Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

UCZEŃ ZDOLNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DROBIN Clicie, DUBOM Alain : Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka. - Otwock : Dobrucki i Malicki DMS, 1993

DYRDA Beata : Motywowanie do nauki twórczo uzdolnionych // W : Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2005

DYRDA Beata : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. - Kraków : Impuls, 2000

EBY Judy W., SMUTNY Joan F. : Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1998

FECHNER-SĘDZICKA Iwona : Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia. - Toruń : Wydaw. "AKER", 1999

LEWIS Dawid : Jak wychować zdolne dziecko. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1988

MAREK Elżbieta : Kontrowersje wokół kształcenia uczniów zdolnych // W : Piotrkowskie Studia Pedagogiczne / red. Teresa Wróblewska. - T. 7. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2000. - S. 101-107

PIOTROWSKI Eugeniusz : Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych // W : Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1998, S. 289-303

PUŚLECKI Władysław : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999. - ISBN 83-86994-60-6

RIMM Sylvia : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. - Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 2000

ROSTOWSKI Jan : Znaczenie różnic indywidualnych w nauczaniu uczniów wybitnie uzdolnionych // W : Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992. - S. 237-251

SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2000

SZKICE do pedagogiki zdolności / pod red. Andrzeja Góralskiego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 1996

SZUMSKI Grzegorz : Dobór i kształcenie uczniów zdolnych ; studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1995

TEORIA i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limonit. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

TYSZKOWA Maria : Zdolności, osobowość i działalność uczniów. - Warszawa : PWN, 1990

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMCZYK Janusz : Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18-22

BAŃCZEROWSKA Izabela : Praca z uczniem zdolnym // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 19/20, s. 39-45

BERNACKA Ryszarda Ewa : Kształcenie uczniów uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 10, s. 10-11

BERNACKA Ryszarda Ewa : Portretowanie dzieci przez pryzmat pojęć "zdolność" i "uzdolnienie". - Cz. 1-2 // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 56-60; nr 2, s. 53-59

BERNACKA Ryszarda Ewa : Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 3, s. 10-12

BERNACKA Ryszarda Ewa : Wychowanie dziecka uzdolnionego // Remedium. - 2002, nr 5, s. 8-9

BIELUGA Krystyna : Uczeń zdolny w klasach I-III // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s. 340-346

BIELUGA Krystyna : Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 136-142

BIERNACKA Beata : Zdolny ale leniwy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40-42

CHABER-DĄDALA Anna : Dzieci zdolne wymagają troski // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30

CHAŁAS Krystyna : Szukajmy sposobów kształcenia uczniów zdolnych // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 140-142

CIEŚLIKOWSKA Joanna : Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30

ĆWIOK Edward : Obraz siebie licealnej młodzieży wybitnie i przeciętnie zdolnej // Psychologia Wychowawcza. -1996, nr 2, s. 140-147

DOBROŁOWICZ Justyna : Uczeń zdolny w szkole // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 95-105

DOBRZYCKI Aleksander : Jak zorganizować pracę z uczniem zdolnym? // Nowa Szkoła. - 1990, nr 1, S. 36-44

EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - stare czy nowe zjawisko pedagogiczne // Życie Szkoły. - 1994, nr 3, s. 131-136

FRYDEL Zbigniew : Olimpijczycy // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 19-22

GAWRECKI Lechosław : Najzdolniejsi - najważniejsi // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 23, s. 11

GĘCA Teresa, STAROSTKA Eliza : Sposoby kształcenia uczniów zdolnych // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 24, s. 16

GIZA Teresa : Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, z. 4, s. 18-22

GONDZIK Erwin : Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 133-137

GONDZIK Erwin, KOWALIK Piotr : Osiągnięcia edukacyjne uczniów zdolnych szkół zawodowych // Szkoła Zawodowa. - 1991, nr 10, s. 2-5

GÓRECKA Alicja : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, z. 1, s. 69-84

GÓRECKI Paweł : Efekt Mozarta // Wprost. - 2001, nr 23, s. 94-95

HELMAN Włodzimierz : Dar natury // Głos Nauczycielski. -1996, nr 51/52, s. 22

HELMAN Włodzimierz : Wybitnie uzdolnieni // Nowa Szkoła. -1996, nr 5, s. 29-31

JANKISZ Danuta, JANKISZ Juliusz : Jak współpracujemy z uczniami zdolnymi w procesie edukacji chemicznej? // Chemia w Szkole. - 2001 nr 1, s. 8-12

JARZĄBEK Piotr : Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 35-40

JOŃCZYK-KONWENT Barbara : O nieprzeciętnych uczniach // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 66-70

KASZYŃSKA Elżbieta : Kółko "Omnibus" : propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 24

KOSIŃSKA Ewa : Uczeń zdolny w szkole // Wychowawca. - 1997, nr 6, s. 32- 33

KOSTYŁA Joanna : Skarb narodowy // Wprost. - 1999, nr 37, s. 52-53

KOZŁOWSKA Wiesława : Konkurs historyczny formą pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej // Wiadomości Historyczne. - 1990, nr 4, s. 206-210

KOZŁOWSKI Paweł : Kapitał to ludzie // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 42-43

KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny -dobrodziejstwo czy problem? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 51-55

KUDELA Katarzyna : Praca ze zdolnym uczniem // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 33-34, s. 28-29

