Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

   

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABC rehabilitacji dzieci / pod red. Marii Borkowskiej, Jadwigi Boguckiej. Cz. 2, Mózgowe porażenie dziecięce. - Warszawa : Wydawnictwo "Pelikan", 1989

BARŁÓG Krystyna : Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

DZIECKO, które nie mówi, nie siedzi, nie chodzi - w rodzinie : wykłady dla rodziców . Cz. 2 / Małgorzata Kościelska [in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Zaułek", 1998

DZIECKO z porażeniem mózgowym : przewodnik dla rodziców i opiekunów / pod red. Marka Syndera. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2002

JURGA Zdzisława, JURGA Laura : Droga dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym do samodzielności - doświadczenia matki // W: Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik, Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. - S. 72-80

KOZIK Małgorzata, MAZANEK Ewa, PIELAK Halina : Integracja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik, Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. - S. 21-35

LEVITT Sophie : Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2000

LOSKA Magdalena : Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym: osiągnięcia edukacyjne. - Warszawa : WSiP, 2005

MAZANEK Ewa : Mózgowe porażenie dziecięce: problemy psychologiczno-pedagogiczne. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

MIEĆ dziecko z porażeniem mózgowym : pamiętniki matek / wybór i oprac. pamiętników oraz przedmowa Maria Chodkowska. - Lublin : Pracownia Wydawnicza Fundacji "Masz Szansę", 1995

MIHILEWICZ Stanisława : Diagnoza oraz rehabilitacja dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego z głębokim uszkodzeniem słuchu // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 25-31

MIHILEWICZ Stanisława : Działalność edukacyjna i terapeutyczna u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 47-61

MIHILEWICZ Stanisława : Problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 15-24

MIHILEWICZ Stanisława : Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 33-46

MÓZGOWE porażenie dziecięce / pod red. Romana Michałowicza. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993

MÓZGOWE porażenie dziecięce : aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne / pod red. Zbigniewa Łosiowskiego. - Warszawa : Ośrodek Badawczo Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, 1985

POPIELARSKA Aniela, MAZUROWA Mieczysława : Zaburzenia w zachowaniu i trudności w nauce dzieci po urazach czaszki i mózgu. - Warszawa : WSiP, 1982

PRUITT Dawid : Twoje dziecko. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, 2005. - S. 408-409: Mózgowe porażenie dziecięce

WALSH Kevin : Neuropsychologia kliniczna. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 2000

WOLSKA Danuta : Diagnozowanie i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Władysławy i Jana Pileckich. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 224-250

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998

ZIĄTEK Krystyna, JASZCZUK Jolanta : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELAK Beata : Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku bliźniąt // Logopedia. - 2000, T. 27, s. 161-171

BORKOWSKA Maria : Mózgowe porażenie dziecięce // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 4-5

DYBIŃSKA Ewa : Nauka pływania dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 28-32

DZIERKA Tadeusz : Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na przykładzie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Katowicach // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 130-139

FRYDRYCH-GZYL Marta : Jeden dzień z życia "Ameryki" // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 46-48
Sposoby leczenia dzieci z porażeniem mózgowym i ich usprawnianie.

JEGLER Aneta : Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120

KANIEWSKA Barbara : Dzieci inne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 223-226
Dzieci z mózgowym porażeniem i zaburzeniami emocjonalnymi.

KOMPUTER na zajęciach wyrównawczych / Adam Moskal [i in.] // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 46-47
Dotyczy, między innymi, zajęć z dziećmi z porażeniem mózgowym.

KORDZIŃSKA-MŁYNARSKA Zuzanna : Pójdziemy kiedyś na długi spacer // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 34-35
Praca z dzieckiem cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce.

KRZEMIŃSKA Agnieszka : "Ściana wspinaczkowa" jako element rewalidacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 293-294
Dziecko niepełnosprawne ruchowo z powodu dziecięcego porażenia mózgowego.

KUŚ Ewa : Metoda Viktorii Shelbourne w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 225-228

LOEBL Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej - implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140
Dotyczy, między innymi, osób z porażeniem mózgowym.

ŁUCZAK Ewa : Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym // szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 259-266

MARKIEWICZ Wojciech : Piętnaście kroków w kosmos // Polityka. - 2000, nr 14,
s. 100-105
Ośrodek rehabilitacyjny Euromed w Mielnie stosuje do leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym skafandry kosmiczne.

MIHILEWICZ Stanisława : Integracja wzrokowo-ruchowa w różnych postaciach dziecięcego porażenia mózgowego // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 1, s. 85-93

NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta : Kompleksowa terapia dziecka z dyzartrią : studium przypadku // Logopedia. - 1998, T. 25, s. 75-79

NOWAK Andrzej : "Urwis" - rewalidacja w środowisku na przykładzie dziecka z syndromem braku koncentracji uwagi // szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 177-182
Dziecko niepełnosprawne: z porażeniem mózgowym, z zespołem Retta, z upośledzeniem umysłowym, psychozą.

NOWAK Anna : Skafander nadziei : nowa metoda rehabilitacji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym daje zaskakujące efekty : już po pierwszych tygodniach zajęć dzieci zaczynają chodzić // Wprost. - 1994, nr 31, s. 72-73

PODGÓRSKA Joanna : W górę wodospadu // Polityka. - 1996, nr 49, s. 86-87
Dotyczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

PODGÓRSKA Joanna : Życie rozpatrzone negatywnie : los syna, los matki // Polityka. - 2002, nr 40, s. 82-83
Dotyczy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego matki.

ROWIŃSKA Maria : Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w szkole // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 3, s. 39-46

ROŻYŃSKA Renata : Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 57-59

SUSEK Helena : Praca nauczycielki na drodze do sukcesu muzycznego ucznia "szkoły życia" // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 230-233
Dotyczy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

SZYNKOWSKA Irena: Myślę, czuję...więc jestem // Edukacja. - 2001, nr 4, dod. s. 27-29

SZYNKOWSKA Irena : Myślę, czuję...więc jestem // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 12-13
Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym na zajęciach indywidualnych i w klasie integracyjnej.

TKACZYK Grażyna : Rola rodziców w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6, s. 19-20

WARDĘGA Grażyna : Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 2, s. 61-72

WOŹNIAK Anna : Toruńskie organizacje non-profit działające na rzecz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 9, s. 24-25

WOŹNICKA Agnieszka : Po prostu razem // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 13, s. 10
Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa, w której wraz z dziećmi zdrowymi przebywają też dzieci z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym.

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna