, nr 20, poz. 91

SOBIESZCZUK Małgorzata : Wychowanie do grzeczności w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 50-52

SOSNOWSKA Wioletta : Drugi dom // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 1, s. 5

SOSNOWSKA Wioletta : Nasz drugi dom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 26-28

STEPLEWSKA Małgorzata : O programie "Bądź współgospodarzem internatu" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 45-47

STĘPIEŃ Bogusław : Współpraca bursy ze szkołą w świetle zadań opiekuńczo-wychowawczych // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 29-31

STĘPIEŃ Bogusława : Trudności wychowawcze w bursie szkolnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 34-36

SUCHOWIECKI Adam : Maturzyści o sobie i swoim internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 22-23

SUCHOWIECKI Adam : Nasze tradycje internackie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 32-33

TUSZYŃSKI Michał : Kronika internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 23-24

URBAŃSKA Elżbieta : Samorząd czy samorządność? : refleksje nad pracą z samorządem w internacie szkoły zawodowej specjalnej // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 101-106

URBAŃSKI Waldemar : Program wychowawczy internatu // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 16-18

WIEREMIEJKO Franciszek : W internacie ZSR // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 42-43

WIEREMIEJKO Wiesława : Nauka własna wychowanków internatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 50-52

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna