Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

METODY AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI HISTORYCZNEJ
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNACKA Danuta : Od słowa do działania. – Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, 2001. – Zawiera przegląd współczesnych metod kształcenia

BRUDNIK Edyta, MOSZYŃSKA Anna, OWCZARSKA Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. – Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2000. – 281 s.

BURDA Bogumiła, TARKA Bożena : Wykorzystanie metody projektów na lekcjach historii najnowszej i KOSS // W : Edukacja historyczna w zreformowanej szkole : założenia metodyczne / pod red. Alojzego Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Nauk Akademii Pedagogicznej, 2000. – S. 101-110

EDUKACJA historyczna w reformowanej szkole : propozycje rozwiązań praktycznych / red. Alojzy Zielecki. – Kraków : Wydaw. Nauk Akademii Pedagog., 2000

GRONDAS Marek : Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej // W: Integracja międzyprzedmiotowa / Anna Dereń [i in.]. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1999. – S. 107-119

KĘDRACKA–FELDMAN Ewa : Aktywizować? ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji uczniów. – Wyd. 2. – Warszawa : CODN, 1999

KRÓLIKOWSKI Jacek, TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Metody nauczania // W: Europa na co dzień : pakiet edukacyjny / koordynacja prac i red. M. Taraszkiewicz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1997. – S. R-IV / 1-124

KRZYŻEWSKA Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.Cz. I. – Suwałki : AU OMEGA, 1998

KRZYŻEWSKA Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.Cz.II. – Suwałki : AU OMEGA, 2000

LEWANDOWSKA Izabela : Scenariusze lekcji historii : starożytność - odrodzenie. – Goleszów : Wydaw. Innowacyjne, 1998

MATERNICKI Jerzy, MAJOREK Czesław, SUCHOŃSKI Adam : Dydaktyka historii. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994. – S. 271-327 : Strategie dydaktyczne w kształceniu historycznym

NOWACKI Tadeusz W. : O metodzie projektów. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1999. – 32 s.

PANKOWSKA Krystyna : Edukacja przez dramę. – Warszawa : WSiP, 1997. –118 s.

PANKOWSKA Krystyna : Pedagogika dramy : teoria i praktyka. – Warszawa : Wydaw. Akadem. “Żak”, 2000. – 282 s.

PAŃKO Grażyna : O metodzie projektów w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie // W: Edukacja w reformowanej szkole : założenia metodyczne / pod red. Alojzego Zieleckiego. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2000. – S. 95-100

RAU Krystyna, ZIĘTKIEWICZ Ewa : Jak aktywizować uczniów : “burza mózgów” i inne techniki w edukacji. – Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000. – 93 s.

REID Jo-Anne, FORRESTAL Peter, COOK Jonathan : Uczenie się w małych grupach w klasie. – Warszawa : WSiP, 1996. – 80 s.

SZLOSEK Franciszek : Dyskusja wielokrotna i burza mózgów. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1999. – 24 s.

SZYMAŃSKI Mirosław S.: O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. – Warszawa : : Wydaw. Akadem “Żak”, 2000. – 145 s.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Jak uczyć lepiej ? : czyli refleksyjny praktyk w działaniu. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1999

WALCZAK Wojciech : Jak uczyć umiejętności w szkole podstawowej? – Łódź : Galaktyka, 2001

WAY Brian : Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / przeł [z ang.] Krystyna Pankowska, Elżbieta Nerwińska. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : WSiP, 1995. – 304 s.

WYBÓR lekcji historii metodą dramy : praca zbiorowa / red. Barbara Bleja. – Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, cop. 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ZAGADNIENIA OGÓLNE

BURY Zbigniew : Metody aktywizujące w pracy nauczyciela szkoły średniej // Kwartalnik Edukacyjny. – 1998, nr 3, s. 49-59

DUDZIŃSKA Bogumiła : Sytuacje zadaniowe // Nowa Szkoła. – 2000, nr 6, s. 41-46

GAWRECKI Lechosław : Gry dydaktyczne // Nowa Szkoła. – 1992, nr 7, s. 398-403

GOŹLIŃSKA Elżbieta : “Dywanik pomysłów” – skuteczną dyskusją dydaktyczną // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 6, s. 33-38

JĘDRZEJEWSKA Anna : Skuteczność nauczania metodą “burzy mózgów”// Kwartalnik Pedagogiczny. – 1983, nr 2, s. 90-98

KLIMCZAK Marian : O metodzie projektu w warsztacie nauczycielskim // Scriptores Scholarum. – 1999, nr 4, s. 169-162

KRUSZEWSKI Krzysztof : Gry dydaktyczne – zarys tematu // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1984, nr 2, s. 51-69

LIMONT Wiesława : Metoda synektyczna a edukacja // Amicus. – 1999, nr 7, s. 8-13

LUŚTYK Jolanta : Czy dzieci można nauczyć wszystkiego? : aktywizujące metody w nauczaniu // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 19-20

MUSZYŃSKI Bronisław : Metoda dyskusji kontynuowanej : nowy sposób aktywizowania słuchaczy // Nowe w Szkole. – 1998/1999, nr 9, s. 22-25

SOKOŁOWSKA Krystyna : Metody aktywizujące myślenie i działanie uczniów podczas lekcji // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s. 605-607

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Metody aktywizujące proces uczenia się // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 17, s. 5

WIECZÓR Elżbieta : Metody aktywne – szansą dla edukacji // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9-10, s. 35-39

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

ADAMCZYK Grzegorz : Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 227-229

BARCIŃSKI Zbigniew Marian : Powstanie styczniowe : scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących // Grupa i Zabawa. – 1996, nr 1, s. 18-21

BIESIADECKA Elżbieta : Metody nauczania historii w zreformowanej szkole // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 1, s. 15-17

DOROSZ Katarzyna : Aktywne metody nauczania na lekcjach historii – scenariusze zajęć w gimnazjum // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr4, s. 239-243

JADCZAK Maria : Debata oxfordzka w praktyce szkolnej nauczyciela historii // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. VI-VIII

JADCZAK Maria : Nowe metody nauczania historii // Wiadomości Historyczne. – 1998, nr 1, s. 44-47

JÓŹWIK Sławomir : Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 155-158

KOCLEJDA Dariusz : Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa. – Zastosowanie metod aktywizujących w edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 13-16

KONOPKA Hanna : Historia: mogło być inaczej... : metoda symulacji w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 5, s. 299-301

KONOPKA Hanna : Metoda “portfolio” w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. – 1998, nr 5, s. 285-290

KRASOŃ Joanna : Drama jako metoda oparta na kreacji uczniów // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 184-185

LENARD Stanisław : Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 4, s. 183-197

LEWANDOWSKA Izabela : Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 4, s. 216-220

OKŁA Grażyna : Metoda projektów w nauczaniu historii // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 1, s. 38-44

REWIZORSKA Elżbieta : Propozycja wykorzystania metody analizy przypadków w klasie I gimnazjum // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 112-114

RZEPECKA Alina : Polacy i Niemcy obok siebie (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 79-82

SKWORZEC Anna : Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 109-111

WASIAK Agnieszka : Metoda projektów i portfolio w nauczaniu historii regionalnej // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 4, s. 15-16

WIERZCHOWSKI Grzegorz : Wykorzystanie inscenizacji do stworzenia sytuacji problemowej na lekcji historii // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 56-58

WOJCIECHOWSKI Piotr : Niekonwencjonalne techniki rozwijania umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 151-154

WOJDON Joanna : Gry, które uczą historii // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 45-48

WOJDON Joanna : Internet na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 77-79

ZIELECKI Alojzy : Kontrowersje wokół metod edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 112-113

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 22.04.2003


© Biblioteka Pedagogiczna