KUTAJCZYK Teresa : Kształcenie uczniów uzdolnionych przez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych // Fizyka w Szkole. - 1995, nr 4, s. 234-236

LEWCZAK Józef : Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 3, s. 45-49

LIMONIT Wiesława : Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego ? //Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 83-93

MAZIERSKA Ewa : Selekcjonować czy nie? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 36-38

NADOLSKI Julian : Ujawnianie i rozwijanie talentów w procesie dydaktycznym // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 6, s. 2-4

NAWROT Beata, PORAJ Grażyna : Przystosowanie szkolne dzieci zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, s. 251-257

NIEBRZYDOWSKI Leon : Stymulowanie rozwoju dzieci uzdolnionych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 20-22

NIEWIADOMSKI Krzysztof : Kim jest uczeń uzdolniony twórczo? // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 149-152

NIEZGODA Agnieszka : Dzieci skazane na sukces // Polityka. - 2003, nr 38, s. 3-9

NIEZGODA Agnieszka : Marzenia szyte na miarę // Polityka. - 2004, nr 14, s. 90-92

NIKORYCKI Andrzej : Hodowla olimpijczyków // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 12-14

NOWAK Anna : Rola biblioteki w pracy z uczniem zdolnym i trudnym // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 9, s. 1-4

NOWICKA Renata : Hamburski projekt wspierania uczniów uzdolnionych matematycznie // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 345-347

NOWICKA Renata : Kształtowanie uczniów uzdolnionych w państwach Europy Zachodniej // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s. 618-620

NOWICKA Renata : O klasach dla uzdolnionych na podstawie doświadczeń amerykańskich // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 227-228

NOWICKA Renata : Dla uczniów zdolnych - w Niemczech // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 45.

OTERMAN Marzena : Lepszy uczeń... bardziej lubiany? // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 371-374

PAPIEŻ Jan : Znaczący inny. Edukacja uczniów zdolnych // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 20- 22

PAPUGOWA Wanda : Dziecko zdolne // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 32.

PASZEK Joanna, PASZEK Krystyna : Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 57-59

PREUSS-KUCHTA Lucyna : Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 67-76

PROPOZYCJE Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w sprawie kształcenia uczniów wybitnie uzdolnionych w zreformowanym systemie edukacji // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 7/8, s. 58-59

PUFAL-STUZIK Irena : Społeczne warunki aktualizacji i rozwoju uzdolnień u dzieci i młodzieży // Edukacja. - 1997, nr 4, s. 32-40

PYCHOVÁ Iva : Jak uczyć zdolnych i utalentowanych uczniów // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, s. 295- 300

RAŚ Urszula : Potrzeba troski o ucznia zdolnego // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 28-32

SALAŃSKI Witold : Mali geniusze // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 2, s. 10

SALAŃSKI Witold : Radość i utrapienie : uczeń zdolny // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 1, s. 7

TARNOWSKA Magdalena : Dziecko zdolne - dziecko trudne? // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 10-12

TOKARZ Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-13

SIJER P Agata : Praca z uczniem zdolnym // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7/8, s. 419-424

SIKORSKA Krystyna : Programy i przykłady pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. -1995/1996, z. 6, s. 30-47

SŁYK Małgorzata : Praca z uczniem zdolnym // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 206-208

SOBAŃSKA-BONDARUK Melania, LOLO Radosław : Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 42- 51

SOSNOWSKA Joanna : Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 61-65

SPORNIAK Jolanta : Uczniowie uzdolnieni // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 202-205

STANULA Alina : Praca z dziećmi zdolnymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 2, s. 39

STUCKA-BOGDAN Ewa : Stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznie w edukacji zintegrowanej : o kółku matematycznym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 1-2

SUPRYN Elżbieta : Centrum Informacyjno-Konsultacyjne ds. Dzieci Zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 37-38

SZCZEPAŃSKA Dorota : Praca z uczniem zdolnym // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8,9,10,11,12

SZEWCZYK Jerzy : Klasa uczniów zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 2, s. 37-39

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : Jak się to robi w Ameryce // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 18-19

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 67-72

SZPULAK Grażyna : Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 13

SZPULAK Grażyna : Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002 nr 5, s. 13

SZUMSKI Grzegorz : Kształcenie uczniów zdolnych w RFN // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 1, s. 140-153

SZUREK Michał : Dzieci wybitnie zdolne to też dzieci specjalnej troski // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 7/8, s. 52-55

WANAT Celina : Metody pracy z uczniem zdolnym w zakresie edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 57-69

WECKWERTH Anna : Praca z uczniem zdolnym // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 39, s. 16.

WINIARSKI Józef : Uczniowie zdolni // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 31

WINNICKA Halina : O dzieciach zdolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 15-17

WITEK Krystyna : Uczeń zdolny // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 11, s. 36-37

WITKOŚ Maria : Szczególne uzdolnienia : zarys problematyki // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 329-332

WOJCIECHOWSKA Anna : Samotność geniusza // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 30, s. 9

WOJCIECHOWSKA Hanna : Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z chemii w gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 18

ZAGRODNIK Barbara : Jak wychować zdolne dziecko // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 20, s. 21

ZAJDEL Krzysztof : Co słychać u zdolnych? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 59-61

ZYZIK Elżbieta : Po czym poznać dziecko zdolne // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 36-40

 

   

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna